Програма за за конкурсен докторантски изпит по Нова и най-нова обща история Нова и съвременна балканска историяДата28.10.2018
Размер38 Kb.
#103256
ТипПрограма
Програма за

за конкурсен докторантски изпит

по Нова и най-нова обща история

Нова и съвременна балканска история

(Нова и съвременна история на Хърватия)


Изпитни въпроси

1. Хърватия, Славония и Далмация в рамките на Хабсбурската монархия през ХVІІІ в.

2. Политическо и идейно влияние на Наполеонова Франция в хърватските земи.

3. Възникване, същност и еволюция на илиризма (1830–1848).

4. Национални идеи в хърватските земи през втората половина на ХІХ в.: епископ Щросмайер и югославизмът, Антун Старчевич и правашеството, регионални особености на Далмация и Истрия.

5. Хърватските представи за българите през ХІХ век.

6. Хърватия и създаването на Кралството на сърби, хървати и словенци, 1914–1922.

7. Мястото на Хърватия в междувоенна Югославия. Хърватско-сръбското споразумение от 1939 г. и Хърватската бановина (1939–1941).

8. Възникване и същност на Независимата държава Хърватия (1941–1945).

9. Центростремителни и центробежни тенденции във функционирането на федерална Югославия. Мястото и ролята на Хърватия.

10. Причини за разпадането на Югославия, 1986–1992. Обособяване и международно признание на независимата Република Хърватия, 1990–1992

Въвеждаща литература:
Божилова, Румяна. История на Хърватия. София: Абагар, 1998.

Божилова, Румяна. Идеите за интеграция в хърватската национална политика: от югославизъм към кроатизъм (Опит за обобщение). - Ист. бъдеще, 1999, № 1-2, 110-132.

Божилова, Румяна, Иван Божилов. Франьо Рачки и българите. София: ИК „Гутенберг“, 2009.

Голдщайн, Иво. История на Хърватия. Пловдив: Пигмалион, 2003.

Димитрова, Снежана. „Възстановяване… репарации… гаранции…“: Франция и славянските балкански държави (септември 1918 – януари 1920). Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 1998.

Епископ Йосип Щросмайер и българите. Хърватският интелектуален елит и София. София: Сдружение „Епископ Йосиф Щросмайер“, 2009.

Енчев, Велизар. Югославия: последната балканска империя. София: ИК „Ренесанс“, 2005.

Кайчев, Наум. Илирия от Варна до Вилах: Хърватското национално възраждане, сърбите и българите (до 1848 г.). София: Парадигма, 2015.

Иванова, Ваня. Югославянството в Югославия. Основни гледни точни на федералния център (1945–1974). Велико Търново: Фабер, 2013.

Лалков Милчо. Югославия (1918-1992). Драматичният път на една държавна идея. София: Даниела Убенова, 1999.

Манчев, Кръстьо. История на националния въпрос на Балканите. София: Парадигма, 2008.Никифоров, Константин (ред.). Югославия в ХХ веке: очерки политической историии. Москва: Индрик, 2011.

Огнянова, Ирина. Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941–1945). София: Парадигма, 2014.

Прешленова, Румяна, Наум Кайчев и др. Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ в. София: Парадигма, 2018 г.

Фрейдзон, Владимир. История Хорватии. Санкт-Петербург, 2001.

Щайндорф, Лудвиг. Хърватия: от Средновековието до наши дни. С.: Рива, 2009.
Banac, Ivo. The National Question in Yugoslavia. Ithaca, NY: Cornwell University Press, 1984

Bellamy, Alex. The formation of Croation national identity: a centuries-old dream? Manchester, 2003.

Despalatović, Elinor Murray. Ljudevit Gaj and the Illyrian Movement. Boulder, Co, 1975

Bozhilova, Rumjana. Yugoslavism and pravaštvo in the Mid 19th Century – Two Croatian Visions for the Future of the Balkans. – Etudes Balkaniques, 2007, No2, 83-103.

Djokić, Dejan. Elusive Compromise: A History of Interwar Yugoslavia. London: Hurst & Company, 2007.

Djokić, Dejan (ed.). Yugoslavism: Histories of a failed idea, 1918–1992. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2003

Horvat, Josip. Ljudevit Gaj : njegov život, njegovo doba. Zagreb, 1975

Gross, Mirjana. "The union of Dalmatia with northern Croatia: a crucial question of the Croatian national integration in the nineteenth century" in: Mikulas Teich and Roy Porter, (eds.) The National Question in Europe in Historical Context. Cambridge University Press, 1993, 270–292.

Lampe, John. Yugoslavia as History: Twice there was a country. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Stančić, Nikša. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19 i 20 stoljeću. Zagreb, 2002.

Šišić, Ferdo. Povjest Hrvata. Pregled povjesti hrvatskoga naroda. Drugi dio. 1526-1918. Split, 2004.

Wachtel, Andrew Baruch. Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford, Ca: Stanford University Press, 1998.
Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница