Програма за задължителна професионална подготовка по учебен модулДата05.02.2018
Размер116.04 Kb.
#54734
ТипПрограмаМ И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

З А П О В Е Д


№ РД 09 - 1223/ 15.09.2006 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А Мучебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул Заваряване за професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109 Електрически инсталации от професионално направление код № 522 Електротехника и енергетика от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ


МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за задължителна професионална подготовка
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 - 1223/ 15.09.2006 г.
Учебен модул

ЗАВАРЯВАНЕ


Професионално направление:


код № 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:код № 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:код № 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

София‚ 2006 година


І ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният модул Заваряване се изучава в ХІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109 Електрически инсталации.

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия Електротехник.

Учебното съдържание осигурява възможности за изграждане на умения и навици за практическо изпълнение на заваръчни дейности, включващи ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди, като се спазват правилата и техниката на изпълнение на всяка операция от подготовката на изделието до контрол на качеството на шева.

Обучението по модул Заваряване осъществява междупредметна връзка с учебен предмет Физика и учебните модули от отрасловата професионална подготовка Техническо чертане, Техническа механика и Обработка на материалите.

Формираните професионални компетенции чрез обучението по учебен модул Заваряване са свързани пряко с изучаваните модули Защитни и специални инсталации и Електрически мрежи от Специфичната професионална подготовка.

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението е формиране на знания, умения и навици у учениците за изпълнение на основни заваръчни операции, включващи ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди на челни и ъглови шевове.

За постигане на основната цел е необходимо изпълнение на следните подцели: • познаване и спазване на установените норми и правила по техническа безопасност (ТБ), хигиена и охрана на труда (ХОТ) и пожарна и аварийна безопасност (ПАБ);

 • формиране на похвати, умения и навици за изпълнение на основни заваръчни операции от ръчно електродъгово заваряване;

 • придобиване на умения за разчитане на техническа документация;

 • придобиване на умения за подбор на материалите и метода на заваряване;

 • използване на различни токоизточници и спомагателно заваръчно обзавеждане;

 • познаване на методите за контрол качеството на завареното съединение.ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за обучение по учебен модул Заваряване и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професия код522010 Електротехник, специалност код № 5220109 Електрически инсталации - 72 часа - ХІ клас.

Общият брой часове за модулно обучение по модул Заваряване се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят на часовете. За всяка тема е посочен примерен брой часове.

За постигане на целите на обучение учителите могат да променят броя на часовете за темите в рамките на общия брой часове за раздела, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.


Наименование на разделите

Брой часове

1.

Общи сведения за заваръчните работи


16

2.
Заваряване на нисковъглеродни стомани

32

3.

Изработване на изделия от нисковъглеродна стомана. Контрол на заваръчните шевове.

24

Общ брой часове:

72


Тематичен планНаименование на разделите и темите

Брой часове


Раздел

Тема

1.

Общи сведения за заваръчните работи

16
1.1.


Уводно занятие. Инструктаж по Техника на безопасност, ХОТ, ПАБ и долекарска помощ. Запознаване с правилника за вътрешния ред – обзавеждане на работилницата, разположение на съоръженията, електрическо захранване и електрически табла.
2

1.2

Източници на заваръчен ток.

6

1.3

Подготовка на детайлите за заваряване

4

1.4

Практически тест 1 (ПТ1)

4

2.
Заваряване на нисковъглеродни стомани
32
2.1

Заваряване детайли от ламарина с дебелина до 4 мм. челно в долно положение.
4

2.2

Заваряване на ъглов заваръчен шев на материал с дебелина 4-6 мм в долно положение.
4

2.3

Заваряване на ъглов заваръчен шев на материал с дебелина 4-6 мм в хоризонтално-вертикална позиция.
8

2.4

Заваряване на детайли от ламарина с дебелина 4 - 13 мм във вертикална нагоре заваръчна позиция.
12

2.5

Практически тест 2 (ПТ2)
4

3.

Изработване на изделия от нисковъглеродна стомана. Контрол на заваръчните шевове.24
3.1

Заваряване на ъглов шев на тръба с диаметър 50-100 мм към листов материал с дебелина от 3-10 мм –подова заваръчна конструкция.
4

3.2

Извършване окончателна проверка чрез външен оглед на заваръчните шевове.Отстраняване на дефекти.
4

3.3

Изработване на изделия от профилна нисковъглеродна стомана по зададен чертеж.
12

3.4

Практически тест 3 (ПТ3)
4


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В резултат на обучението по учебен модул Заваряване учениците трябва да могат да:

 • спазват изискванията по ХОТ, ТБ и ПАБ;

 • разчитат несложни скици, схеми, чертежи, на които е показан вида и размерите на заваръчния шев;

 • формират на техническо и технологично мислене;

 • работят със заваръчните токоизточници и апарати;

 • избират правилно метода на заваряване според вида и свойствата на материала;

 • самостоятелно да определят технологичната последователност на операцията;

 • изпълняват ръчно електродъгово ъглови шевове в долно хоризонтално и вертикално положение;

 • работят с шлосерски инструменти;

 • извършват контрол чрез външен оглед на изделието през време на работа и след завършване на заваряването.

 • формират професионални качества - организираност, дисциплинираност, оперативност, точност, самоконтрол, самооценка, съзнателно отношение към работата и др.VI. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на придобитите от учениците знания и умения по модул Заваряване се извършва чрез провеждането на три практически теста (ПТ), съгласно таблицата за оценяване.

Чрез ПТ1, който се провежда след приключване на обучението по Раздел 1., се проверяват и оценяват уменията на учениците по следните критерии:

 • ползване на техническите съоръжения и източниците за заваръчен ток;

 • правилна подготовка на материала за заваряване;

 • познаване правилата по ТБ и оказване на първа помощ .


Чрез ПТ2, който се провежда след приключване на обучението по Раздел 2., се проверяват и оценяват уменията на учениците по следните критерии:

 • изпълнение на заваръчни шевове в различни пространствени положения;

 • избиране режима на заваряване според дебелината на материала;

 • оценяване качеството на заваръчния шев;

 • познаване правилата по ТБ и оказване на първа помощ .


Чрез ПТ3, който се провежда след приключване на обучението по Раздел 3., се проверяват и оценяват уменията на учениците по следните критерии:

 • качествено изработване на изделия от нисковъглеродна стомана;

 • откриване на дефекти чрез външен оглед;

 • отстрняване на дефекти;

 • познаване правилата по ТБ и оказване на първа помощ .


Правила за оценяване:

1.Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2.Оценката за модула се формира от оценяването на трите практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържан отделен тест.

4. Тестовете се считат за издържани, когато ученикът е събрал поне 50% от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата, и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, а за годишна оценка се вписва “Слаб 2”. Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела (разделите), за който не е покрил теста. Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение по модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.

Учебен модул: ЗАВАРЯВАНЕ

Брой часове: 72 часа

От тях часове за оценяване: 12 часа.

Максимален брой точки за модула : 100


РАЗДЕЛИ

Общ брой часове

Оценяване

Практически тестове

Код

Часове

Тежест %

1.

Общи сведения за заваръчните работи


16

ПТ1


4

25

2.
Заваряване на нисковъглеродни стомани

32

ПТ2

4

30

3.

Изработване на изделия от нисковъглеродна стомана. Контрол на заваръчните шевове.

24

ПТ3

4

45

Общо:

72

-

12

100 %


ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко оценяване, независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:

Брой точки


50,00-65,00

65,10-82,00

82,10-92,00

92,10 -100

Оценка

Среден (3)

Добър (4)

Мн.добър (5)

Отличен (6)VIІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ


 1. Димитър Гочев – ПГСАГ, гр. Плевен

 2. инж. Венцислав Кирилов – ПГСАГ, гр. Плевен

 3. инж. Пепа Железарска – ПГСАГ, гр. Плевен


VІIІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Ташков, Т., Специална технология на електрозаварчици и газозаварчици., 1975

 2. Лолов, Н., П. Пенчев, Л. Каменова, Техника и технология на заваряването, София, 1990

 3. Димитров, Н., Наръчник за заваряване и рязане на металите, “Техника”

 4. Ников, Н., Заваряване, част І – Теория на заваръчните процеси, Варна, 1990

 5. Кръстев, Л., Напрежения и деформации при ръчно електродъгово заваряване - диапозитиви

 6. Правилници, наредби, проспекти, стандарти, технологична и конструктивна документация свързани с конкретната работа и др.


Каталог: prof -> elek
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
elek -> Министерство на образованието и науката
elek -> Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а
elek -> За задължителна професионална подготовка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница