Програма за управление на отпадъците на Община Опака 2016-2020 г. 6 I участие на Община Опака в Регионално сдружение за управление на отпадъците 6страница1/43
Дата15.08.2018
Размер6.93 Mb.
#79196
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

powerpluswatermarkobject357831064ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ОПАКА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ОПАКА

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2016 – 2020 година

Февруари, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.1. Основание за разработване на общинска програма за управление на отпадъците на Община Опака и период на действие на Програмата 5

I.2. Принципи на НПУО 2014-2020 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Опака 2016-2020 г. 6

I.3. Участие на Община Опака в Регионално сдружение за управление на отпадъците 6

I.14. Органи на разработване и одобрение на програмата и дата на одобрение 27

Общата стойност на разходите за закриване на съществуващото общинско депо в местността „Пашавас”, което не отговаря на нормативните изисквания възлиза на 400 844 евро, от които: 87

Общо за СМР: 374 621 €; 87

Непредвидени (7%) 26 223 €. 87

VIII.2.1.1. КОЛИЧЕСТВА И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ОПАКА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г. 180

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БВП

Брутен вътрешен продукт

БО

Битови отпадъци

БрБО

Биоразградими битови отпадъци

ВАС

Върховен административен съд

ГД ГРАО

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДДС

Данък добавена стойност

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ЕО

Екологична оценка

ЕАОС

Европейска агенция по околна среда

ЕЕО

Електрическо и електронно оборудване

ЕК

Европейска комисия

ЕКАТТЕ

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България

ЕЖ

Еквивалент жители

ЕЗФРСР

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕРИПЗ

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсителите

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФМДР

Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗИД

Закон за изменение и допълнение

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОВВООС

Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

ЗОЗЗ

Закон за опазване на земеделските земи

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИУГ

Излезли от употреба гуми

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

КЕВР

Комисия за енергийно и водно регулиране

КЗЗ

Комисия по земеделските земи

КР

Комплексно разрешително

КФ

Кохезионен фонд

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Mоторни превозни средства

МРО

Масово разпространени отпадъци

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

НН

Норма на натрупване

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

НПУО

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

НСРР

Националната стратегия за регионално развитие

НСИ

Национален статистически институт

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВ

Отпадъчни води

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОПР

Общински план за развитие

ОО

Опасни отпадъци

ООп

Организация по оползотворяване

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОС

Оценка за съвместимост

ОСР

Отпадъци от строителство и разрушаване

ОУП

Общ устройствен план

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПЕВП

Полиетилен висока плътност

ПЕНП

Полиетилен ниска плътност

ПИП

Прединвестиционни проучвания

ППП

Предпроектни проучвания

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПМС

Постановление на министерски съвет

ПО

Производствени отпадъци

ПУО

Програма за управление на отпадъците

ПУП

Подробен устройствен план

ППЗОЗЗ

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

ПРЗ

Препарати за растителна защита

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУСО

План за управление на строителни отпадъци

ПХБ

Полихлорирани бифенили

ПХТ

Полихлорирани терфенили

ПЧП

Публично-частно партньорство

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

РДО

Рамкова директива за отпадъците

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РОП

Разширена отговорност на производителя

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСУО

Регионално сдружение за управление на отпадъците

СИР

Североизточен район на планиране

СМР

Строително-монтажни работи

ССМ

Съоръжение за сортиране на материали

СО

Строителни отпадъци

ТБО

Такса битови отпадъци

УО

Управление на отпадъците

УОЗ

Устойчиви органични замърсители

ФЛАГ

Фонд за органите за местно самоуправление в България ФЛАГ ЕАД

ХЗЗ

Хигиенно-защитна зона

ЕМАS

Схема за за управление по околна среда и одит (Eco-Management and Audit Scheme)

ISO

Международна организация по стартизация (International Organization for Standardization)

kg/capita/year

Килограм / жител / година

Kilograms per capita

Килограми за година

IPPC

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

IAS

Международен счетоводен стандарт (International Accounting Standard)

SWOT

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)I. ВЪВЕДЕНИЕ


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница