Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Трън за 2013гстраница14/14
Дата26.05.2018
Размер2.74 Mb.
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Седамнадесета точка. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в с.Лялинци и одобряване на продажната му цена.

По материала отношение взха С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №35
І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Трън отменя свое решение №241/12.12.12.2012г.

ІІ. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ІV-242 /четвърти отреден за имот двеста четиридесет и две/, с площ от 615 кв.м /шестстотин и петнадесет кв.м./, находящ се в кв. 15 а /петнадесет а/ по регулационния план на с. Лялинци, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №3715/30.11.2012год., при първоначална тръжна цена в размер на 3713,00лв. /три хиляди седемстотин и тринадесет лева/с ДДС.
ІІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината
Осемнадесета точка. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ земеделска земя в землището на с.Населевци и одобряване на продажната му цена..

По материала отношение взха С.Стефанова,Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №36
І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.87 , ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1.Имот № 110010 с начин на трайно ползване – нива, с площ от 2,831дка /два дка осемстотин тридесет и един кв.м./, ІХ категория , местността “Маркови кошари” в землището на с. Насалевци , ЕКАТТЕ 51130, актуван с АЧОС №2101/28.02.2011г. при първоначална тръжна цена от 1509,00лв./хиляда петстотин и девет лева/.

ІІ. С оглед предоставянето на земи на собственици с признати права на възстановяване на собствеността, задължава кмета на община Трън да следи за запазване на необходимия ресурс от поземлен фонд за землището на с. Насалевци, представляващ не по-малко от 40 на сто от наличния общински поземлен фонд, съгласно чл.87, ал.2 от НРПУРОИ на община Трън.
Деветнадесета точка. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ земеделска земя в землището на с.Реяновци и одобряване на продажната му цена.Вх.№41

По материала отношение взха С.Стефанова,Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №37
І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.87 , ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1.Имот № 040015 с начин на трайно ползване – нива, с площ от 37,904дка /тридесет и седем дка деветстотин и четири кв.м./, VІ категория , местността “Друм” в землището на с. Реяновци , ЕКАТТЕ 62565, актуван с АЧОС №3745/08.01.2013г. при първоначална тръжна цена от 24982,00лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева/.

ІІ. С оглед предоставянето на земи на собственици с признати права на възстановяване на собствеността, задължава кмета на община Трън да следи за запазване на необходимия ресурс от поземлен фонд за землището на с. Насалевци, представляващ не по-малко от 40 на сто от наличния общински поземлен фонд, съгласно чл.87, ал.2 от НРПУРОИ на община Трън.
Двадесета точка. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в гр.Трън и одобряване на продажната му цена.

По материала отношение взха С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №38

І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот V-11 /пети отреден за единадесети имот/ в кв.86 /осемдесет и шест/, с площ от 495 кв.м /четиристотин деветдесет и пет кв.м./ по регулационния план на гр. Трън, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №3747/16.01.2013год., при първоначална тръжна цена в размер на 4052,00лв. /четири хиляди петдесет и два лева/с ДДС.
ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.
Двадесет и първа точка. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в село Реяновци и одобряване на продажната му цена.Вх.№44

По материала отношение взха С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №39
І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот VІ-общ. /шести общински/ в кв.12 а /дванадесет а/, с площ от 910 кв.м /деветстотин и десет кв.м./ по регулационния план на с. Реяновци, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №3746/16.01.2013год., при първоначална тръжна цена в размер на 5575,00лв. /пет хиляди петстотин седемдесет и пет лева/с ДДС.

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.
Двадесет и втора точка. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ УПИ VІІІ,ІХ и Х в кв.2 по рег.план на с.Мракетинци и одобряване на продажната им цена.

По материала отношение взха С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №40

І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъдат продадени чрез публичен търг с явно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. /осми общински/ в кв.2 /две/, с площ от 975 кв.м /деветстотин седемдесет и пет кв.м./ по регулационния план на с. Мракетинци, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №3785/31.01.2013год., при първоначална тръжна цена в размер на 5836,00лв. /пет хиляди осемстотин тридесет и шест лева/с ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ в кв.2 /две/, с площ от 1080 кв.м /хиляда и осемдесет кв.м./ по регулационния план на с. Мракетинци, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №3784/31.01.2013год., при първоначална тръжна цена в размер на 6342,00лв. /шест хиляди триста четиридесет и два лева/с ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот Х-общ. /десети общински/ в кв.2 /две/, с площ от 1040 кв.м /хиляда и четиридесет кв.м./ по регулационния план на с. Мракетинци, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №3786/31.01.2013год., при първоначална тръжна цена в размер на 6142,00лв. /шест хиляди сто четиридесет и два лева/с ДДС.

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината


Двадесет и трета точка. Обявяване на имот за публична общинска собственост в гр.Трън,представляващ втори етаж от масивна сграда,находяща се в гр.Трън,ул.”Мосаловска”№2

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №41
На основание чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Трън обявява за публична общинска собственост следният имот, актуван с Акт за частна общинска собственост №10/16. 08.1996г., а именно:
Втори етаж от масивна сграда, със ЗП от 186/сто осемдесет и шест/ кв.м., год. на построяване 1968г., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, находяща се в гр. Трън, ул.”Мосаловска” №2 и мазета.

ІІ. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.


Двадесет и четвърта точка. Прекратяване на собственост в УПИ ХІV-540,кв.50 по рег.план на гр.Трън.

По материала отношение взе С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - Подадена декларация по чл.12,т.4 от ЗПУКИ

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 10 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №42
1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост , чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл.46, ал.3 от НРУРОИ и съгласно оценка от оценител, изработена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, Общински съвет Трън дава съгласието си да се продаде следният имот – частна общинска собственост:

68/780 (шестдесет и осем върху седемстотин и осемдесет квадратни метра) идеални части от УПИ ХІV-540 (четиринадесети за имот петстотин и четиридесет) , целият с площ от 780 кв.м (седемстотин и осемдесет кв.м.) в кв.50 /петдесети/ по рег.план на гр. Трън, актувани с АЧОС №3753/28.01.2013г. на съсобственика Иван Николаев Манчев по нот.акт№26, т.І, рег.№201, дело 26 от 06.04.2012г , при цена от 557,00лв. / петстотин петдесет и седем лева/ с ДДС.

2. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.
Двадесет и пета точка. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем търговски обект в гр.Трън,ул.”П.Д.Петков”.

По материала отношение взе С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №43
1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Трън дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен за срок от 10 /десет/ години, представляващ:

Терен №3, определен съгласно схема на терените за поставяне на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ в централната градска част на гр.Трън – ул.”П.Д.Петков”, с площ от 50 кв.м. с минимален процент на озеленяване 20% , с начална тръжна цена от 50,00лв. месечен наем.

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.


Двадесет и шеста точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост на община Трън,представляващ стая с площ от 28 кв.м.,находяща се в гр.Трън ,ул.”Ал.Стамболийски”25А.

По материала отношение взе С.Стефанова,Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №44
1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде отдадена под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост на община Трън, представляваща стая с площ от 28.00/двадесет и осем/ кв.м., находяща се в западната част на първи етаж от двуетажна, масивна сграда, построена в УПИ І-726, кв.30, по рег.план на гр.Трън, ул.Ал.Стамболийски” 25А, описана в АПОС №259/31.07.2012г., т.3-склад ЗП от 228кв.м. .

2. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за отдаване под наем на имота съгласно чл.14, ал.2 от ЗОС чрез публичен търг с явно наддаване.3. Общински съвет гр.Трън във връзка с провеждане на публичния търг на основание чл.14, ал.8 от ЗОС одобрява началната тръжна цена на месечния наем на посочения обект по т.1 да е в размер на 42,00лв /четиридесет и два лева /, съгласно Наредба за базисни наемни цени за общински нежилищни имоти.

4. Срокът за предоставяне е 3 /три/ години.

5.Имотът се отдава за ползване на помещението за офис .
Двадесет и седма точка. Отдаване под наем на общински имоти,представляващи земеделска земя от ОПФ в землищата на населените места на община Трън.

По материала отношение взе Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №45
1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал. 4 и чл.37п от ЗСПЗЗ и чл.85 , ал.1 и 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Трън дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване са срок от 10 /десет/ години имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ , конкретизирани по местонахождение, НТП , категория и площ за всеки поземлен имот, както следва:№ по ред

землище

Имот

по КВС


НТП

Кате-гория

Площ

дка


1.

Рани луг

080032

нива

8

21,961

2.

Рани луг

080043

нива

8

28,911

3.

Рани луг

090024

нива

9

1,781

4.

Рани луг

090025

нива

9

16,959

5.

Рани луг

090109

нива

9

14,291

6.

Рани луг

090111

нива

9

21,026

7.

Рани луг

090112

нива

9

27,743

8.

Рани луг

090114

нива

9

10,425

9.

Рани луг

090115

нива

9

1,995

10.

Рани луг

130001

нива

10

25,812

11.

Рани луг

100005

ливада

9

3,696

2. Началната тръжна цена при отдаването под наем е съгласно решението на общински съвет Трън за определяне на началните тръжни цени за земи от ОПФ.

3. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.
Двадесет и осма точка. Промяна в представителството на община Трън в Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност”Местна инициативна група Брезник-Трън”,БУЛСТАТ175854880.

По материала отношение взе С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №46
На основание разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация - Общински съвет Трън
Р Е Ш И
1. Избира Станислава Асенова Алексиева – Секретар на община Трън за

представител на община Трън в Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Брезник – Трън”.

2. Възлага на Кмета на общината и новоизбрания представител на

общината в Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Брезник – Трън” да предприемат необходимите действия за изпълнение на решението.Двадесет и девета точка. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при Община Трън за 2012г.

По материала отношение взе Д.Борисова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №47
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ,във връзка с чл.7,ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,Общински съвет Трън приема за сведение отчета за дейността на МКБППМН при Община Трън за 2012г.
Тридесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№31

По материала отношение взе Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №48
І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Маргарита Иванова Гарилова - н-к на Вишня Иванова Йончева и решение №36685 от 08.12.1992 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот № 063014 с площ от 4,350 дка, находящ се в мест.”Коканица” в землището на с.Неделково, образуван от имот №063008, целия от 4,850 дка, представляващ ливада ІХ категория за който има съставен АчОС №2722/30.08.2011 г.


Тридесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№32

По материала отношение взе Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Соня Стефанова - за

4. Румяна Викторов -за

5. Даринка Борисова - за

6. Сашка Иванова - за

7. Румяна Младенова - за

8. Павел Нонев - за

9. Олег Тодоров - за

10. Кирил Драгомиров - за

11.Харалампи Харалампиев - за

С 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №49
І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Здравко Дешов Йорданов - н-к на Владо Колев Пешилов и решение №001л от 16.12.1992 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот № 530038 с площ от 3,289 дка, находящ се в мест.”Своге/Росуле” в землището на с.Лялинци, образуван от имот №530001, целия от 71,203 дка, представляващ нива VІ категория за който има съставен АчОС №2446/27.05.2011 г.Тридесет и втора точка.Питания.

Питания не бяха отправени.Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Д-р В. Шишкова/

ТЕХН. СЕКРЕТАР:

/А.Станкова/


Каталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудници
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”
downloads -> Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. Борисова


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница