Програма за трансгранично сътрудничество между република българия и бивша югославска република македония по инструмента за предприсъединителна помощстраница1/9
Дата28.02.2018
Размер1.05 Mb.
#60269
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВАЖНО – Имайте в предвид, че настоящият превод на Насоките за кандидатстване на български език има за цел единствено и само да улеснени потенциалните бенефициенти в процеса им на запознаване с изискванията и възможностите на поканата за набиране на проектни предложения. При неясни текстове, моля, направете справка в английския вариант. При разминавания, неточности и пропуски между българския и английския текст, последният има предимство.


Английският текст на настоящите Насоки за кандидатстване е официалната версия одобрена от Съвместния комитет за наблюдение.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША

ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

Бюджетна линия №: 2007CB16IPO007 - 2009 – 1

Краен срок за кандидатстване: 14 декември 2009 г.

Съдържание


Съдържание 2

Нормативна база 4

Обяснение на текст в каре 4

1 Обща информация 4

1.1 Преглед на Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България - Бивша Югославска Република Македония 4

1.1.1 Допустима трансгранична област 5

1.1.2 Стратегия на програмата 6

1.1.3 Цели на програмата 7

1.1.4 Приоритетни оси на програмата 8

1.2 Организационна структура на програмата 8

1.3 Разпределение на финансовите ресурси по програмата 9

1.3.1 Финансови средства, разпределени за първата покана за набиране на предложения 9

1.4 Държавна помощ 10

1.5 Проекти, генериращи приходи 10

2 Правила на поканата за набиране на предложения 10

2.1 Обща информация 10

2.2 Критерии за допустимост (Водещ партньор и партньори) 13

2.2.1 Допустимост на кандидатите (Водещ партньор и партньори) 13

2.2.2 Допустимост на дейностите 16

2.2.3 Допустими разходи 26

Списък на допустими разходи 27

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 1: Административни разходи – максимум 25 % от общите разходи по проекта 27

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 2: Разходи за пътни, дневни и нощувки 28

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 3: Разходи за заседания, конференции, мероприятия 28

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 4: Разходи за информация и публичност 29

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 5: Разходи за външни експерти и финансов одит 29

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 6: Инвестиции – минимум 70% (инвестиционни проекти) максимум 20 % (проекти с “меки”) от общи проектни разходи 29

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 7: Други – максимум 15 % от общи проектни разходи 30

2.3 Как се кандидатства за финансиране 32

2.3.1 Как се получават Документите за кандидатстване 32

2.3.2 Как се попълва Формуляра за кандидатстване и неговите Приложения 32

3 Приложения 39

3.1 Приложения (A) 39

3.2 Приложения (Б) 39

3.3 Приложение (В) 404 Къде и как се изпращат проектните предложения 41

5 Краен срок за получаване на проектните предложения 42

6 Оценка и подбор на проектни предложения 42

Речник на термини 50

Речник на съкращенията 51Нормативна база

В процеса на разработване на настоящите Насоки за кандидатстване са съблюдавани следните разпоредби: • Регламент на Съвета №1085/2006 от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

 • Регламент (на Европейската комисия (ЕО) № 718/2007 от 12 юни 2007 г. [ОВ L 170 от 29.06.2007] за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), (по-долу наричан ИПП РП)

 • Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България - Бивша Югославска Република Македония, одобрена от Европейската комисия на 14.12.2007 г. с програмен референтен номер C (2007)6298

 • Друго приложимо национално и европейско законодателство.

Моля, имайте в предвид, че всички тези законови разпоредби трябва да се съблюдават от кандидатите както при фазата на разработване на проекта, така и при фазата на изпълнението.

Обяснение на текст в каре


В текста на настоящите Насоки за кандидатстване ще намерите текстови полета, оцветени в различен цвят. Вижте по-долу за общо обяснение:
ВАЖНО - подчертава най-важните елементи, които трябва да се вземат предвид при подготовката на проектното предложение.

1Обща информация

Настоящите Насоки за кандидатстване имат за цел да предоставят практическа информация на кандидатите по проекта към Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България - Бивша Югославска Република Македония.

Това е най-практичното ниво на документация, необходима за успешно кандидатстване за проект по тази програма. Насоките за кандидатстване предоставят информация за това как да се попълни формуляра за кандидатстване, бюджета и другите формуляри, процедурата за кандидатстване, критериите за оценка и подбор на проектни предложения, взимане на финално решение за финансиране и други практически съвети..
ВАЖНО

Моля, имайте в предвид , че настоящите насоки за кандидатстване са по програма, която е различна от програмите ФАР/КАРДС. В тази връзка, моля прочетете внимателно тези насоки за кандидатстване, за да избегнете евентуално объркване!

1.1Преглед на Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България - Бивша Югославска Република Македония


Тази програма е финансирана от Европейския съюз чрез инструмента за преприсъединителна помощ (ИПП) и съфинансирана от България и Македония чрез принос от държавните бюджети (за компонент Техническа помощ) и от бенефициентите на проектите (ако е приложимо).

Програмният документ, съставен съвместно от двете държави чрез широко партньорство с национални, регионални и местни заинтересовани страни е одобрен от Европейската комисия на 14 декември 2007 г. (Решение № 6298). Документът определя общата рамка за интервенция от ИПП в трансграничната област по Програмата.

Програмата продължава развитието на трансграничните инициативи на ЕС, отразени в Програмата за добросъседство по ФАР ТГС /CARDS от 2004 г. до 2006 г.

По-долу е представена по-подробна информация за типа проекти, допустимите дейности и бенефициенти, разбивката на бюджета по приоритетни оси и ключови области на интервенция.


Програмният документ е на разположение на www.bgregio.eu и www.mls.gov.mk , както и на уебстраницата на Програмата www.ipa-cbc-007.eu

1.1.1Допустима трансгранична област


Граничната територия на България обхваща областите Благоевград и Кюстендил (NUTS III), с площ от 9 501 кв км. (8.6% от общата територия на страната) и население от 486 291 души (6.3% от общото население на страната). Тя се състои от 23 общини (NUTS IV) и 462 села:


 • Област Благоевград: 14 общини – Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;

 • Област Кюстендил: 9 общини – Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно.

Граничната територия на Бившата югославска република Македония обхваща Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион по NUTS III от 9 235 кв. км (35,9 % от общата територия на страната) с население от 579 314 души (28.6 % от общото население на страната). Състои се от 27 общини (NUTS IV), включително 641 села:


 • Североизточен регион: 6 общини - Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
 • Югоизточен регион: 10 общини - Валандово, Гевгелия, Богданци, Дойран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;
 • Източен регион: 11 общини - Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново - Облешево, Зърновци, Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево и Македонска Каменица.1.1.2Стратегия на програмата


Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) заменя петте предишни предприсъединителни инструмента – ФАР, ИСПА, САПАРД, инструмента за Турция и CARDS, като по този начин обединява в единна нормативна база цялата предприсъединителна помощ. ИПП също така е създаден с цел по-добро адаптиране към различните цели и напредъка на всеки от участващите бенефициенти, като по този начин предоставя целева и ефективна подкрепа съгласно потребностите и развитието им.

Граничните региони често пъти са в неравностойно положение, поради периферното географско разположение и относителната изолация от националните икономики. В същото време развитието на вътрешния пазар на ЕС (свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал) поражда и необходимостта от равномерно развитие и интеграция на европейската територия.

Програмата има за цел да стимулира по-голяма интеграция на територията, като осигурява по този начин балансирано и устойчиво развитие в целия трансграничен регион. Главната цел на интервенциите, финансирани по програмата в допустимата трансгранична област, е подкрепа на дейности за икономическото развитие чрез инвестиране в необходимата инфраструктура с малък мащаб, човешки потенциал, социална интеграция и подкрепяща бизнеса благоприятна среда. Главните ресурси, използвани за разработването на стратегията са следните:

• Решения и Регламентите на ЕС относно ИПП; Стратегическите насоки на Общността относно сближаването;

• Социално – икономически анализ и SWOT анализ на допустимия граничен регион;

• Съответствие с Програмите на ЕС, националните / регионални програми и стратегии от двете страни на границата;

• Опит от предишни програми по ФАР и CARDS за периода 1999-2006 г.;

• Заключенията от дискусиите на органите за програмиране, отговорните власти, експерти и заинтересовани лица на регионално / местно ниво.


Стратегията на програмата е разработена като се набляга върху насърчаването на силните страни и използването на потенциалните възможности на региона чрез определените приоритети и сфери на интервенция и се отчита голямото разнообразие на трансгранични потребности и възможности за сътрудничество. В допълнение, програмата има за цел да намали заплахите от природни бедствия и замърсяване, характерни за региона.

1.1.3 Цели на програмата


Стратегията на програмата има за цел да обърне внимание на специфичните потребности в граничния регион в краткосрочен и дългосрочен план и подкрепя следната обща стратегическа цел:


Устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за по-широко Европейско сътрудничество и интеграция.Общата цел на програмата заедно с ключовите елементи на стратегията, основани върху SWOT анализа, доведоха до формулирането на следните специфични цели на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП, които трябва да се отчитат при изготвянето на проект:

 • Специфична цел № 1: Насърчаване на устойчивия икономически ръст в трансграничния регион.

 • Специфична цел № 2: Насърчаване на социалното сближаване в трансграничния регион.

 • Специфична цел № 3: По-нататъшно развитие на привлекателелността и качеството на живот в трансграничния регион.

Проектните предложения, адресирани към Цел 1 следва да демонстрират разнообразяване на настоящите икономически дейности, подкрепа на региона за неговото превръщане в икономически силен регион с висок стандарт на живот; създаване на нови възможности за развитие; стимули за сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност; клъстери и услуги в подкрепа на бизнеса; подкрепа на нови технологии и иновации.


Проектните предложения, адресирани към Цел 2 следва да инвестират в развитието на човешките ресурси; действия типа на “хора към хора”; инициативи на пазара на труда; културни обмени; подкрепа за по-добро приспособяване на работната ръка към потребностите на пазара на труда; трансгранични мрежи на всички нива и сектори на дейност, включително подкрепа на изготвянето на взаимно изгодни проектни предложения.
Проектните предложения, адресирани към Цел 3 да следва използват ефективно съществуващите природни и културни ресурси в региона и да разкриват икономическите ползи за местните жители; инициативи, свързани с еко и културен туризъм ще бъдат подкрепяни при доказан ефект за устойчивото развитие на региона.
ВАЖНО

За допълнителна информация относно програмната стратегия, направете справка с програмния документ.

1.1.4Приоритетни оси на програмата


За постигане на целите, зададени в Програмния документ, държавите-партньорки съвместно договориха основните насоки, в които трябва да бъдат съсредоточени интервенциите по тази програма. Тези основни насоки се наричат Приоритетни оси и са както следва:

 • Приоритетна ос 1: Икономическо развитие и социално сближаване;

 • Приоритетна цел 2: Подобрение на качеството на живота;

 • Приоритетна цел 3: Техническа помощ.


ВАЖНО

Само по първите две приоритетни оси се финансират проекти, подадени от кандидатите.

Третата приоритетна ос има за цел да осигури правилното функциониране на органите за управление и изпълнение на програмата.

Приоритетните оси се разделят на следните основни сфери на интервенция:Приоритетна ос 1: Икономическо развитие и социално сближаване:

1.1 Икономическо развитие;

1.2 Социално сближаване;

1.3 Подготвка на проекти.Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот:

2.1 Оползотворяване на природни ресурси;

2.2 Оползотворяване на културни ресурси.
ВАЖНО

Обърнете се към програмния документ за допълнителна информация относно приоритетните оси на програмата и основните сфери на интервенция.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница