Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предметДата27.04.2017
Размер183.37 Kb.
#20027
ТипПрограма


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и яМ И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

М И Н И С Т Ъ РЗ А П О В Е Д
РД 09 - 1692/10.12.2008 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл.13, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл.17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при спазване на изискванията на чл. 66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряване на обучението по учебния предметУ Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Информационни технологии в професията за ХІІІ клас – теория, за професия – код 525010 Техник по транспортна техника и за професия – код 525050 Техник по подемно-транспортна техника, от професионално направление – код 525 Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2008/2009 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов – зам. министър.


ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКАпо
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИЯТА

утвърдена със Заповед № РД 09 - 1692/10.12.2008 г.ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕкод 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ПРОФЕСИИ: код 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА

ТЕХНИКА
код 525050 ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА

ТЕХНИКА


СОФИЯ, 2008 година


I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Учебната програма е предназначена за професията Техник по транспортна техника, специалности Автотранспортна техника и Пътно-строителна техника и за професия Техник по подемно-транспортна техника, специалности Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства и Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, от професионално направление Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение, за които по учебния план се изучава учебният предмет Информационни технологии в професията.

В учебната програма е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели учениците да усвоят система от научни знания и умения за приложението на най-често използваната във всекидневието и бизнеса информационна и комуникационна техника, приложни програми и продукти от областта на информационните и комуникационни технологии.

Учениците доразвиват и обогатяват получените знания и умения от ІХ и Х клас по информационни технологии, свързани със структурата и функционирането на компютрите, запознават се със здравните норми, правните и етични аспекти при работа с персонален компютър, проблемите с компютърните вируси и тяхното разрешаване чрез антивирусен софтуер. надграждат знанията и уменията при работа с приложните програми от офис-пакета (MS Оffice) - Word , Excel, PowerPoint, Access. Запознават се също така с възможностите на електронната комуникация и съвременната офис-техника, с видовете документи на деловата кореспонденция и със специализирания софтуер, използват в професията.

Структурата на учебната програма е подчинена на изискването в началото да се усвои тази част от учебната информация, която служи като база за изясняване на останалото учебно съдържание и придобиването на умения при работа със съвременни средства за комуникация и контрол.

Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети от културно-образователната област Обществени науки и гражданско образование, от задължителната общообразователна подготовка и с учебните предмети от отрасловата и специфична подготовка по професията.

Обучението се провежда чрез теоретични уроци за нови знания и практически упражнения. За активното участие на учениците, учебният процес се организира чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание и чрез ситуационен анализ. По някои от темите могат да се използват интерактивни методи на обучение с елементи от практическото обучение с цел изграждане на навици и умения за ориентиране в конкретна ситуация към даден момент.

Едновременно с усвояването на теоретичните знания у учениците се формират и професионални компетенции за анализиране, способност за самостоятелна работа с помощна литература, използване на програмни продукти и Internet.

Учебното съдържание е структурирано в пет взаимосвързани раздела. Във всеки раздел то е групирано в примерни теми. В началото на учебната година учителят разпределя учебните часове за всяка тема, като в рамките на определения брой часове влючи и теми за възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.

Чрез обучението по предмета се цели и развиване на творческо мислене, инициативност, оценка и самооценка, организаторски и управленски умения и готовност за работа в екип, необходими за реализация в производствената сфера.

Голямата по обем и разнообразна по съдържание информация в сферата на информационните технологии изисква обучението да се провежда в специализиран учебен кабинет, оборудван с персонални компютри и необходимите дидактически материали, справочна и фирмена литература, нормативни документи и учебно-технически средства.
ІІ. ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТпо ред

код

ПрофесияСпециалност

Степен

на

професионална

квалификация
КласОбщ брой учебни часове

ХІІІ

клас

Брой учебни седмици

18

13

Седмичен брой

на часовете

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.


2.

525010


525050Техник по транспортна техника

Техник по подемно-транспортна техника


трета

-


-

3


2

39


26


ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕпо ред

РАЗДЕЛ

Брой часове

Техник по транспортна техника

Техник по подемно-транспортна техника

1.

Раздел 1. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и компютърни системи

6

4

2.

Раздел ІІ. Информационни и комуникационни технологии в програмите на MS Office

12

9

3.

Раздел ІІІ. Електронни комуникации

6

3

4.

Раздел ІV. Кореспонденция

6

4

5.

Раздел V. Информационни системи в професията

9

6
Общо

39

26

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИ И ТЕМИ


1.

РАЗДЕЛ І. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Тема 1. Информация и информационни дейности.

Основни понятия и основни информационни дейности. Информационни процеси - сигурност, достоверност, актуалност на информацията. Етични принципи при използване на информацията. Нормативна база - лична информация, авторско право, комерсиален софтуер, лицензиране и др.


Тема 2. Структура и функциониране на компютрите.

Основни понятия за компютър – архитектура: памет, процесор, периферни устройства, електронни носители на информация. Компютърни конфигурации. Видове. Функциониране. Организиране и поддържане на работното място при работа с компютърни системи. Използване на компютърната техника, съобразно нейните технически и функционални характеристики. Откриване на проблеми, произтичащи от нетипична или некоректна работа на компютъра, установяване на връзка със системния администратор за тяхното отстраняване. Правилно ползване на личните предпазни средства.


Тема 3. Съвременна комуникационна и офис-техника.

Телефонни апарати, мрежи и централи. Печатаща, копирна и размножителна техника, факс-апарати, скенер и друга офис-техника – идентифициране и работа с нея. Откриване на проблеми, произтичащи от нетипична или некоректна работа на техническите средства. Правила за целесъобразно ползване на средствата за комуникация.


Тема 4. Основни понятия за софтуер.

Предназначение, видове, приложение и разпространение. Системни и приложни програми. Приложни програми - за управление на бизнеса, за управление на бази от данни, за графични обекти - GEOnEXT, AutoCAD, MS Paint, CorelDraw, Adobe Photoshop и др. Развойни среди. Комуникационни програми.


Тема 5. Операционни системи.

Предназначение, видове, предимства и недостатъци, приложение и разпространение.Операционни системи DOS и Linox. Файлова система. Команди. Компресиране и архивиране. Операционни системи с графичен потребителски интерфейс. MS Windows. Организация на информацията (папка и файл); Windows Explorer; приложни програми MS Office


Тема 6. Компютърни вируси. Архиватори.

Компютърни вируси. Видове. Антивирусен софтуер. Архивиращи програми. Предимства и недостатъци. Приложение и разпространение.1.

РАЗДЕЛ ІІ. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

В ПРОГРАМИТЕ НА MS OFFICE
Тема 1. Въведение.

Видове файлове и документи в съвременните информационни технологии и бизнес комуникации. Приложение. Видове програми за текстообработка. Избор на приложна програма за обработка на текстове и документи, съответстваща на спецификата на поставената задача. Обособяване на въвежданата информация в съответстващи по вид файлове. Използване на съществуващите системи за правописна проверка и сричкопренасяне. Правила за приемане, предаване, съхранение и архивиране на електронни документи.Тема 2. Текстообработка.

MS Word. Видове документи, създавани с програмата. Понятие за стилово и твърдо форматиране; форматиране на символи и страница; използване на постоянни заглавия и на бележка под линия. Оформяне на документа. Създаване на стил. Параметри на символите. Форматиране на абзац Параметри на параграфите. Езикови средства. Автоматична номерация. Форматиране на табулации. Създаване и оформяне на таблица. Създаване на съдържание. Оформяне на съдържанието. Конвертиране на текст в таблица. “Директно” форматиране. Означаване, рамки и фон. Вмъкване на графичен файл в документа (диаграми, схеми, елементарни геометрични чертежи и др.). Търсене и заместване на текст. Поставяне на колонцифри. Работа с полета. Създаване на шаблонен документ. Отпечатване на документа. Редактиране и форматиране стандартни офис-приложения за обработка на текст.


Тема 3. Електронни таблици и база данни.

Електронни таблици - свойства и характеристики. Програми. Приложение.

Excel. Въвеждане на формули и изчисляване с основни функции в Excel. Адрес на клетка. Създаване и работа с електронни таблици. Създаване на диаграми в Excel.

Създаване на формули с относителни и абсолютни препратки. Наименуване на обхвати. Форматиране, сортиране, търсене и замяна на данни. Защита на данните. Копиране на формати в други клетки. Схемиране и модифициране на данни - графики. Автоматично форматиране. Отпечатване - настройка, преглед и печат на работни листове и графики. Работни книги - организиране. Сортиране и управление на списъци. Създаване на доклади - обобщени, консолидирани, по поръчка с опорни таблици. Форматиране на доклади, съдържащи опорни таблици. Сравняване на алтернативи. Свързване на данни – създаване, актуализиране, промяна и възстановяване на връзки. Съвместяване на данни от Excel с други приложения. Конфигуриране и автоматизиране на Microsoft Excel. Създаване на база данни с MS Access. Използване на готови база данни от General Template с помощта на Database Wizard. Формуляри. Асистент за формуляри. Ръчно оформяне на проекта на формуляр. Създаване на макроси. Изпълнение на макрос от формуляр. Макрогрупи. Създаване на модул. Обвързване на модули с формуляри.


Тема 4. Презентации.

Приложение и възможности на PowerPoint за създаване и показване на презентации. Създаване, редактиране и форматиране на слайд – използване на шаблон на дизайн. Редактиране на презентация – вмъкване, премахване, пренареждане на слайдовете. Анимиране на цялата или на елементи на презентация. Обмен на информация между различни приложни програми на MS Office. Показване и отпечатване на презентация


1.

Тема 5. Интегрирани документи.

Понятие за свързан и интегриран документ, вграден и свързан обект. Създаване и вмъкване на обекти в текстови документи - статични (таблици, формули, художествен надпис, графични изображения) и динамични ( звукови и видеофайлове). Вмъкване на данни в MS Word – таблици от MS Excel, слайдове от Power Point, формули от MS Equation, графични обекти от GEOnEXT, AutoCAD, MS Paint, CorelDraw, Adobe Photoshop и т.н. Създаване на сложни графични изображения чрез MS Word и интегрирането им в текстови документи и презентационни материали. Вмъкване на данни в MS Excel - данни от MS Word, графични обекти от GEOnEXT, AutoCAD, MS Paint, CorelDraw, Adobe Photoshop и т.н. Вмъкване на данни в MS Power Point - данни от MS Word, таблици и диаграми от MS Excel, графични обекти от GEOnEXT, AutoCAD, MS Paint, CorelDraw, Adobe Photoshop и т.н. Създаване и работа с графични изображения на геометрични чертежи чрез специализирана програма Създаване на сложни графични изображения чрез специализирана програма и интегрирането им в текстови документи и презентационни материали. Създавана на свързан документ. Редактиране на данни в свързан обект. Създаване на интегриран документ. Обмен на документи с различни приложения.
РАЗДЕЛ ІІІ. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ
Тема 1. Локални и глобални мрежи.

Предназначение, възможности, предимства недостатъци, приложение.

Работа в локална мрежа Конфигуриране на връзка. Конфигуриране на модем. Администриране на мрежа. Разпечатване на документи на локален или мрежов принтер. Изпращане и получаване на документи по локално базирана (POP3) електронна поща.

Глобална мрежа INTERNET. Конфигуриране на връзка. Конфигуриране на модем. Протоколи в Internet. Домейни, IP адресиране, HTML, браузъри. MS Internet Explorer, e-mail – изпращане и получаване на електронни съобщения по web-базирана електронна поща - създаване на безплатна лична e-mail пощенска кутия. Търсещи машини и портали – търсене на информация по ключова дума, допълнителни услуги, участие в интернет базирани дискусионни форуми. Chat.

Защита от нерегламентиран достъп. Откриване на проблеми, произтичащи от нетипична или некоректна работа на компютъра, сървъра или мрежата, установяване на връзка със системния администратор за тяхното отстраняване. Правила за целесъобразно ползване на средствата за електронна комуникация.
Тема 2. Е-търговия, стоки и услуги в Интернет.

Същност. Рекламиране - рекламни писма, оферти и рекламни канали. Информационни и фирмени сайтове и препратки (link –ове). Електронни аукциони и сесии. Електронен подпис – същност, видове, регистриране. Защита на личната неприкосновеност в Интернет. Етични принципи и култура на поведение при виртуалното общуване.
РАЗДЕЛ ІV. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Тема 1. Общи понятия.

Стил, съдържание и език на документите. Умението да пишем и изпращаме писма. Спазването на БДС – задължително условие при водене на делова кореспонденция. Нормативните правила за съхраняване на документи на магнитни, хартиени и оптически носители. Кореспондентски технологии в MSWORD – шаблони, серийни писма, съветници и др.


1.

Тема 2. Стопанска кореспонденция.

Същност на стопанската кореспонденция. Видове.Стопанско писмо. Основни и допълнителни реквизити. Идентификация на писмата. Структурни схеми. Инициативен и последващ документ. Предназначение. Съставяне и оформяне, изисквания, отговор (утвърдителен, съпричастен, отказ) на:

 • писмо – искане (заявка, запитване);

 • писмо – оферта (инициативи, които се добавят към офертата, свободна оферта, контраоферта.);

 • писмо – рекламация (възражение) – език;

 • писма за връзки с обществеността:

- информиращи обществеността:

- за привличане на клиенти или създаване добър имидж сред обществеността;

- благодарствени, поздравителни, съболезнователни писма.

Стопански документи. Структурни схеми. Съставяне и оформяне на:


 • договор и анекс;

 • договори, пълномощни, писма и документи по вътрешния транспорт и

разплащания в страната и чужбина.
Тема 3. Фирмени документи.

Предназначение. Основни направления на вътрешнофирмената кореспонденция. Съставяне, оформяне, изисквания на: • длъжностна характеристика и длъжностна спесификация;

 • доклад и докладна (обяснителна) записка;

 • информация, предложение, справка, отчет;

 • протоколи -пълен (стенографски) и кратък (обикновен).


Тема 4. Общоадминистративни документи.

Предназначение и обхват. Съставяне, оформяне, изисквания на: • справочно-информационни документи - служебна бележка; удостоверение,

сертификат; декларация и др.;

 • организационно-разпоредителни документи – заповед, пълномощно.


Тема 5. Лични документи.

Предназначение и приложение. Структурни схеми. Съставяне и оформяне на: • персонални документи, свързани с кандидатстване за работа - молба, заявление,

професионална автобиография, мотивационно писмо и др.;

 • служебни документи, свързани с кандидатстване за работа – препоръка

(референция), характеристика, придружително писмо, отговор на придружително и

мотивационно писмо; • визитна (бизнес) картичка;

 • авторски трудове - дипломна и курсова работа, есе, реферат, проект, рецензия.


Тема 6. Кореспонденция на чужд език.

Business Letters. Стилове и формати. Работа по образци. Документи, свързани с кандидатстване за работа. Работа по образци.1.

РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПРОФЕСИЯТА
Тема 1. Системи за проследяване и навигация.

Предназначение. Същност. Видове GPS-системи. Режими на работа. Предимства и недостатъци. Приложение.


Тема 2. Системи за организация на складово и гаражно стопанство. Системи за управление на материалните активи.

Предназначение. Същност. Видове. Предимства и недостатъци. Специализирани софтуерни продукти. Приложение


Тема 3. Системи за управление на бизнеса.

Предназначение. Същност. Видове Развойни среди. Видове. Предимства и недостатъци. Комуникационни програми. Системи за управление и нормиране на труда. Специализирани софтуерни продукти. Приложение. Системи за управление на бази от данни. Търсене и извличане на информация от база данни. Филтриране. Сортиране. Заявки. Отчети. Автоматични отчети. Етикети. Отпечатване на отчети. Използване на макроси за търсене. Статическа обработка и анализ на данни. Обработване на статистическа информация.


Тема 4. Системи за управление на строително-монтажни работи, транспортни потоци, товаропотоци, товаро-разтоварни работи.

Предназначение. Същност. Видове. Предимства и недостатъци. Специализирани софтуерни продукти. Приложение. Специализирани софтуерни пакети за разработка и изпълнение на проекти. Разработване на план на проект с помощта на специализиран софтуер. Компютърен план. График на проект. Проследяване и управление на работен проект с помощта на специализиран софтуер. Работен ресурс. Претоварен ресурс. Създаване, отпечатване и публикуване на документи по проект. Филтриране на изглед за печат. Статичен и динамичен обект. Финален проект, интегриращ работата с различни информационни технологии – осъществяващ се със специализиран пакет за работа по проекти. Работа по образци на работни проекти и планове за безопасност и здраве.ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва да знаят :

да знаят:

 • основни компоненти и структура на компютърна система с общо предназначение;

 • общите принципи и правила за работа с ИКТ;

 • здравните, правни и етични норми при работа с ИКТ;

 • предназначението на приложен и системен софтуер;

 • предназначението, основните функции и възможности на офис-пакета;

 • видовете документи и кореспонденция;

 • предназначението и възможностите на електронните комуникации;

 • предназначението и възможностите на съвременната комуникационна и офис-техника;

 • информационните системи, системите за управление и програмни пакети, използвани в професията.да могат да:


 • използват възможностите на офис-пакета за работа с файлове и документи;

 • използват електронни носители за съхранение и пренасяне на данни;

 • създават, форматират, редактират, запомнят, архивират и разархивират, отпечатват, съхраняват файлове и документи;

 • вмъкват статични и динамични обекти в текстов документ;

 • създават таблици и база данни;

 • създават различни документи за делова кореспонденция;

 • използват вградени функции и формули;

 • ползват услуги в локални и глобални мрежи;

 • работят с комуникационна техника, принтер, факс, ксерокс, скенер и друга офистехника;

 • ползват специализирана и помощна литература;

 • работят със софтуер, използван в професията.V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Полина Митова – ПГТ „Макгахан”, гр. София

2. инж. Добрин Добрев – ПГТ „Макгахан”, гр. София

3. инж. Чавдар Здравков – ТЕРНА–АД, клон България,, гр. СофияVІ. ЛИТЕРАТУРА

 1. Азълов, П. и кол. Информатика ІХ клас. Просвета. 2001.

 2. Иванов, Ив. и кол. Информационни технологии за ІХ и Х клас.Нова звезда. 2001.

 3. Барбов, Т. Транспортни технологии. УНСС. 1995.

 4. Георгиева, Н. Делова кореспонденция по БДС и международни стандарти. Мартилен. 2004.

 5. Георгиева, Н. Делова кореспонденция. Наука и икономика. ИУ – Варна. 2006.

 6. Данев, Ат. и кол, Икономическа информатика. Мартилен, 2006.

 7. Спиров, Кр. Аудиовизуални и информационни технологии в обучението. Дидакта-консулт. 2007.

 8. Каталози, проспекти, технически справочници и друга фирмена литература и софтуерни продукти.

 9. Допълнителни интернет ресурси: Информационни системи за автоматизиране

на документооборота, базирани на Единната държавна система за деловодство.

10. Закон за електронния документ и електронния подпис.
Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница