Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 гДата17.08.2018
Размер36.82 Kb.
ТипПрограма

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ


ДО....................................................


..........................................................

БЯЛА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 21 август 2017 год. / понеделник / от 13.30 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Заповед № 4-95-00-524 от 08.08.2017 г. на Областния управител на област Русе.

Докладва: М.Антонов –

председател на ОбС Бяла 1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението,опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно функциониране на маломерни паралелки в СУ ” Панайот Волов ” - гр. Бяла през учебната 2017/2018 година.

Докладва: Албена Кирова –

Директор на СУ„ П. Волов ” - гр. Бяла 1. Докладна записка относно функциониране на маломерни паралелки в ОУ „ Н. Й. Вапцаров ” през учебната 2017/2018 година.

Докладва: К. Георгиева –

Директор на ОУ„ Н.Й.Вапцаров ” - гр. Бяла 1. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бяла, приети в периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Решение № 355 по протокол № 34/31.07.2017 г. на Общински съвет Бяла.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – дюкянско помещение № 4 от 24 кв. м. и таван от 24 кв. м. с обем 151,20 куб. м., построено в УПИ XVII-178 в кв. 43 по регулационния план на с. Лом Черковна, при граници за дюкяна: улица, магазин, терен на парцела и дюкян, допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 07603.41.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, кадастър и картография с площ на имота 20,275 дка., АЧОС №965/09.01.2017г., местност „Курсой“, с начин на трайно ползване „неизползваема нива (угар, орница)“, категория на земята при неполивни условия: седма, допълнение и изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно одобряване на пазарна стойност на недвижим имот - частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 07603.501.2891 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ на имота 840 кв. м., АЧОС №3341/12.07.2017 г.; поземлен имот с идентификатор 07603.501.2892 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ на имота 823 кв. м., АЧОС №3342/12.07.2017 г., допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отдаване под наем без търг или конкурс на части от имоти - частна общинска собственост, представляващи помещения, находящи се на трети етаж на административна сграда (бивша поликлиника) в гр. Бяла, област Русе, пл. „ Екзарх Йосиф I “ № 3 и част от първи етаж от двуетажна сграда „Здравна служба“, с местонахождение с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 23, УПИ XIII-314, в кв. 54 по регулационния план на с. Босилковци за здравни дейности.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно учредяване на право на строеж за изграждане на Търговска сграда, с височина до два етажа и разгъната застроена площ до 180 кв.м, съгласно виза за проектиране от гл.архитект от 07.08.2017 г. на скица №176/05.06.2017 г. върху част от урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-обществено обслужване в кв. 177 по регулационния план на гр. Бяла идентичен с поземлен имот с идентификатор 07603.501.2343 по кадастралната карта на гр. Бяла, допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 г. и одобряване на пазарна оценка.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Молби на граждани.

 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИАН АНТОНОВ
Председател на Общински съвет Бяла
Каталог: home -> wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Приложение №5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
2017 -> Населено място гр. Бяла кметство
2017 -> Община бяла, област русе
2017 -> Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Отчет за финансово-икономическото състояние на оу"Св. Св. Кирил и Методий"- с. П. Косово за второто тримесечие на финансовата 2017 година
2017 -> Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бяла, област Русе към 31. 12. 2016 година
2017 -> Доклад за екологична оценка на плана


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница