Програма за трансгранично сътрудничество между република българия и република македония (резюме) 2007 2013Дата28.02.2018
Размер93.89 Kb.
#60266
ТипПрограма
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

(РЕЗЮМЕ)
2007 – 2013
Изпълнението на настоящата Оперативна програма за трансгранично сътрудничество ще бъде финансирано съвместно от фондовете за външни връзки и сближаване по цел “Европейско териториално сътрудничество” (в предишния период – INTERREG) към Европейския фонд за регионално развитие и съответно от еквивалентен дял от фондовете по Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП). Формирания единен бюджет ще се изразходва в съответствие с единни правила и на базата на подход, който изисква съвместно програмиране и съвместни структури за управление. По този начин Инструмента за пред-присъединителна помощ ще подпомага сътрудничеството, икономическата интеграция и сближаването между страните от Европейския съюз и страните кандидат членки.
ИПП включва няколко ключови компонента, които са предназначени да подпомогнат страните кандидат-членки да прилагат acquis communautaire и да добият опит в използването на Структурните фондове. Това са:


 • Подпомагане на прехода и институционално изграждане;

 • Трансгранично сътрудничество;

 • Регионално развитие;

 • Развитие на човешките ресурси;

 • Развитие на селските райони.Описание на избираемата трансгранична зона
Избираемата зона по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония обхваща територия от 18 736 кв. км. и население 1 033 707 души. Дължината на границата е 165 км.
Граничната зона на българска територия включва областите с административни центрове Благоевград и Кюстендил (NUTS III), обхваща територия от 9 501 кв. км. (8.6% от общата територия на страната) и население 486 291 души (6.3% от общото население на страната). Включените в тази зона общини са 23 (NUTS IV) с 462 населени места:


 • Област Благоевград: 14 общини – Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;

 • Област Кюстендил: 9 общини – Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно.

Граничната зона на македонска територия включва Североизточния, Източния и Югоизточния NUTS III статистически региони, обхваща територия от 9 235 кв. км. (35% от общата територия на страната) и население 547 416 души (26.9% от общото население на страната). Състои се от 29 териториални единици (общини) с 641 населени места:  • Североизточен регион: 6 общини - Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Куманово, Липково и Старо Нагоричане;

  • Югоизточен регион: 10 общини – Валандово, Гевгелия, Богданци, Дожран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево и Ново село;

  • Източен регион: 13 общини - Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пробищип, Лозово, Щип, Карбинци, Делчево, Македонска каменица и Свети Николе.


ОБЩА ЦЕЛ
Общата цел на регионалното сътрудничество между различните сектори и административни единици, към което се стремят и двете страни, заложена в Оперативната програма е:
Устойчиво развитие на Българо-Македонския граничен регион в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция
За да се повиши ефикасността на мерките и дейностите, програмата предвижда средствата от помощта да се концентрират основно върху ограничен брой от стратегически специфични цели с възможности за разширяване и развитие:
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ


  1. Специфична цел 1:


Насърчаване на устойчивото икономическо развитие на трансграничния регион

Разширяване на съществуващите икономически възможности и насърчаване развитието на района като икономически стабилен с висок жизнен стандарт; развитие на нови ценности; насърчаване на сътрудничество в областта на научно-изследователската и развойна дейност; предоставяне на услуги за създаване на клъстери и подпомагане на бизнеса; подкрепа за нови технологии и иновации.
  1. Специфична цел 2:


Насърчаване на социалното сближаване и трансграничното сътрудничество

Инвестиции в развитие на човешките ресурси; дейности от типа “Хора за хора”; инициативи на пазара на труда; културен обмен; подкрепа за повишаване на адаптивността на работната сила към изискванията на пазара; трансгранични мрежи на всички нива и сектори, включително подкрепа за подготовка на взаимно изгодни проектни предложения.
  1. Специфична цел 3:


По-нататъшно развитие на привлекателния характер и качеството на живота в трансграничния регион

Балансирано регионално развитие основано на опазването и разумно използване на природните и културни ресурси в региона; опазване на природното и културно разнообразие; подкрепа за развитието на туризма, въз основа на адекватно и разумно използване на съществуващите природни и културни дадености в района.


Трите специфични цели на Програмата предвиждат въздействие в определени насоки, които са свързани с възможностите за развитие на граничния регион:
Социално въздействие:


 • Повишаване стандарта на живот

Програмата предвижда да подобри стандарта на живот на хората чрез предоставяне на възможности за по-широко участие в икономически и социални дейности и където е възможно – да увеличи приходите в отдалечените селски райони.
 • Намаляване на безработицата

Очаква се изпълнението на Програмата да доведе до разкриване на възможности за съществено повишаване на заетостта. Предвижда се изпълнението на проектите в рамките на Програмата да генерира работни места, да създаде възможности за развитие на предприемачеството и да подпомогне развитието на бизнеса (а също така и на професионално обучение) както в полза за работодателите и предприемачите, така и за наетите лица.


Икономическо въздействие:


 • Принос към местната икономика

Програмата ще съдейства за изпълнението на проекти, които да генерират приход за икономиката в трансграничния район и могат да насърчават инвестиции, необходими за финансиране на растежа в приоритетните сектори в полза на местните общности. Програмата ще насърчава проекти, които използват близостта на по-големите градове като стимул за икономическото развитие на целия регион и които ще отговарят на нуждите на местното население.
 • Поощряване на инвестициите за подобряване на инфраструктурата

Програмата ще създаде предпоставки за нарастване на инвестициите в подобряване на инфраструктурата, а именно подобрени ВиК системи, пътища, свързаната с туризма инфраструктура, обществени съоръжения, всяко от които може да подобри качеството на живот на местното население, и с това да благоприятства по-нататъшното развитие на граничния район и да намали регионалните различия.


Приоритети
Приоритетна ос 1

Икономическо развитие и социално сближаване


 • Развитие на икономически конкурентноспособен регион чрез иновации и сътрудничество през границата;

 • Насърчаване на предприемачеството;

 • Поощряване за икономика, основана на знанието и социално предприемачество;

 • Сътрудничество между МСП и създаване на клъстери;

 • Генериране на заетост;

 • Развитие на човешките ресурси;


Сфери на интервенции в Приоритетна ос 1


 1. Икономическо развитие
   • Насърчаване на икономическото сътрудничество

Научно-изследователска и развойна дейност

Сътрудничество между МСП и маркетинг

Развитие на алтернативен туризъм

Дейности в подкрепа на бизнеса

Предприемачество по клъстери


Сътрудничество на пазара на труда

Гъвкавост на работната сила


Основни проблеми, към решаването на които е насочена сфера на интервенция “Икономическо развитие”:


 • Повишаване на конкурентноспособността на региона чрез насърчаване на предприемачеството, развитието на МСП, туризма, културата, трансгранична търговия и екологосъобразни технологии;

 • Укрепване на икономика, основана на знанието чрез повишаване на иновационния потенциал на региона, развитие на научно-изследователския потенциал, маркетинг и създаване на клъстери;

 • Насърчаване на транграничния пазар на труда от гледна точка на трансфер на ноу-хау и интеграция.
 1. Социално сближаване
   • Социално сближаване

Развитие и управление на човешките ресурси

Социална интеграция и равни възможности


Основни проблеми, към решаването на които е насочена сфера на интервенция “Социално сближаване”:


 • Насърчаване развитието на човешките ресурси и подкрепа за интеграция на пазара на труда; осигуряване на равни възможности и интегриране на групите в неравностойно положение;

 • Подкрепа за обучението, квалификацията и образованието, както и за научния обмен и трансфера на ноу-хау, и поощряване на сътрудничеството между образователните институции и пазара;Приоритетна ос 2

Подобряване качеството на живот


 • Туризъм на основата на природни и културни ресурси;

 • Защита на биоразнообразието;

 • Културно сътрудничество през границата.


Сфери на интервенция в Приоритетна ос 2


 1. Устойчиво използване на природните ресурси
   • Териториално развитие и благоустрояване;

   • Управление на биоразнообразието;

   • Защита на околната среда и повишаване на осведомеността на населението по отношение на опазване на природните ресурси.
 1. Устойчиво използване на културните ресурси
 • Развиване на културен туризъм;

 • Развитие на традиционни и художествени занаяти;

 • Културна децентрализация / качество на живота в селските райони.

Основни проблеми, към решаването на които е насочена Приоритетна ос “Подобряване качество на живот”:
 • Подпомагане устойчивото използване, опазването и съхранението на природното и културно наследство и устойчиво управление на природните и културни ресурси;

 • Поддържане на биологичното и културно разнообразие;

 • Намаляване и избягване на негативните ефекти от икономическата дейност върху околната среда и върху автентичността на културните традиции (духовното културно наследство);

 • Превръщане на околната среда и културата в икономически фактори насочени към повишаване конкурентноспособността и притегателната сила на района..Приоритетна ос 3

(Хоризонтална, отнасяща се към тематични приоритетни оси 1 и 2)

Техническа помощ
целта на приоритет Техническа помощ е да осигури ефективно управление на програмата и информираност.


 • Техническа помощ, която ще подпомага управлението на средствата (както за целите на управлението, така и в помощ на крайните бенефициенти на програмата);
 • Оценки, експертни доклади, мониторинг, събиране на информация за индикаторите по програмата и други;

 • Мерки насочени към партньорите и крайните бенефициенти, включително мерки по информиране;

 • Мерки за разпространение на информация, работа в мрежа, повишаване на информираността;
 • Техническа помощ, предназначена за подготовка на проектни предложения и съответната проектна документация с цел кандидатстване за финансиране от структурните и други фондове за финансиране.
 • Специално внимание ще бъде отделено на подготовката на съвместни проекти и такива със силно изразен транс-граничен ефект, които ще бъдат планирани в тясно сътрудничество с местните и регионални власти в транс-граничния регион.


Тази сфера на интервенция ще подпомага изследвания на възможностите за реализиране на отделни проекти, пред-проектни проучвания, изготвяне на работни проекти, тръжни документации, технически спецификации, инструкции, планове за доставки и други документи, които ще подпомагат реализиране на бъдещите инфраструктурни проекти в рамките на секторните оперативни програми и/или други финансови инструменти.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница