Програма за задължителна професионална подготовка по учебен модулДата13.03.2017
Размер105.38 Kb.
ТипПрограма


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и яМ И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

М И Н И С Т Ъ РЗ А П О В Е Д

РД09-1380 / 14.09.2007 г.


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл.13, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл.17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряване на обучението по учебния от предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул Периферни устройства ІІ част - теория и практика, за XII клас, за професии код № 523050 Техник на компютърни системи и код № 523060 Монтьор на компютърни системи, специалност код № 5230501 и код № 5230601 Компютърна техника и технологии, професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2007/2008 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов – заместник-министър.
ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД09-1380 / 14.09.2007 г.


Учебен модулПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА – II ЧАСТ

Професионално направление:


Код: № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

Код: № 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Код: № 523060 МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалности:Код: № 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Код: № 5230601 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

София, 2007 година

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по Периферни устройства–II част е XII клас, е предназначена за професиите код № 523050 Техник на компютърни системи и код № 523060 Монтьор на компютърни системи, специалности код № 5230501 и № 5230601 Компютърна техника и технологии от професионално направление Електроника и автоматизация.

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобоване на квалификация по професии Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи.

Съдържанието на модула дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за работа с различни периферни устройства. Модула дава общи сведения за работата на модемите и факс-модемите, практическо използване на модемите за осъществяване на връзка: компютър-компютър, компютър-факс и прехвърляне на данни и изображения от цифрови камери в компютъра.
Учебното съдържание е структурирано в три раздела :

- Разделът „Модеми”- включва знания за същноста и предназначението на модемите, техните параметри и възможности. Разглеждат се видове модеми според вида синхронизация, типа на модулация, конструктивното изпълнение и др. Разделът включва знания за стандартите ITU / CCITT и интерфейса RS232C и UART. Cъздава умения за работа със софтуерни пакети за модеми и комуникации.- Разделът- ”Факс-модеми” включва знания за работата на факс и факс-модеми, инсталиране и конфигуриране на факс-модем. Възможни проблеми и методи за пренасочване на съобщенията към съответен потребител.

- Разделът- ”Цифрови камери” обхваща същноста на цифровите комуникации и интерфеисите USB, IEEE1394 за връзка с компютър. Използване на подходящ софтуер за прехвърляне на данни и изображения от цифрова камера към компютъра.

За затвърждаване и надграждане на теоретичните знания на учениците са предвидени 26 учебни часа и 26 часа за практически упражнения, в които учениците да могат да създават таблици с описание на различните стандарти за модеми и техните относителни предимства и недостатъци. Като спазват необходимите мерки за безопасност да конфигурират и тестват модем и факс-модеми под различни операционни системи и среди, като използват подходящ интерфейс и софтуер. Обучението по модула Периферни устройства- II е в тясна взаимовръзка с учебните модули Цифрова схемотехника и Периферни устройства- I от задължителната и общообразователната подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички модули от отрасловата и специфична професионална подготовка. Формирането на професионалните компетенции по модула се базира и на практически упражнения за развитие на умения при свързване на различни периферни устройства и използването им в практиката. Това създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност и съобразителност при вземането на решения. Обучението по модула способства за по-пълноценно разгръщане на познавателния потенциал на учениците за по-ефективно постигане на целите на обучението.II. Цели на обучението по модула
Обучението по модула Периферни устройства- II има за цел чрез усвояване на знания, учениците да придобият професионални умения по използване на периферни устройства като модеми, факс-модеми и цифрови камери. За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се покрият следните подцели:

Учениците да усвоят система от знания за:

 • същноста и предназначението на модемите;

 • свързването и ролята на компютъра в серийните комуникации;

 • използването на телефонните системи за компютърни комуникации;

 • модемните стандарти и управлението на модемите;

 • видовете модеми според типа модулация, вида на синхронизация, според конструктивното изпълнение и др. признаци;

 • начина на свързване на модемите, т.е интерфейса за модемите;

 • същноста на цифровите комуникации и използването на подходящ интерфейс за връзка с компютъра;

 • възможни ситуации - модем-модем, модем-компютър.


Учениците да усвоят система от умения за:

 • използването на телефонните системи за компютърни комуникации;

 • работа на факс-модемите, тяхното предназначение и възможните проблеми с факса;

 • придобиване на нагласа за самостоятелна познавателно-творческа работа с компютърна литература и електронни комуникации.III. Разпределение на учебното време.
В съответствие с учебния план за професиите Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии от направление Електроника и автоматизация, за модул Периферни устройства- II част са предвидени:

XII клас II срок 13 седмици х 2 часа = 26 часа

II срок 13 седмици х 2 часа = 26 часа

Общо: 52 часа

IV. Учебно съдържание
Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броя часове и темите.

За постигане целите на обучение, учителят определя броя на часовете за всяка тема в рамките на общия брой часове за раздела, като ги разпределя на часове за нови знания, упражнения, обобщение и систематизация и оценяване.


Наименование на разделите и темите


Брой часоветеория

практика

I.

Модеми

16

16

1.

Същност и устройство на модемите. Модемна технология2.

Стандарти ITU (CCITT).3.

Класификация на модемите:

 • според вида на синхронизацията;

 • според типа на модулацията;

 • според типа на връзката и типа на линията;

 • според поддържаните режими на обмен;

 • според конструктивното изпълнение.


4.

Специализирани и комбинирани модеми.5.

Асинхронен модем за работа в комутируеми аналогови телефонни линни.6.

Параметри, качества и допълнителни възможности при модемите.7.

Интерфейси за модеми.8.

Софтуерни пакети за модемни комуникации.II.

Факс-Модеми

4

4

1.

Възможни методи за пренасочване на факс-съобщения към съответен потребител;2.

Подобрения на факс-сървъра;3.

Мрежов печат и проблеми с факса;4.

Изпращане на факс.III.

Цифрови камери

6

6

1.

Същност на цифровите комуникации;2.

Интерфейси – USB, IEEE 1394


Общо:

26

26


Забележкa: Учителят да запознае учениците си с възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.

V .Очаквани резултати от обучението
В края на обучението учениците трябва:

да знаят: • различните видове модеми;

 • различните модемни стандарти;

 • възможностите и параметрите на факс-модемите;

 • софтуерни пакети за модемни комуникации;

 • цифровите комуникации и устройствата, използвани за съхраняване на изображения;

 • интерфейсите S232, USB и IEEE1394;

 • възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.

да могат: • да установяват комуникации между компютри чрез използване на модем;

 • да създават таблица с описание на различните стандарти за модеми и техните относителни предимства и недостатъци;

 • да конфигурират, инсалират и тестват модем и / или факс-модем под различни операционни системи и среди;

 • да използват UART, RS232 за работа на модемите;

 • да свързват цифрова камера с компютър и да различават интерфейсите USB и IEEE1394;

 • да ползват различен софтуер за прехвърляне на данни и изображения към компютър.


VI. Оценяване при модулно обучение

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични /Т/ и практически тестове /П/. Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.
и вид на теста

Раздели които обхваща

Продължителност

Тежест в % в крайната оценка

Т1

Раздел I

2 учебни часа

30%


Т2

Раздел II

2 учебен час

30%


П1

Раздел I, II, III

2 учебни часа

40%
ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко оценяване, независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. Той е 50 % от максималния брой точки за съответното оценяване. При тест от 100 точки скалата за оценяване е следната:Оценка

Среден 3

Добър 4

Мн. Добър 5

Отличен 6

Брой точки

50 т – 65 т

65,1т. – 82 т.

82,1 т. – 92 т.

92,1 т. – 100 т.


VI. литература:
1. Иванова, Л. Въведение в PC. Нови Знания, С, 2005 г.

2. Бари Прес Компютърна библия I, II част. АлексСофт, С., 1998

3. Компютърни мрежи MSCE – комплект за самообучение на Microsoft. Софтпрес, С., 2001

4. Марк Минаси. Компютърна енциклопедия. Софтпрес, С., 1999Електронни информационни източници:

http://www.bg.Wikipedia.org
VII. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1. инж. Цветана Пунева СПГЕ – „Джон Атанасов”, София

2. инж. Наташа Даскалова СПГЕ – „Джон Атанасов”, София
Каталог: prof
prof -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
prof -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница