Програма за управление на кав на Община Камено Мерки за подобряване на кавДата23.07.2016
Размер77.5 Kb.
ТипПрограма

Комплексна програма за управление на КАВ на Община Камено
  1. Мерки за подобряване на КАВ


Възможните мерки за подобряване на КАВ са анализирани по групи източници както следва:  • Автотранспорт;

  • Комунално битов сектор;

  • “Лукойл Нефтохим Бургас”АД


І.1.Мери за намаляване на замърсяването от автотранспорта
Към момента няма официални данни от КАТ за броя на МПС на територията на Община Камено и град Камено. Представените в “Доклад за оценка на КАВ на Община Камено” данни имат експертен характер. Независимо от това, за Община Камено са в сила общите тенденции, характерни за цялата страна.

За периода 1997-2002 г. регистрираните МПС нарастват средно с 4-5% годишно. Очаква се този темп на нарастване да се запази и през следващите 5-10 години. По-голямата част от новорегистрираните МПС са втора употреба. Относителният дял на новите автомобили е около 10%. Увеличаването на автомобилния парк води и до пропорционално увеличение на разхода на горива, както и трафика в населените места. Трябва да се очаква, с нарастването на общия брой автомобили, пропорционално ще нарастват и емисиите на вредни вещества, характерни за автотранспорта. Независимо, че по-голямата част от новорегистрираните автомобили са втора употреба, като правило те са в много по-добро техническо състояние от остарелите руски автомобили, които постепенно излизат от употреба.

От друга страна, делът на модерните превозни средства с ниски специфични емисии в отработилите газове и каталитични устройства се очаква през следващите десетилетия непрекъснато да се увеличава, което ще оказва положителен ефект. В съответствие с действащата Наредба №17 към ЗЧАВ за норми за съдържание на сяра, олово и други вредни за околната среда вещества в течните горива, през следващите години се очакват подобрения в качеството на дизеловото гориво и бензина. Считано от 31/12/2003 г. “Лукойл Нефтохим Бургас” АД в изпълнение на Националната програма за постепенно преустановяване производството и употребата на оловни бензини в България, приета с решение на МС N 173 от 27/04/1998 г., преустанови производството на етилирани бензини. Тези ефекти ще доведат до намаляване на емисиите на оловните аерозоли, но не могат да доведат до рязко намаляване на емисиите от азотни оксиди.

Развитието на емисиите на общ суспендиран прах, в това число и на фини прахови частици (ФПЧ10) от суспендиране на прах от улиците при движението на автомобилите, от една страна ще зависи от усилията за поддържане улиците чисти и настилката в добро състояние, и от друга страна на увеличаване плътността на трафика. С оглед на тези фактори e необходимо реализирането на следните мерки за ограничаване и намаляване на емисиите от автомобилния трафик:


І.1.1.Поддържане в нормално състояние на пътната мрежа на територията на общината
Тази мярка цели да не се допусне влошаване на качеството на пътните настилки на територията на общината като постепенно се ремонтират участъците с нарушен горен слой, а някои важни улици и отсечки се асфалтират. По този начин ще се ограничат условията за суспендиране на прах в атмосферния въздух от автомобилното движение.
І.1.2.Благоустрояване на крайпътните и междублоковите пространства
Изпълнението на мярка І.1.2 предвижда реализирането на редица благоустройствени проекти, чиято основна цел е намаляването на емисиите от прах, суспендиран в атмосферния въздух от автомобилното движение и ветровата ерозия. Финансирането на тези дейности ще се осигури от Община Камено, в това число ще се направи опит за осигуряване на финансиране от различни европейски програми. Тези проекти ще имат както средносрочен, така и дългосрочен характер.
І.1.3.Въвеждане на изисквания за емисии от МПС при провеждане на конкурси за транспортни дейности
Въвеждането на емисионни ограничения за автобусите на фирмите, кандидатстващи по обявени конкурси би довело да обновяване на автобусния парк на фирмите и намаляване на емисиите на ФПЧ10 и азотни оксиди, отделяни от автомобилните двигатели.


І.1.4.Определяне на оптимални маршрути за движение на товарните автомобили след съгласуване между общината, превозвачите и КАТ; Контрол за спазването му.
Определянето на оптимални маршрути за товарните автомобили цели съкращаване на изминатия път (намаляване на разхода на гориво и съответно на вредните емисии) и отдалечаване на автомобилните потоци от по-гъсто населени зони.
І.1.5.Засилване на контрола върху товарните автомобили, превозващи насипни товари с цел да не се допуска препълване и за използване на подходящи покривала
Тази мярка цели постепенно да се преустанови практиката за препълване на товарните автомобили, пренасящи инертни, строителни и други насипни товари. В такива случаи част от товарите се разсипват по пътните платна и стават вторичен източник на прах. Едновременно с това ще се постави изискване към превозвачите, финодиспресните насипни товари да се изолират от външното въздействие чрез подходящи покривала. Изпълнението на това условие е важна мярка за намаляване на неорганизираните източници на прах.
І.1.6.Почистване на основните пътища и улици от прах
Почистването (по предварителна програма) на основните пътни артерии от натрупаната прах и поддържането им в добро състояние чрез периодично измиване на улиците ще намали и предотврати суспендирането на ФПЧ-10 от пътните платна и емисии на амоняк от местообитания на птици. При направеното проучване и анализ на обстановката в Перник е установено, че емисиите от уличната прах на ФПЧ10 са много по-съществени от емисиите на ФПЧ10 от ауспусите на автомобилите. Ето защо тази мярка е с по-голям приоритет за изпълнение. Тя предвижда машинно метене и миене на улици по график, който ще бъде с по–висока интензивност през летните месеци и сухите периоди.
І.1.7.Отклоняване на транзитно преминаващите МПС по околовръстни пътища
Разработването на подходящи транзитни маршрути за автомобилния транспорт цели намаляване на имисионното натоварване на жилищните зони и населените места в общината.
І.1.8.Озеленяване на градската зона с растителни видове, адсорбиращи праха и аерозолите от атмосферния въздух
Благоустройство (по предварителна програма) на крайпътните и междублоковите пространства чрез залесяване с подходящи растителни видове ще намали възможността за изнасяне на кал на пътните платна и последващото суспендиране на ФПЧ10. Озеленителните мероприятия създават допълнителен щит за прах и аерозоли.
І.2.Мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление

Комунално-битовият сектор е източник на емисии на серни оксиди, азотни оксиди, пепел и сажди (в това число и фини прахови частици РМ-10), въглероден оксид и летливи органични съединения. За Община Камено основните горива, използвани от населението за отопление, са въглища и дърва. Техните абсолютни количества обаче са много малки в сравнение с тези на “Лукойл-Нефтохим”АД, поради което и относителният им дял при формиране на общите емисии е също много малък. При серните и азотните оксиди той е под 0.05% и само при емисиите на частици достига 2.3%.


Както във всички големи населени места, така и в Камено, решително снижаване на емисиите на вредни вещества в атмосферата от КБС може да се постигне чрез увеличаване на жилищните райони и домакинствата с централно топлоснабдяване или централно газифициране. В тази връзка се предлагат следните мерки:
І.2.1.Изграждане на газификация та гр. Камено и село Свобода
Тази мярка е вече в ход и цели да се даде възможност на населението и обществените сгради постепенно да заменят сега използваните течни и твърди горива с природен газ. Както е известно, при изгарянето на природен газ не се отделят емисии на серни оксиди и прах. Мярката има дългосрочен характер, тъй като включването на отделните домакинства към газопреносната мрежа изисква значителни средства, които не всяко домакинство може да си позволи на този етап.

І.2.2.Отпускане на целеви помощи на населението за закупуване на въглища с по-ниско съдържание на сяра и пепел (без брикети)
Мярката цели да се подпомогнат финансово някои домакинства за закупуване на въглища с по-ниско сярно съдържание, което да доведе до намаляване на емисиите от серни оксиди.

І.2.3.Проучване на възможностите за подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради на издръжка на общината

Тази мярка цели изготвяне на конкретни проекти за повишаване енергийната ефективност на сградите и зависи от резултатите на предварителното проучване. Тяхното реализиране ще окаже положително влияние върху подобряването на КАВ в общината, тъй като разходите за отопление на санираните жилища и обществени сгради се очаква да намалеят с 20-40%. Едновременно с това ще се осигури по-добър комфорт и среда за живеене и работа на хората. Екологичният ефект от санирането на сгради е свързан с намаления разход на горива за отопление и съответното редуциране на вредните емисии.


І.2.4.Организиране на информационни кампании сред населението за разясняване на предимствата при използване на качествени твърди горива – изготвяне и разпространяване на брошури и листовки
Тези мерки имат за цел да поощряват и мобилизират гражданите за участие в различни мероприятия, които пряко или косвено водят до подобряване на КАВ, а от там и до подобряване на качеството на живот. За реализирането им ще бъдат привлечени и различни екологични организации и дружества, висши учебни заведения и училища. Финансирането на мероприятията за работа с обществеността ще се осигури както от бюджета на общината, така и от ПУДООС, международни проекти и програми.
2.4.”Лукойл Нефтохим Бургас” АД
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД е най-голямото предприятие на територията на Община Бургас и Община Камено, най-голямата нефтопреработвателна компания на Балканския полуостров и едно от най-големите предприятия в България. Производствените инсталации на дружеството формират 98% от общите емисии на серни оксиди, 91% от емисиите на азотни оксиди, 88% от емисиите на прах и сажди, 100% от емисиите на сероводород и съществената част от емисиите на амоняк.

Към момента “Лукойл Нефтохим Бургас” АД е в процедура на издаване на комплексно разрешително за експлоатация по смисъла на Глава седма от ЗООС. В тази връзка, преди издаването на разрешителното, трябва да бъдат изяснени всички въпроси относно прилагането на най-добрите налични технологии за намаляване на емисиите във въздуха. Подходящите решения за тях ще бъдат определени в детайли в самото разрешително. Това ще осигури законосъобразен контрол и проверка на оздравителните мерки по тази точка на програмата.В тази светлина, обобщената мярка за намаляване на емисиите на вредни вещества от инсталациите на фирмата може да се дефинира както следва:
І.3.1.Изпълнение на инвестиционната програма за привеждане на дейностите на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД в съответствие с условията на комплексното разрешително.
Мярката отразява реалните дейности и мероприятия, които фирмата трябва да изпълни в определени срокове за превеждане на дейностите си в съответствие с изискванията на комплексното разрешително. Тя включва множество мероприятия и инвестиционни проекти, които трябва трайно да намалят и/или ограничат емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Конкретните дейности по тази програма са дадени в следващата точка на програмата (План за действие). Копие от пълната инвестиционна програма на дружеството, съгласно молбата на дружеството за издаване на комплексно разрешително е представена като Приложение 2.

Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, 2004 г.


Каталог: prev nsmos -> air -> roukav -> obshtini
obshtini -> Комплексна програма за управление на качеството на атмосферния въздух в община кърджали за периода
obshtini -> Програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец
obshtini -> Община девня п р о г р а м а
obshtini -> Комплексна програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец
obshtini -> За управление качеството на атмосферния въздух
obshtini -> Програма за управление качеството на атмосферния въздух 2004 2010 г февруари 2004 г гр. Панагюрище
obshtini -> Община благоевград п р о г р а м а


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница