Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предметДата13.07.2017
Размер103.48 Kb.
#25615
ТипПрограмаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


З А П О В Е Д
РД 09 - 1448/ 18.09.2006 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Програмиране за професия код № 523050 Техник на компютърни системи, специалности код № 5230501 Компютърна техника и технологии, код № 5230502 Компютърни мрежи и професия код № 523060 Монтьор на компютърни системи, специалности код № 5230601 Компютърна техника и технологии, код № 5230602 Компютърни мрежи от професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед РД 09 - 1448/ 18.09.2006 г.

Учебен предмет: ПРОГРАМИРАНЕ

Професионално направление:


код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Професии:код № 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

код № 523060 МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалности:код № 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

код № 5230502 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

код № 5230601 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

код № 5230602 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ


София, 2006 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по Програмиране е предназначена за професии Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи, специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи, професионално направление Електроника и автоматизация.

Съдържанието на предмета дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за програмиране на езика Visual Basic. Учебното съдържание в програмата е структурирано в пет раздела:

- Разделът Основни понятия в Visual Basic. Форма включва знания за използването на основните възможности на езика Visual Basic, редактори, развойна среда, графичен интерфейс. Изучават се контроли, свойства и методи, типове променливи, константи, ключови думи . Включва придобиване на знания за визуално и събитийно програмиране.

- Разделът Контроли включва изучаване на контролите – свойства, методи, събития. Разглеждат се базовите структури и работата с тях . Придобиват се знания за връзките и взаимодействията между контроли, свойства и събития.

- Разделът Създаване на приложения дава знания и умения по създаването на приложения, библиотеки, модели и обектно ориентирани структури. Познанията, добити в този раздел, позволяват самостоятелното проектиране на графични и текстови приложения.

- Разделът Обектно ориентирано програмиране включва изучаване на основите на ООП, създаване на класове, работа с обекти и методи, създаване на подобрени графични приложения. На базата на ООП се придобиват знания за работа с OLE контроли за работа с класове и модули по приложен софтуер в Интернет.

- Разделът База Данни дава знания и умения за управлението на Бази Данни, релации между тях, бизнес приложения. Придобитите знания позволяват създаване на програми за управление на бизнеса .

Обучението по учебния предмет за професии Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи има затвърждаващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети “Информатика” и “Информационни технологии” от задължителната общообразователна подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетенции по предмета се основава на усвояването на знания и умения, свързани с избор на подходящ приложен софтуер с цел структуриране и обработване на информацията според желанието на потребителя. Обучението по предмета Програмиране развива у учениците умения за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, съобразителност, умения за вземане на решения. Създава трайни навици у учениците да боравят с техническа литература, да следят най-новите постижения в областта на компютърната технология в компютърните издания – вестници, списания и Интернет.

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА

Обучението по предмета има за цел чрез усвояване на знания и умения учениците да придобият професионални компетенции за програмиране и създаване на приложен софтуер.

За постигане на основната цел на обучението по Програмиране е необходимо изпълнението на следните подцели:


 • придобиване на знания и умения за работа в Интелигентни среди за развитие като например ГПИ;

 • придобиване на знания за различните типове данни;

 • придобиване на знания и умения за работа с обекти;

 • придобиване на знания и умения за работа със събития и тяхната обработка;

 • придобиване на знания и умения за работа с контроли за обработка на текст и графика,за въвеждане и извеждане на информация;

 • придобиване на знания и умения за работа с база данни;

 • изграждане на нагласа за самостоятелна творческо-познавателна дейност с компютърна литература.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове по учебния предмет Програмиране и разпределянето им по учебни години и срокове е записан в учебния план на професиите Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи, специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи

ХІ клас: І срок 18 седмици х 3 часа = 54 часа

ІІ срок 18 седмици х 3 часа = 54 часаОбщо: 108 часа

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е подбрано и структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани темите, съдържащи се в него и примерен брой часове.

За постигане целите на обучение учителите могат да определят броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.Наименование на разделите и темите


Учебни часове


I. Основни понятия във VisualBasic. Форма

 20

1. Среди за програмиране. Редактоди. Компилатори. IDE, GUI .

2

2. Основи на визуалното програмиране. VisualBasic - Основни менюта.

2

3. Формуляр (Форма). Контроли. Основни понятия. Създаване на приложение.

2

4. Работа със свойствата на формата. Запознаване.

2

5. Данни. Типове. Деклариранена данни. Принципи при деклариране на данни.

2

6. Създаване на програмен код. Операции във VisualBasic. Аритметични, логически.

2

6.1. Събитиино проектиране. Основни понятия - Събитие; Обработка; Източник; Методи.

1

6.2. Файлове във VisualBasic. Файл за проект, форма, модули, класове. Понятие за пакет. Пакетиране на приложение.

1

7. Оператори за управление хода на програмата.

2

8.Контролни програми

2

9.Обобщение

2

 

 

II. Контроли

 17

1. Работа с контроли. Основни понятия.

2

2. Свойства на контролите.

2

3. Текстови и графични контроли.

2

4. Менюта.

2

5. Toolbox. Създаване на нови контроли.

3

6. Добавяне на контроле.

1

7. Структурно програмиране. Модули.

1

8. Работа с VIsualBasic ApplicationWizard и ObjectBrowser.

1

9.Създаване на контролни програми

1

10.Обобщение

2

 

 

III. Създаване на приложения.

 31

1. Създаване на *.dll Файлове.

2

2. Библиотеки. Работа с библиотеки.

1

3. Създаване на ActivExe файлове. Приложения.

3

3.1. Работа с меню Project. Добавяне на библиотеки (*.dll).

2

3.2. Работа с ObjectBrowser. Търсене на описания.

1

3.3. Читаемост на кода. Поставяне на коментари. Принципи, коментари и описания в модули и класове.

1

4. Графични модели във VisualBasic. Работа в графична среда.

1

5. Фокус. Основни понятия.

1

6. Drag & Drop. Управление на графики.

2

7. Въвеждане и извеждане на данни.

2

8. Работа с OLE контрола.

3

9. Създаване на макроси чрез VisualBasic.

2

10. Работа с файловата система във VisualBasic. Контроли DriveBox, FileBox и други.

3

11. Създаване на графични приложения.

2

12. Създаване на текстови приложения. Контрола RTF. Файлове RTF.*

2

13.Задачи

2

14.Обобщение

1

 

 

IV. Обектно Ориентирано Програмиране

 23

1. Основи на ООП във VisualBasic.

2

2. Създаване на класове във VisualBasic. Работа с обекти и методи.

2

3. Работа с VisualBasic class Wizard. Декларации - Get, Set, Let.

3

4. Подобрения на графичния интерфейс. UTD, UserControl, UserFont, UserColors и други.

3

5. Работа с контролите за Date & Time. Календар.

2

6. Създаване на подобрени класове за управление на контролите (цвят, шрифт, граматична проверка).

1

7. Основи на Интернет Програмиране. Контроли за достъп до Интернет.

1

8. Класове и обекти за работа с OLE контроли. Създаване и редактиране на докуменот във VisualBasic.

3

9. Работа с класове и модули от приложен софтуер в Интернет. Свободен достъп до сорс кода.

3

10. Задачи

2

11.Запознаване с Визуал Студио.Нови Среди за развитие .NET

1V. База данни

 17

1. База данни във VisualBasic. Създаване.

2

2. Управление на база данни. Контроли и свойствата им използвани за управление на базата.

2

3. Въвеждане и търсене. Създаване на формуляри.

2

4. Релационни Бази Данни.

2

5. SQL . Създаванена връзки.

2

6. Приложения използващи бази данни от VisualBasic.

2

7.Задачи

2

8. Проект на база данни в приложение.

3

ОБЩО:

108V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва:

да знаят:

 • основните прозорци на интелигентната среда за развитие (IDE);

 • основните менюта и ленти с инструменти;

 • основните елементи от работното пространство на програмните среди;

 • различните типове данни;

 • основните вградени функции при създаване на програми;

 • основни свойства на контролите;

 • основните методи, използвани при работата с обекти;

 • основните връзки с ОС ;

 • да създава и познава обекти, осигуряващи достъп до БД.

да могат:

 • да работят в ГПИ;

 • да създават програми;

 • да създават модули;

 • да създават класове;

 • да обработват данни в БД.


VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. инж.Георги Василев Динински – СПГЕ “Джон Атанасов”

2. Мария Първанова Младенова – СПГЕ “Джон Атанасов”3. Жоржета Панайотова Пейчева – СПГЕ “Джон Атанасов”Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница