Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община трявна


Депониране 11.1. Депо за твърди битови отпадъци на Община Трявнастраница7/9
Дата04.08.2018
Размер1.03 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11. Депониране

11.1. Депо за твърди битови отпадъци на Община Трявна


Депото за отпадъци на Община Трявна се експлоатира от 1970 г., намира се в местността Габрака в землището на с. Черновръх. Съгласно плана за земеразделяне площадката на депото е обособена в поземлен имот 000315, с начин на трайно ползване сметище, с площ 16,78 дка. Довеждащия път до депото е съществуващ общински път. На площадката на депото няма изградена инфраструктура. С цел изпълнение на плана за привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания депото е оградено с бодлива тел и е засаден зелен пояс. Площадката на депото граничи със земеделски и горски територии. Депото е собственост на Община Трявна, а операторът на депото е определен по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Договорът с фирмата, която изпълнява функциите оператор на депото за отпадъци на Община Трявна се сключва за срок от една година. Задълженията на оператора са свързани с експлоатацията на депото, изпълнението на процедурите и критериите за приемане на отпадъци.

Поради това, че депото за ТБО на Община Трявна не отговаря на изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци то следва да бъде закрито и рекултивирано, след пускане в експлоатация на регионалното депо за ТБО на Общините Габрово и Трявна. Към момента Община Трявна има изготвен работен проект за закриване и рекултивация на депото за отпадъци. За оформяне на рекултивационната повърхност с устойчиви откоси и отговарящи на изискванията на Наредба № 8 (преоткосиране на стръмни откоси) е необходимо разширяване на обекта върху допълнителни площи освен заетите в момента. Това налага община Трявна да предприеме необходимите действия по промяна предназначението на имотите, които ще бъдат засегнати от рекултивацията и отчуждаване цялостно или частично на същите.

Техническото решение за рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна включва следните мероприятия:


 • Стабилизиране на съществуващия откос на отпадъците чрез преоткосирането му;

 • Изграждане на опорни диги и контролен път на депото;

 • Отводняване на дерето под откоса на отпадъците;

 • Система за улавяне на замърсените води;

 • Събирателен резервоар за филтрационни води;

 • Система за улавяне и извеждане на депонирания газ;

 • Рекултивационна повърхност;

 • Стабилитетни изчисления;

 • Канавки за повърхностни води;

 • Ограда;

 • Биологична рекултивация.

Няма данни за морфологичния състав на отпадъците, но с оглед на инвестиционното намерение - саниране и рекултивация на съществуващото депо – последните не са необходими. Третирането на отпадъците се изразява в тяхното всекидневно разриване, запръстяване и уплътняване. Поддръжката на тревненското депото се осъществява от фирма, притежаваща разрешение съгласно чл. 37 от Закона за управление на отпадъците, за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране.

На този етап в гр. Трявна не се извършва преработка на битовите отпадъци преди тяхното крайно обезвреждане (депониране). На територията на Община Трявна няма площадки за разделно събиране, сортиране, съхранение или опаковане на битови отпадъци. Единственият прилаган метод е обезвреждане на битовите отпадъци чрез депониране.

На постъпващите отпадъци се прави визуална проверка на състава и количеството им. Приетите отпадъци се описват в Отчетна книга. Изготвят се годишни информационни карти и отчети за количеството на събрани и депонирани отпадъци отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004 год.

За депото е разработен и се изпълнява план за контрол и мониторинг.

Мониторингът включва минимални изисквания, необходими за наблюдение и контрол при депониране на отпадъка в съответствие с нормативните изисквания за осигуряване опазването на компонентите на околната среда. Системата за собствен мониторинг включва наблюдения и изследвания в процеса на експлоатация на депото и след закриването му върху следните компоненти на околната среда:

Метеорологични данни:

Метеорологичните данни се изискват от най-близката – регионална станция на БАН с център Плевен.Повърхностни води:

Основната водна артерия, преминаваща през територията на гр. Трявна е река Тревненска, категоризирана като водоприемник II категория.

На отстояние 1,5 км. – посока североизток от депото се намира повърхностен воден обект – река Даевска.

Наклона на депото съвпада с наклона на естествения поток на повърхностните води. Мониторинга на повърхностните води се извършва чрез измерване на показателите на най-близко разположения до депото повърхностен воден обект – р. Даевска. Мониторинга на река Даевска се извършва в точка след депото.

Мониторинга на инфилтрата се извършва непосредствено под депото.

Мониторинг на подземните води:

Мониторинга на подземните води се следи в три пункта, един преди депото и два след депото по посока на естествения поток на подземните води.


11.2. Регионално депо за ТБО


Разработен е работен проект за реконструкция и модернизация на съществуващото депо на Община Габрово с цел превръщането му в регионално депо за нуждите на общините Габрово и Трявна. Проектното регионално депо за битови отпадъци на общините Габрово и Трявна се предвижда да се изгради на площадката на съществуващото депо на община Габрово в м. „Равнището” и м.„Хаджийското” имот № 000255 в землището на с. Гръблевци община Габрово. Имотите са частна общинска собственост на Община Габрово, акт № 683/11.06.2007г. с площ 140.246 дка. Начина на трайно ползване на земята: сметище. По-голямата част от разглежданата площадка представлява експлоатираното по-рано и действащо и в момента депо за отпадъци на Община Габрово. От общата площ за реконструкция и развитие на регионалното депо към момента на актуализация на техническия проект и изготвянето на работния проект с отпадъци са заети около 65 дка, включително площите под стръмния откос на отпадъците.
На територията на Община Габрово и община Трявна се образуват главно три вида отпадъци - битови, производствени и строителни отпадъци. Отпадъците, които ще бъдат третирани на новото регионално депо, са битовите и приравнените на битови производствени отпадъци от двете общини.
Технология на изграждане и експлоатация на клетките

Проектът за реконструкция и модернизация на съществуващото депо за отпадъци на община Габрово с цел превръщането му в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна ще се изпълнява поетапно, при отчитане на съществуващото състояние на депото на община Габрово и възможностите за привеждане на площадката в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство в областта на опазване на околната среда и здравето на човека, както и конкретно в областта на отпадъците. Особеност за обекта са необходимостта от експлоатация по време на строителството, както и топографията на площадката. Площта за депониране е обособена в една клетка и е разделена на два експлоатационни участъка: Първи - намиращ се в южната част непосредствено над насипната опорната дига, и втори, разположен непосредствено на север до първия, където е и основния обем от отпадъци. Първият участък е с площ 33 928 m2, а втория – 19 617 m2 и е предвиден за бъдеща експлоатация. Експлоатацията на депото започва от първи експлоатационен участък на първа клетка, разположен в ниската й част. До дъното на клетката се достига посредством рампа с дължина 35 м, изградена от строителни отпадъци и земни маси. Рампата завършва с площадка за разтоварване и обръщане, разположена на около 2 м над горния ръб на площния дренаж за филтрационни води. Настилката на площадката и

рампата е трошенокаменна. Депонирането се извършва на тънки пластове по 60 см, с цел оптималното им уплътняване с компактор. Степента на уплътняване, която се постига, е 0.9 - 0.93 тона/м3, тоест депонираният обем отпадъци е приблизително 12 000 м3/годишно. Предвижда се изграждане на седмични участъци за депониране с площ 305 м2 и височина на натрупване на отпадъците 1.80 в уплътнено състояние или на площадки с размери приблизително 15 χ 20 м. Необходимото количество земни маси за запръстяване възлиза на 61 м3 земни маси седмично или 3200 м годишно.
Предвидени подобекти на площадката на депото

Обезвреждането на отпадъците чрез депониране е основната производствена дейност, която ще се извършва на територията на регионалното депо за твърдите битови отпадъци на общините Габрово и Трявна. Чрез предварителното третиране (сепариране) на рециклируемата фракция и оползотворяване биоразградимата фракция на постъпващите отпадъци ще се намали значително общото им количество предназначено за крайно обезвреждане. За осигуряване нормална експлоатация на депото се предвижда изграждане на редица съоръжения, включително и площадка за открито компостиране.


Проекта предвижда обособяване на следните основни зони на Регионалното депо:

• Зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна везна, съвместена с обслужващата зона - разположени в най-западната част на площадката, със средна кота 550м. Площта на стопанския двор е 4900 м2. Към обслужващата зона се причисляват и гаражите с работилница за обслужване на механизацията, работеща на площадката на депото и склад за гориво-смазочни материали.

Спомагателна зона, в която се извършва предварителна подготовка на отпадъците преди окончателното им обезвреждане чрез санитарно депониране. Зоната включва площадка за сепариране с прилежащите и складови площи, площадка за компостиране.

• Основната производствена зона представлява участъка за депониране. Една клетка с два експлоатационни участъка.

• Предвидени са необходимите за нормалната експлоатация на депото транспортни връзки, отводнителни канавки, зелен пояс, надземни и подземни комуникации: площадкова канализация, площадково водоснабдяване, площадкови ел. мрежи и осветление.

• Проектът предвижда и съоръжения за третиране на емитираните от депото вредни вещества – модулна пречиствателна станция с обратна осмоза, високотемпературна инсталация за изгаряне на депонийния газ.

• Съгласно изискванията за мониторинг на технологичните процеси и въздействието на обекта върху компонентите на околната среда са предвидени 10 точки за пробовземане и наблюдение на релевантните параметри.

Движение на отпадъците при изграждане на Регионалното депо

С изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци, което ще обслужва общините Габрово и Трявна, една част от растителните отпадъци ще се оползотворяват чрез домашно компостиране, а останалата част ще се извозва на компостиращата инсталация, която ще се изгради на регионалното депо.

Разделно събраните отпадъци от опаковки ще се извозват както и до момента на сепариращата инсталация на регионалното депо в Габрово.

Цялото количество битови отпадъци останали след отделяне на оползотворимите компоненти от територията на Община Трявна следва да се депонира на регионалното депо след неговото изграждане.Каталог: old -> Files -> other
Files -> Средно общообразователно училище «васил левски»-троян трите имена на
Files -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
Files -> От 3 до 30 ноември Серия от 4 класа на тема вибрация: пробуждане на сънувача
Files -> Център по Интердисциплинарно Обучение & Духовна Академия на Мистериите „Мадара” Ви канят на духовно пътешествие в
Files -> Тест по български език и литература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка
Files -> Iv клас Име Клас Училище Брой Точки Време 1
Files -> Резултати от състезанието по английски език на учениците от 5 клас
other -> Програма за опазване на околната среда на община трявна период на действие на програмата 2011г. 2015г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница