Програма за управление на отпадъците за периода 2016 2020 Гстраница1/5
Дата11.06.2017
Размер0.79 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


О Б Щ И Н А Б О Й Н И Ц А

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 Г.

КМЕТ:

АНЕТА ГЕНЧЕВАСЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБХВАТ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

Обхват


Принципи

ГЛАВА 2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

2.1. Географска характеристика

2.1.1. Местоположение

2.1.2. Релеф

2.1.3. Климат

2.1.4. Водни ресурси

2.1.5. Почви

2.1.6. Поземлени ресурси

2.1.7. Полезни изкопаеми

2.1.8. Защитени зони

2.2. Административно –териториална характеристика

2.2.1. Населени места и население

2.3. Обща характеристика на общинската икономика

2.3.1. Структура на икономиката

2.3.2. Търговия и услуги

2.3.3. Туризъм

2.3.4. Селско стопанство

2.4. Екологична характеристика

2.4.1. Обща характеристика

2.4.2. Атмосферен въздух

2.4.3. Води

2.4.4. Почви

2.4.5. Среда на обитаване

ГЛАВА 3. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ

3.1. Генерирани отпадъци

3.1.1. Битови отпадъци

3.1.2. Морфологичен анализ

3.1.3. Строителни отпадъци

3.2. Събиране и извозване

3.2.1. Система за събиране и извозване

3.2.2. Система за разделно събиране

3.3. Третиране на отпадъците

3.3.1. Регионално депо за отпадъци

3.4. Администриране на дейностите по управление на отпадъците

3.5. Финансиране на дейностите по управление на отпадъцитеГЛАВА 4. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ

/SWOT анализ/

4.1. Силни страни

4.2. Слаби страни

4.3. Възможности

4.4. РисковеГЛАВА 5. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

5.1. Цели

5.2. Очаквани резултати

ГЛАВА 6. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

6.1. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

6.1.1. Стратегия за намаляване на отпадъците

6.1.2. Принос на местните власти

6.2. Компостиране на биоразградими отпадъци

6.2.1. Изграждане на площадка за компостиране

6.2.2. Технология на компостиране

6.3. Обосновка за невъзможността и/или нецелесъобразността от рециклиране или оползотворяване на отпадъка

6.4. Участие на общината в междуобщинско сдружение за управление на отпадъците

6.5. Подобряване организацията на сметосъбирането и сметоизвозването.

6.6. Намаляване риска от стари и нерегламентирани замърсявания

6.7. Участие на общественосттаГЛАВА7. УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ

7.1. Отпадъци от хуманната медицина

7.2. Излезли от употреба МПС

7.3. Отпадъци от опаковки

7.4. Негодни за употреба автомобилни гуми

7.6. Батерии и акумулатори

7.7. Отработени масла

7.8. Едрогабаритни отпадъци

7.9. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

ГЛАВА 8. КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 9. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ГЛАВА 10. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

ДИРЕКТИВИ на Европейския съюз за управление на отпадъците, НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ за управление на отпадъците4

4

46

7

77

7

77

8

88

8

1010

11

1112

12

1212

13

1314

15

1516

16

1617

18

1920

22

2223

23

2424

26

2626

27

2727

27

2828

28

2829

30

3031
32
32
32

33

33


34

34

3435

36

3636

36

3737

38
41

41

42ВЪВЕДЕНИЕ

Обект на настоящата разработка е „Програма за управление на отпадъците на община Бойница за периода 2015-2020 г.” Програмата е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 52 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г и Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъци, утвърдени със заповед № АД – 211/31.03.2015 г на министъра на околната среда и водите.

В програмата са взети под внимание както европейските тенденции за решаване на проблемите с отпадъците, така и специфичните местни условия и Общинския план за развитие, в резултат на което са определени целите и приоритетите за периода до 2020 г.

ГЛАВА 1. ОБХВАТ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА


  1. Обхват на програмата

Програма обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на община Бойница, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и неговите подзаконови нормативни актове.

Съгласно чл. 52 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г. Програмата е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

Настоящата програма е с период на действие до 2020 г. и подлежи на евентуална актуализация при:


 • Публикуване на Националния план за управление на отпадъците;

 • Всяка друга значима промяна на фактическо или нормативно условие в областта на дейностите по управление на отпадъците.

Предмет на програмата са дейностите по управление на:

 • Битови отпадъци;

 • Строителни отпадъци;

 • Специфични потоци отпадъци;

 • Разделно събиране на рециклируеми отпадъци;

 • Компостиране на биоразградими отпадъци;

 • Стратегия за предотвратяване образуването на отпадъци.

Програмата не разглежда дейностите по управление на:

 • Производствени отпадъци;

 • Опасни отпадъци

Съвременните методи за разработване на програми следват стъпките на стратегическото планиране. Най-общо казано този подход дава отговор на три главни въпроса:

 • Къде сме сега? - Анализ на ситуацията;

 • Какво искаме да постигнем ? - Определяне на целите;

 • Как да го направим ? - Стратегия, план за действие.

Стратегията трябва да бъде ориентирана към постепенно въвеждане на системи за управление на отпадъците, които да осигуряват минимално въздействие върху околната среда.

Твърдението, че профилактиката е по-добра и значително по-евтина от лечението, се отнася и за околната среда – незамърсяването е по-добър и значително по-ефикасен начин от почистването и възстановяването.

Основен подход за прилагане на стратегията и постигане на целите е преминаване от традиционната система на депониране към устойчива система с минимизиране на отпадъците

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е насочена основно към:

Създаване на институционална (организационна) рамка за регионално управление на отпадъците;

Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците - препоръки за заплащане на услугите по събиране и обезвреждане на отпадъците в зависимост от количеството на образуваните отпадъци, популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите и др.;

Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците - въвеждане на регионален принцип и обхващане на всички жители в системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци;

Увеличаване на количеството оползотворени и рециклирани отпадъци чрез:

Предприемане на мерки за ефективно въвеждане на системи за разделно събиране, финансирани и организирани от производителите и вносителите на продукти, от които се образуват масово разпространени отпадъци;

Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци;

Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата;Подобряване на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците – експлоатация на регионалното депо съвместно от всички общини в региона:

Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното депо;

Съоръжения за третиране на отпадъците.

Намаляване на риска от стари замърсявания - следексплоатационен мониторинг на закритите нерегламентираните сметища;

Подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и укрепване на административния капацитет на общинската администрация;

Мерки за повишаване на общественото съзнание и стимулиране участието на населението в системите за разделно събиране на отпадъците.

1.2.Принципи

Настоящата програма се базира на следните основни принципи: • Устойчиво развитие

Устойчивата община се стреми към подобряване здравето и към по-добро качество на живот за обществото чрез ограничаване на отпадъците, предотвратяване на замърсяването, максимално възможно опазване на природата и природните ресурси, стимулиране на местните ресурси и възраждане на местната икономика; • Постигане на трайни резултати с икономически разумни решения – икономическа достъпност и устойчивост

Системата за оптимизиране на дейността по управление на отпадъците трябва да е в състояние да генерира нужните приходи за покриване на разходите; • Минимизиране на отпадъците

Вземане на мерки за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци;


 • Превантивност

Предимство на предотвратяване на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него • Чиста и здравословна околна среда

Преустановяване практиката за изхвърляне отпадъците на нерегламентирани места, извършване на безопасно депониране и осигуряване на чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, обществените заведения; • Интегрирано управление на отпадъците

Вземане и реализация на управленски решения на основата на балансирана система от нормативни, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на ресурси и определяне отговорности на страните, участващи в реализацията на целите • Пълна отговорност на замърсителите

Обединява установените и в международната практика тясно взаимосвързани помежду си принципи на “споделена отговорност” и “замърсителят плаща”. Принципът за пълната отговорност предполага и заплащане на глоби в случаите на неизпълнение или нарушение на регламентираните с нормативните актове задължения • Участие на обществеността

Населението на общината има отношение към проблематиката на отпадъците като постоянни причинители на отпадъци и като субект на вредното им въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво осигурява партньорство между държавните институции и местните власти от една страна и обществеността от друга при вземане и реализация на решения по проблемите на отпадъците.

ГЛАВА 2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

2.1. Географска характеристика

2.1.1.Местоположение

Община Бойница е разположена в най-северозападната част на страната на площ от 165 700 дка и граничи на север и запад с Република Сърбоя, на юг и югоизток с община Кула, на изток с община Видин и на североизток с община Брегово. На територията на общината няма изградено ГКПП, като най-близкото е Връшка Чука и отстои на 22 км от Република Сърбия.2.1.2. Релеф
В геоложко отношение теренът на Община Бойница принадлежи към Дунавска хълмиста равнина и е сравнително разнообразен.

   1. Каталог: docs -> documents
    docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
    docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
    documents -> Програма за действие по отношение на хората с инвалидност Справочник за международни и български институции, свързани с човешките права
    documents -> Конфедерация на независимите синдикати в българия
    documents -> Отчетно-изборна кампания в структурите на кнсб за VIII конгрес на кнсб
    documents -> Магазин за мобилни телефони и аксесоари На вниманието на
    documents -> Програма Интеррег v-a румъния-България о б щ и н а б о й н и ц а
    documents -> Дата на раждане Орлин Иванов Иванов


    Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница