Програма за управление на отпадъците на Община Опака 2016-2020 г. 6 I участие на Община Опака в Регионално сдружение за управление на отпадъците 6страница3/43
Дата15.08.2018
Размер6.93 Mb.
#79196
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

I.9. Пътна мрежа

Община Опака е включена в териториалния обхват на област Търговище, която е част от Североизточния район (СИР) за планиране. Общата дължина на пътната мрежа в Североизточен район е 5 319 км, като 2 668 км от тях са пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), а останалите 2 651 км са общински пътища.

Гъстотата на пътищата от висок клас в СИР е най-висока от всички райони (0,039 км/кв. км), при средна стойност за страната 0,032 км/кв. км.

Най-голяма гъстота на пътната мрежа с национално значение се наблюдава на територията на областите Шумен и Варна, докато на територията на област Добрич тази гъстота (0,018 км/кв. км) е над два пъти по-малка от средната за района (0,039 км/кв. км). В областите Търговище и Добрич не са изградени автомагистрали и връзките им със съседните области се осъществяват от пътища І и ІІ клас.

Гъстотата на пътищата с регионално значение в Североизточен район е 0,144 км/ кв. км е почти колкото средната за страната. Регионалните пътища имат най-голяма гъстота в областите Добрич и Търговище, където функциите им са не само да осигуряват пътните комуникации на територията на областта и района, но и да осъществят интеграцията и връзките със съседни райони, предвид по-ниската изграденост на пътищата с национално значение.

По-голяма част от пътищата в района са с трайна настилка – 99,6%. Общата дължина на пътищата с трошенокаменна настилка е 11 км (единствено в област Търговище), а на пътищата без настилка – 1 км, което представлява незначителна дължина от пътищата от РПМ.

Източник: Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2014-2020 г.

Гъстотата на общинската пътна мрежа в област Търговище (236 км/1000 кв.км) е почти един път и половина по-голяма от средната за страната (161 км/1000 кв.км). Добрата пространствена организация създава добри условия за комуникация между отделните населени места, особено в периферните райони, където се разчита главно на нея. Поради пресечения релеф пътищата изобилстват с хоризонтални и вертикални криви, а поддържането им особено в зимни условия е затруднено от ограничените фенансови възможности на общините.

Въпреки, че оценката за състоянието на РПМ може да се обобщи по-скоро като добро (над три четвърти от пътната мрежа е в добро или средно състояние или повече от половината – в добро), тревожен е фактът, че 35% от преобладаващо обслужващата пътна мрежа в областта (третокласната) е в лошо състояние.

Източник: Областна стратегия за развитие на Област Търговище 2014-2020 г.

С Решение на Министерски съвет №884 от 29.12.2002 г. е утвърден списъка от Републиканската пътна мрежа, с което част от четвъртокласните пътища са изключени от РПМ и съответно стават част от общинската.

Списъкът на общински пътища е приет с Решение №236 на Министерския съвет от 13 април 2007 г. (изм. и доп. с Решения на Министерския съвет №155 от 2009 г., №301 и №677 от 2011 г., №807, №871 и №1016 от 2012 г., №340 и №646 от 2014 г. и №110 от 2015 г.).

Към 2012 г. за състоянието на общинските пътища може да се съди единствено по данни от общините.

Източник: Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 -2022 г., приета с Решение №26 от 18.09.2015 г. на Министерски съвет

Дължината и плътността на пътната мрежа в община Опака са дадени в Таблица №4.

Таблица №4 Дължина и плътност на пътната мрежа в община Опака


Дължина км

Плътност м/км2

55

350

Източник: Общинска администрация – Опака

Фиг.№2 Пътна карта на Община Опака
I.10. Демографска характеристика и прогнози

Демографската характеристика на община Опака е направена въз основа на следните източници на информация: • Данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД ГРАО) към министерството на регионалното развитие и благоустройството;

 • Публикуваните доклади „Население и демографски процеси” на Националния статистически институт (НСИ) за периода 1998 г. – 2014 г., които оценяват населението към 31 декември на всяка година.

Най-достоверни се считат данните за населението, отчетени при последните официални преброявания през 1992 г., 2001 г. и 2011 г.

Ежегодните данни от публикуваните доклади „Население и демографски процеси” на НСИ представят годишна база данни, основана на Националния регистър за населението – ГРАО и съчетана с допълнителни фактори за корекция, които позволяват да се намали разликата между Националния регистър и реалната ситуация. Характерно за данните на ГРАО е, че обикновено стойностите за населението са с 4-6% по високи от годишните данни на НСИ и от преброяванията (данните на ГРАО не отчитат процеси като емиграция със запазване на българското гражданство, сезонна работа в чужбина, някои вътрешни миграционни процеси).Към 31.12.2014 г. населението на община Опака възлиза на 6 298 жители по данни на НСИ от преброявания и годишните доклади „Население и демографски процеси”. Системата за регистрация на гражданите ГРАО отчита по-голям брой жители за същия период (7 423 жители за 2014 г.). Таблица №5 представя информация за населението на общината по данни на НСИ и ГД ГРАО, както и за населението на страната по данни на НСИ (за периода 1998 – 2015 г.). Данните в таблицата показват, че населението в Република България и в община Опака през последните 18 години намалява.

Таблица №5 Демографско развитие на община Опака за периода 1998 г. – 2015 г.Година

НСИ

ГРАО постоянен адрес

България

Община Опака

Община Опака

1998
-

8588

1999
-

8544

2000
8 343

8635

2001

7 928 901

7 710

8485

2002
7 594

8362

2003
7 528

8298

2004

7 761 049

7 487

8182

2005

7 718 750

7 369

8104

2006

7 679 290

7 249

7992

2007

7 640 238

7 129

7906

2008

7 606 551

7 025

7872

2009

7 563 710

6 936

7834

2010

7 504 868

6 791

7705

2011

7 327 224

6 550

7 592

2012

7 284 552

6 478

7 554

2013

7 245 677

6 431

7 518

2014

7 202 198

6 298

7 423

2015

н.д.

н.д.

7 411

Източник: НСИ и ГРАО


Фиг. №3 Население на Община Опака за периода 1998 г. – 2015 г., по данни на ГД ГРАО


Фиг. №4 Население на Община Опака по населени места за периода 1998 – 2015 г., данни на ГД ГРАО
Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198. В сравнение с 2013 г. населението на страната намалява с 43 479 души.

Продължава процесът на остаряване на населението. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.

В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20.0% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.1 процентни пункта.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (27.9%), Габрово (26.7%) и Ловеч (25.6%). Общо в седемнадесет области този дял е над 20.0% от населението на областта. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) -16.5%, Благоевград -17.5%, Варна и Бургас -съответно 17.6 и 17.7%. За Област Търговище относителният дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2014 г., по области, е 20,1% (Източник: Население и демографски процеси през 2014 година (окончателни данни), НСИ)

Таблица №6 представя данни на НСИ за населението по местоживеене и пол към 31.12.2014 г. за страната, област Търговище и община Опака

Таблица №6 Население по местоживеене и пол към 31.12.2014 г. за Област Търговище


НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2014 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ

(Брой)


Области
Общини


Общо

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Общо за страната

7 202 198

3 502 015

3 700 183

5 267 480

2 541 532

2 725 948

1 934 718

960 483

974 235

Търговище

116 420

57 027

59 393

62 948

30 252

32 696

53 472

26 775

26 697

Антоново

5 859

3 010

2 849

1 501

745

756

4 358

2 265

2 093

Омуртаг

21 442

10 647

10 795

7 457

3 513

3 944

13 985

7 134

6 851

Опака

6 298

3 177

3 121

2 661

1 331

1 330

3 637

1 846

1 791

Попово

27 225

13 165

14 060

14 945

7 199

7 746

12 280

5 966

6 314

Търговище

55 596

27 028

28 568

36 384

17 464

18 920

19 212

9 564

9 648

17.04.2015 г., Източник: НСИ

За периода между двете последни официални преброявания през (2001 г. и през 2011 г.) населението на община Опака намалява с 1 122 души (14,4%), като прираста на намалението е по-висок както от този за област Търговище (-12,3%), така и за Североизточния район на планиране (-5,2%) и за България (-7,1%).Таблица №7 Население по статистически райони, области и общини

Статистически район, област, общини

Население към

Прираст абсолютен, брой

Прираст, %

01.03.2001 г.

01.02.2011 г.

България

7 928 901

7 364 570

- 564 331

-7,1

Североизточен район

1 019 297

966 097

-53 200

-5,2

Област Търговище

137 689

120 818

-16 871

-12,3

Община Опака

7 786

6 664

-1 122

-14,4

Източинк: НСИ http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=190

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2014 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 41 367души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 5.7‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 3.1‰, а в селата -минус 12.9‰, или намалението на населението в страната в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2014 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.2‰), Сливен (-2.5‰) и Кърджали (-2.6‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин-минус 15.2‰, следвана от областите Монтана (-12.8‰) и Габрово (-11.6‰). Над минус 10.0‰ е и естественият прираст в областите Плевен, Враца, Ловеч, Кюстендил и Перник. Естественият прираст на населението през 2014 г. по области (на 1000 души) за област Търговище е -6,7.В Таблица №8 са показани данни на общинска администрация Опака за общината по населени места към 31.12.2015 г. – площ, брой домакинства, брой жители по постоянен и настоящ адрес. На територията на община Опака туризмът не е развит и населението на общината по време на туристическия сезон не се променя.

Таблица №8 Данни за община Опака към 2015 г. по населени места (площ, брой жители, брой домакинства)

по ред

Населено място

Площ,

км2

Домакинства,

брой

Брой

население

(настоящ адрес)

Брой

население

(постоянен адрес)

1.

Опака

2,023

1 123

2 734

3 015

2.

Голямо Градище

0,760

451

1 086

1 306

3.

Горско Абланово

1,067

260

570

430

4.

Гърчиново

0,721

243

580

607

5.

Люблен

0,729

265

537

572

6.

Крепча

0,641

642

1284

1495
общо:

5,941

2 984

6 791

7 425

Източник: Общинска администрация – Опака
Таблица №9 Прогноза за населението по области (Брой)

ОбластиI вариант (при хипотеза за конвергентност)1

Години

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Търговище

115498

110173

104926

99748

94658

89721

84968

80414

76045

71894

67991

64413

ОбластиII вариант (относително ускоряване)2

Години

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Търговище

115685

110915

106432

102145

97992

93977

90072

86305

82653

79135

75759

72590

ОбластиIII вариант (относително забавяне)3

Години

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Търговище

115401

109813

104189

98556

93020

87634

82443

77482

72743

68284

64119

60326


1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.

2 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната.

3 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.
I.11. Икономически профил на община Опака

Промишлеността в община Опака е слабо развита. Преобладава производство на селскостопанска продукция.

Селското стопанство в Община Опака се развива основно в направление – растениевъдство. Добре развито е и тютюнопроизводството. Дейностите се осъществяват кооперативно и от частни земеделски производители:


 • Кооперация „Прогрес – 94 “ – селско стопанство;

 • Земеделска кооперация „Хр. Ботев” – селско стопанство;

 • Кооперация „Черноломие” – селско стопанство;

 • Кооперация „Черни лом” – селско стопанство .

Най-голям принос в произведения обем продукция и брой работни места е сектор промишеност, следван от сектор търговия.

Промишлените предприятия на територията на община Опака са: • „Родина” ООД гр. Попово – филиал гр. Опака и с. Крепча – производство на дамска конфекция;

 • Тютюнева сушилня „Вирджиния 2000” ООД гр. Опака;

 • „Български Бергман” ЕООД с. Гърчиново – производство на изделия от стъклоровинг;

 • ЕТ „Лесо-експорт-импорт” – цех за производство на дървени колове;

 • ЮЕС „Комерс” с. Голямо Градище – мандра ( производство на млечни продукти);

Текстил и конфекция

 Текстилната промишленост е от особено значение за социално-икономическото развитие на общината.

Основен пазар на продукцията на отрасъла (основно ишлеме), са предимно клиенти от Германия, Франция и Италия. Положителна черта за сектора е, че ангажира предимно женски труд и при едно по-добро взаимодействие с общината, Бюрото по труда и нестопанските бизнес-организации, отрасълът успешно би могъл да предлага работни места и за голяма част от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Хранително-вкусовата промишленост

Хранително-вкусовата промишленост на община Опака включва дейности, свързани с производство на мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия.

На територията на общината работят две мандри – в с. Крепча и с. Голямо Градище.

Характерно за хранително-вкусовия отрасъл е, че продукцията се реализира предимно на местния пазар. Общите проблеми на отрасъла са тясно свързани с развитието на селското стопанство в региона и с разширяване номенклатурата на произвежданите селскостопански стоки, както и с осигуряване на финансови ресурси за внедряване на нови технологии за преработка и съхраняване на хранителни стоки.

Местната икономика създава предимно традиционни продукти за вътрешния пазар. Липсват нови продукти, предназначени за вътрешния и външния пазар, които представляват предпоставка за бърз и качествен икономически растеж.

Динамиката на развитието й ще се съобразява предимно с промените на вътрешния пазар и динамиката на вътрешната конкуренция. В общината не се създават високотехнологични и характерни с високи темпове на растеж продукти и услуги, предназначени за външни пазари.

От анализа на икономическите ресурси, които могат да служат като лостове на промяна в позитивна посока на местната икономика са идентифицирани следните фактори:


 • развитие на ловния туризъм – чрез използване на природните забележителности на региона – наличието на благоприятни природни условия и на ловна база „Голямо Градище” създава условия за развитие на ловен туризъм.

Община Опака е собственик на микроязовири, които са отдадени под наем за риборазвъждане.

 • евтина работна ръка – Съществуващата безработица води до силно намаляване цената на работната сила в региона. Това е един от благоприятните фактори за привличане и развитие на трудоемки производства. За тяхното привличане може да се използва съществуващия и неизползван сграден фонд. Трябва да се има предвид, че тези производства са много чувствителни на промените в заплащането на труда и могат бързо да се преместят на други места в и извън страната, където тези разходи са по-ниски.

 • преструктуриране на отглежданите култури – селското стопанство към търсените на западните пазари ягоди, череши, вишни, сливи, билки, диворастящи плодове, етерично - маслени култури и др.

 • развитие на горското стопанство и дървопреработването – влажният климат благоприятства развитието на горска растителност. Тези природни дадености представляват благодатна основа за развитие на дърводобива и дървопреработването в региона.

 • Пред икономическото развитие на местната икономика съществуват ясно очертани ограничители на развитието, които трябва да се отчетат при създаване на сценария за развитието й. Най-важната от тях е достъп до инвестиции – местната икономика се нуждае от сериозни инвестиции, чрез които може да извърши преструктурирането си. Възможностите за икономическо развитие в общината не са малко. Въпреки това, техният потенциал не е много висок, както и шансовете за реализацията им. Резултатите от този анализ, както и резултатите от стратегическото позициониране на отраслите на местната икономика определят следния сценарий за икономическо развитие до 2014 година:

Местната икономика ще се развива с темпове близки или по-ниски от тези на националната икономика – 2 – 5%. Основни фактори, които ще определят растежа на местната икономика са търсенето на вътрешния пазар и инвестициите в местната икономика;

В прогнозния период не се очакват съществени промени в структурата на местната икономика. Водещите фирми ще запазят своето място. При осъществяване на предвидените намерения растеж може да се очаква от растениевъдството, дървопреработването и ловния туризъм.I.12. Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на програмата

Съгласно чл.52, ал.ал. 4 и 5 ЗУО Програмата за управление на отпадъците за територията на дадена община се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III ЗУО.

Съгласно приетият с Решение от 22 декември 2014 г. на Министерски съвет НПУО 2014-2020 г. Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е: Общество и бизнес, които не депонират отпадъци.

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:


 • Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

 • Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

 • Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

 • Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Йерархия на управлението на отпадъците

Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия на управлението на отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката относно отпадъците. Тази последователност определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията на управление на отпадъците от страните-членки гарантира най-високо ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за институциите и бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност:

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци;

б) Подготовка за повторна употреба;

в) Рециклиране;

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;

д) Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).


 • Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се намалява:

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване);

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено предотвратяване на отпадъците). • Подготовка за повторна употреба” включва почистване, проверка и поправка на употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, мебели и др., които след като са поправени се продават като втора употреба). Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците.

 • Рециклиране” – Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане повече от „рециклиращо общество”, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс.

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не се ограничават до):

 • рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края на отпадъка

 • Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.

 • Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за „оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране.

Примери за друго оползотворяване са:

 • изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II към РДО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО.

 • насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване

 • Обезвреждане” – депониране (дори когато сметищен газ се използва за възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с помощта на формулата за енергийна ефективност R1 в приложение II към РДО), насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване.

Ключови цели на програмата

Програмата за управление на отпадъците на Община Опака за периода 2016-2020 г. е напълно съобразена с основните цели в европейското екологично право в сектор „Отпадъци” и съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО и НППОО са предвидени програми от мерки.Отпадъчни потоци

Година

Цел

Оползотворяване

Рециклиране

Събиране

Отпадъци от опаковки

Ежегодно за всяка година от НПУО

Не по-малко от 60 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията

Не по-малко от 55 % и не повече от 80 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат рециклирани, като се рециклира не по-малко от:

а) 60 % от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло;

б) 60 % от теглото на отпадъците от опаковки от хартия и картон;

в) 50 % от теглото на отпадъците от опаковки от метали;

г) 22,5 % от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси, при чието рециклиране се получава единствено пластмаса;

д) 15 % от теглото на дървесните отпадъци от опаковки.Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обхващат не по-малко от

6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват курортните населени места и всички населени места с население над 5000 жители.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Оползотворяване на не по-малко от:

Подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от:

Разделно събиране на ИУЕЕО в общо количество, което се равнява на не по-малко от:

2014

- 80 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 10 от Приложение №1;
- 75 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или 4 от Приложение №1;
- 70 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от Приложение №1.


- 75 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 10 от Приложение №1;
- 65 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или 4 от Приложение №1;
- 50 % за ИУЕЕО, попадащо в

категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от Приложение №1.

- 80% за излезли от употреба газоразрядни лампи, попадащи в категория 5а от Приложение №1


Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, осигуряват разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, в общо количество, което се равнява на не по-малко от 4 килограма на жител годишно, но не по-малко от средното

тегло на ИУЕЕО, събрано през трите предходни години, в зависимост от това, коя от тези стойности е по-голяма.


2015

- 80 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 10 от Приложение № 1;
- 70 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или 4 от Приложение №1;
- 55 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от Приложение №1.
- 80% за излезли от употреба газоразрядни лампи, попадащи в категория 5а от Приложение №1


Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, осигуряват разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, в общо количество, което се равнява на не по-малко от 4 килограма на жител годишно, но не по-малко от средното тегло на ИУЕЕО, събрано през трите предходни години, в зависимост от това, коя от тези стойности е по-голяма.

2016


- 41% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години

2017


- 48% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години

2018


- Оползотворяване на не по-малко от 85% за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 4 от Приложение №3;

- Оползотворяване на не по-малко от 80% за ИУЕЕО, попадащо в категория 2 от

Приложение №3;

- Оползотворяване на не по-малко от 75% за ИУЕЕО, попадащо в категории 5 или 6 от Приложение №3.
- Подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 80 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 4 от Приложение № 3;

- Подготовка за повторна употреба и рециклиране на


не по-малко от 70 % за ИУЕЕО, попадащо в категория 2 от Приложение №3;

- Подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 55 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 5 или 6 от Приложение №3;

- За ИУЕЕО, попадащо в категория 3 от Приложение №3, се рециклират не по-малко от 80 %.


- 55% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години2019


- 60% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години2020

- 65 % от средното

тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години в Република България
Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

2015

Минимум 95% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване

Минимум 85% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване
Отработени масла

Ежегодно за всяка година от НПУО

Мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през текущата годинаГуми

Оползотворяване на не по-малко от:

Регенериране и/или рециклиране на не по-малко от:
2014

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

20% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2015

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

25% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2016

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

30% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2017

65% от количеството

(в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година35% от количеството

гуми, пуснати на пазара през текущата година


Гуми2018

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

40% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2019

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

45% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2020

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

50% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
Портативни батерии и акумулатори (ПБА)


2014мин. 40% от пуснатите на пазара ПБА с изключване на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната

2015 и всяка следваща годинамин. 45% от пуснатите на пазара ПБА с изключване на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната

Автомобилни батерии и акумулатори

Ежегодно за всяка година от НПУОКоличество автомобилни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 100 % от количеството пуснати на пазара автомобилни батерии и акумулатори, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение № 3 от НБАНУБА

Индустриални батерии и акумулатори

Ежегодно за всяка година от НПУОКоличество индустриални НУБА независимо от химичния им състав и произход, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 25 % от количеството пуснати на пазара индустриални батерии и акумулатори, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение №3 от НБАНУБА

НУБА

Ежегодно за всяка година на НПУО
- Рециклиране на не по-малко от 65% от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните разходи;

- рециклиране на не по-малко от 75 % от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите

батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните

разходи;

- рециклиране на 50% от теглото на другите НУБА.

Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата

2020

до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в Р. България през 1995 г.

Битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло

2016
мин. 25% от общото им тегло2018
мин. 40% от общото им тегло
2020
мин. 50% от общото им тегло
Строителни отпадъци

2016

най-малко 35% от общото тегло на отпадъците
2018

най-малко 55% от общото тегло на отпадъците
2020

най-малко 70% от общото тегло на отпадъците

I.13. Кратка информация и резултати от процедурата за Екологична оценка на програмата и от обществените консултации при разработването на програмата

Програмата за управлението на отпадъците на Община Опака попада в обхвата на т.5.1. от Приложение №2 на Наредбата за Екологична оценка (ЕО) и във връзка с чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, програмата следва да бъде подложена и на ОС.Спазвайки изискването на чл. 3, ал. 2, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г.) екологичната оценка се извършва едновременно с изготвянето на плана или програмата и становището по нея, съответно решение, с което се преценява да не се извършва ЕО, се издава преди одобряването на плана или програмата. В Регионална инспекция по околна среда и водите – Шумен са внесени Искане за преценяване необходимостта от ЕО и уведомление по чл. 10 на Наредбата за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Разработеният проект на Програма за управление на отпадъците на Община Опака е публикуван на интернет страницата на Община Опака за срок от 14 дни с цел осигуряване на обществен достъп.За периода на осигурен обществен достъп до документа не са постъпвали мотивирани становища, мнения и предложения от страна на засегната общественост или други засегнати органи.

След получаване на Решение по преценяване необходимостта от екологична оценка, издадено от Директора на РИОСВ – Шумен, проектът на Програмата ще бъде внасен в Общински съвет – Опака (органът, отговорен за нейното приемане).


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница