Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2014-2020г за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2014-2020г., по две обособени позициистраница1/3
Дата11.06.2018
Размер0.56 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
Утвърдена със Заповед № 518/ 09.09.2015г. на Кмета на ОбщинаБорово

Одобрявам: ....................................
възложител,

Георги Георгиев - Кмет На Община Борово

документацията
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА”А” ОТ ЗОП НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г., по две обособени позиции.
Съдържание на документацията

I. Публична покана (по образец);

II. Общи условия.

III. Пълно описание на предмета на поръчката;

IV. Специфични изисквания към участниците;

V. Указания за подготовка на офертата и необходими документи;

VI. Методика за оценка на предложенията;

VII. Техническа спецификация;

VIII. Образци на документи;

ІХ. Проект на договор.
ІI. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
1. Правно основание за избора на процедурата: Прогнозната стойност на обществената поръчка, възлагана чрез настоящата публична покана е в размер, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОП, с оглед на което и на основание чл. 14, ал.4, настоящата обществена поръчка ще се проведе при спазване на условията и реда на глава осма "а" и ще проведе процедура с публикуване на публична покана.

2.Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
3. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г., по две обособени позиции:


 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. по проект: “Превенция на риска от наводнения чрез подобряване на инфраструктурата и въвеждане на интегрирана система за мониторинг в общините Борово и Малу с цел поддържането на безопасността в трансграничния регион”, по Приоритетна Ос 1.

 • Обособена позиция 2: „Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2014-2020г.” по проект: “Промотиране на природното и културното наследство на граничния район при общините Борово и Малу”, по Приоритетна ос 2.


4. Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на публичната покана е до 30000 лв. (тридесет хиляди) без ДДС. Стойността по обособени позиции е както следва:

По Обособена позиция 1 – до 15 000 лв. (петнадесет хиляди) без ДДС.

По Обособена позиция 2 - до 15 000 лв. (петнадесет хиляди) без ДДС.


III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
Предмет на настоящата поръчка е: „Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г., по две обособени позиции .

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2014-2020г.” за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество за кандидатстване с проектни предложения по две обособени позиции.

Място за изпълнение на поръчката – гр. Борово.

Срок за изпълнение на поръчката - след сключване на договора.
IV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната покана и настоящата документация.

2. Всеки участник е длъжен да подаде оферти за всички обособени позиции.

3. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП, а именно:

1. осъдено е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

3. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно:

1. е „свързано лице” по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки1 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се отнасят и за тях.

Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), както и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.


Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците (критерии за подбор):
1.Участникът следва да притежава Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват: консултантски услуги при разработване на финансови анализи и/или разработване икономически анализи, и/или оценка на програми и/или проекти, и/или стратегии.
2. Участникът да има изпълнени поне 2 (две) услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата. Сходни с предмета на поръчката са услуги за разработване на финансови анализи и/или разработване икономически анализи, и/или оценка на програми и/или проекти, и/или стратегии.
3. Участникът следва да има екип от експерти със следната квалификация:

- 2 бр. експерти с образователно – квалификационна степен „магистър“ от област на висше образование - Социални, стопански и правни науки, съгласно ПМС № 125/2002г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление – „Икономика“ или еквивалентно, с общ професионален опит минимум 5 г. и специфичен опит от разработването на поне 2 бр. финансови анализи и/или икономически анализи и/или оценки на планове и/или програми и/или стратегии.


NB: Изпълнените услуги и екипът от експерти може да бъде еднакъв за всички обособени позиции.
V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

 1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, при всички случаи води до отстраняване му.

 2. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към Публичната покана и Специфичните изисквания и указания за изготвянето на офертата.

 3. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.

 4. Всеки участник е длъжен да подаде оферти за всички обособени позиции.

 5. Документ за учредяване на обединението (заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

 6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: посочването на ЕИК и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

 7. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочения в чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП документ се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5, доказващи техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

 1. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

 2. Всяка оферта следва да съдържа:

  1. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника /представляващия;

  2. Представяне на участника - по образец - Образец, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;

  3. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението в който се посочва представляващият.

9.4. Заверено копие от Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват: консултантски услуги при разработване на финансови анализи и/или разработване икономически анализи, и/или управление и/или оценка на програми и/или проекти, и/или разработване на стратегии.

9.5. Декларация - списък на услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП.

9.5. Декларация – списък на експертите с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експертите, придружена с Декларация за разположение на експерт (по обр.).

9.6. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП.

9.7. Декларация за приемане условията в проекта на договора - по образец.

9.8. Техническо предложение – по образец;

9.9. Ценово предложение – по образец;

9.10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец).

10. Цялата документация се предоставя безплатно и е публикувана в Профила на купувача на интернет - страницата на Възложителя. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител - лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка - до крайния срок за получаване на офертите. В общия плик с офертата се поставят запечатани пликове с офертите по обособените позиции. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс. Офертите се подават на адрес: Община Борово, гр. Борово, п.к.7174, ул. "Н. Вапцаров" № 1А.

11. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл.101 г., ал.3 от ЗОП и ще се състои на датата и часа, обявени в публичната покана в сградата на Община Борово.

12. При сключване на договор се представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Важно: Участниците трябва да се запознаят с изискванията на настоящата документация и да се въздържат от включване към офертите на излишни документи, както и многобройни документи, потвърждаващи едни и същи обстоятелства. Излишни документи, демонстриращи възможности и опит над изискваните, няма да се вземат предвид при оценка на офертите. Несъответствието с някой от посочените критерии за подбор ще доведе до отстраняване на участника
VI. Методика за оценка на офертите.
Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите е “икономически най-изгодна оферта”. Показателите, формиращи критерия “Икономически най-изгодна оферта” са посочени в Методиката за оценка на офертата.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Методиката се прилага за всички обособени позиции. Класирането на офертите се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

Преди началото на подробното разглеждане на офертите, комисията извършва предварителна проверка на окомплектоваността на подадените предложения и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани при следните условия за определяне на комплексната оценка:

Оценката ще бъде извършване при посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:КОФ = 0,7 х Т + 0, 3 х Ц, където:

Показател Т – Техническа оценка = Т1 + Т2 с тежест 70 %;

Показател – Ц – Финансова оценка с тежест 30 %.
1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Т

Техническата оценка се формира по следната формула:Т= Т1+Т2

Оценката по показател ТТехническа оценка се поставя въз основа на следните 2 компонента:
Техническа оценка на участника

Методология за изпълнение на обществената поръчка

Максимален брой точки – 100

Т.1. Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката

до 50 точки

В представената от участника Методология са подробно описани основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на проекта, подробно са описани начини и условия за извършването им – участника е описал подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът е разписал в предложението си подробно и ясно видовете дейности според вида на задачите, необходими за изпълнение на поръчката, както и изготвените документи, правилно е преценил и обосновал подхода и методите за изпълнение. Описанието на участника демонстрира обстойно и задълбочено познаване на нормативните изисквания и информационни източници, свързани с цялостния процес по изпълнение на поръчката. Участникът е описал очакваните резултати от услугата и начина за постигането им – обяснил е конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай, че той бъде избран за Изпълнител. Методите и начини на управление на процесите на изпълнение са описани логически последователно, а приложеното описание на начина, по който ще се гарантира постигането на резултатите, е добре обосновано. Участникът е описал ясно и подробно предвиденият механизъм за вътрешен контрол за изпълнение на услугата и постигане на устойчивост на резултатите.

50

В представената от участникът Методология са описани основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на договора, но част от тях не са подробно описани, или при описанието им са допуснати несъществени непълноти. В изготвената от участника Методология са допуснати несъществени непълноти, отнасящи се до едно или повече от следните обстоятелства:

 • Описание на видовете дейности според вида на задачите, необходими за изпълнение на поръчката, както и изготвените документи;

 • Описанието на подхода за изпълнение на поръчката;

 • Познаване на нормативните изисквания и информационни източници, свързани с цялостния процес по изпълнение на поръчката;

 • Логическата последователност на методите и начините на управление на процесите;

 • В описанието на предвиденият механизъм за вътрешен контрол за изпълнение на услугата и постигане на устойчивост на резултатите.

25

В представената от участникът Методология са описани основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на договора, но при описанието им са допуснати значителни непълноти, отнасящи се до едно или повече от следните обстоятелства:

 • Описание на видовете дейности според вида на задачите, необходими за изпълнение на поръчката, както и изготвените документи;

 • Описанието на подхода за изпълнение на поръчката;

 • Познаване на нормативните изисквания и информационни източници, свързани с цялостния процес по изпълнение на поръчката;

 • Логическата последователност на методите и начините на управление на процесите;

 • В описанието на предвиденият механизъм за вътрешен контрол за изпълнение на услугата и постигане на устойчивост на резултатите.

10

Т.2 Качество на Програмата за изпълнение - предложена организация на работа и разпределение на дейностите и задачите на екипа за изпълнение на поръчката

до 50 точки

Представена е Програма за изпълнение с предвижданите организация на работа и разпределение на дейностите и задачите на екипа, обвързани с конкретния подход и методи за изпълнение на предмета на поръчката. Подробно и конкретно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия на всеки конкретен експерт при изпълнението на всички конкретни задачи от предмета на поръчката.

50

Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

 • Има несъществени непълноти при описанието на последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности и/или същите са непълно и неконкретно изложени;

 • и/или са налице несъществени непълноти при разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите;

 • и/или са налице несъществени непълноти при описанието на процедурите за контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и/или Възложителя;

 • и/или са налице несъществени непълноти при описанието на конкретните мерки и действия на всеки конкретен експерт при изпълнението на задачите.

25


Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

 • Има значителни непълноти при описанието на последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности и/или същите са непълно и неконкретно изложени;

 • и/или са налице значителни непълноти при разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите;

 • и/или са налице значителни непълноти при описанието на процедурите за контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и/или Възложителя;

 • и/или са налице значителни непълноти при описанието на конкретните мерки и действия на всеки конкретен експерт при изпълнението на задачите.

10


Подробно/конкретно - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

Ясно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности

Правилно е описанието или изброяването, което освен, че напълно съответства на изискванията, но с оглед очакваните резултати доказва по неоспорим и невдусмислен начин предложените подходи и методите за изпълнение.

Обстойно/задълбочено - следва да се разбира описание, в което подробно и изчерпателно се изброява съдържанието, видовете на актовете, информацията и документите, имащи отношение към изпълнението на изискванията на възложителя и допринасящи за надграждане на качеството на изпълнение над заложените изисквания;

Логически последователно - следва да се разбира описанието, което ясно и обосновано, по закономерен начин показва поредността на процесите, етапите и подпроцесите на управление и връзката между конкретните процеси, етапи и подпроцеси с описаните дейности и задачи.

Обосновано - описанието, което освен, че е ясно и логически правилно и последователно, не се ограничава единствено до изброяване и описание на мерки и дейности за постигане на конкретните резултати, а са добавени и допълнителни доказателства и мотиви, свързани с обясняване на предложените мерки и дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.

Взаимосвързани са дейности, процеси, методи, описания, изброявания, които са последователни, зависими и обясняват логическата връзка помежду си и с постигането на даден резултат, цел или ефект.

Несъществени непълноти - Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация, липса на подробно описание на функции и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Значителни непълноти - Значителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но не са описани съществени необходими дейности, допусната е грешка в последователността на процесите, липсват частично някои елементи от организацията за изпълнение на дейността или времевите зависимости при изпълнението й. Значителните пропуски не правят техническото предложение неотговарящо на изискванията на възложителя с оглед спазване на действащата нормативна уредба, но липсващата информация за правилната логическа последователност на действията, кореспонденцията им с цялостта на отделните документи ще доведат до постигане на задоволителни резултати, без възможност за повишаване на качеството и надграждане на изискванията.

Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни, когато в предложението липсва обосновка или е представена обосновка, но в нея не се съдържа описание на някоя от необходимите дейности за изпълнение на поръчката, липсва времеви и/или линеен график или представеният график не е съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

Оценките по показател Т се поставят въз основа на обща експертната оценка на от всички членове на комисията, които писмено подробно мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да бъдат изложени конкретни мотиви за присъдените точки от страна на членовете на комисията, които да се базират на техническите предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

Оценката се поставя въз основа на консенсус между членовете на комисията. В случай на непостигане на консенсус, всеки член на комисията по отделно поставя и мотивира дадената от него оценка, като финалната оценка на всеки участник се формира средно аритметично от оценката на всички членове на комисията.


Каталог: Docs -> oporachki -> 2015
oporachki -> Документация
2015 -> Методика за определяне на комплексната оценка
oporachki -> Утвърждавам: ректор: проф д-р Любен Тотев
oporachki -> «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в община борово през 2016г.»
oporachki -> Закона за храните, Наредба №1 от 26 януари 2016 г за хигиената на храните
2015 -> Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда
oporachki -> «доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на оп «гфч» при община борово» информация за приключване/ прекратяване на договора


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница