Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 годинастраница1/7
Дата15.10.2018
Размер1.42 Mb.
#87593
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7


ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2017 година

РАЗДЕЛ І.

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С

ИМОТИ -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
За периода на 2017г. година общите прогнозни резултати по отношение на очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, са както следва:

1. Очаквани приходи от придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост – 1006663,49 лева.

2. Необходими прогнозни разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост – 10 000,00 лева. Има се в предвид, че съгласно чл.40 от НРППСОВППУПНРИВОбС, при разпореждане с недвижим имот, физическите и юридически лица заплащат освен продажната цена, режийни разноски в размер на 2% от продажната цена и разходите за изготвяне на пазарна оценка. По този начин разходите, които общината извършва са сведени до минимум, което е отразено в направените прогнозни резултати.

РАЗДЕЛ ІІ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА БЯЛА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, аренда, ЗА ПРОДАЖБА,

ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА,

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ на концесия

І. Имоти, които ще бъдат предложени за предоставяне под наем
А. Имоти и терени разположени в регулационните граници на населените места
1. Помещения (магазин) с обща площ от 91,08 кв.м (деветдесет и един квадратни метра и осем квадратни сантиметра), състоящи се от търговска зала с площ 45,65 кв. м., склад №1 с площ 8,13 кв. м., склад №2 с площ 34,80 кв. м. и сервизно помещение с площ 2,50 кв. м. находящи се на партерен етаж на двуетажна масивна сграда, с местонахождение: с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, УПИ XIII-198 в квартал 82 по регулационния план на с. Копривец, съгласно АЧОС №172/1999г, при граници: север - изби; изток - терен на имота; юг – терен на имота; запад – терен на имота, за обект за търговска дейност.

- предполагаеми приходи – 546,48 лева без ДДС до края на 2017г.


2. Терен с площ от 13,00 кв. м. (тринадесет квадратни метра), с местонахождение: гр. Бяла, пл. „Славейков“, ПИ №9561 по кадастралния план на гр. Бяла, до УПИ I-кооперативен пазар в кв. 178 по регулационния план на гр.Бяла, обл. Русе, при граници: север – терен на ПИ №9561; изток - терен на ПИ №9561; юг – терен на УПИ I-кооперативен пазар в кв. 178; запад – терен на ПИ №9561, за поставяне на павилион за търговска дейност.

- предполагаеми приходи – 1560,00 лева без ДДС до края на 2017г.


3. Помещения с обща площ от 70.00 кв. м, състоящи се от кафене с банкетна зала с площ 45,65 кв. м., склад с площ 8,13 кв. м., кухня с площ 34,80 кв. м. и сервизни помещения с площ 2,50 кв. м. представляващи част от първи етаж от двуетажна масивна сграда „Къща на културните дейци“, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Панайот Волов“ №7, УПИ I-622, в кв. 176 по регулационния план на гр. Бяла, съгласно АЧОС №12/1995 г. за обект за обществено хранене, при граници: изток – терен на УПИ I-622; запад – ул. „Хан Кубрат“; север – ул. „Панайот Волов“; юг - терен на УПИ I-622.

- предполагаеми приходи – 1680,00 лева без ДДС до края на 2017г.

4. Терен с площ от 13,00 кв. м. (тринадесет квадратни метра), находящ се в ПИ №9561 по кадастралния план на гр.Бяла, улица „Хаджи Димитър“, при граници: север – терен на ПИ №9561; изток - терен на ПИ №587; юг – терен на ПИ №9561; запад – терен на ПИ №9561, за поставяне на павилион за търговска дейност.

- предполагаеми приходи – 1560.00 лева без ДДС до края на 2017г.


5. Помещение с площ от 30.00 кв. м, представляващо част от първи етаж от двуетажна сграда „Здравна служба“, с местонахождение с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ №23, УПИ XIII-314, в кв. 54 по регулационния план на с. Босилковци, съгласно АЧОС №230/2000 г. за лекарски кабинет, при граници: изток – терен на УПИ XIII-314, в кв. 54; запад – терен на УПИ XIII-314, в кв. 54; север – терен на УПИ XIII-314, в кв. 54; юг – коридор.

- предполагаеми приходи – 90,00 лева без ДДС до края на 2017г.

6. Помещение с площ от 34.00 кв. м, представляващо част от първи етаж от двуетажна сграда „Здравна служба“, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Раковски“ №8, УПИ I-за детско даведение, в кв. 29 по регулационния план на гара Бяла, съгласно АПОС №162/1998 г. за лекарски кабинет, при граници: изток – терен на УПИ I-за детско даведение, в кв. 29; запад – коридор; север – терен на УПИ I-за детско даведение, в кв. 29; юг – терен на УПИ I-за детско даведение, в кв. 29.

- предполагаеми приходи – 204,00 лева без ДДС до края на 2017г.

7. Помещение с площ от 27,34 кв. м, представляващо част от първи етаж от двуетажна сграда „Здравна служба“, с местонахождение с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, УПИ I - здравна служба, в кв. 85 по регулационния план на с. Полско Косово, съгласно АПОС №177/1999 г. за стоматологичен кабинет, при граници: изток – коридор; запад – терен на имота; север – лекарски кабинет; юг – терен на имота.

- предполагаеми приходи – 164,04 лева без ДДС до края на 2017г.


8. Апартамент №9, ет. 2, вх.А, ж.б. „Рила“, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения с площ от 37,61 кв. м. и изба №3 с площ от 3,65 кв. м., с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ПИ №2349 по кадастралния план на гр. Бяла и УПИ XIII – 58,59, в кв. 6 по регулационния план на гр. Бяла, съгласно АЧОС №45/1997 г.

- предполагаеми приходи – 330,08 лева без ДДС до края на 2017г.


9. Терен с площ от 3,30 кв. м., находящ се в част от УПИ II в кв. 85 по регулационния план на с. Копривец, при граници: север – терен на УПИ II в кв. 85; изток - терен на УПИ II в кв. 85; юг – терен на УПИ II в кв. 85; запад – терен на УПИ II в кв. 85, за поставяне на павилион за продажба на вестници, съгласно АЧОС №2260/2012 г.

- предполагаеми приходи – 39,60 лева без ДДС до края на 2017г.


10. Помещение – стая №303 с площ от 25.00 кв. м, представляващо част от трети етаж от триетажна административна сграда, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ №3, част от УПИ VI-за жилищно строителство и обществено обслужване, в кв. 46 по регулационния план на гр. Бяла, съгласно АЧОС №5/1995 г. за лекарски кабинет, при граници: изток – стая №304; запад – стая №302; север – коридор; юг – терен на УПИ VI-за жилищно строителство и обществено обслужване, в кв. 46.

- предполагаеми приходи – 150,00 лева без ДДС до края на 2017г.

11. Помещение – стая №109 и 110 с площ от 19,00 кв. м, представляващо част от първи етаж от триетажна административна сграда, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ №3, част от УПИ VI-за жилищно строителство и обществено обслужване, в кв. 46 по регулационния план на гр. Бяла, съгласно АЧОС №5/1995 г. търговска дейност, при граници: изток – стая №108; запад – терен на имота; север – терен на имота; юг – коридор.

- предполагаеми приходи – 228,00 лева без ДДС до края на 2017г.

12. 45,00 кв. м. от апартамент №1 със застроена площ от 115,45 кв.м, състоящ се от две спални, дневна, столова с кухненски бокс, входно антре, баня, тоалетна, две тераси и коридор находящ се на първи етаж на двуетажна масивна сграда, с местонахождение: с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, УПИ XIII-198 в квартал 82 по регулационния план на с. Копривец, съгласно АЧОС №1254/2006г, при граници: север – терен на УПИ XIII-198 в квартал 82 и стълбищна клетка; изток – терен на УПИ XIII-198 в квартал 82; юг – терен на УПИ XIII-198 в квартал 82; запад – терен на УПИ XIII-198 в квартал 82.

- предполагаеми приходи – 923,60 лева без ДДС до края на 2017г.


13. Терен с площ от 78,00 кв. м. (седемдесет и осем квадратни метра), находящ се в гр. Бяла, пл. „Славейков“ част от УПИ IХ-обществено обслужване в кв. 177 по регулационния план на гр.Бяла, обл. Русе, за поставяне на павилион за търговска дейност, съгласно (АПОС №82/1997 г.).

- предполагаеми приходи – 4992,00 лева без ДДС до края на 2017г.


14. Терен, с площ от 22 кв. м., находящ се в ПИ №9527 по кадастралния план на гр.Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ (в началото на улица „Хаджи Димитър“), между павилион за продажба на закуски и алея, водеща към Районен съд – гр. Бяла, за монтиране на временни поставяеми обекти за осъществяване на търговска дейност.

- предполагаеми приходи – 1408,00 лева без ДДС до края на 2017г.


15. Терен, с площ от 32 кв. м., находящ се в ПИ №575 по кадастралния план на гр.Бяла, част от УПИ VI-за жил. стр. и общ. обсл. в кв. 46 по регулационния план на гр. Бяла, ул. „Панайот Волов“, за тото пункт, при граници: изток – ПИ №9585; запад – ПИ №9585; север – част от ПИ №575 и ПИ №9585; юг – ул. „Панайот Волов“.

- предполагаеми приходи – 768,00 лева без ДДС до края на 2017г.


16. Помещение с площ от 27,34 кв. м, представляващо част от партерен етаж от масивна двуетажна сграда „Здравен дом, с местонахождение с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, част от УПИ I-Здравна служба, в кв. 85 по регулационния план на с. Полско Косово, съгласно АПОС №177/1999 г. за стоматологичен кабинет, при граници: изток – чакалня; запад – терен на имота; север – терен на имота; юг – коридор.

- предполагаеми приходи – 164,04 лева без ДДС до края на 2017г.


17. Помещение с площ от 8,16 кв. м, представляващо част от едноетажна сграда Кметство, с местонахождение с. Пет Кладенци, общ. Бяла, обл. Русе, част от терен за озеленяване по регулационния план на с. Пет Кладенци, за пощенски услуги, при граници: изток – терен на имота; запад – коридор; север – помещение на кметство с. Пет Кладенци; юг – терен на имота.

- предполагаеми приходи – 65,28 лева без ДДС до края на 2017г.


18. Помещение с площ от 30,00 кв. м, представляващо част от партерен етаж от масивна двуетажна сграда „Здравен дом, с местонахождение с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, част от УПИ I-Здравна служба, в кв. 85 по регулационния план на с. Полско Косово, съгласно АПОС №177/1999 г. за лекарски кабинет, при граници: изток – аптека; запад – чакалня; север – терен на имота; юг – коридор.

- предполагаеми приходи – 240,00 лева без ДДС до края на 2017г.


19. Жилищна сграда със застроена площ от 59,00 кв.м, състоящ се от дневна, спалня, кухненя исервизни помещения, с местонахождение: с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, УПИ I-594 в квартал 55 по регулационния план на с. Полско Косово, съгласно АЧОС №595/2004г, при граници: север – улица; изток – УПИ II-595; юг – улица; запад – улица.

- предполагаеми приходи – 472,00 лева без ДДС до края на 2017г.


20. Част от терен, с площ от 30,00 кв. м., находящ се в ПИ №9537 по кадастралния план на гр.Бяла, между УПИ XIV-56,57 и УПИ XIII-58,59 в кв. 6 по регулационния план на гр. Бяла, за поставяне на павилион за търговска дейност, при граници: изток – ПИ №9537; запад – УПИ XIV-56.57; север –ПИ №9537; юг – ПИ №9537.

- предполагаеми приходи – 720,00 лева без ДДС до края на 2017г.


21. Част от терен, с площ от 60,00 кв. м., находящ се до кв. 46а по регулационния план на гара Бяла, за поставяне на павилион за търговска дейност – вулканизация на гуми, при граници: изток – терен на имота; запад – терен на имата; север – терен на имата; юг – ул. „В. Априлов“.

- предполагаеми приходи – 180,00 лева без ДДС до края на 2017г.


22. Терен, с площ от 76,50 кв. м., находящ се в УПИ XV-82 в кв. 34 по регулационния план на гара Бяла, ул. „Васил Априлов“ за поставяне на павилион за търговска дейност, при граници: изток – терен на имота; запад – клуб на пенсионера; север – терен на имота; юг – ул. „Васил Априлов“, съгласно АЧОС №547/2004 г.

- предполагаеми приходи – 1836,00 лева без ДДС до края на 2017г.


23. Терен, с площ от 10,00 кв. м., находящ се в УПИ XV-82 в кв. 34 по регулационния план на гара Бяла, ул. „Никола Петков“ за поставяне на павилион за търговска дейност, при граници: изток – терен на имота; запад – ул. „Никола Петков“; север – терен на имота; юг – терен на имота, съгласно АЧОС №547/2004 г.

- предполагаеми приходи – 120,00 лева без ДДС до края на 2017г.


24. Терен, с площ от 20,00 кв. м., находящ се в кв. 41 по регулационния план на гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ за поставяне на павилион за търговска дейност, при граници: изток – терен на имота; запад – ул. „Васил Левски“; север – ул. „Цар Освободител“; юг – терен на имота.

- предполагаеми приходи – 360,00 лева без ДДС до края на 2017г.


25. Терен, с площ от 10,00 кв. м., находящ се в УПИ XV-82 в кв. 34 по регулационния план на гара Бяла, ул. „Никола Петков“ за поставяне на павилион за търговска дейност, при граници: изток – терен на имота; запад – ул. „Никола Петков“; север – терен на имота; юг – терен на имота, съгласно АЧОС №547/2004 г.

- предполагаеми приходи – 180,00 лева без ДДС до края на 2017г.


26. Терен, с площ от 16,00 кв. м., находящ се в УПИ XV-82 в кв. 34 по регулационния план на гара Бяла, ул. „Никола Петков“ за тото пункт, при граници: изток – УПИ XIV-83; запад – ул. „Никола Петков“; север – УПИ XVI-80; юг – ул. „Васил Априлов“, съгласно АЧОС №547/2004 г.

- предполагаеми приходи – 192,00 лева без ДДС до края на 2017г.


27. Терен, с площ от 1,00 кв. м., находящ се в ПИ №576 по кадастралния план на гр. Бяла и УПИ VI-за жил. стр. и общ. обсл. в кв. 46 по регулационния план на гр.Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1 (на първи етаж във фоайето на административната сграда на Община Бяла), за монтиране на кафе-автомат, съгласно АПОС №13/1995 г.

- предполагаеми приходи – 100,00 лева без ДДС до края на 2017г.


28. Терен, с площ от 1,00 кв. м., находящ се в ПИ №577 по кадастралния план на гр. Бяла в кв. 46 по регулационния план на гр.Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №3 (на входа на Центъра за обслужване на граждани на Община Бяла), за монтиране на кафе-автомат, съгласно АПОС №5/1995 г.

- предполагаеми приходи – 160,00 лева без ДДС до края на 2017г.


29. Терен, с площ от 1,00 кв. м., находящ се в УПИ I-75 в кв. 9 по регулационния план на с. Полско Косово, пл. „9-ти септември“ №4 (на първи етаж във фоайето на административната сграда на Кметство с. Полско Косово), за монтиране на кафе-автомат, съгласно АПОС №879/2005 г.

- предполагаеми приходи – 100,00 лева без ДДС до края на 2017г.


30. Помещение с площ от 11,22 кв.м (единадесет цяло двадесет и два квадратни метра), с местонахождение с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, представляващи част от УПИ ІХ-174 в кв.83 по плана на с.Копривец, находящи на първия етаж в здравната служба, при граници на помещенията: север – УПИ ІХ-174; изток – фелдшерски кабинет; юг – чакалня; запад – манипулационна; съгласно АПОС №300/2004г.

- предполагаеми приходи – 89,76 лева без ДДС до края на 2017г.


31. Помещение с площ от 26,00 кв. м., с местонахождение с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе, до квартал 59 по регулационния план на с. Босилковци, за обект за търговска дейност при граници: изток – дере; запад – склад; север – павилион; юг – площад.

- предполагаеми приходи – 100,00 лева без ДДС до края на 2017г.


32. Помещение с площ от 16,53 кв. м., част от сграда Автогара с местонахождение гр. Бяла, обл. Русе, УПИ XVI-1716 квартал 81 по регулационния план на гр. Бяла, за фризьорски салон при граници: изток – помещения на автогара; запад – терен на имота; север – чакалня; юг – помещения на автогара, съгласно АЧОС №18 от 22.01.1996 г.

- предполагаеми приходи – 396,72 лева без ДДС до края на 2017г.


33. Помещение с площ от 47,65 кв. м., част от сграда Автогара с местонахождение гр. Бяла, обл. Русе, УПИ XVI-1716 квартал 81 по регулационния план на гр. Бяла, за сладкарница при граници: изток – терен на имота; запад – терен на имота; север – терен на имота; юг – чакалня и тоалетна, съгласно АЧОС №18 от 22.01.1996 г.

- предполагаеми приходи – 1143,60 лева без ДДС до края на 2017г.


Очаквани приходи от отдаване под наем на терени и помещения - общинска собственост.

Всичко: 21263,20 лв.
Б. Земеделски земи

Землище гр. Бяла
Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв./год.

903107

СИНАБОВ ЯЛАК

Нива

V

1.407

50

70.35

903110

СИНАБОВ ЯЛАК

Нива

V

0.826

50

41.3

903133

СИНАБОВ ЯЛАК

Нива

V

0.969

50

48.45

903177

СИНАБОВ ЯЛАК

Нива

V

3.571

50

178.55

906262

ДРАКИТЕ

Нива

VI

1.068

50

53.4

906395

ДРАКИТЕ

Нива

VI

0.748

50

37.4

906409

ДРАКИТЕ

Нива

VI

0.335

50

16.75

907205

КРУШОВЕЦ

Нива

VI

1.269

50

63.45

907227

КРУШОВЕЦ

Нива

VI

2.323

50

116.15

908001

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

0.633

50

31.65

000139

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

0.383

50

19.15

038016

ОСТРИЦА

Врем.неизп.нива

VII

9.115

50

455.75

038022

ОСТРИЦА

Врем.неизп.нива

VII

13.474

50

673.7

041061

КУРСОЙ

Врем.неизп.нива

VII

20.275

50

1013.75

043017

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

4.552

50

227.6

044006

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

1.102

50

55.1

044007

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

4.723

50

236.15

044008

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

5.118

50

255.9

044009

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

1.605

50

80.25

044010

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

2.09

50

104.5

046019

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

4.899

50

244.95

046020

КЕРЕЗЛИКА

Врем.неизп.нива

VII

4.962

50

248.1

048001

ВИТАНОВ ЯЛАК

Врем.неизп.нива

VII

6.004

50

300.2

048033

ВИТАНОВ ЯЛАК

Врем.неизп.нива

VII

3.347

50

167.35

052008

СЕНЕ

Врем.неизп.нива

VI

2.899

50

144.95

054026

СЕНЕ

Врем.неизп.нива

VI

2.999

50

149.95

054027

СЕНЕ

Врем.неизп.нива

VI

6.729

50

336.45

064009

КРУШОВЕЦ

Врем.неизп.нива

VI

2.309

50

115.45

068019

КРУШОВЕЦ

Врем.неизп.нива

VI

25.562

50

1278.1

149002

ДИСКОРУ

Врем.неизп.нива

VII

21.004

50

1050.2

149007

ДИСКОРУ

Врем.неизп.нива

VII

4.498

50

224.9

149011

ДИСКОРУ

Врем.неизп.нива

VII

4.422

50

221.1

179001

ЛИПОВЛУКА

Нива

V

11.977

50

598.85

206001

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

2.639

50

131.95

207001

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

1.9

50

95

207004

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

0.862

50

43.1

207006

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

0.629

50

31.45

208001

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

2.392

50

119.6

209005

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

0.524

50

26.2

209006

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

0.718

50

35.9

210001

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

0.931

50

46.55

210007

БАНКА МАХАЛА

Нива

V

1.526

50

76.3

212006

КРАЙ ГРАДА

Нива

VII

2.208

50

110.4

212008

КРАЙ ГРАДА

Нива

VII

4.468

50

223.4

212012

КРАЙ ГРАДА

Нива

VII

0.882

50

44.1

212013

КРАЙ ГРАДА

Нива

VII

0.86

50

43

212015

КРАЙ ГРАДА

Нива

VII

0.776

50

38.8

212016

КРАЙ ГРАДА

Нива

VII

2.012

50

100.6

213005

ГРАДА

Нива

VII

1.611

50

80.55

213006

ГРАДА

Нива

VII

0.925

50

46.25

214007

ГРАДА

Нива

V

1.471

50

73.55

214008

ГРАДА

Нива

V

0.206

50

10.3

214009

ГРАДА

Нива

V

1.569

50

78.45

214013

ГРАДА

Нива

V

1.716

50

85.8

214014

ГРАДА

Нива

V

1.338

50

66.9

215013

ГРАДА

Нива

V

1.861

50

93.05

225022

КАТАРАЕТО

Нива

V

0.876

50

43.8

233005

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

1.001

50

50.05

233007

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

0.57

50

28.5

234007

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

1.091

50

54.55

234008

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

2.174

50

108.7

234009

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

1.085

50

54.25

234011

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

0.488

50

24.4

234015

КРАЙ ГРАДА

Нива

V

0.562

50

28.1

Каталог: home -> wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Приложение №5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
2017 -> Населено място гр. Бяла кметство
2017 -> Община бяла, област русе
2017 -> Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Отчет за финансово-икономическото състояние на оу"Св. Св. Кирил и Методий"- с. П. Косово за второто тримесечие на финансовата 2017 година
2017 -> Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бяла, област Русе към 31. 12. 2016 година
2017 -> Доклад за екологична оценка на плана


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница