Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 годинаДата17.08.2018
Размер137 Kb.
ТипПрограма

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ


ДО....................................................


..........................................................

БЯЛА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 26 януари 2018 год. / петък / от 13.30 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Докладна записка относно приемане на Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе.


Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла


 1. Докладна записка относно приемане на Наредба № 2 за символите и наградите на Община Бяла.


Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Бяла за 2018 година.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет Бяла, област Русе и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Докладва: М. Антонов –

председател на ОбС Бяла 1. Докладна записка относно отчет за извършените разходи за командировка от Кмета на Община Бяла и Председателя на Общински съвет Бяла в периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Бяла на НУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Бяла за разплащане разходите на училището за 2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно приемане на годишен план за ползване на дървесина  от общински горски територии, собственост на Община Бяла за 2018 г. и определяне начина на ползването й за календарната 2018 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Поземлен имот с идентификатор 07603.501.2743 по кадастралната карта на гр. Бяла с трайно предназначение на територията – урбанизирана и Начин на трайно ползване – За паркинг.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно даване на съгласие промяна характера на собствеността на част от УПИ III-128, кв. 39 по плана на квартал Гара Бяла с площ 6593 кв.м., отредена за озеленяване, съгласно Регулационния план от 1988 год. и Изменение на плана за регулация и застрояване от 2012год., АПОС №2191 от 18.05.2012 г. и скица №26/17.01.2018г., от публична в частна общинска собственост.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за квартал 53, с.Бистренци, община Бяла, област Русе.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно даване на съгласие за отдаване под наем на части от имоти/терени - публична общинска собственост през 2018 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Бяла и физическо лице чрез продажба на частта на Община Бяла от 25 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1616 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Бяла с площ на целия имот 973 кв.м. и одобряване на пазарна оценка.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно одобряване на пазарни оцени на недвижими имоти - частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 07603.909.52 – АЧОС №3407/12.12.2017 г. с площ 1314 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 07603.909.53- АЧОС № 3406/12.12.2017 г. с площ 460 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Молби на граждани.

 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


` МАРИАН АНТОНОВ

Председател на Общински съвет Бяла
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница