Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Трън за 2013гстраница1/14
Дата25.02.2018
Размер2.74 Mb.
#59052
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Общински съвет Т Р Ъ Н
протокол № 2
Днес 20.02.2013 г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници от общ брой 11.

Присъстваха още:Ст.Николов-Кмет на Община Трън; Цв.Цветкова – Зам.кмет на Община Трън; кметски наместници; служители от общинската администрация и граждани.

Д-р В. Шишкова – Председател на Общински съвет, откри заседанието и предложи дневен ред.
1. Приемане на бюджета на Община Трън за 2013г.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината2. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината3. Приемане на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии.

Внася Ст.Николов-Кмет на Общината

4. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на община Трън.

Внася Ст.Николов-Кмет на Общината5. Промяна на Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196,ал.5 от ЗУТ.

Внася Ст.Николов-Кмет на Общината6. Даване на съгласие за частично изменение на ПУП-Плана за регулация на УПИ ХІІІ-73кв.8,с.Неделкови ханове. Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

7. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината8. Определяне на земеделски имоти за гарантиране на необходимия ресурс от поземлен фонд и предоставянето им по §27,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

9. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Трън за 2013г.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината10. Отдаване под наем на общински имоти,представляващи земеделска земя от ОПФ в землищата на населените места на община Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината11. Продажба на имот –частна общинска собственост,представляващ ПИ№000095 с площ от 1,164 дка,находящ се в землището на с.Радово ,представляващ прилежащ терен към сграда.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината12. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ земеделска земя в землището на с.Ездимирци и одобряване на продажната му цена. Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

13. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващи земеделска земя в землището на гр.Трън и одобряване на продажната им цена. Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

14. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ земеделска земя в землището на с.Банкя и одобряване на продажната му цена.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината15. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващи земеделски имоти в землището на с.Неделково и одобряване на продажната им цена. Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

16. Разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост,представляващи земеделска земя в землището на с.Ломница и одобряване на продажната им цена.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината17. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в с.Лялинци и одобряване на продажната му цена.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината18. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ земеделска земя в землището на с.Населевци и одобряване на продажната му цена.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината19. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ земеделска земя в землището на с.Реяновци и одобряване на продажната му цена.Вх.№41

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината20. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в гр.Трън и одобряване на продажната му цена.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината21. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в село Реяновци и одобряване на продажната му цена.Вх.№44

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината22. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ УПИ VІІІ,ІХ и Х в кв.2 по рег.план на с.Мракетинци и одобряване на продажната им цена.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината23. Обявяване на имот за публична общинска собственост в гр.Трън,представляващ втори етаж от масивна сграда,находяща се в гр.Трън,ул.”Мосаловска”№2 .

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината24. Прекратяване на собственост в УПИ ХІV-540,кв.50 по рег.план на гр.Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината25. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем търговски обект в гр.Трън,ул.”П.Д.Петков”.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината26. Приемане на решение за предоставяне под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост на община Трън,представляващ стая с площ от 28 кв.м.,находяща се в гр.Трън ,ул.”Ал.Стамболийски”25А.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината27. Отдаване под наем на общински имоти,представляващи земеделска земя от ОПФ в землищата на населените места на община Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината28. Промяна в представителството на община Трън в Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност”Местна инициативна група Брезник-Трън”,БУЛСТАТ175854880.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината29. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при Община Трън за 2012г.

Внася Д-р В.Шишкова –Председател на ОбС30. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№31

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината31. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№32

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината32.Питания.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 11 гласа „за” Общински съвет Трън прие
Р Е Ш Е Н И Е № 18

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Така предложения дневен ред без изменения и допълнения.
Първа точка. Приемане на бюджета на Община Трън за 2013г.

По материала отношение взха Ст.Николов, С. Стефанова – Председател на бюджетната комисия, която предлага след станалите разисквания в комисията да се направят следните корекции ; в решението т.2,подточка „б”вместо 1 745 000лв.става 1 746 200лв.;Приложение№1,туристически данък-400лв.;Приложение№2,Др.дейности по здравеопазване,издръжка-2090лв.;Центрове за настаняване от семеен тип,издръжка-110101лв.;Центрове за социална рехабилитация и интеграция,издръжка-13006лв.-придобиване на ДМА-1 765лв.;Поименен списък т.18-Закупуване на високо проходим автомобил,т.19-Окончателно плащане по договор за изготвяне на лесоустройствен план съгласно чл.10.


На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с 11 гласа „за”, Общински съвет Трън приема направеното предложение за промяна.
На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е № 19
На основание чл.52, ал.1, и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4, и ал.5 от ЗМСМА;чл.11,ал.9, чл.12 и чл.30,ал.1 от ЗОБ;чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г.,ПМС№ 1 за изпълнение на ЗДБРБ за 2013г.,и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,Общински съвет Трън
Р Е Ш И
Приема бюджета за 2013г., както следва:
1.По прихода в размер на 5 602 502 лв. в т.

а)приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 901 513 лв.в т.ч.

- Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 700 422 лв.

- Преходен остатък от 2012г., в размер на 201 091 лв.

2.Приходи за местни дейности в размер на 3 700 989 лв. в т.ч.

а) данъчни приходи в размер на 162 200 лв.

б) неданъчни приходи в размер на 1 746 200 лв.

в) преходен остатък от 2012г., в размер на 721 089 лв.

г) обща изравнителна субсидия в размер на 554 300 лв. в т.ч.

76 800.00 лв., за зимно подържане и снегопочистване на общински пътища

д) целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на

517 200 лв. в т.ч.

- за строителство , основен ремонт и придобиване на ДМА 255 400 лв.

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 261 800 лв.

3.По разходите в размер на 5 602 502 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи

а) за делегирани от държавата дейности в размер на 1 901 513 лв.

б) за местни дейности 3 700 989 лв.

4.Приема поименните списъци за капиталовите разходи за 2013г., в размер на1 312 814 лв., по обекти и източници за финансиране, съгласно

приложения № 1 , 2 и 3

5.Утвърждава план – сметката на ОП”Трънска гора” за 2013г.

6.Определя числеността на персонала,съгласно приложение № 2.

7.Разходите за погребения на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в заведения за социални услуги и регистрираните в службите за социално подпомагане,са за сметка на общинския бюджет.

Разходите включват:издаване на смъртен акт, ковчег, дървен надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба и превоз на покойника на територията на Община Трън.

8.Утвърждава представителни разходи и разходи за тържества в размер на

70 000 лв.

9.Утвърждава списък на длъжностите,които имат право на транспортни разходи,съгласно приложение № 3.

10.Упълномощава Кмета да утвърди списък на лицата по т.6 и размера на средствата в рамките на 85% от действителните разходи.

11.Утвърждава социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

12.Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по месеци и тримесечия.

13.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината,а за държавни дейности да се отправя мотивирано искане до МФ за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

14.Възлага на Кмета на Общината:

а)да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

б)да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила па Системата за финансово управление и контрол;

в)да отразява служебно промените по бюджета с размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

г)да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за вида и размера на просрочените задължения в размер над 20% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване.

15.Да предлага на Общинския съвет след 30.09.2013г., да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности с изключение на разходите по образование при условие,че няма просрочени задължения в съответната дейност.

16.При създаване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго,представя следните права на Кмета по чл.27 от ЗОБ:

а)да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една или от една група в друга в границите на една бюджетна дейност без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

б)да се разпорежда с резервния бюджетен кредит;

в)да разработва и възлага подготовката на общински проекти и програми за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на Общината за изпълнение на Общинския план за развитие.

17.Разрешава на кмета да прехвърля заемообразно средства от бюджетни в извънбюджетни сметки и от извънбюджетни в бюджетни сметки за изпълнението на оперативни програми в размер до 150 000.00 лв., на месец.

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена,финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.03.2013г.,конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.
Втора точка. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Трън.

По материала отношение взе С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие
Р Е Ш Е Н И Е № 20


  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трън, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2011-2015г), Общински съвет Трън утвърждава общата численост и структура на Общинска администрация Трън, съгласно Приложения №1, №2 и №3.

  2. Възлага на кмета на общината да разработи и утвърди длъжностно разписание на общинската администрация, в рамките на приетата обща численост на персонала и структурата по т.1 от настоящето решение, съгласно разпоредбите на чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрация (обн.ДВ бр.49/2012г).

  3. Възлага на кмета на общината извърши и утвърди необходимите промени в устройствения правилник на администрацията.


Трета точка. Приемане на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии.

По материала отношение взеха С. Стефанова и Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №21
На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.32, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество Общински съвет Трън
Р Е Ш И

Приема Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии на територията на община Трън.


Четвърта точка. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на община Трън.

По материала отношение взеха С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №22
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 225а , ал.3 от Закона за устройство на територия / ЗУТ / Общински съвет - Трън приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на община Трън.
Пета точка. Промяна на Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196,ал.5 от ЗУТ.

По материала отношение взе С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №23
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Трън

1. Променя чл.14 от Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.195, ал.5 от ЗУТ като промяната се състой в отмяна на ал.1 и 3. Ал.2 става ал.1 и ал.4 става ал.2 .

2. Промяната влиза в сила от деня на приемането й.

3. Прилагането на наредбата, както и контролът по нейното изпълнение се възлагат на кмета на общината.


Шеста точка. Даване на съгласие за частично изменение на ПУП-Плана за регулация на УПИ ХІІІ-73кв.8,с.Неделкови ханове.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №24
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА Общински съвет Трън дава съгласие за частично изменение на ПУП-Плана за регулация ,като регулационната линия между УПИ ХІІІ-73 и УПИ”За паметник”кв.8 съвпадне с имотната граница по подробния устройствен план на с.Неделкови ханове.
Седма точка. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.

По материала отношение взе Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - Подадена декларация по чл.12,т.4 от ЗПУКИ

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 10 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №25
На основание чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка чл.5,ал.1,т.1, чл.49, ал.1,т.1 и чл.50 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, връзка с чл.22 от Наредбата за реда за управление на горските територии собственост на Община Трън.


  1. Ползването на дървесина от горските територии, общинска собственост попадащи в землищата на:

  • с.Стайчовци – отдел/подотдел/имот №: 153/л/000234, 000614, 000615, 153/п/000613, 000616, 000617, 153/ю/000618, 000619, 000620;

  • с.Глоговица - отдел/подотдел/имот №: 362/д2/320014, 320015, 362/ш1/620018, 362/м/620025, 362/з/620023, 363/ш2/610028, 363/у2/540016, 363/в2/гзз, 363/б2/гзз365/ч/550008, 580032, 365/а1/540022, 365/а/540033, 365/г/540034, 365/к/550010, 550011, 550013;

  • с.Велиново - отдел/подотдел/имот №: 356/г/511007, 511009, 516032, 365/д1/509006;

да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг за предоставяне на сечища с явно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Началните цени на обектите за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен се формират съгласно Решение №149/25.07.2012г. на Общински съвет Трън

Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението.
Осма точка. Определяне на земеделски имоти за гарантиране на необходимия ресурс от поземлен фонд и предоставянето им по §27,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

По материала отношение взе Р.Младенова.

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №26

1 . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.88, ал.1 от ЗОС и чл.87, ал.1 и 2 от Наредбата на Общински съвет Трън за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,

Общински съвет Трън определя следните земеделски имоти за гарантиране на необходимия ресурс от поземлен фонд и предоставянето им по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ , описани по вид, размер и местонахождение съгласно Приложение №1, неразделна част от решението.

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

по ред

Землеще

Имот № КВС

Площ дка

Местност

НТП

Кат.

1

с. Банкя

11001

233.528

Маркови кошари

Пасище, мера

Х

2

с. Банкя

15001

190.575

Равна ливада

Ливада

Х

3

с. Банкя

15004

108.813

Равна ливада

Пасище, мера

Х

4

с. Банкя

16001

147.480

Лисича дупка

Ливада

Х

5

с. Банкя

16005

1.808

Лисича дупка

Ливада

Х

6

с. Банкя

20008

1.071

Петрова нива Градищ

Пасище, мера

Х

7

с. Банкя

20009

28.013

Петрова нива Градищ

Ливада

Х

8

с. Банкя

20010

2.163

Петрова нива Градищ

Ливада

Х

 

 

 

713.451

 

 

 

по ред

Землеще

Имот № КВС

Площ дка

Местност

НТП

Кат.

1

с. Бераинци

9012

37.764

Стубол

Нива

Х

2

с. Бераинци

50001

5.048

Воденица

Пасище, мера

Х

3

с. Бераинци

50006

25.548

Света вода

Пасище, мера

Х

4

с. Бераинци

60028

11.309

ГРЕБУЛИЦА

Пасище, мера

Х

5

с. Бераинци

60049

90.799

ГРЕБУЛИЦА

Пасище, мера

Х

6

с. Бераинци

60050

55.203

ГРЕБУЛИЦА

Пасище, мера

Х

7

с. Бераинци

60051

0.161

ГРЕБУЛИЦА

Пасище, мера

Х

8

с. Бераинци

60052

18.099

ГРЕБУЛИЦА

Пасище, мера

Х

 

 

 

243.931

 

 

 по ред

Землеще

Имот № КВС

Площ дка

Местност

НТП

Кат.

1

с. Богойна

10001

49.911

Драган присад

Пасище, мера

Х

2

с. Богойна

13019

76.588

Крушие

Ливада

Х

3

с. Богойна

21037

38.514

Кръст

Пасище с храсти

Х

4

с. Богойна

27004

22.589

Гола чука

Пасище, мера

Х

5

с. Богойна

27007

45.849

Гола чука

Изоставена нива

Х

 

 

 

233.451

 

 

 по ред

Землеще

Имот № КВС

Площ дка

Местност

НТП

Кат.

1

с. Бохова

110016

47.518

Козя глава

Пасище, мера

ІХ

2

с. Бохова

120008

22.002

Кошара

Нива

ІХ

3

с. Бохова

130023

46.416

Трештеница

Пасище, мера

Х

4

с. Бохова

140007

104.254

Топле падине

Нива

Х

5

с. Бохова

170041

69.556

Горна чука

Пасище, мера

Х

6

с. Бохова

190001

25.356

Тресковец

Пасище, мера

ІХ

7

с. Бохова

270003

31.608

Браньово тръне

Гора в зем. земи

Х

8

с. Бохова

270005

16.652

Браньово тръне

Пасище, мера

Х

 

 

 

363.362

 

 

 по ред

Землеще

Имот № КВС

Площ дка

Местност

НТП

Кат.

1

с. Бусинци

160001

124.205

Горна труболица

Пасище, мера

Х

2

с. Бусинци

180024

102.902

Попов дол

Пасище, мера

Х

3

с. Бусинци

210011

100.660

Щръклев дол

Пасище, мера

Х

4

с. Бусинци

260002

87.218

Деянова ливада

Пасище, мера

Х

5

с. Бусинци

280005

112.898

Нед. Бара

Гора в зем. земи

Х

6

с. Бусинци

290005

87.539

Забел

Врем.неизп.нива

Х

7

с. Бусинци

300002

29.370

Плоча

Пасище, мера

Х

8

с. Бусинци

300008

24.553

Плоча

Гора в зем. земи

Х

9

с. Бусинци

300013

69.700

Плоча

Пасище, мера

Х

 

 

 

739.045

 

 

 по ред

Землеще

Имот № КВС

Площ дка

Местност

НТП

Кат.

1

с. Бутроинци

25001

118.166

Джурина падина

Изоставена нива

ІХ

2

с. Бутроинци

27001

93.490

Грамашница

Изоставена нива

Х

3

с. Бутроинци

31006

53.015

Клън

Пасище, мера

ІХ

4

с. Бутроинци

33001

398.462

Дулан

Пасище, мера

ІХ

5

с. Бутроинци

48003

87.514

Градобия бачище

Пасище, мера

Х

6

с. Бутроинци

49021

135.643

Търщевина

Изоставена нива

ІХ

7

с. Бутроинци

54004

195.215

Николина падина

Изоставена нива

VІІ

8

с. Бутроинци

55004

81.795

Беженски рид

Изоставена нива

Х

9

с. Бутроинци

55009

212.392

Беженски рид

Изоставена нива

Х

10

с. Бутроинци

72001

139.489

Чиврин чифлик

Пасище, мера

Х

11

с. Бутроинци

73001

23.346

Лазарица

Пасище, мера

Х

12

с. Бутроинци

82013

30.380

Ватови

Пасище, мера

Х

 

 

 

1568.91

 

 

 Каталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудници
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”
downloads -> Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. Борисова


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница