Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирматаДата30.10.2017
Размер29.93 Kb.
#33509
ТипПрограма
Отчет

за дейността на РИОСВ – Монтана за периода 10.04.2007 г. -13.04.2007 г.
През периода експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 18 проверки на територията на област Монтана и област Видин. Съставен e един акт за нарушение на екологичното законодателство. Издадено е едно предписание.

По-важните проверки са:

Експерти от екоинспекцията са извършили проверка на “Животновъдна ферма” в гр. Дунавци, община Видин към “Велиси Макро Системс” ЕООД, гр. София за определяне разпространението на неприятни миризми от границите на обекта. Съставен е констативен протокол за налагане на санкция. Съгласно таблица 2 на приложение № 2 към чл. 15 / на лицата, които при осъществяване на своята дейност изпускат в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества (замърсители) над нормите за допустими емисии (концентрации на вредни вещества в отпадъчни газове) се налагат санкции/ от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, разстоянието от границите на обекта, на което се усещат неприятните миризми е до 500 метра.

Комплексна проверка по достоверността на информацията, представена в годишния доклад на „Монбат” АД, гр. София за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително. След извършената проверка на място на водената документация и проведена дискусия са оформени изискващи се промени и допълване на информацията в годишния доклад. Необходимо е да се приложат към доклада методите за изчисление на годишните емисии на вредни вещества, съдържащи се във въздуха и отпадъчните води. даден е срок до 02.05.2007 г. да се предостави в РИОСВ – Монтана преработения и допълнен годишен доклад.

Извършена е проверка по приложение на Закона за управление на отпадъците и изпълнение на предписание във фирма „Ескалибур” ЕООД, гр. Димово, обл. Видин. Установено е, че предписанието на РИОСВ – Монтана не е изпълнено. Не са подготвени и представени в инспекцията проект на програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата.

На ЕТ ”Изабела Иванка Петрова” – площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в гр. Димово е извършена проверка по приложение на Закона за управление на отпадъците. При проверката не са констатирани нарушения.Проверки по приложение на Закона за подземните богатства са извършени на: площ за търсене и проучване (ТП) на подземни богатства (ПБ) – варовик „Печ” в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово. Площта е проучена от „Печ” АД, с. Гара Орешец. Утвърдени са запаси от суровина - варовик, регистрирано е търговско откритие и дружеството е в процедура за получаване на концесия за добив. При проверката незаконен добив не е констатиран. На терена липсва техника, работен персонал и видими следи от изземване на суровина. Нарушения не са констатирани; площ за ТП на ПБ – варовик „Дълбоката падина” в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово - площта е проучена от „Главболгарстрой” АД, гр. София. Утвърдени са запаси от суровина - варовик, регистрирано е търговско откритие и дружеството е в процедура за получаване на концесия за добив. При проверката незаконен добив не е констатиран. На терена липсва техника, работен персонал и видими следи от изземване на суровина. Няма нарушения; проверка на ТП на ПБ – варовик „Свети Иван” в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово. Площта е проучена от „Трафик инженеринг” ООД, гр. София. Утвърдени са запаси от суровина - варовик, регистрирано е търговско откритие и дружеството е в процедура за получаване на концесия за добив. На терена липсва техника, работен персонал и видими следи от изземване на суровина. Нарушения не са констатирани; проверка на общинска кариера за баластра „Джаджевац” в землището на с. Лагошевци, общ. Димово. Кариерата е разработвана през 2004 и 2005 г. За 2007 г. община Димово не е представяла годишен технически проект. На терена липсва техника, работен персонал и видими следи от изземване на суровина. Нарушения не са констатирани; проверка на общинска кариера за пясък „Арчар” в землището на с. Арчар, общ. Димово. Кариерата е разработвана преди повече от 7-8 години. За 2007 г. община Димово е представила годишен технически проект, по който РИОСВ гр. Монтана е издала положително становище. Проектът е съгласуван с МОСВ. В момента се извършва добив и изземване на пясък от южната страна на находището, представляващо пясъчен хълм. Нарушения на проекта в частта по опазване на земните недра и околната среда не са констатирани.
Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница