Програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и проекти за решения, декларации и обръщения, които са разпределени от председателя на Народното събраниеДата24.07.2016
Размер73.82 Kb.
#4715
ТипПрограма
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите е постоянна комисия в 41-ото Народно събрание.

Чл. 2. Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, законите на страната и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 3. Гражданите имат конституционното право на жалби, предложения и петиции.

Чл. 4. Гражданите не могат да бъдат преследвани само заради подаването на предложение или сигнал.

Чл. 5. Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите се състои от председател, двама зам.председатели и членове, избрани от Народното събрание.

Чл.6. Комисията може да образува от своя състав подкомисии, както и работни групи.

Чл. 7. (1) Дейността на комисията се подпомага от щатни и нещатни сътрудници.

(2) Съставът на щатните сътрудници и техните длъжности се определят от председателя на Народното събрание, след предложение на председателя на комисията.

(3) Нещатните сътрудници подпомагат работата на комисията по конкретен повод, с конкретно поставена задача от председателя на комисията по граждански договор.

Чл.8. Всеки народен представител може да иска съдействие от щатните сътрудници, по повод и във връзка с дейността му като член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
Чл.9. (1) Комисията разглежда законопроекти, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и проекти за решения, декларации и обръщения, които са разпределени от председателя на Народното събрание.

(2) По законопроектите и другите проекти за актове на Народното събрание, комисията изготвя доклади, предложения и становища.

(3) Комисията прави оценка на прилагането и ефективността на законите.

(4) Становищата и решенията на комисията се приемат чрез гласуване с мнозинство от присъстващите членове на комисията. В становищата се отбелязва колко народни представители са гласували “за“, “против“ и “въздържали” се.

Чл.10. (1) Комисията разглежда жалби и петиции на гражданите, постъпили съгласно Конституцията и законите на Република България, които се отнасят до усъвършенстване на законодателството или поставят въпроси от голямо обществено значение.

(2) Жалби и петиции могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат законни права и интереси на гражданите.

Чл.11.(1) По предложение на председателя комисията преценява кои от жалбите и петициите, които отговарят на условията по предходния член, да бъдат поставени за разглеждане на заседание на комисията.

(2) Всеки член на комисията може да я сезира с обобщени жалби по съществени проблеми, засягащи държавата и обществото, свързани с дейността на комисията.

(3) Други жалби, които имат частен характер, се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като им се отговаря писмено или в устна форма в двумесечен срок. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Чл.12. Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите представя годишен доклад пред Народното събрание.Глава трета

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
Чл. 13. Комисията провежда редовни или извънредни заседания.

Чл. 14. (1) Редовните заседания се провеждат в четвъртък от 14.30 ч. по време на сесиите в сградата на Народното събрание в столицата.

(2) Когато обстоятелствата налагат, могат да бъдат провеждани извънредни заседания извън посочения ден, час и място по предходната алинея, както и извън периода на сесиите на Народното събрание.

(3) Комисията може да реши да проведе свои заседания извън столицата.

(4) Комисията се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете или от председателя на Народното събрание.

Чл. 15.(1) Дневният ред, часа и мястото се обявяват писмено, най-малко един ден преди заседанието на комисията на определените за целта места, включително и на интернет страницата на Народното събрание.

(2) В изключителни случаи комисията може да бъде свикана на заседание от председателя на Народното събрание и в по-кратък срок, ако конкретните обстоятелства налагат това.

Чл. 16.(1) Заседанията на комисията са открити.

(2) В заседанията на комисията имат право да участват членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.

(3) Народните представители, които не са членове на съответната комисия, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.

(4) Гражданите и представители на различни организации, могат да присъстват на заседанията на комисията при спазване режима на достъп в Народното събрание.

(5) В изключителни случаи, комисията чрез гласуване може да реши, конкретно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на комисията, други народни представители по право, както и лица, които са

допуснати от комисията.

(6) Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.Чл.17. Процедурата по обсъждане и приемане на законопроекти и други актове на Народното събрание от комисията се осъществява по реда на глава седма от ПОДНС.

Чл. 18. Докладите на комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез интернет страницата на Народното събрание.

Чл.19. Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание по реда на глава пета от ПОДНС.

Чл. 20. (1) На заседанията се води стенографски протокол, който се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикува в 10-дневен срок от заседанието на интернет страницата на Народното събрание.

(2) Протоколите от закритите заседания са със специален режим на съхранение, отчет и достъп според изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Глава четвърта

ЖАЛБИ И ПЕТИЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл. 21.Всеки гражданин може да сезира комисията по въпроси, които са в компетентността на Народното събрание.

Чл. 22. Комисията разглежда жалби и петиции на граждани, които са адресирани до нея.

Чл. 23. Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинска администрация и гражданите са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят при поискване всички сведения и документи.

Чл. 24. (1) Жалбите на гражданите могат да бъдат писмени, устни, както и получени по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща.

(2) На писмената жалба се отговаря с писмена форма по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 25. Комисията, нейна работна група или упълномощен от нея член може да извърши проверка, която е необходима за отговора при разрешаването на проблема, поставен от гражданина в неговата жалба.

Чл. 26. Петициите на гражданите са писмени и трябва да засягат проблеми от обществена значимост.

Чл. 27. (1) Жалбата или петицията трябва да съдържа:
  1. имената на жалбоподателя, неговият адрес, телефон и други средства за връзка;

  2. кои права или свободи са нарушени или ясно посочване на проблема, който се поставя за разглеждане пред комисията;

  3. кой държавен орган е нарушил неговите права и свободи, респективно кой орган трябва да разреши поставения проблем;

(2) Към жалбата и петицията могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

(3) Ако жалбата е устна, се съставя кратък протокол, в който се отбелязва името и адресът на жалбоподателя, нарушението и кой е нарушителят според неговите твърдения.

Чл. 28. Когато в жалбата или петицията се съдържат данни за извършено престъпление от общ характер, се сигнализират съответните органи на съдебната власт.

Чл. 29. (1) Всяка жалба или петиция се завежда в специален регистър.

(2) Сроковете за отговори на жалбите и петициите на гражданите се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Анонимните жалби и петиции не се разглеждат.

Чл. 30. (1) Гражданинът може повторно да сезира комисията, само ако представи нови доказателства за нарушаване на неговите права и свободи.

(2) Ако комисията е сезирана повторно със същия проблем, на който гражданинът е получил писмен отговор, тя не е длъжна да отговаря на новата жалба или петиция.

Чл. 31. Комисията няма право да приема за разглеждане жалба, която вече се разглежда от съда.

Чл. 32. (1) Комисията организира приемни за граждани.

(2) Приемната за граждани е всеки вторник от 11.00 ч. до 13.00 ч., когато Народното събрание не е във ваканция.

(3) В приемната на комисията участва народен представител, който е член на комисията и експерт по определен график. За всяка приемна се съставя кратък протокол, който се подписва от народния представител и служителя, който води протокола.

(4) За приемните на комисията гражданите се уведомяват чрез писмени съобщения, поставени на определените за това места, интернет страницата на Народното събрание или медиите.

Заключителни разпоредби
§1. Тези правила се приемат въз основа на чл.23, ал.1 от ПОДНС.

§2. Правилата се предоставят на председателя на Народното събрание и на постоянните комисии.

§3. Изпълнението на правилата се възлага на председателя на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.

Правилата са приети на заседание на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, проведено на 10.09.2009 г.


Председател:
Йордан БакаловСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница