Програма за управление на Атанас Киров Киров Кмет на община Стралджа за мандат 2015-2019 гДата02.06.2018
Размер25.5 Kb.
#70912
ТипПрограма

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД СТРАЛДЖА


ДО……………………………………


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 42, ал.1, т.1 от Правилника за организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам 5 - то заседание на Общински съвет – Стралджа на 02.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбС – гр. Стралджа


Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Живко Ангелов – Председател на ОбС - Стралджа относно приемане план за дейността на ОбС за календарната 2016 г.
2. Програма за управление на Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа за мандат 2015-2019 г.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно структурата на общинска администрация.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно намаляне на концесионната вноска с 50 % по концесионен договор № 18/07.02.2002 г. за язовир с им. № 000104, находящ се в землището на с. Иречеково с концесионер „Ияна-79”ЕООД.
5. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно продаване чрез публичен явен търг колесен трактор марка „Болгар, модел „ТК 80 БХ 03” и лек автомобил марка „Фолксваген, модел – „Голф” заведени по счетоводните описи на кметство с. Зимница, общ. Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно закупуване от БТК ЕАД гр. София на 2 бр. помещения находящи се в сградата на кметство с. Тамарино.
7. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно ползване на общински пасища и мери от собственици на животновъдни обекти.
8. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно продажба на общински имот бивша „Автоспирка” представляваща ПИ № 198 в кв. 5 на с. Атолово, обл. Ямбол.
9. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно предоставяне на позиция и мандат за заседание на Общото събрание на Асоциация В и К – Ямбол, което ще се проведе на 18.03.2016 г. от 13.00 ч. на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите.
10. Докладна записка от Живко Ангелов – Председател на ОбС Стралджа относно членство в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Р България.
11. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно членство н Националната асоциация на секретарите на общини в Р България.

12. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно членство на община Стралджа във Федерацията на европейските карнавални градове /ФЕКГ/.


13. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно приемане на план на община Стралджа, област Ямбол за противодействие на тероризма.
14. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно отпускане на еднократни финансови помощи на граждани.
15. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 69660.501.2404.2 – двуетажна масивна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стралджа в полза на Агенция по заетост гр. София

16. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот държавна собственост на бившия Социално педагогически интернат /СПИ/ Стралджа обл. Ямбол в полза на община Стралджа.


17. Изказвания, становища и питания на граждани.
ЗАБЕЛЕЖКА: Плана по т. 11 от дн. ред е на разположение в канцеларията на ОбС.
Председател на ОбС:

/Ж. Ангелов/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница