Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Гр. Брацигово



страница1/4
Дата25.01.2018
Размер0.75 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4



ГОДИШНА ПРОГРАМА


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 г.

Гр.БРАЦИГОВО

Приета с Решение № 66

по Протокол №7/26.02.2016год.

на Общински съвет – Брацигово



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано със Закона за общинската собственост.

Конкретните правомощия  на кмета на общината, по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са регламентирани с Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Отделни разпоредби, касаещи общинската собственост, са налице и в специалните закони, засягаща конкретната материя.

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
Общинската собственост е публична и частна

Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

- имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация;

 - имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

  - имоти и вещи, определени със закон;
Публична общинска собственост са:

- местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;

- сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;

- мрежите и съоръженията от техническата, транспортната, съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;

- водни обекти и водно стопански съоръжения и системи;

- общински гори, мери и пасища;


Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.Имотите и вещите, публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при спазване на разпоредбите и изискванията на ЗОС.
Частна общинска собственост са:

 • общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;

 • общински жилища, ателиета и гаражи;

 • общински земеделски земи;

Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:

 • продажба,

 • замяна,

 • дарение,

 • делба,

 • възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,

 • отдаване под наем или аренда

 • по друг начин, определен в закон.

Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност.


ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

1. Обхват

Настоящата програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост е за период 01.01.2016г до 31.12.2016год. Програмата определя основните параметри и принципи на управление, а където е възможно и са налице необходимите данни са посочени и конкретните имоти.


Предмет на програмата са имоти – публична и частна общинска собственост.

С имотите и вещите, които не са включени в настоящата програма,могат да се извършват разпоредителни действия след нейното актуализиране. Програмата подлежи на текущо актуализиране през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл.8, ал.9 от ЗОС.

Програмата по чл.8, ал 9 от ЗОС, както и решенията, с които се извършват актуализация и промени в нея, се обявяват на населението на определените за целта места и се публикуват на интернет страницата на общината по реда на обявяване и публикуване на всички други решения на Общинския съвет.
2. Структура на програмата

Формулирането на плана при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:



 1. Идентифициране на обема собственост;

2. Анализ на състоянието към момента.

3. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.
4. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като не парична вноска в капитала на търговското дружество, за учредяване на ограничени вещни права,

5.Описание на имотите ,които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване .

6.Обекти за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти ;
ІІІ. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с проекта за бюджет за 2016г. и Стратегическия план и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Брацигово.


1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост

- Законосъобразност;

- Приоритетност на обществения интерес;

- Публичност;

- Целесъобразност;

- Състезателност при разпореждането.



2. Основни цели

1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда и създаване на условия за бизнес, което да доведе и до разширяване на пазара на труда.

2. Осигуряване на условия за развитието на културата, спорта, отдиха, туризма и повишаване на сигурността.

3. Опазване и подобряване на екологичната среда.

4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.

5. Изпълнение на плана за собствените приходи през 2016 г.
ІV.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Собствени приходи през 2016 г. – 295.600 лева.



в т.ч.:

а/. от наеми 2016година - 99 600лева

б/. от продажби – 2016година - 196 000 лева

Имоти, частна общинска собственост могат да се отдават под наем и с тях да се извършват разпоредителни сделки след Решения на Общинския съвет град Брацигово, при спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество,приета с Решение № 141 / 25.09.2008год.на Общински съвет Брацигово,изменена и допълнена с Решения № 166 / 27.11.2008год.; № 241 от 26.03.2009год. ; № 248 от 03.04.2009год. ; № 345 / 26.03.2010год. ; № 462 / 29.04.2010год. ; 592 / 31.03.2011год. ; № 631 / 29.04.2011год. ; № 270 / 31.01.2013год..

№547 / 29.05.2014год. ; № 659 / 22.12.2014год. № 693/27.02.2015год.
Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и описание на имотите предмет на процедури през 2016 год.
Прогноза за очаквани приходи през 2016 год. като се има в предвид получените приходи през 2015год.
І. Отдадени под наем обекти общинска собственост:

1.Годишни постъпления от наеми на не жилищни обекти – търговски обекти,офиси,лекарски кабинети и аптеки – сключени 26 бр. договори за наем с общ годишен наем за 2015год. в размер на 28584.84лева без ДДС; очакван приход за 2016год. в размер на 35000 / тридесет и пет хиляди / лeва без ДДС.



Приложение №1 с описание на общинските имоти или части от тях за които има сключени договори за наем и същите ще са действащи и през 2016година.




по

ред

Населено място

Наименование на наемателя

и предмет на договора за наем

Месечен

наем

без ДДС

Годишен

Наем

без ДДС

1.

с.Бяга

ХГ „ АУТОС „ ЕООД –

обект Младежки клуб с площ 250

кв.м.


165.00лв


1980.00лв

2.

с.Бяга

Д-р.Цветелина Кънчева-Малинова

Кабинет в здравна служба –Бяга

20.00лв

240.00лв


3.


с.Бяга

Д-р Невена Юнакова -

кабинет в здравна служба –Бяга

34.50лв

414.00лв


4.


с.Козарско

Д-р Анастас Хронев –

кабинет в здравна служба Козарско

42.50лв

510.00лв


5.


с Козарско

Д-р Георги Арнаудов – кабинет в

Здравна служба Козарско

41.50лв

498.00лв

6.

с.Исперихово

Д-р.Цветелина Кънчева-Малинова

Кабинет в здравна служба –

Исперихово

25.80лв

309.60лв

7.

с.Исперихово

ЕТ „д-р Ал Нимри Сулиман-

АПМПИП – кабинети в здравна

Служба - Исперихово


67.30лв

807.60лв

8.

с.Исперихово

АИПППДМ-д-р Ангел Попов –

Кабинет в здравна служба-

Исперихово

33.80лв

405.60лв

9.

гр.Брацигово

СД „ Вени 65,Велиславова,

Николова и сие „ – кабинети в общинска поликлиника-Брацигово

105.70лв

1268.40лв

10.

гр.Брацигово

ЕТ „ д-р Георги Арнаудов „

Кабинети в общ. поликлиника –

Брацигово

51.97лв

623.64лв

11

гр.Брацигово

Жозеф- Пиер Мари „ АППДМ

-кабинет в общ. поликлиника-

Брацигово

38.11лв

457.32лв

12.

гр.Брацигово

ЕТ д-р Пламен Траянов

75.52лв


906.24лв

13.

гр. Брацигово

ЕТ” д-р Костадин Стефанов –

Кабинет в общ.поликлиника –

Брацигово

38.11лв

457.32лв

14.

гр.Брацигово

Д-р Нанко Аврейски – кабинет

в общ.поликлиника –Брацигово

33.49лв

401.88лв

15.

гр.Брацигово

Тикофарма „ ООД

помещения за аптека в общ.

поликлиника –Брацигово

57.60лв

691.20лв

16

гр.Брацигово

Пепс-Дентал СМТЛ „ ЕООД

стоматологична лаборатория

в общ. поликлиника –Брацигово

51.97лв

623.64лв

17.

с.Розово

Д-р Али Бурнусузов – кабинет в

здравна служба –Розово

24.00лв

288.00лв

18.

с.Равногор

д-р Али Бурнусузов –кабинет в

здравна служба –Равногор

20.70лв

248.40лв

19.

гр.Брацигово

БСП – клуб на политическа партия


52.50лв

630.00лв

20.

гр.Брацигово

Булсат „ ООД

офис на кабелна телевизия


117.00лв


1404.00лв

21.

гр.Брацигово

Верона Фарма „ ЕООД

самостоятелен обект за аптека

в масивна сграда на ул. „Христо

Гюлеметов „ №1


207.00лв


2484.00лв

22.

гр.Брацигово

Общинска банка „ АД – офис в

сградата на младежки дом –

Брацигово,ул. Христо Смирненски”


213.00лв


2556.00лв

23.

гр.Брацигово

Креатив Трейд „ ЕООД –

заведение в сградата на Младежки

Дом –Брацигово


320.00лв


3840.00лв

24.

гр.Брацигово

СИБ – клуб на инвалидите ,

находящ се в сградата на общ.

поликлиника -Брацигово



10.00лв


120.00лв

25.

С.Равногор

Даниела Димитрова – помещение

за търговска дейност в Равногор



39.00лв


468.00лв






















Очакван приход от де

действащите договори за наем




22632.84


















2.Преместваеми съоръжения поставени върху общински терени по схема одобрена от гл. архитект на общината и сключени договори за наем -7 броя, с годишен приход за 2015год.в размер на 2101.00 лева. ; очакван приход за 2016год.- 2600.00 лева.
3.Годишен приход от наеми на общинските жилища 2 броя- с годишен приход за 2015год. в размер на 1287.36лв , очакван приход за 2016год. за 3 бр. общински жилища - в размер на 2000.00лева.


  1. Апартамент № 6,ет.2 в жилищен блок на ул. Слави Дишлянов „ №25;

  2. Апартамент №7,ет.2 в жилищен блок на ул. Слави Дишлянов „ №25;

  3. Апартамент №13,ет.4 в жилищен блок на ул. Слави Дишлянов „ №25;


4..Годишни постъпления от наем на земеделска земя с НТП ниви,ливади ,друг вид земеделска земя за 2015год. общо са сключени 13бр. договори за наем с годишен наем в размер на 24936.25 лева, 2016год остават действащи 9бр. договори за наем; очакван приход за 2016год. – 30 000лева.

Приложение №2 с описание на действащите и през 2016г договори за наем ;
Приложение 2



по

ред

Населено

Място

Наименование на наемателя и

предмета на договора за наем

Годишен

наем в

лева

Площ на

отдадените

имоти

дка

1.

с.Бяга

Павлина Керезова –

ПИ 031011 –нива ; ПИ № 066033-

Нива; ПИ № 067009 – нива ;

ПИ№ 087008-нива; ПИ № 103776-

Нива ; ПИ № 103777 –нива ;

ПИ № 111009 –нива ; ПИ № 131013-

Нива; ПИ № 168017 – нива;

ПИ № 168025 –нива ;



1064.92


52.796


2.

с.Жребичко

Гюлюмсер Мехмедова Идриз

ПИ 29522.3.179 – ливада;

ПИ 29522.2.98 - ливада ;

ПИ 29522.1.302 – ливада;

ПИ 29522.2.110 – ливада ;

ПИ 29522.1.76 – нива;



1697.46

91.729

3.

с.Исперихово

Мария Костадинова Кабурова-

ПИ № 118001 – нива


80.00

3.999


4.

с.Исперихово

Мария Костадинова Кабурова-

ПИ № 025007 – нива


400.00

20.010


5.

с.Исперихово

Мария Костадинова Кабурова-

ПИ № 085011 - нива


300.00

15.001


6.

с.Исперихово

Петър Тодоров Тодоров

ПИ № 026002 - нива


975.00

39.004


7.

с.Исперихово

Лидер Агро БГ „ ЕООД

ПИ № 008001-нива


9577.00

368.354


8.

с.Исперихово

Никола Стоянов Дучев

ПИ № 009002 - нива


1144.00

51.994


9.

с.Исперихово

Петър Тодоров Тодоров

ПИ № 009001 - нива


1881.00

49.498














Всичко от

сключени Договори за наем

действащи и през 2016год.




17119.38


5.Годишни постъпления от наем на земеделска земя с НТП- пасища има сключени 3бр. договори за наем с годишен наем за 2015год.в размер на 14472.40лева , очакван приход за 2016год. в размер на 30000 / тридесет хиляди /лева., тъй като договорите за наем ще бъдат съобразени с изискванията по чл.37и от ЗСПЗЗ.
Очакваният приход от раздел І - наеми за 2016год. е в размер на 99 600.00 лева, в т. число приход от сключени договори за наем и актуални и през 2016год. ,както и имоти и части от имоти,които общината има намерение да ги отдаде под наем :

1.Общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ по одобрена схема от гл. архитект на общината и Общински съвет град Брацигово .


Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
doc obs -> [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
doc obs -> Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
doc obs -> Отчет информация за дейността
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница