Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдица


Съществуващи практики и системи за сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъцитестраница11/26
Дата19.07.2018
Размер1.76 Mb.
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

1.17.Съществуващи практики и системи за сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците

1.17.1.Събиране и транспортиране на отпадъци


Сметосъбирането, транспортирането и депонирането на битовите отпадъци в Община Твърдица се извършва от самата община.

Общинските отпадъци се транспортират до общинското депо, разположено в местността “Лагун”, землището на гр. Твърдица.

Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени, приравнени към битовите отпадъци. Биоразградимите отпадъци не се събрат отделно и няма никакви съоръжения за компостиране.

Няма специално депо за третиране на строителни отпадъци на територията на общината.


1.17.1.1.Брой, вид и обем на използваните съдове


За събирането на битовите отпадъци се използва стационарна контейнерна система. Контейнерите се поставят на определени места и се обслужват от специализирани автомобили.

В община Твърдица кофите и контейнерите са общинска собственост.

Специализираното звено за контрол на чистотата в общинската администрация осъществява непрекъснат надзор на дейностите.

Събирането на отпадъците към настоящия момент се извършва в няколко различни вида съдове за смет, според предназначението им и спецификата на района. Техният брой и разположение е определен съобразно максималното използване на капацитетните им възможности и оптималното обслужване на ползвателите.

В таблицата е даден размера и количеството на контейнерите за община Твърдица.


Налични контейнери

Бр.

Година на закупуване

Цена при закупуване

Собственост

Бобър 1,1 м3

470

2006 - 2010

490 лв./бр.

Общинска

Мева 0,11 м3

500

2005 - 2007

80 лв./бр.

Общинска

1.17.1.2.Брой и вид на специализираните автомобили за транспортиране на всеки вид контейнер


В таблицата по-долу е показан наличния автомобилен парк.

Налични сметовозни коли

Бр.

Година на закупуване/възраст

Цена при закупуване

Собственост

Нюндай 10 м3

1

2006 г. - нов

98000 лв.

Общинска

БМС 10 м3

1

2008 г. - нов

137000 лв.

Общинска

Мерцедес 814

1

2008 – 16 г.

18000 лв.

Общинска

1.17.1.3.Маршрути за събиране на отпадъците в границите на населеното място за транспортиране до съоръженията за третиране.


На територията на община Твърдица са разположени общо 10 населени места. Отпадъците от общината се транспортират на общинското депо.

Маршрутите на сметоизвозващата техника съчетават събирането и транспортирането на битовите отпадъци от няколко населени места.

Маршрутите са съобразени с трафика на транспорта, еколосъобразното транспортиране и състоянието на пътната мрежа.

Честотата на събиране на отпадъци се определя в зависимост от размера на населеното място.


1.17.1.4.Брой заети лица и съотношение на персонала, отговорен за администриране и за извършване на дейностите по събиране и транспортиране.


Сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците се извършва от служители към отдел “Чистота” към община Твърдица.

1.17.1.5.Разходи за събиране на тон отпадъци на глава от населението.


Управлението на смесените битови отпадъци, включително почистване на улици, снегопочистване и др. е само една от услугите, предоставяни от общината. Общината изготвя бюджет и прави отчет за тези услуги в съответствие с действащото законодателство. Съществува отделен бюджет за всяка дейност, но не се определят отделни тарифи.

Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от събрани от населението чрез данък „такса смет”, която е % от стойността на имота (промил от оценената стойност на имота). Жителите плащат за услугите по управление на отпадъците в съответствие с техния стандарт на живот/жилищен стандарт. Промилните степени за такса смет са определени за три различни типа потребители: жители, промишлен сектор и търговския сектор.

Събраните такси се използват за заплащане на предоставените услуги в съответствие с договорените начини на заплащане на услугите в споразуменията на концесионерите.

Разходите за управлението на отпадъците и събираните такси в община Твърдица през 2009 година са дадени в следващите две таблици.Общи-на

Населе-ние


Генерирани ТБО (т/год.)

Дължима такса за управление на ТБО

Такса от населе-нието

Такса от бизнеса

Разходи за депони-

ране

Разходи на глава от населе-нието

Общо такса от глава от населе-нието

Дължи-ма такса на човек


2009 г

2009 г.

2009 г.2009 г.

2009 г.

Твърдица

15468

4052

159 0007000

21.45

10.28


Община

Население

Планирани разходи

за 2009 г.

Планирани приходи

за 2009 г.

Твърдица

15468

181355

159000

Таксата за битови отпадъци се определя въз основа на Решение на Общински съвет – гр.Твърдица, като ежегодно се определят промилите на различните категории причинители. Поради невъзможност за финансиране на дейностите с отпадъци от други източници и пера на общинския бюджет, разходната част се определя изключително от приходната. Структурата на разходите доказва, че разходите са само за текущи и неотложни дейности без възможности за обновление и разширение на машинния парк и използваните съоръжения.

Таксата за поддържане на чистотата на територията за обществено ползване в населените места се определя пропорционално на данъчната оценка /отчетната стойност/.


1.17.2.Системи за разделно събиране на отпадъци

1.17.2.1.Предприетият подход за събиране на съответния вид отпадъци


Намаляването на количествата битови отпадъци, предназначени за депониране е изключително важно както от екологична гледна точка, така и в икономически аспект.

В общината няма площадки за претоварни станции, както и за разделно събиране на отпадъци и преработка на вторични суровини.

В национален мащаб тенденцията е преминаване към регионални съоръжения за обезвреждане, закриване или реконструкция на старите депа и сметища, прилагане на разделно събиране и закупуване на нова техника.

Необходимо е въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци и домашно компостиране с компостери. Това ще помогне за създаването и на съответната култура сред населението.


1.17.2.2.Оценка на количествата отпадъци за рециклиране


Не може да се определи точно количеството на отделните материали за рециклиране в общото събрано количество. Най-висок дял в процентно отношение /по съотношението на събраните отпадъци по фракции в теглови проценти спрямо целия обем генерирани отпадъци през минали години в общината/ са пластмасите, стъклото, хартията и металите.

Увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци е във връзка с икономическото развитие в общината.Среден растеж

Населени места по групи

Генерирани отпадъци в тона за година

2008

2012

3,000-25,000 жители

3097

3259

< 3,000 жители

955

1001

Общо за общината

4052

4260

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.;

Морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Твърдица е изчислен на база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната категория населено място.В таблицата са дадени данните с който се отчита увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци при икономическо развитие среден растеж (данни от НСИ за 2008 г.).

Среден растеж

Средно за Община Твърдица

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Съдържание

%

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

Хранителни отпадъци

7.36%

298

314

334

360

420

486

Хартия

4.74%

192

202

215

232

270

313

Картон

1.11%

45

47

50

54

63

73

Пластмаса

6.44%

261

274

292

314

367

425

Текстил

3.88%

157

165

176

189

221

256

Гума

0.92%

37

39

42

45

53

61

Кожа

1.36%

55

58

62

66

77

90

Градински отпадъци

14.08%

571

600

638

688

803

930

Дървесни отпадъци

2.19%

89

93

99

107

125

144

Стъкло

7.08%

287

302

321

346

404

468

Метали

2.37%

96

101

107

116

135

156

Сгурия, пепел, инертни материали, пръст, пясък и други

48.49%

1965

2066

2198

2369

2766

3203

Общо

100.00%

4052

4260

4534

4885

5704

6606

Съгласно НПУО 52%-55% от генерираните отпадъци от опаковки трябва да се рециклират през 2012-2013 г., 53%-56% генерираните отпадъци от опаковки за същия период трябва да се оползотворяват.

Към настоящият момент количеството на депонираните отпадъци от опаковки, на база на дадения по-горе морфологичен състав е по-ниско от количествата отпадъци, които биха могли да се депонират на депата. Предвидено е редуциране на количествата на битовите отпадъци от опаковки както следва: • почти 100% от картонените отпадъци се третират като отпадъци от опаковки.

 • количествата на отпадъците от опаковки за стъкло, хартия и пластмаса се приемат около 33% от съответните количества отпадъци.

 • до 8% от общото количество на металните отпадъци се приемат като отпадъци от опаковки.

Приема се рециклиране на 60% от хартиените отпадъци от опаковки, 60% рециклиране на стъклените отпадъци от опаковки, 50% рециклиране на металните отпадъци от опаковки и 22.5% рециклиране на пластмасовите отпадъци от опаковки от 2012 г., рециклиране на 75% от градинските отпадъци.

Година

2008

2012

тона/год.

Битови отпадъци - общо

4052

4260

Отпадъци от опаковки - рециклирани

0

154

Органични отпадъци - третирани

0

450

Битови отпадъци за депониране

4052

3654

1.17.2.3.Брой, вид и обем на използваните съдове, брой на обслужваното население от един събирателен пункт или контейнер.


В таблицата е дадено количеството и обема на контейнерите в община Твърдица (данни за 2010 г.)

Налични контейнери

Бр.

Собственост

Бобър 1,1 м3

470

Общинска

Мева 0,11 м3

500

Общинска

На територията на община Твърдица няма контейнери за разделно събиране на материали.

1.17.2.4.Заинтересованост за участие на населението в организираните системи за разделно събиране


Успехът на системите за разделно събиране на отпадъци зависи в огромна степен от заинтересоваността на населението за участие, поради което се изпълняват и предвиждат информационни и разяснителни кампании както от общината, така и от самите частни фирми които ще изпълняват дейности по управление на отпадъците на територията на общината.

1.17.3.Предварително третиране на отпадъци


На територията на община Твърдица не се изпълнява никакво предварително третиране на отпадъците от страна на общината, като компостиране, раздробяване или сортиране.

След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците, зелените отпадъци от паркове и градини ще се шредират и транспортират за компоктиране на РЦУО – Стара Загора.


1.17.4.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

1.17.4.1.Депониране


Събраните битови отпадъци се обезвреждат чрез депониране. Депонирането е основният метод за обезвреждане на отпадъци във всички общини в страната, но все още голяма част от съоръженията не отговарят на действащите нормативни изисквния.

В Община Твърдица има едно общинско депо, което е и единственото регламентирано депо в общината.

Площадката на депото на община Твърдица се намира в землището на гр. Твърдица, Област Сливен, отстои на около 2,0 км. Южно от промишлената зона на града и на 3,50 км. западно от река Твърдица.

Площадката на общинското депо е разположена в югозападния край на депо за отпадъчни продукти от въгледобивната мина „Твърдица”, на 175 м западно от съществуващ асфалтов път и на около 500 м. Източно от сухо дере. Понастоящем площадката заема обща площ от 17,98 дка.

Тялото на отпадъците му ляга върху западния откос на промишленото депо” Лагуна”.

Депонираните отпадъци са със смесен характер и твърде разнородни – битови, строителни, стъклени бутилки и буркани, хартия, текстилни парцали, обувки, пластмасови изделия и предмети.

Депото се експлоатира от 12 години и има обем отпадъци около 40 000м3. Депото има мощност до 5,50 м в северния си край и около 2,50 м в южния си край.

До настоящия момент на депото за разриване и запръстяване на отпадъците периодично се използва булдозер. Няма ограда, отводнителни канали за отчитане количеството и вида на постъпващите отпадъци, за събиране и третиране на инфилтрата, за улавяне и третиране на биогаз, за мониторинг на замърсяването на околната среда и др.

Достъпът до депото се осъществява посредством съществуващ път с трошенокаменна настилка в лошо състояние.

Сметището не е технически оборудвано съгласно изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. • Собственост и оператор, разрешение за обезвреждане на отпадъци;

Депото е разположено в имот № 000477 в землището на гр. Твърдица с ЕКНМ 72165 с площ 14,653 дка ( скица № Ф01767/ 23.04.2001 г.) собственост на община Твърдица.

Начин на трайно ползване - Сметище.

Категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА.

Граници и съседи:  • Имот № 000481, мера на община гр. Твърдица

  • Имот № 001314, полски път общинска собственост

  • Имот № 000582, пасище мера на гр. Твърдица

  • Имот № 000392, депо за индустриални отпадъци – държавна собственост.

Обслужването и поддръжката на депото се извършва от общината.

 • Оставащ капацитет и прогноза за възможностите за обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, строителни отпадъци и количеството на производствените отпадъци на предприятията, които не разполагат със собствени съоръжения за обезвреждане;

Тялото на депото се оформя посредством предепониране на стари местни отпадъци, като се създават откоси с наклон 1: 3.

За закриване на депото е изготвен проект, за който са извършени предпроектни проучвания. • Вид на отпадъците – изпълнение на забраните и ограниченията за депониране на специфични видове отпадъци

Депонираните отпадъци са разнообразни – битови, строителни, стъклени бутилки и буркани, пластмасови изделия и предмети.

С Наредба №8/2004 г. са въведени изисквания за поетапно намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци и забранени за депониране на депото: • течни отпадъци;

 • отпадъци, определени с наредбата по чл.3 ЗУО като експлозивни, корозивни, оксидиращи, лесно запалими или запалими;

 • болнични и други клинични отпадъци от хуманно и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл.3 ЗУО са класифицирани като инфекциозни;

 • излезли от употреба гуми

 • цели гуми – без тези които се влагат за материал в строителството на депа;

 • нарязани гуми (в сила от 2006 г.);

 • отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение №1 на наредбата.

За изпълнение на тези забрани и ограничения, отнасящи се за битовите отпадъци, които отговарят на горепосочените критерии, трябва да се предвидят мерки за отделянето им от смесените битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане по друг начин, като например:

 • задължаване на лицата, които експлоатират системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци да приемат и трудно рециклируеми и опасни отпадъци – кутии от бои и лакове, разредители, опаковки от лекарства, батерии, части и компоненти от уреди и автомобили и др.;

 • изграждане на пунктове за предаване на опасни битови отпадъци и излезли от употреба гуми или договаряне на приемането им в съществуващи пунктове за събиране на рециклируеми отпадъци ;

 • при системите с индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци визуална проверка на отпадъците и отказ за приемане, в случай че бъдат открити забранени за депониране отпадъци ;

 • внедряване на инсталации за сепариране на отпадъците преди депониране;

 • за биоразградимите отпадъци е възможно въвеждането на системи за разделно събиране чрез контейнери или чували, с оглед тяхното последващо компостиране;

 • изпълнение на процедурите и критериите за приемане на отпадъци;

Съществуващото депо не отговаря на изискванията на Наредба №8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Няма определени процедури и критерии за приемане на отпадъците. • Необходимост и възможности за привеждане на депото в съответствие с техническите изисквания за изграждане и изискванията за експлоатация по Наредба №8/2004, при спазване на сроковете при същата наредба

Съществуващото депо не отговаря на изискванията на Наредба №8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Депото се експлоатира от 12 години

Няма дренажна система за отвеждане на отпадни води. Не се провежда мониторинг на инфилтрираните води.

Няма изградена система за улавяне и третиране на инфилтрата. Няма видим повърхностен отток на инфилтрат. Следователно инфилтрата се просмуква в подпочвените води на депото за отпадъци.

При условие, че няма изградена система от охранителни канавки за повърхностните води над и под депото, а така също и дренажи за улавяне на инфилтрата е очевидно замърсяването на повърхностните и подпочвените води в района около депото.

Няма данни за количеството биогаз, което се генерира в депото.

Липсва мониторинг на качеството на водите над депото и след депото, по посока на повърхностните води. Липсва мониторинг на инфилтрата.

Липсва мониторинг и на подземните води, в т. ч. взети проби, и др. съгласно Наредба №8, Приложение №3 – 2004 г.

Липсва мониторинг и на газовите емисии.


 • Необходимост от закриване и рекултивация;

Има изготвен проект и остойностяване за закриване и рекултивиране на съществуващото сметище, включващ и последващ мониторинг.

Процесът по изграждането на съществуващото депо започва след изграждане на първи етап и пускане в експлоатация на новия регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора.

Строително – монтажните дейности обхващат:


 • Изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото и освобождаване на допълнително заети терени, извън отредената плащ на депото

 • Натоварване и транспорт на отпадъците за предепониране/ в границите на площадката на депото/ 17500 м3

 • Оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището, които включват:

 • Изграждане на опорна дига от земни материали за създаване на устойчив откос на отпадъците и експлоатационен път до короната.;

 • Изграждане на линеен дренаж за улавяне на инфилтрирани води от тялото на отпадъците – в петата на опорната дига по западната /най-ниска/ част на депото

 • Събирателна/ревизионна шахта на дренажите

 • Път за достъп с обръщателна площадка до ретензионната шахта

 • Планиране на откоси и междинни берми за тялото на депото

 • Изграждане на газови кладенци в тялото на депото

 • Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците

 • Отводнителни канавки за повърхностни води в петата на ограждащата дига и по короната на дигата

 • Изграждане на охранителна ограда на депото

 • Входен портал за достъп до депото

 • Изпълнение на биологична рекултивация – затревяване

 • Изграждане на мониторингова система – за следене на подземните води и деформациите на депото

 • Премахване на щетите, нанесени от околните терени при СМР на обекта.

Тялото на депото се оформя посредством предепониране на стари местни отпадъци, като се създадат устойчиви откоси (1:3). В основата на откосите е предвидена опорна насипна дига с размери – височина 2,00 – 3,0 м корона 4,91 м, откоси 1:2. Дигата има обща дължина 275,0. Изгражда се от местни материали.

Депото има общ обем 55138,0 м 3 в това число 39550,0 м 3 налични отпадъци и 15588,0 м3 рекултивационен слой. Обемът на предепонираните отпадъци е около 17500,0 м3, а на насипната дига е 3890,0 м3..

За улавяне на инфилтрата от отпадъците, в петата на вътрешния откос на опорна дига, в западния и южния участък е предвиден дренаж, изпълняван от перфорирани HDPE тръби Ф315 мм, SDR17. Двата дренажни клони с обща дължина 195,0 м се съединяват в шахта /СШ/ Ф 1000 мм, HDPE с височина 4,0 м. От нея посредством плътни тръби HDPE Ф315 мм, SDR17 с дължина 40,0 м инфилтрата се отвежда до бет. Ретензионен басейн от който инфилтрата периодично се извозва с цистерна до пречистващото съоръжение на новото депо на регион Стара Загора.

По границите на имота се изпълнява охранителна ограда. Общата дължена на оградата е 348,0 м. На входа към сметището е предвиден стоманен входен портал с ширина 4.0м.В техническа рекултивация на депото обхваща площ от 8,66 дка и включва следните пластове по реда на тяхното полагане върху отпадъците:

 • Газов дренажен слой от чакъл (5 – 40мм) с дебелина 0,50 см;

 • Геотекстил мин. 400гр/м2;

 • Рекултивиращ пласт с дебелина 1,0 м; на който долните 0,50 м са глина и отговаря на изискванията на Наредба 8 от 24.08.2004

 • Хумус 0,30 см.

За улавяне на образувалия се биогаз са предвидени 2 бр. вертикални газови кладенци.

Биологична рекултивация предвижда площи с размер 8 660 м3 ,.

Предвидени са и след експлоатационни грижи и мониторинг в периода след закриване на съществуващото депо в съответствие с Приложение 3 на Наредба №8 от 2004 г.

За съществуващото депо са направени инженерно геоложки и хидрогеоложки проучвания.


 • Цена за депониране и обосновка на необходимостта от промяната й, с цел покриване на пълните разходи за изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и след експлоатационни грижи за депото;

Цената на депониране, която се заплаща на оператора на депото се формира въз основа на предоставените средства по план сметка за всяка година в общината.

В проекта за закриване на старото депо за ТБО е приложена количествена и стойностна сметка. В нея са предвидени цени за видовете строителни работи, материали, мониторинг. Общата стойност, предвидена за закриване на депото (сметището) е около 826955,40 лв. без ДДС.


1.17.4.2.Термично третиране – изгаряне


В страната все още няма установена практика за обезвреждане на битовите отпадъци чрез термично третиране. В община Твърдица няма прилагане на метода за термично третиране на битовите отпадъци.

1.17.4.3.Биологично третиране – компостиране, анаеробно третиране и механично – биологично третиране


На територията на община Твърдица има единични случаи на домашно компостиране.

1.17.4.4.Други методи – физическо и/или химическо обезвреждане и др.


На територията на община Твърдица не се използват други методи за обезвреждане на отпадъците, освен описаните по-горе в текста.

1.17.4.5.Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци


И в момента на територията на общината периодично се оформят локални замърсявания със сезонни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци. Те се констатират своевременно и общината предприема незабавни мерки за отстраняването им.

 • Приоритизиране, в зависимост от риска за околната среда, разширяване на системата за организирано сметосъбиране

 • Възлагане на дейностите и поетапно сканиране, в зависимост от определените приоритети.

С прилагане на системата за разделно събиране на отпадъците се предполага, че делът на локално натрупване на рециклеруеми отпадъци ще намалее значително.

След закриване на общинското депо се предвижда извършване на периодичен мониторинг.


1.17.5.Внасяне и изнасяне на отпадъци


Общината не разполага с налична информация за случаи на внос и износ на отпадъци, осъществявани на нейна територия.

Каталог: admin -> doc and
doc and -> Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д
doc and -> Календар на културните събития и изяви на територията на Община Твърдица, област Сливен за 2009 година
doc and -> Младата интелигенция, потомци на родове от бившето село Запалня
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Общинска администрация твърдица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница