Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г на Димитър Николов Николов Кмет на Община Бургасстраница1/4
Дата16.08.2017
Размер0.64 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 9
от заседанието на 24.04.2012 година

ДНЕВЕН РЕД


 1. Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г. на Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности" относно: Приемане на Правилник за начина на разходване на заложените средства, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Стоян Евтимов - общински съветник от ПП "ГЕРБ" в Общински съвет-Бургас относно: Приемане на Правилник за промяна на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, приет по т.10 от Протокол № 24 от 17.09.2009 г.
 1. Докладна записка от Костантин Луков – Зам.-председател на Общински съвет, Председател на постоянна комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Д-р Антонио Душепеев, Стоян Евтимов и Илиана Гъбева - общински съветници на ПП "ГЕРБ" - Общински съвет – Бургас относно: Решаване на проблемите на граждани с установени жилищни нужди, както и поддържане на резервен фонд, ведомствени жилища и жилища за настаняване на лица от рискови групи от населението
 1. Докладна записка от Евгений Николов Мосинов и Тодор Ангелов Ненов - общински съветници от групата на Българска социалистическа партия относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас за участие в Комитет за управление на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас
 1. План –сметка на Местната комисия по жилищноспестовни влогове – гр. Бургас за 2012 г.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отчет за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 съгласно изменение и допълнение на Закона за Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009 г. и изразходваните от бюджета средства през 2011 година
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас относно: Определяне на цени на билети за изложба „Златните съкровища 2012"
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за предоставяне в собственост от страна на държавата на имот - държавна собственост , находящ се в гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имоти в масив 7, местност „До шосето", землище кв.Крайморие, гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20кV от ЖР №25 за захранване на УПИ V-52050, масив 52, местност "Царска нива" (бивша местност „Султан тарла"), землище с.Рудник
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план  за трасе на дъждовен колектор от кв.Крайморие до заустване в езеро Мандра, гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план
  за трасе на ел.кабели 20кV за захранване на имот 36018, землище с.Рудник, и имоти 57015, 59021, 65001, 66004 и 66010 в землището на с.Брястовец
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
  относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПУР на кв.56 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, за промяна границите и предназначението на УПИ II-431 за Общински парк
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXV, кв.175, зона „Д", ж.р.Меден Рудник, гр.Бургас - имот с идентификатор 07079.671.182, за обособяване на самостоятелен УПИ за ситуиране на БКТП 2х800кVА.

 


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на Сдружение „Каритас-София", в бл.57, между вх.7 и вх.8 - партер в ж.к. "Бр. Миладинови"
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – за дейността на Районна колегия на „Български зъболекарски съюз“, находящ се на ул.“Сан Стефано“№86 – ателие
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот—частна общинска собственост, за дейността на Сдружение за демократично образование - „Фар"- гр.Бургас, в бл.144, ж.к. "Лазур", ет.1- офис №1
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас относно: Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II 873, кв.44 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 138/886 кв.м ид. части
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III235 в кв.14, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 15/625 кв.м ид. части
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на договор за предоставяне на разрешение за изключително право на осъществяване търговска дейност върху недвижими имоти публична общинска собственост, сключен между Община Бургас и "Обреден комплекс" ЕООД - гр. Бургас, по отношение терен - част от парк "Езеро" и Зала за обреди и ритуали, находяща се в гр. Бургас, ул. „Странджа" №15
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Доброволна делба на недвижими имоти - УПИ XI и УПИ XXXI, в квартал 138 по ПУП - ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с.Черно море, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IХ-общ, кв.2 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VII и УПИ IX в кв.19 по ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр. Бургас
 1. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство относно: Приемане на Годишна План-програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2012 год. и Списък с обекти за приватизация съгласно чл. 1, ал.2, т.6; чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/
 1. Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова- Митрева - общински съветник от ПП "ГЕРБ" Бургас относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението
 1. Докладна записка от Костантин Луков - Зам.-председател на Общински съвет, Председател на постоянна комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Изграждане на предпазни огради за пешеходци на бул. „Стефан Стамболов", с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия (ПТП)
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности" относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2012 г. на общинските търговски дружества
 1. Възражение от д-р Андрей Стоянов, участник в проведена процедура по избор на управител на Център за психично здраве“Проф.д-р Иван Темелков“ ЕООД, с искане за отмяна на решение по т.47 от Протокол № 8 1. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 
 1. Докладна записка от от инж. Виолета Илиева, инж. Панайот Жечков, инж. Роза Желева - общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Отпускане на финансови средства на ученици
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Василка Апостолова Чобанова за сина й Красимир Иванов Чобанов
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ангел Любенов Димитров
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна фнансова помощ в полза на физическо лице - Събка Миланова Йосифова за съпруга си Александър Ангелов Йосифов
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Делка Андреева Стоянова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Живка Стаматова Димитрова за сина й Константин Живков Димитров
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Величка Желева Тотева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян - Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ в  полза  на физическо лице- Ина и Станимир Русеви за синът им Иван Станимиров Русев
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ   в  полза  на физическо лице - Йорданка Панайотова Стоянова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Билял Ахмед Узун
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Донка Йорданова Желязкова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъздна финансова помощ в полза на физическо лице - Софче Минчева Алипиева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефанка Георгиева Павлова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Георгиев Петков
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне  на безвъзмездна  финансова  помощ в полза на физическо лице - Иванка Симеонова Симеонова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Финансово подпомагане на състезателката по художествена гимнастика Женина Трашлиева от гр. Бургас
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Финансово подпомагане на националните състезатели по муай тай Йордан Дойчинов Янков и Николай Димов Атанасов от гр. Бургас
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет на Община Бургас относно: Финансово подпомагане на състезателката по художествена гимнастика Мария Тервелова Матева от гр. Бургас
 1. Искане за опрощаване на публични задължения на Живка Пенчева Кьосева
 1. Питания
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на предложение за решение за предоставяне в управление на Община Бургас на имоти - държавна собственост, находящи се в кв.Сарафово, гр.Бургас, попадащи в обхвата на територията на Рибарско пристанище „Сарафово" за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" /2007 - 2013 г./.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013 г.), Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес“, Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки
 1. Докладна записка от Димитър Илиев Людиев – общински съветник от ПП“ГЕРБ“ и Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Венета Димитрова Щерева
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Васил Желев Стаматов
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на предложение за одобряване на окончателен договор за безвъзмездно отстъпено право на строеж за срок от 30 години за изграждане на спортно-развлекателен комплекс в парк „Изгрев“, ж.к.“Славейков“ в имот 07079.602.429.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на канализационен тласкател от КПС Крайморие до КПС Вая, гр.Бургас

………………………………………………………………………………..


1. Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г. на Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:

Приема Програмата за управление за срока на мандат 2011-2015 г. на Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас.


………………………………………………………………………………..
2. Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности" относно: Приемане на Правилник за начина на разходване на заложените средства, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:


1. Приема Правилник за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас, както следва:

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДВИДЕНИ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС


Раздел I. Общи положения
Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията и реда за разходване и контрол на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия със седалище и адрес на управление на територията на Община Бургас.

(2) Малки и средни предприятия са тези, посочени в чл.3 от Закона за малките и средните предприятия.Чл. 2. Средствата, предвидени за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Бургас

Чл. 3. Дейностите, предвидени за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас, включват:

1. консултации по повод получаване на кредити, предоставени целево от финансови институции на малки и средни предприятия, регистрирани или развиващи дейността си на територията на Община Бургас;

2. подпомагане при осъществяване на контакти, във връзка със сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни фирми;

3. взаимодействие с организации и сдружения на малкия и среден бизнес, както и разработване на целеви предложения и програми за сътрудничество с органи на Европейския съюз и други институции по проблеми на малкия бизнес;


4. целеви консултации за подпомагане на малкия и среден бизнес, чрез предоставяне на информация и съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина.

5. събиране на информация, проучване на добри практики от други градове, анализи и прогнози по текущи проблеми;

6. организация или съдействие при организирането на местни обществени мероприятия като семинари, работни срещи, изложби,панаири, организиране на групови изложения и други подобни за популяризиране на бизнеса;

7. консултации по повод разработването на проекти, реализация на бизнес идеи и иновативни подходи, подготвяне на документи за субсидии, анализ и наблюдение състоянието на малкия и среден бизнес на територията на Община Бургас;


8. създаване на информационен сайт за подпомагане на малкия и среден бизнес в процеса на вземане на решения за инвестиции, както и поддържане на информация за предстоящи търговски панаири, семинари, лекции и работни срещи, публикации и др.;
9. интегриране и възможности за реализация на малкия и среден бизнес в регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката;
10. провеждане на семинари и информационни дни, касаещи създаването, развитието и управлението на малък частен бизнес, данъчна политика, законодателство на Република България и др.

11. други дейности, по преценка на назначената по този правилник комисия .


Чл. 4. (1) Със средства, предвидени от бюджета на Община Бургас се финансират дейностите по чл.З т. 1-11 от настоящия правилник.

(2) Общата сума на финансираните дейности през годината не може да превишава сумата, предвидена в бюджета на Община Бургас
Раздел II. Управление и контрол по разходване на средствата
Чл.5. (1) Управлението на средствата се осъществява от постоянна комисия, в състава на която се включват петима общински съветника и двама представители на общинска администрация

(2) Членовете на комисията - общински съветници, се избират от Общински съвет Бургас, а представителите на общинската администрация се определят със заповед на Кмета на Община Бургас.

(3) Общинският съвет избира председател от избраните общински съветници в състава на комисията.

Чл.6 (1) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете.

(2) Комисията приема решения с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.Чл.7. (1) Председателят на Комисията определя датата, часа и мястото на провеждане на заседания.

(2) Заседанията на Комисията са открити, като на заседанията с право на съвещателен глас могат да присъстват представители на Бургаската търговско - промишлена палата, Бургаска търговско - индустриална камара и други браншови организации.Чл.8. Протоколът с решенията на Комисията за разходване на средствата се публикува на интернет страницата на Община Бургас и се представя за изпълнение на кмета или управомощено от него лице.

Чл.9. (1) Комисията изработва общинска програма за стимулиране на малкия средния бизнес.

(2) Комисията осъществява постоянен анализ на състоянието на малкия и средния бизнес

(3) Председателят на Комисията представя, в срок до 30.04 на следващата година, отчет за начина на разходване на средствата пред Общински съвет-Бургас.
Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Административно-техническото обслужване на работата на комисията по чл.5 от настоящия правилник се осигурява текущо от Общинска администрация.

§2. Комисията по чл.5 от настоящия правилник може да изработи и приеме вътрешни правила за работа.

§3. Настоящият правилник се приема на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното за местното самоуправление и местната администрация и решение на Общински съвет по т.10 от проведено заседание на 31.01.2012г./Протокол №6/31.01.2012 г./

Правилникът е приет на основание Решение на Общински съвет Бургас по т.2 от заседанието, проведено на 24.04.2012 год., Протокол № 9.

2. Избира следните общински съветници за членове на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас: Ангел Божидаров, Димитър Людиев, Юлиян Станков, Евгений Мосинов и Селим Иса.

3. От избраните петима общински съветника, избира Димитър Людиев за Председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас.

………………………………………………………………………………..
 1. Докладна записка от Стоян Евтимов - общински съветник от ПП "ГЕРБ" в Общински съвет-Бургас относно: Приемане на Правилник за промяна на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, приет по т.10 от Протокол № 24 от 17.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Отлага разискванията по докладната записка за следващо заседание на Общински съвет - Бургас.

………………………………………………………………………………..


 1. Докладна записка от Костантин Луков – Зам.-председател на Общински съвет, Председател на постоянна комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас.НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет гр.Бургас по т.4, Протокол № 9 от 24.04.2012 г.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница