Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа на 11. 03. 2009 годстраница4/5
Дата15.10.2018
Размер0.72 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

4.Изводи и препоръки

Община Перник и по-специално град Перник имат редица предимства в съревнованието за привличане на инвестиции пред останалите градове в страната, които би следвало да се използват по възможно най-добрият начин.Най-важните сред тях са:

 • географската близост до гр. София;

 • развитието на транспортната и бизнес инфраструктура;

 • традициите в индустрията;

 • човешките ресурси.

Всичко това съчетано с претоварването на столичния град дават все повече възможности за активно привличане на инвеститори в община Перник, като граничеща със столицата община.

Основните проблеми, свързани с индустриалното развитие на фирмите в община Перник към момента са остарялата производствена база и лошото състояние на пътната инфраструктура.

Намерението за изграждането на индустриален парк на територията на Индустриална зона Изток чрез привличането на частни и публични инвестиции (ПЧП) представлява огромен потенциал за стимулиране на местната икономика, създаването на заетост и благоустрояване на публичните терени в условията на световна икономическа криза. Това налага още по-бързите действия необходими за неговото окончателно обособяване. Използването на подходящ маркетинг и създадените привлекателни условия за работа и бизнес в тези зони ще се отрази положително, както на икономическото развитие, така и на имиджа на града и общината.

Създаването на модерен индустриален парк в град Перник ще окаже своята положителна роля за привличането на редица свежи инвестиции (пример Русе, Севлиево и др.), което пък ще доведе до повишаване на доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението.

Въпреки добрите характеристики на работната сила в общината, анкетираните фирми открито завяват нуждата от създаването на съвместен център за обучение.

Интерес за тях представляват извеждането на публичните услуги и обособявянето им като елементи на ПЧП. Анкетираните виждат възможности за съвместна дейност с община Перник и в дейнасти, които са общи за всички фирми работещи в индустриалната зона. Например – в обслужващата сфера, повишаване квалификацията, в поддръжка на инфраструкнура, маркетинг, развойна дейност и други

Необходимостта от освобождаване и намиране на нови финансови ресурси все по-често налага търсенето на взаимодействие между общинската администрация и бизнеса с цел решаване на редица важни проблеми от общ интерес. Публично-частното партньорство се характеризира с определени предимства, както за публичния, така и за частния сектор, при изпълнението на определената дейност –предмет на партньорството. Чрез ПЧП се позволява на всеки сектор да прави онова, в което е силен, като се предоставят на обществото услуги и инфраструктура по икономически най-ефикасния начин.

Чрез това партньорство, силните страни на всеки от двата сектора (публичен и частен) взаимно се допълват, като всяка страна от партньорството споделя потенциалните рискове и облаги.Стратегическият подход в планирането на ПЧП е задължителен. ПЧП не е спонтанно решение, а разположен във времето процес на базата на предварителни проучвания и анализи, консултации с частния сектор.

Въпреки наличието на много изследвания, доклади и анализи относно теорията и практиката на публично-частните партньорства, това не подпомага в голяма степен практическото използването на ПЧП подхода. В известна степен обемната информация дори затруднява както публичните, така и частните партньори в осмислянето и разпределението на ролите им като участници в проекти с ПЧП.За да спомогне за практическото прилагане и използване на ПЧП като начин за финансиране и решаване на проблеми в град Перник, на базата на изведените в настоящето проучване изводи се правят следните препоръки:

 • На първо място се извежда нуждата от по-добро познаване на ролите и отговорности на всеки от участниците в проектите на ПЧП, в това число законово регламантираните възможности (наредба за ПЧП на общината)

 • Осигуряване на по прозрачна и ясна информация, особено за предстоящи инициативи и дейности, в които би могъл да вземе участие бизнеса

 • Систематизане на всичката налична информация засягаща ПЧП в общината и представянето и пред бизнеса, както и за вече осъществени ПЧП

 • Ключовият критерий при вземане на решение за прилагане на ПЧП трябва да бъде ценовата ефективност, като се показва финансовата себестойност, сравнена с традиционния метод на предоставяне на услуга, отговаряща на публичните цели.

 • Редовно участие на бизнеса в процеса на планиране и вземане на решения (срещи с браншови организации)

 • Най-важни условия за участие на фирмите в ПЧП са: прозрачност и яснота при провеждане процедурите по ЗОП и подобряване на нормативната уредба за ПЧП

 • Обединяване на бизнеса около най-желаните за решаване чрез ПЧП проблеми, които са реално постижими и за двете страни

 • Поддържане на по-тясна връзка между образованието и бизнеса с оглед решаването на общи проблеми и участие в ПЧП (създаване на база данни)

Идентифицирането на трудностите не е достатъчно за ефективното и ефикасно въвеждане подхода на ПЧП, но по този начин се очертават възможните начини за тяхното преодоляване, в което трябва да участват всички заинтересовани страни.
Приложение 1

Анкета

за

Проучване на нуждите на инвеститорите за развитие на бизнес в община Перник

А. Обща информация


 1. Отраслова принадлежност на Вашата фирма. Отбележете със знак  или Х

  Добив на енергийни суровини
  1

  Добив, без добива на енергийни суровини
  2

  Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
  3

  Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло
  4

  Производство на лицеви кожи: производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки
  5

  Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели
  6

  Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон;
  7

  Издателска и полиграфическа дейност
  8

  Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна
  9

  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  10

  Производство на продукти от други неметални минерални суровини
  11

  Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване
  12

  Производство на машини и оборудване
  13

  Производство на електро, оптично и друго оборудване
  14

  Производство на превозни средства
  15

  Друга преработваща промишленост, моля посочете
  16

  Строителство
  17

  Енергетика
  18

  Транспорт
  19

  Консултантски, счетоводни услуги
  21

  Образователни и обучителни услуги
  22

  Финансови услуги
  23

  Търговия
  24

  Научно-изследователска и приложна дейност – НИРД
  25

  Друго моля посочете
  26

 2. Местоположение/Адрес:.......................................................................................................................

 3. Брой заети лица:  до 10  11-50  51-100  101-250  над 250

 4. Основен обхват на действие:  Местен  Регионален  Национален  Наднационален

 5. Собственост:  Държавна  Общинска  Частна  С чужд.участие

 Смесена, с над 50% общинско участие  Смесена, с над 50% държавно участие

Смесена, с над 50% чуждестранно участие 1. Брой заети лица:  до 10  11-50  51-100  101-250

 250-500  500-1000  над 1000

 1. Възнамерявате ли да увеличите персонала във Вашата фирма в близката една година?

 Не  Да – до 10 човека  Да – с 10-20 човека  Да – над 20 човека

 1. Откъде набирате своя персонал?

 От средните училища в общината

 От средните училища в съседни общини

 От град София

 На територията на общината няма учебни заведения, които покриват нуждите ни от квалифициран персонал. 1. В каква посока очаквате да се развие Вашият бизнес?

а/ през следващата година:  Ръст  Спад  Без промяна

б/ в следващите 5 години:  Ръст  Спад  Без промяна


 1. Осъществявате ли научно-развойна и изследователска дейност /НИРД/?

 Да. Ако “да”, моля посочете:

 Имате собствени звена по НИРД; Имате собствени звена по НИРД, но използвате и НИРД на други организации, институти, университети;

 • Не.

Б. Участие с проекти по Структурните фондове (СФ) на ЕС

 1. В каква степен лично за вас и вашата фирма бе полезно присъединяването на България към ЕС? Един отговор

 Много полезно  Полезно  Не мога да преценя

 1. Трябва ли вашата фирма да участва в използването на средствата от Структурните фондове /СФ/ на ЕС? Един отговор

 Да, много активно  Да, в известна степен  Не  Не мога да преценя

 1. Какви са мотивите за участие в използването на СФ? Възможни са до ТРИ отговора.
Разширяване и подобряване на дейността
1

Модернизация, обновяване на оборудването и технологиите
2

Постигане на европейските изисквания и стандарти, постигане на съответствие със законодателството
3

Повишаване на конкурентоспособността, справяне с конкурентния натиск
4

Достъп до средства за необходими инвестиции
5

Развитие на страната, района, общината, решаване на регионални и социални проблеми
6

Създаване на допълнителна заетост, подобряване условията на труд, обучение на персонала
7

Съществуващ капацитет и опит
8

Експортна ориентация, нови пазари, по-лесен достъп до пазари
9

Подобряване на финансовото състояние, подпомагане на бизнеса
10

Подпомагане на усвояването на средствата, по-подходящо използване на средствата, ефективност; местни фирми трябва да участват в изпълнението на проектите
11

Съответствие с приоритетите и изискванията на СФ, СФ подпомагат такива дейности и фирми
12

Решаване на конкретни проблеми
13

Силна, модерна фирма, пазарни позиции, защото е част от българската икономика и пр.
14

Подобряване на сътрудничеството между фирмите, подкрепа на други фирми
15

Друго
16
 1. Как оценявате информацията си относно възможността да участвате в усвояването на СФ на ЕС? Един отговор за всеки ред
По-скоро Да

Донякъде

По-скоро Не

Достатъчна


Актуална


Разбираема

 1. Кои са вашите основни източници на информация относно регламентите и начина на действие на СФ на ЕС? Възможни са до ТРИ отговора.

Медиите
1

Общодостъпни печатни материали
2

Преки контакти и кореспонденция с общинска администрация Перник
3

Преки контакти и кореспонденция със служители на централни ведомства (министерства, агенции)
4

Интернет - страници на правителството и министерствата
5

Интернет - страница на община Перник
6

Интернет - страници на браншови организации
7

Нито едно от посочените
8

Други източници – посочете.............
9
 1. Какви са Вашите трудности при кандидатстването и изпълнението на проекти по оперативните програми. Възможен е повече от един отговор.
Липса на подходяща програма, която да финансира интересуващите ни дейности
1

Липса на информация за възможностите за финансиране
2

Фирмата не е избираема за проекти, за които според нас е подходяща
3

Сложни и бюрократични изисквания и процедури
4

Кратки срокове за представяне на проектните предложения
6

Ограничени собствени знания, умения и опит
7

Неподходящи партньори
8

Неподходящи консултанти
9

Значителни финансови ресурси, необходими за разработване на проекта
10

Ограничени финансови ресурси за съфинансиране на проекта, твърде високи изисквания за съфинансиране
11

Липса на подготвени предпроектни проучвания, когато такива са необходими
12

Неизяснена или спорна собственост на обекта на проекта
13

Много висока конкуренция за ограничени ресурси
14

Липса на прозрачност за процеса на оценяване и на обратна информация за слабостите на неодобрените предложения
15

Липса на финансови средства за авансово изпълнение на проектите
16

Бавни разплащания, забавяне на изплащането на средствата
17

Нито едно от посочените
18

Друго, моля посочете...........................................
19

В. Връзки с общинска администрация Перник

 1. Как оценявате информацията си относно общинския план за развитие? Един отговор за всеки ред
По-скоро Да

Донякъде

По-скоро Не

Достатъчна


Актуална


Разбираема

 1. Какво е участието Ви в планирането на общинско ниво

Пряко участие в планирането на общинско ниво чрез участие в работни групи
1

Участие в планирането на общинско ниво чрез представителни организации
2

Представяне на писмени становища и предложения
3

Участие в публични дискусии и срещи за консултиране в отделни етапи от процеса на планиране и програмиране на общинско ниво
4

Друго, : посочете.............

5

Без участие
9


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница