Програма за задължителна професионална подготовка по основи на лесовъдствотоДата19.07.2018
Размер64.5 Kb.
#76114
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УТВЪРЖДАВАМ:

ДОЦ.Д-Р ИГОР ДАМЯНОВ


МИНИСТЪР
УЧЕБНА ПРОГРАМА
за задължителна професионална подготовка

по ОСНОВИ НА ЛЕСОВЪДСТВОТО
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 623 Горско стопанство


ПРОФЕСИИ: код 623020 Техник механизатор


код 623030 Механизатор на горска техника

СОФИЯ, 2004 годинаІ. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебната програма е предназначена за професията Техник – механизатор, специалност Механизация на горското стопанство и професията Механизатор на горска техника, специалност Механизация на горското стопанство от професионално направление Горско стопанство от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6 от Закона за професионалното образование и обучение, за които по учебния план се изучава учебният предмет Основи на лесовъдството.

Учебното съдържание има комплексен характер. Съобразено е с общите принципи за научност, всестранност, системност и перспективност. Разпределено е в десет последователни взаимносвързани раздела. Във всеки раздел учебното съдържание е групирано в примерни теми. Учебните часове са определени по раздели, а за всяка тема се разпределят от учителя в началото на учебната година.

В раздел І учениците усвояват теоретични знания по ботаника, а в раздел ІІ – по дендрология. Основната цел е насочена към формиране на качества, необходими за бъдещата производствена дейност: усвояване на основни знания за горското стопанство – дървесните и храстови видове и тяхното разнообразие.

Раздел ІІІ включва теми от предмета “Лесовъдство”, с който се цели усвояването на знания, умения и навици за отглеждане и създаване на нови високопроизводителни гори.

Раздел ІV включва теми от предмета “Горски култури”. Чрез него се цели усвояването на знания и умения за осигуряване на посевни и посадъчни материали за нуждите на залесяванията и общата технология при създаването на горските култури.

Раздел V включва теми от предмета “Горска таксация и лесоустройство”. Обучението има за цел усвояването от учениците на система от знания, умения и навици за таксирането (кубиране и сортиментиране) на цели дървесни стъбла, стъблени части и дървостои. Формират се умения за точност, изпълнителност и деловитост при работа с таксационни инструменти, самостоятелност и прецизност при работа с различните видове таблици.

Раздел VІ включва теми от “Защита на гората”, в който чрез предвидените теми се цели да се усвоят знания за повредите по горите от вредители и болести, неблагоприятни екологични фактори, от горски пожари и мерките за борба срещу тях. В резултат на обучението учениците овладяват знания и умения за опазване на горските насаждения.


Обучението се провежда чрез теоретични уроци за нови знания и се организира чрез
активното включване на ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание, чрез анализиране на данни.

Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация изисква обучението да се провежда в специализирани кабинети, оборудвани с разнообразни дидактически материали и учебно-технически средства – експонати, сбирки от препарати, хербарии на тревни и дървесни видове и за поражения от болести и др.

Приложният характер на учебния предмет изисква онагледяване с различни макети, снимки, диапозитиви и прякото наблюдение при посещения в горски стопанства, производствени предприятия, изложби и др.

.

II. ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТКод

Професия


Степен

на

професионална квалификация

КласОбщ брой учебни часове

IX

X


І

срок

ІІ

срок

І

срок

ІІ

срок

Брой учебни седмици


18

18

18

18

623020

Техник - механизатор

трета


2

2

2

4Общо


36

36

36

72

180

623030

Механизатор

на горска техника

втора


2

2

3

4Общо


36

36

54

72

198III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИ И ТЕМИ

Брой часове

по раздели


трета степен

втора степен

1.


2.

3.

РАЗДЕЛ І. БОТАНИКАТема 1. Анатомия и морфология на растенията.

Предмет и значение на ботаниката. Растителна клетка – форма, големина и устройство. Растителни тъкани. Растителни органи - вегетативни и генеративни.


Тема 2. Физиология на растенията.

Фотосинтеза. Хранене на растенията и воден режим. Транспирация. Дишане на растенията. Растеж, развитие и размножаване.


Тема 3. Екология на растенията.

Екологични фактори. Горскорастително райониране.Тема 4. Систематика на растенията.

Нисши растения – водорасли, бактерии, гъби, лишеи. Висши растения - мъхове, папратовидни. голосеменни, покритосеменни. Тревни видове, характерни за горските фитоценози.


36

361.


2.

3.

РАЗДЕЛ ІІ. ДЕНДРОЛОГИЯ
Тема 1. Отдел Голосеменни.

Клас Иглолистни. Семейства: Тисови, Борови (род Бор, род Смърч, род Ела, род Дугласка, род Лиственица).


Тема 2. Отдел Покритосеменни дървета и храсти.

Семейства: Платанови, Брястови, Черничеви, Букови, Брезови, Орехови, Върбови, Липови, Розоцветни, Цезалпиниеви, Пеперудоцветни, Смрадликови, Айлантови, Яворови, Конско-кестенови, Дрянови, Маслинови, Бъзови.36

36

РАЗДЕЛ ІІІ. ЛЕСОВЪДСТВО

Тема 1. Биология на гората.

Съставни части на гората. Растеж и развитие на дървостоите. Диференциация на дърветата и самоизреждане на насажденията. Лесовъдски признаци на насажденията.


Тема 2. Екология на гората.

Гора и светлина. Гора и топлина. Гора и влага. Гора и вятър. Гора и почва. Увреждане на горите от въздушни емисии.


Тема 3. Възобновяване на гората.

Семенно и вегетативно възобновяване на гората. Смяна на дървесните видове.


Тема 4. Стопанисване на гората. Отгледни и възобновителни (главни) сечи.

Видове отгледни сечи. Методи за водене на отгледни сечи. Видове възобновителни сечи.


Тема 5. Превръщане на издънковите гори в семенни.

Групи издънкови гори. Прилагани методи за превръщане на издънковите гори в семенни.36

54

РАЗДЕЛ ІV. ГОРСКИ КУЛТУРИ

Тема 1. Горскосемепроизводство.

Плододаване и особености в плододаването на горските дървета и храсти. Фактори влияещи върху плододаването. Мероприятия за ускоряване и увеличаване на плододаването. Събиране на шишарки, плодове и семена. Запазване на посевните материали. Качества на посевните материали.


Тема 2. Горски разсадници.

Създаване на горските разсадници. Обработка на почвата и торене в горските разсадници. Засяване на посевни материали. Отглеждане на семенищата и пикиране на фиданките. Вегетативни производство на фиданки. Изваждане и пренасяне на фиданките.36

36


1.


2.

3.

Тема 3. Създаване на горски култури.

Планови показатели на залесяванията. Състав и гъстота на горските култури. Интензивни горски култури. Подготовка на почвата. Методи за залесявания и отглеждане на горските култури. Инвентаризация на горските култури.

РАЗДЕЛ V. ГОРСКА ТАКСАЦИЯ И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Тема 1. Таксационни инструменти и уреди.

Инструменти за измерване на дължини, дебелини (клупа), височини (висотомер).


Тема 2. Кубиране на лежаща маса.

Кубиране на обли дървесни материали, на тънки обли материали на дърва, на фасонирани дървесни материали.


Тема 3. Сортиментиране на маркиран лесосечен фонд.

Метод за сортиментиране чрез моделни дървета. Използване на сортиментни сбегови таблици. Сортиментиране на дървостои по данни от окомерно–табличната таксация и някои др. методи.


Тема 4. Определяне на прираста на дървета и дървостои.

Растеж на отделното дърво. Прираст на отделното дърво. Растеж на дървостоите. Прираст на дървостоите. Определяне прираста на дървостоите чрез различни методи.


Тема 5. Лесоустройство – основни понятия.

Форми на горското стопанство (по произход, вид на главната сеч и сортиментна структура). Видове зрелост на гората. Турност на сечта. Организация на лесоустройствените работи. Ред за провеждане на лесоустройствените работи. Съдържание на лесоустройствения проект.26

26

РАЗДЕЛ VІ. ЗАЩИТА НА ГОРАТА
Тема 1. Насекомни вредители и гъбни болести.

Причинители на заболяванията на дърветата в насажденията. Вируси, бактерии и гъбни заболявания. Насекомни неприятели по стъблата и клоните на дървесните видове.


Тема 2. Горски пожари и борба с тях.

Причини за горските пожари. Борба с горските пожари. Противопожарно устройство на горите.10

10

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябва


да знаят:

 • закономерностите във външния и вътрешния строеж на растенията;

 • жизнените процеси в растенията;

 • разнообразието на растителните организми, тяхната еволюция и класификацията им;

 • различните видове сечи (отгледни и възобновителни);

 • различните начини за събиране, добиване, запазване и окачествяване на посевните материали;

 • начините за производство на горските фиданки и правилния избор на видове при залесяване;

 • методите за кубиране и сортиментиране на дървостоя;

 • начините на възобновяване и опазване на горите;

 • по-важните насекомни вредители и болести по дървесните видове;

 • различните методи за борба с горските пожари.


да могат да:

 • разпознават дървесните и храстови видове по морфологични белези;V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
инж.Любка Петрова – ПГГСД “Николай Хайтов”, гр.Варна

инж.Елка Вранчева – ЛПГ, гр.Берковица

инж.Магдалена Гатева – ПГГСД “ Ст.Божков “, гр.Батак

инж.Нигрита Първанова – ЛПГ, гр.Берковицаинж.Емилия Тончева – ПГГСД “ Сава Младенов “, гр.Тетевен


VІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Ташев, А. и колектив. Ботаника с дендрология – І част. Земиздат. 1992.

 2. Ташев, А. и колектив. Ботаника с дендрология – ІІ част. Земиздат. 1992.

 3. Ташев, А. и колектив. Ботаника с дендрология – ІІ част. Аура. 2000.

 4. Маринов, М. и колектив. Основи на лесовъдството. Земиздат. 1991.

 5. Даскалова, И.и колектив. Защита на гората. Земя. 1991.

 6. Илиев, А. и колектив. Горска таксация и лесоустройство. Земиздат. 1988.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница