Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздухаДата24.07.2016
Размер225.7 Kb.
#4566
ТипПрограма
Директива на Съвета 96/62/EО от 27 септември 1996 относно оценката и управлението на качеството на околния въздух
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като има пред вид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 130s(1) на същия,

Като има пред вид предложението на Комисията (1),

Като има пред вид мнението на Икономическия и социален комитет (2),

Действайки в съответствие с процедурата, заложена в Член 189c на Договора (3),

Като се има предвид Петата програма за действие във връзка с околната среда от 1992 г., чийто принципен подход беше одобрен от Съвета и представителите на правителствата на страните членки на среща със Съвета в своята резолюция 93/C 138/01 от 1 февруари 1993 г. (4), предвижда изменения на действащото законодателство за замърсители на въздуха; като се има предвид препоръките на цитираната програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха;

Като взе впредвид, че за опазване на околната среда като цяло и човешкото здраве, концентрациите на вредни замърсители на въздуха трябва да бъдат избягвани, предотвратявани или намалявани и да бъдат определени съответните пределно допустими стойности и/или алармени прагове относно нивата на замърсяване на околния въздух;

Като се има предвид, че за да бъдат взети под внимание механизмите на образуването на озона, е възможно да се наложи тези пределно допустими стойности и алармени прагове да бъдат допълнени или заменени с целеви стойности;

Като се има предвид, че числовите изрази на пределно допустимите стойности, алармените прагове и, що се отнася до озона, целевите стойности и/или пределно допустимите стойности и алармените прагове трябва да се основават на резултати от дейност, изпълнявана от международни научни групи, които работят в тази област;

Като се има предвид, че Комисията ще проведе изследвания за влиянието от комбинираното въздействие на различни замърсители или източници на замърсяване и ефекта на климата върху действието на различните замърсители, проучвани в контекста на настоящата Директива;

Като се има предвид, че за качеството на въздуха е нужна оценка спрямо пределно допустими стойности и/или алармени прагове, и, що се отнася до озона, целеви стойности и/или пределно допустими стойности, съобразени с броя на населението и размера на екосистемите, изложени на замърсяването на въздуха, както и околната среда;

Като се има предвид, че за да бъде сравнима оценката на качеството на въззуха на базата на измервания, проведени в страните членки, местонахождението и броят на пробовземните пунктове и използваните еталонни методи за измерванията трябва да бъдат уточнявани при определянето на стойности за алармените прагове, пределно допустимите стойности и целевите стойности;

Като се има предвид, че за използването на други методи за оценка на качеството на околния въздух, освен директните измервания, е необходимо да се определят критериите за тяхното използване и за необходимата точност на тези методи;

Като се има предвид нуждата принципните мерки, определени в настоящата Директива да бъдат заменени от други, конкретни за отделните обхванати вещества;

Като се има предвид нуждата тези конкретни мерки да бъдат приети възможно най-бързо, за да изпълнят основните цели на настоящата Директива;

Като се има предвид нуждата от събиране на предварителни представителни данни за нивата на замърсителите;

Като се има предвид, че за опазването на околната среда като цяло и на човешкото здраве е необходимо страните членки да предприемат действия, където пределно допустимите стойности са превишени, за да влязат в съответствие с тези стойности в определеното време;

Като се има предвид необходимостта мерките, взети от страните членки, да отчитат изискванията, които са определени от правилата за ескплоатацията на промишлени инсталации в съответствие със законодателството на Общността в областта на комплексното предотвратяване и ограничаване на замърсяването, където това законодателство се прилага;

Като се има предвид, че тъй като тези действия изискват време за прилагане и получаване на ефект е необходимо да бъдат определни временни допустими отклонения от пределно допустимата стойност;

Като се има предвид възможното съществуване на райони в страните членки, където нивата на замърсяване са по-високи от пределно допустимата стойност, но в рамките на допустимото отклонение; като се има предвид, че трябва да се влезе в съответствие с пределно допустимата стойност в рамките на определеното време;

Като се има предвид нуждата на страните членки да се консултират помежду си ако нивото на определен замърсител превишава или е вероятно да превиши пределно допустимата стойност плюс допустимото отклонение или, може да бъде алармения праг, и да води до възникване на значително замърсяване в друга страна членка;

Като се има предвид, че определянето на алармени прагове, при които да се вземат предпазни мерки за осигуряване на безопасността, ще направи възможно ограничаването на въздействието на отделните периоди на замърсяване върху човешкото здраве;

Като се има предвид, че в зоните и агломерациите, където нивата на замърсите-лите са под пределно допустимите стойности, страните членки трябва да полагат усилия за да опазят най-доброто качество на околния въздух, съответстващо с устойчиво развитие;

Като се има предвид, че за улеснение на обработката и сравняването на получените данни, те трябва да бъдат предоставени на Комисията в стандартизирана форма;

Като се има предвид нуждите от изпълнение на обширна и изчерпателна политика за оценка и управление качеството на околния въздух въз основа на сериозни технически и научни основи и постоянен обмен на възгледи между страните членки;

Като се има предвид нуждата от избягване на ненужното увеличаване на количеството информация, предавана от Страните членки; като се има предвид, че информацията, събрана от Комисията при изпълнението на настоящата Директива е полезна за Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и може, следователно, да бъде предавана от Комисията;

Като се има предвид, че адаптирането на критериите и методите, използвани за оценка на качеството на околния въздух, към научния и техническия прогрес и спогодбите, необходими за обмен на информацията, която трябва да бъде предоставяна по силата на настоящата Директива, може да бъде желателно; като се има предвид, че за да се улесни изпълнението на работата, необходима за настоящата цел, трябва да се определи процедура за създаване на тясно сътрудничество между страните членки и Комисията в рамките на комитет;

Като се има предвид, че за поощряване на взаимния обмен на информация между страните членки и ЕАОС, Комисията, със съдействието на ЕАОС, трябва да публикува доклад за качеството на въздуха в Общността на всеки три години;

Като се има предвид, че с веществата, вече обхванати от Директива на Съвета 80/779/EEC от 15 юли 1980 г. относно пределно допустимите и ориентировъчните стойности за качество на околния въздух за серен двуокис и суспендирани частици (1), Директива на Съвета 82/884/EEC от 3 декември 1982 г. относно пределно допустимите стойности за олово във въздуха (2), Директива на Съвета 85/203/EEC от 7 март 1985 г. относно нормите за качество на околния въздух за азотен двуокис (3) и Директива на Съвета 92/72/EEC от 21 септември 1992 г. относно замърсяването на въздуха с озон (4) трябва да се занимае като първо,

СЕ ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Цели

Главната цел на настоящата Директива е да формулира основните принципи на една обща стратегия, която: • Да определи и установи норми за качеството на околния въздух в Общността, със съответните срокове за тяхното постигане, разработени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда като цяло,

 • Да гарантира оценката на качеството на околния въздух в страните членки на базата на общи методи и критерии,

 • Да гарантира осигуряването на съответната информация за качеството на околния въздух и нейното предоставяне на обществеността, между другото, посредством система от алармени прагове,

 • Да гарантира поддържането на качеството на околния въздух, в местата където то е добро и неговото подобряването в противен случай.

Член 2


Определения

За целите на настоящата Директива:

1. „околен въздух“ е въздухът на открито в тропосферата, с изключение на този на работните места;

2. „замърсител“ е всяко вещество, въведено пряко или косвено от човека в околния въздух, което може да оказва вредни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда като цяло;

3. „ниво“ е определена концентрация на даден замърсител в околния въздух или определена стойност за неговото отлагане от въздуха върху открити повърхности, в даден момент;

4. „оценка“ е всеки метод, използван с цел измерване, изчисляване, прогнозиране или предварителна оценка на нивото на замърсителя в околния въздух;

5. „ пределно допустима стойност“ е всяко ниво, определено въз основа на научни познания с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на определени вредни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда като цяло, което следва да бъде постигнато в определен срок и да не бъде превишавано след постигането му;

6. „целева стойност“ е всяко ниво, определено с цел избягване на по-дългосрочни вредни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда като цяло, което следва да бъде постигнато в рамките на определен срок;

7. „алармен праг“ е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за човешкото здраве, дори при кратковременна експозиция и при превишаването на което, страните членки следва незабавно да предприемат стъпките, предвидени в настоящата Директива;

8. „допустимо отклонение“ е такъв процент от допустимата стойност, с който последната може да бъде превишавана съгласно условията предвидени в настоящата Директива;

9. „зона“ е произволна част от територията на страните членки, в граници, определени от самите тях;

10. „агломерация“ е всяка зона с концентрация на населението по-голяма от 250.000 жители или, в случаите когато концентрацията на населението е по-малка или равна на 250.000 жители (гъстота на населението на km2), с такава концентрация на населeнието, която според страните членки оправдава необходимостта от оценка и управление на качеството на околния въздух.


Член 3


Приложение и отговорности

С оглед изпълнението на настоящата Директива, страните членки определят, на съответните нива, компетентни органи и организации, отговорни за: • приложението на настоящата Директива,

 • оценката на качеството на околния въздух,

 • одобряване (лицензиране) на измервателните устройства (методи, оборудване, мрежи, лаборатории),

 • гарантиране точността на измерванията, респективно измервателните устройства и проверка на поддържането им, по-конкретно посредством мерки за вътрешен контрол на качеството, изпълнявани в съответствие, между другото, с изискванията на Европейските стандарти1 за осигуряване на качеството,

 • анализ на методите за оценка,

 • координиране в рамките на тяхната територия на общоевропейските програми за осигуряване на качеството, организирани от Комисията.

Едновременно с предоставянето на информацията по първия подпараграф на Комисията, страните членки следва да я предоставят и на разположение на обществеността.

Член 4


Определяне на пределно допустимите стойности и алармените прагове за качество на околния въздух

1. Относно посочените в Приложение І замърсители, Комисията следва да представи пред Съвета предложения за определяне на пределно допустими стойности и, в случаите когато това е уместно, на алармени прагове съобразно следващия график: • не по-късно от 31 декември 1996 за замърсителите от 1 до 5,

 • относно озона, в съответствие с Член 8 на Директива 92/72/EEC,

 • не по-късно от 31 декември 1997 за замърсители 7 и 8,

 • възможно най-скоро, и не по-късно от 31 декември 1999, за замърсителите от 9 до 13.

При определяне на пределно допустимите стойности и, в случаите когато това е уместно, на алармените прагове, следва да се вземат предвид, на примерна основа, факторите предвидени в Приложение II.

Относно озона, съответните предложения следва да бъдат съобразени с конкретните механизми на образуване на този замърсител. За целта, е възможно да бъдат установени, както целеви, така и пределно допустими стойности.

При превишаване на дадена целева стойност за озона, страните членки са длъжни да уведомят Комисията относно мерките, предприети с оглед нейното достигане. Въз основа на горната информация, Комисията оценява необходимостта от допълнителни мерки на ниво Общност и, при необходимост, представя съответните предложения пред Съвета.

Относно други замърсители, в случаите когато, въз основа на научния прогрес, при отчитане на изложените в Приложение III критерии, се окаже необходимо да се постигне избягване, предотвратяване или намаляване на техните вредните въздействия, върху човешкото здраве и/или околната среда като цяло, в рамките на Общността, Комисията следва да представи на Съвета предложения за определяне на фиксирани пределно допустими стойности и, в случаите когато това е уместно, на алармени прагове.

2. Комисията отговаря за преразглеждането на елементите, върху които се основават пределно допустимите стойности и алармените прагове по алинея 1, вземайки предвид най-новите научно-изследователски данни в разглежданите области на епидемиологията и околната среда и най-новите развития на метрологията.

3. След определяне на пределно допустимите стойности и алармените прагове, следва да бъдат създадени критерии и методи за:


(a) мерките, които следва да бъдат използвани при прилагане на законодателство по алинея 1:

 • местонахождението на пробовземните пунктове,

 • минималният брой на пробовземните пунктове,

 • препоръчителни методите за измервания и пробовземане;

(b) използването на други методи за оценка на качеството на околния въздух, по-конкретно моделирането:

 • методи за пространствено моделиране и методи за обективна оценка,

 • препоръчителни методи за моделиране.

Тези критерии и методи се определят за всеки замърсител, съобразно размера на агломерациите или нивата на замърсителите в проучваните зони.

4. Когато се определят пределно допустимите стойности и времето, необходимо за изпълнение на мерките за подобряване качеството на околния въздух, за да вземат под внимание фактическите нива на даден замърсител, Съветът може да определя и временно допустимо отклонение за пределно допустимата стойност.

Този предел се намалява в съответствие с процедурите, които трябва да бъдат определени за всеки замърсител, за да се постигне нивото на пределно допустимата стойност в самия край на периода, който трябва да бъде определен за всеки замърсител, когато е определена тази стойност.

5. В съответствие с Договора, Съветът приема законодателните документи, съгласно алинея 1 и разпоредбите на алинеи 3 и 4.

6. Когато една страна членка предприеме по-строги мерки от онези, предвидени в разпоредбите на алинея 5, тя информира Комисията за това.

7. Когато една страна членка възнамерява да определи пределно допустими стойности или алармени прагове за замърсители, не включени в Приложение I и необхванати от разпоредбите на Общността за качество на околния въздух в Общността, тя информира Комисията за това в достатъчен срок от време. От комисията се изисква да предостави в достатъчно време отговор на въпроса за нуждата от действие на ниво Общност, като следва критериите в Приложение III.
Член 5


Предварителна оценка на качеството на околния въздух

Страните членки, които не разполагат с представителни измервания относно нивата на отделните замърсили във всички зони и агломерации, следва да предприемат серии от представителни измервания, проучвания или оценки, за да разполагат своевременно с данните, необходими за прилагането на законодателството по Член 4 (1).


Член 6


Оценка на качеството на околния въздух

1. След като бъдат установени съответните пределно допустими стойности и алармени прагове, качеството на околния въздух на територията на страните членки следва да бъде оценявано в съответствие с настоящия Член.

2. В съответствие с критериите, съгласно Член 4 (3), и по отношение на съответните замърсители посочени в същия член, измерването е задължително в следните зони:


 • агломерации, съгласно определението на Член 2 (10),

 • зони, в които нивата са между пределно допустимите стойности и нивата, предвидени в алинея 3, и

 • други зони, където нивата превишават пределно допустимите стойности.

Горните мерки могат да бъдат допълвани от методи за моделиране с цел осигуряване на съответната информация за качество на въздуха, в подходяща степен.

3. В случаите когато, в рамките на даден представителен период от време, нивата са под определено ниво, което е по-ниско от съответните пределно допустими стойности, и което предстои да бъде определено в съответствие с разпоредбите на член 4(5), при оценката на качеството на околния въздух е възможно използването на комбинация от измервания и методи за моделиране.

4. В случаите когато нивата са под ниво, което предстои да бъде определено в съответствие с разпоредбите на Член 4 (5), се допуска оценката на нивата (на замърсяване) да бъде извършвана единственно посредством съответните методи за моделиране или методи за обективна оценка. Настоящата разпоредба не се прилага към агломерациите, в случаите на замърсители, за които са определени алармени прагове, съгласно разпоредбите на Член 4 (5).

5. В случаите когато такива са необходими, измерванията на съответните замърсители, независимо от вида на пробовземането - непрекъснато или прекъснато, - следва да бъдат извършвани на фиксирани площадки2; броят на измерванията следва да бъде достатъчно голям, за да позволява определянето на наблюдаваните нива.


Член 7


Подобряване качеството на околния въздух
Основни изисквания

1. Страните членки предприемат необходимите мерки за осигуряване на съответствие с пределно допустимите стойности.

2. Мерките, взети за постигане на целите на настоящата Директива:

(a) вземат под внимание комплексния подход към опазването на въздуха, водите и почвата;

(b) не противоречат на законодателството на Общността относно безопасността и опазване здравето на работниците, на работните места;

(c) нямат значителни въздействия върху околната среда на други страни членки.

3. В случаите когато съществува риск от превишаване на пределно допустимите стойности и/или алармените прагове, страните членки следва да изготвят планове за действие, указващи мерките, които трябва да бъдат предприети в краткосрочен план, с оглед намаляването на посочения риск и ограничаване продължителността на подобни явления. Тези планове, според отделния случай, могат да предвиждат мерки за ограничаване, а при необходимост и спиране на определени дейности, включително движението на моторни превозни средства, които допринасят за превишаването на пределно допустимите стойности.

Член 8


Мерки, приложими в зоните, в които нивата превишават пределно допустимите стойности

1. Страните членки съставят списък на зоните и агломерациите, в които нивата на един или повече замърсители са превишават съответните пределно допустими стойности (плюс допустимото отклонение). Когато не е определено допустимо отклонение за конкретен замърсител, зоните и агломерациите, в които степента на този замърсител превишава граничната стойност се третират по същия начин, както зоните и агломерациите, съгласно първия подпараграф и за тях се прилагат алинеи 3, 4 и 5.

2. Страните членки съставят списък на зоните и агломерациите, в които нивата на един или повече замърсители се намират между пределно допустимата стойност и пределно допустимата стойност плюс допустимото отклонение.

3. В зоните и агломерациите, съгласно алинея 1, страните членки вземат мерки за осигуряване на подготовката или изпълнението на план или програма за постигане на пределно допустимата стойност в рамките на конкретен срок от време. Цитираният план или програма, които трябва да бъдат достъпни до общест-веността, включват най-малкото информацията от списъка в Приложение IV.

4. В зоните и агломерациите, съгласно алинея 1, където нивото на повече от един замърсител е по-високо от пределно допустимите стойности, страните членки предоставят комплексен план, обхващащ всички разглеждани замърсители.

5. Комисията редовно проверява изпълнението на плановете и програмите, предоставени, съгласно алинея 3, като проучват развитието им и тенденциите при замърсяването на въздуха.

6. Когато нивото на един замърсител превишава или има вероятност да превиши пределно допустимата стойност плюс допустимото отклонение или, според случая, след значително замърсяване, възникнало в друга страна членка алармения праг, заинтересованите страни-членки се консултират помежду си с оглед намиране на решение. Комисията може да присъства на такива консултации.

Член 9


Изисквания в зоните, където нивата са по-ниски от пределно допустимата стойност

Страните членки съставят списък на зоните и агломерациите, в които нивата на замърсителите са под пределно допустимите стойности. Страните членки поддържат нивата на замърсителите в тези зони и агломерации под пределно допустимите стойности и полагат усилия да запазят най-доброто качество на въздуха, съвместимо с устойчивото развитие.Член 10

Приложими мерки в случай на превишаване на алармените прагове

При превишаване на алармените прагове страните членки се задължават да осигурят изпълнението необходимите стъпки за информиране на обществеността (например, чрез радио, телевизия или пресата). Страните членки също така предоставят на Комисията условна информация за отчетените стойности и продължителността на епизода (епизодите) на замърсяване не по-късно от три месеца след възникването им. Изготвя се списък с минимум подробности, заедно с алармените прагове се предоставя на обществеността.Член 11

Предаване на информация и отчети

След приемане от Съвета на първото предложение, посочено в първия абзац на Член 4 (1):

1. страните членки известяват на Комисията компетентните органи, лаборатории и организации, по Член 3 и
(a) в зоните по Член 8 (1):

(i) информират Комисията за възникването на нива, превишаващи пределно допустимата стойност плюс допустимото отклонение, за датите или периодите, когато такива нива са били наблюдавани и стойностите им записани през деветмесечния период след края на всяка година.

Когато не е определено допустимо отклонение за дадено замърсяващо вещество, зоните и агломерациите, в които нивото на такова замърсяващо вещество превишава пределно допустимата стойност ще бъде третирано по същия начин, както зоните и агломерациите по първия подпараграф;

(ii) информира Комисията за основанията за всеки регистриран случай, в деветмесечния период след края на всяка година;

(iii) изпраща на Комисията плановете или програмите, упоменати в Член 8 (3) не по-късно от две години след края на годината, през която са наблюдавани нивата;

(iv) информира Комисията всеки три години за хода на плана или програмата;

(б) изпраща на Комисията ежегодно и не по-късно от девет месеца след края на всяка година, списъка на зоните и агломерациите, по Член 8 (1) и (2) и Член 9;
(в) изпраща на Комисията всеки три години в рамките на отрасловия отчет по Член 4 на Директива на Съвета 91/692/EEC от 23 декември 1991 г., за стандартизиране и рационализиране на отчетите за изпълнението на определени Директиви свързани с околната среда (1), и не по-късно от девет месеца след края на всеки тригодишен период, информация, разглеждаща наблюдаваните или, ако се прилага, оценените нива, в зоните и агломерациите по Член 8 и Член 9;

(г) информира Комисията за методите, използвани при предварителната оценка на качеството на въздуха по Член 5.

2. Комисията публикува:

(а) ежегодно, списък на зоните и агломерациите по Член 8 (1);

(б) на всеки три години, отчет за качеството на околния въздух в Общността. Този отчет показва в резюме информацията, получена посредством механизъм за обмен на информация между Комисията и страните членки.

3. Комисията призовава, ако е необходим, експертния опит на разположение в ЕАОС при изготвянето на отчета по алинея 2 (б).Член 12

Комитетът и неговите функции

1. Поправките, необходими за адаптиране на критериите и методите по Член 4 (2) към научния и техническия прогрес, и подробните спогодби за изпращане на информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно Член 11, и други задачи, които са указани в разпоредбите по Член 4 (3), се приемат в съответствие с процедурите предвидени в алинея 2 на настоящия Член. Такова адаптиране не може пряко или косвено да променя пределно допустимите стойности или алармените прагове.

2. Комисията получава съдействие от комитет, съставен от представители на страните членки и председателстван от представителя на Комисията. Представителят на Комисията представя на комитета проектен вариант на предстоящите мерки. Комитетът предоставя мнението си по проекта в срок от време, който председателят може да определи според неотложността на въпроса. Мнението се представя от мнозинството, определено в Член 148 (2) на Договора, когато се касае за решения, за които от Съвета се иска да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на страните членки в рамките на комитета се претеглят по начина, определен в този Член. Председателят не гласува. Комисията приема предвидените мерки, ако те съответстват на мнението на комитета. В случай, че мерките не съответстват с мнението на комитета, или ако не е дадено мнение, Комисията незабавно представя на Съвета предложение във връзка с предстоящите мерки. Съветът действа чрез квалифицирано мнозинство. Ако при изтичането на срок от три месеца от датата на представянето пред Съвета, Съветът не е предприел действия, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 13

1. Страните членки въвеждат в действие законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, необходими за влизане в съответствие с настоящата Директива не по-късно от 18 месеца от влизането в сила с оглед разпоредбите, отнасящи се до Членове 1 до 4 и 12 и Приложения I, II, III и IV, и най-малко, на датата, на която разпоредбите по Член 4 (5) се прилагат, с оглед разпоредбите, свързани с другите Членове. Когато страните членки приемат тези мерки, те съдържат препратки към настоящата Директива или се придружават от подобни препратки при официалното им публикуване. Процедурите за такива препратки се приемат от страните членки.

2. Страните членки предоставят на Комисията текстовете на основните разпоредби на националните закони, приети от тях в областта, регулирана от настоящата Директива.

Член14

Настоящата Директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официалния журнал на Европейските общности.Член15

Настоящата Директива е адресирана до страните членки.


Съставена в Брюксел, 27 септември 1996 г.

За Съвета

Президента М. ЛОУРИ

(1) OJ N L 377, 31. 12. 1991, стр. 48.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: СПИСЪК НА АТМОСФЕРНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ОЦЕНКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНИЯ ВЪЗДУХ

I. Замърсители, които трябва да бъдат изследвани на първоначален етап, включително замърсители, управлявани от действащите Директиви за качествот на околния въздух

1. Серен двоукис

2. Азотен двуокис

3. Фини прахови частици като сажди (включително mw 10)

4. Суспендирани прахови частици

5. Олово

6. Озон
II. Други замърсители на въздуха

7. Бензол 11. Арсен

8. Въглероден окис 12. Никел

9. Полиароматни въглеводороди 13. Живак

10. Кадмий


ПРИЛОЖЕНИЕ II: ФАКТОРИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЗЕМАНИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ И АЛАРМЕНИ ПРАГОВЕ

При определяне на пределно допустимите стойности и, ако е уместно, при алармените прагове, следните фактори е възможно, като пример, да бъдат вземани под внимание: • степен на експозиция на сектори от населението, по-конкретно, чувствителните подгрупи,

 • климатични условия,

 • чувствителност на флората и фауната и техните местообитания,

 • историческо наследство, изложено на въздействието на замърсителите

 • икономическа и техническа целесъобразност,

 • пренос на далечни разстояния на замърсителите, от които вторични замърсители, включително озон.

ПРИЛОЖЕНИЕ III: РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОР НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
1. Вероятност, сила и честота на въздействията; с оглед човешкото здраве и околната среда като цяло, необратимите въздействия трябва да бъдат предмет на специален интерес.

2. Повсеместност и високи концентрации на замърсителя в атмосферата.

3. Екологични преобразования или метаболични изменения, като тези изменения могат да доведат до получаването на химически вещества с по-висока токсичност.

4. Устойчивост в околната среда, по-конкретно ако замърсителят не е биоразгра-дим и може да се акумулира в хората, околната среда или хранителната верига.

5. Въздействие на замърсителя:


 • размер на експонираното население, живи рецептори или екосистеми,

 • наличие на особено чувствителни обекти в разглежданата зона.

6. Може да бъдат използвани и методи за оценка на риска.
Подходящите критерии за опасност, създадени по силата на Директива 67/548/EEC (1) и нейните следващи адаптации трябва да бъдат взети под внимание при избора на замърсители.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В МЕСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ ИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Информация, която следва да бъде предоставена по силата на Член 8 (3)
1. Локализация на прекомерното замърсяване


 • регион

 • град (карта)

 • измервателна станция (карта, географски координати).

2. Обща информация

 • тип на зоната (град, промишлен или селски район)

 • оценка на замърсената територия (km2) и на населението, експонирано на замърсяването

 • полезни климатични данни

 • подходящи данни за топографията

 • достатъчна информация за типа цели, изискващи опазване в зоната.

3. Отговорни органи: Имена и адреси на лицата, отговорни за развитието и приложението на плановете за подобряване.

4. Характер и оценка на замърсяването • концентрации, наблюдавани през предни години (преди прилагане на подобряващите мерки)

 • концентрации, измерени от началото на проекта

 • методи, използвани за оценката.

5. Произход на замърсяването

 • списък на главните източници на емисии, отговорни за замърсяването (карта)

 • общо количество на емисиите от тези източници (тона/година)

 • информация за замърсяването от други региони.

6. Анализ на ситуацията

 • подробности за тези фактори, довели до разликата (транспорт, включително презграничен транспорт, образуване)

 • подробности за възможните мерки за подобряване на качеството на въздуха.

7. Подробности за тези мерки или проекти за подобряване, съществували преди влизането в сила на настоящата Директива т.е.

 • местни, регионални, национални, международни мерки

 • наблюдавани ефекти от тези мерки.

8. Подробности за тези мерки или проекти, приети с оглед намаляване на замърсяването след влизането в сила на настоящата Директива

 • изготвяне на списък и описание на всички мерки, определени в проекта

 • график за изпълнението

 • оценка на планираното подобрение на качеството на въздуха и на очакваното време, необходимо за постигането на тези цели.

9. Подробности за мерките или проектите, които са планирани или се проучват с дългосрочна перспектива.

10. Списък на публикациите, документите, работата и т.н., използвани за допълване на информацията, изисквана в настоящото Приложение.

1 В случая се фиксират стандартите от групата на ISO 9000

2 Да се провери как е преведено sites в дъщерната, както и в останалата част от Настоящата Дириектива.

Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения
documents -> Приложение №2 насоки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница