Програма за управление на дейностите по отпадъцитестраница1/23
Дата09.04.2018
Размер3.92 Mb.
#64832
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО - 2010 - 2020 г.Община Гълъбово 6280 гр. Гълъбово
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ


ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО


2010 г.
за период 2010 - 2020 г.СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 5

 1. ВЪВЕДЕНИЕ 6

 2. ОВХВАТ НА ПРОГРАМАТА 7

3. ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 8

 1. Устойчиво развитие 8

 2. Принцип на предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците 8

 3. Принцип на превантивността 9

 4. Принцип на самостоятелността при управлението на отпадъците 9

 5. Принцип на съседство (близост) 9

 6. Най-добри налични техники (НДНТ), неизискващи прекомерниразходи 10

 7. Замърсителя плаща " и в частност „ отговорност на производителя " 10

 8. Разширена отговорност на производителя 10

 9. Участие на обществеността 11

 10. Прилагане на принципите в случай на безвъзмездна схема на плащане 11

4. ОВЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 12

4.1. Географско местоположение 12

 1. Топографска характеристика 13

 2. Почви 14

 3. Поземлени и горски ресурси - площи, процентно съотношение, собственост 14

 4. Водни ресурси 15

 5. Подземни природни богатства 15

 6. Характерна флора и фауна, защитени територии и чувствителни екосистеми 16

4.2. Административно - териториална характеристика 18

 1. Населени места 18

 2. Институционална рамка 25

4.3. Социално демографска характеристика 30

 1. Население 30

 2. Прогноза за брой на населението в средносрочен и дългосрочен аспект 32

 3. Трудова заетост 33

 4. Усреднени показатели за доходите 34

 5. Процентно разпределение на селско и градско население 35

 6. Процентно разпределение на работещото население по сектори 36

4.4. Икономическоразвитие на общината 36

 1. Икономическо състояние 36

 2. Водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води 38

 3. Използвани енергоносители, начин на отопляване 39

 4. Промишленост и строителство - производствен потенциал, структуроопределящи

отрасли, произведена продукция; конкретни предприятия и дейности като
източници на отпадъци 43

 1. Търговия и услуги 45

 2. Селско стопанство 47

 3. Туризъм 49

 4. Транспортна инфраструктура и връзки 51

 5. Икономически показател 52

4.5. Екологична характеристика 53

4.5.1. Качество на атмосферния въздух 54 1. Качество на водите 56

 2. Почви 57

 3. Шум 58

 4. Радиационна обстановка 59

 5. Зелени площи в населените места 59

 6. Екологични проблеми в общината свързани с третирането на отпадъците 60


5. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА

ОТПАДЪЦИТЕ 61

5.1. Анализ на генерираните отпадъци. Оценка по видове 61

 1. Битови отпадъци и приравнени към тях 63

 2. Утайки от пречиствателни станции 66

 3. Индустриални неопасни отпадъци 66

 4. Опасни отпадъци 70

 5. Отпадъци от паркове и градини 72

 6. Едрогабаритни отпадъци 72

 7. Строителни отпадъци 73

5.2. Съществуващи практики и системи за сметосъбиране, транспортиране и
третиране на отпадъците 73

 1. Събиране и транспортиране на отпадъци 73

 2. Системи за разделно събиране на отпадъци 78

 3. Предварително третиране на отпадъци 80

 4. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 80

 5. Внасяне и изнасяне на отпадъци 87


6. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.. 89

 1. Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската администрация 89

 2. Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна зарешаване на проблемите

за отпадъците 89

 1. Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на отпадъците 89

 2. Организационната структура и предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини 90

 3. Контролно звено в рамките на общината или друга структура за контрол, брой и статут на контрольорите, брой на съставените актове, наложени глоби през последните две години, териториално разпределение и обхват на контрола 93

7. ПРОУЧВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ 94

 1. Прогноза за населението 94

 2. Икономически показатели при прогнозирането 95
 1. Национални икономически показатели 95

 2. Макроикономически прогнози 95

 3. Регионални икономически показатели 96

7.3. Прогноза на генерираните отпадъци 96

 1. Норми за генериране на битови отпадъци на национално ниво 96

 2. Оценка на количествата отпадъци, генерирани от домакинствата в община Гълъбово

96

 1. Оценка на Морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани в общината. 97

 2. Оценка на количествата генерирани отпадъци от опаковки в община Гълъбово 98

 3. Биоразградими отпадъци 98

 4. Оценка на генерирани количества отпадъци от утайки 99

 5. Оценка на генерирани количества индустриални неопасни отпадъци депонирани на общинските депа за ТБО 100

 6. Оценка на генерирани количества отпадъци от паркове и градинки и почистване на улици 100

 1. Оценка на генерирани количества едрогабаритни и други видове отпадъци 100

 2. Оценка на генерирани количества строителни отпадъци 101

 3. Обобщение на количествата на генерираните отпадъци 101


1.
8
8
8
8
8
2.
8

.2

8

.2

8

.28. ПРЕДВИЖДАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 103

Система за управление на отпадъците на Регионално ниво 103

Регионален център за управление на отпадъците - Ст. Загора 103

Претоварни станции за ТБО (Претоварна станция Гълъбово) 105

Център за рециклиране и други отпадъци 108

Предвиждана система за управление на отпадъците на регионално ниво 108

Постижения във връзка с опазване на околната среда регион Стара Загора 111Система за управление на отпадъците - община Гълъбово 113

Съхранение на отпадъците 114

Сметосъбиране и транспортиране на отпадъците 116

Третиране на отпадъците 1179.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 120

9.1. Разходи за дейността 120

 1. Общо разходи и приходи за дейностите по управление на отпадъците за последните 2-3 години 120

 2. Разходи за изплащане на възнагражденията на фирмите, извършващи дейностите по третиране на отпадъците 122

 3. Анализ на очакваните допълнителни разходи 122

9.2. Приходи 125

 1. Такса „битови отпадъци" 125

 2. Приходи от предоставяне на услуги за дейностите със строителни и производствени

отпадъци 130
10. ЦЕЛИ 131

10.1. Описание на целите 131

 1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 132

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 132

 3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците 133

 4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците 134

 5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 135

 6. Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво 136

 7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 137

 8. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната 137

 9. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на производителя" и „замърсителя плаща" при интегрирано управление на отпадъците

138

 1. Участие на обществеността 138

 2. Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното законодателство 139

10.2. Подходи за постигане на целите - определяне на тактиката за решаване на
проблемите
144

10.2.1. Индикатори за постигане целите на програмата 146


11. ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ 148

 1. Безвъзмездно финансиране на инвестиционни проекти 148

 1. Инвестиционен план за системата зауправление на отпадъците в регион Стара Загора 152


12. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 156

 1. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 162

 2. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА 165
 1. Нормативни документивзети под внимание при изготвяне на програмата - опис. 165

 2. Документи и протоколи 166

 3. Органи, отговорни за управлението на отпадъците: адреси, длъжности и имена. 167

 1. Име, длъжност и адрес за контакти на отговорника за изпълнението на програмата 167

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ТБО

Твърди битови отпадъци

ЕГО

Едрогабаритни отпадъци

ПО

Производствени отпадъци

лв.

Български лева

ЦР

Център за рециклиране

РД

Регионално депо

СО

Отпадъци от строителна дейност и разрушаване

ЕК

Европейска Комисия

ЕС

Европейски съюз

зелени отпадъци

Растителност, растения, зеленчуци, др.

ОО

Опасни отпадъци

ИПРУО

Инвестиционен план за развитие на управлението на отпадъците

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

РСУО

Регионална система за управление на отпадъците

НПУО

Национална програма за управление на отпадъците

ДДС

Данъкдобавена стойност

нднт

Най-добри налични техники

пс

Претоварна станция

псов

Пречиствателна станция за отпадни води

гпсов

Градска пречиствателна станция за отпадни води

КПП

Контролна пропускателен пункт

РЦУО

Регионален център за управление на отпадъците

ОбС

Общински съвет

НСИ

Национален статистически институт

33

Защитена зона

пз

Природна забележителност

зм

Защитени местности

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

ЗУО

Закон управление на отпадъците

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ООС

Опазване на околната среда

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

НПО

Неправителствена организация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ОПУ(Д)0

Общинска програма за управление (дейностите по) отпадъците

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ОЕЕО

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за управление на отпадъците за община Гълъбово е изготвена от Консорциум РНЕП в съответствие с изискванията на техническото задание на проекта, съгласно договор EuropeAID/124484/D/SV/BG - „Подготовка на мерки за управление на твърдите битови отпадъци в региони Луковит, Стара Загора, и Костенец България".

Актуализацията на съществуващата програма се изготвя във връзка с чл.29, ал.3, т.2 на Закона за управление на отпадъците, съгласно който „програмите се актуализират при промяна във фактическите и/или нормативните условия".

Основните фактори наложили актуализацията на програмата са: • Синхронизация на периода на действие на програмата с програмния период в областта на околната среда в Европейския съюз, определен на национално ниво с Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.";

 • Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009- 2013г.);

Актуализацията на ОПУ(Д)0 на община Гълъбово е разработена с основната цел да се определят необходимите мерки за управление на отпадъците в общината, чрез която да се постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.

Програмата отчита решението на община Гълъбово за изграждане на ПС -Гълъбово, ПС - Гурково, ПС - Казанлък и РЦУО - Ст. Загора, на който ще бъдат депонирани всички неопасни отпадъци, генерирани в общините Гълъбово, Ст. Загора, Раднево, Чирпан, Гурково, Павел баня, Бр. Даскалови, Твърдица, Опан, Мъглиж, Николаево и Казанлък. Генерираните в община Гълъбово неопасни отпадъци временно ще се съхраняват на ПС - Гълъбово, откъдето чрез контейнеровози ще се транспортират за депониране на РЦУО - Стара Загора.2. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Обхватът и съдържанието на актуализацията на ОПУ(Д)0 на община Гълъбово е в съответствие с „Ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците", утвърдено със Заповед № РД -167/24.03.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в Община Гълъбово е продиктувано от ЗМСМА, ЗООС и ЗУО, както и всички подзаконови актове, произтичащи от ЗУО. Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община Гълъбово чрез интегрирана рамка за УО, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

Настоящата Програма си поставя следните основни цели, свързани с подобряване качеството на околната среда на територията на общината:


 • Намаляване на количеството на отпадъците, като се насочи вниманието на потребителите към стоки за многократна употреба и се търсят възможности за преработка, оползотворяване и обвързване на такса смет с количеството на образуваните БО и разходите за тяхното събиране, депониране и обезвреждане;

 • Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците, както и разширяване на периметъра на организираното сметосъбиране и в останалите населени места. Прилагане на съвременни многофункционални системи за събиране на отпадъци, в зависимост от различни фактори като интензивността на застрояването, количеството на образуваните отпадъци и транспортно-комуникационните планове. Оптимизиране на управленските и изпълнителски структури;

 • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - изграждането на РЦУО - Ст. Загора, позволяващо осъществяването на ефективен мониторинг и контрол. Обединяването на усилията на общините Гълъбово, Чирпан, Ст. Загора, Раднево, Гурково, Павел баня, Бр. Даскалови, Твърдица, Опан, Мъглиж, Николаево и Казанлък за изграждането на РД ще доведе до разрешаване на проблемите свързани с БО; и изграждане на ПС -Гълъбово /на територията на община Гълъбово/ и ПС - Гурково и ПС -Казанлък за временно съхранение и доставяне на БО чрез контейнеровози на РЦУО - Ст. Загора за третиране и депониране/;

 • Повторно използване и рециклиране;

 • Закриване на старото депо на гр. Гълъбово. Усилване на контрола над старите замърсявания;

 • Нормативно регламентиране на УО на общинско ниво;

 • Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на решения, свързани с основния проблем „отпадъци"; провеждане на кампании по прилагането на програмата; участие в моделни проекти за УО; прилагане на принципите на „споделена отговорност" и „замърсителят плаща";

 • Повишаване привлекателността на града и околностите му;

 • Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката в региона.

3. ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Програмата е разработена в съответствие с принципите на управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Република България е страна, общата европейска и национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление дейностите по отпадъците:


3.1. Устойчиворазвитие

Устойчиво е развитието, което отговаря на нуждите на настоящето без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени потребности. Това е основна, всеобхващаща цел на Европейската Общност, която е част и от Договора за създаване на ЕС, покриваща всички политики и дейности на Общността. Устойчивото развитие обединява следните основни стремежи на обществото: • Свеждане на употребата на естествени ресурси до минимум,

 • Постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;

 • Увеличаване на дейностите по предотвратяване образуването, обезвреждането и рециклирането на отпадъците и осъществяване на третиране и депониране на отпадъците с минимално въздействие върху околната среда, което да запазва доколкото е възможно повече ресурсите и да съхранява околната среда за бъдещите поколения;

 • Опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.


3.2. Принцип на предотвратяване и йерархия на
управлението на отпадъците


Принципът на предотвратяването е въведен на конференцията на Обединените Нации по околна среда и Развитие през 1992 г. в Рио де Жанейро. Декларацията от Рио за Околна среда и Развитие определя принципа, както следва: „Където съществува заплаха от сериозни необратими щети, липсата на пълно научно обяснение не трябва да се използва като причина за отлагане на ценово-ефективните мерки за защита на околната среда от деградацията".

Тези превантивни мерки ще бъдат взети под внимание за защита на околната среда от въздействието на отпадъците, което означава, че трябва да бъдат използвани такива мерки, които в най-малка степен увреждат околната среда.Йерархията на управлението на отпадъците е определена в ЗУО, позовавайки се на изискванията на чл. 5 от отменената Директива 75/442/EEC11 за отпадъците. Член 4 (1) от ЗУО определя йерархията, както следва: „Всяко лице, чиято дейност включва образуването и/или третиране на отпадъци, трябва да предприеме мерки в следната йерархична последователност по:

 • Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъците и вредното им въздействие;

 • Рециклирането, повторната употреба и/или извличането на вторични сурови материали, енергийното оползотворяване от отпадъците, за което образуването на отпадъци не може да бъде предотвратено;

• Окончателно депониране на отпадъците, в случай, че предотвратяване образуването на отпадъците, намаляване и/или оползотворяването са невъзможни.

Дейностите по оползотворяване са определени в допълнителните разпоредби на ЗУО §1 (17), а дейностите по депонирането са определени в §1 (8). Определенията напълно отговарят на изискванията на Анекс II A и Анекс II B от Директива 75/442/EEC.


Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> План за действие
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
docs -> Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
docs -> Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница