Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предметДата02.10.2017
Размер72.91 Kb.
#31448
ТипПрограма

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д
РД 09 – 959/12.08.2013 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет автоматизация на производството за професията код 521140 Мехатроника, специалност код 5211401 Мехатроника от професионално направление код 521 Машиностроене, металообработване и металургия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Тенева – заместник- министър.
ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

Министър на образованието и науката

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


по
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Утвърдена със Заповед № РД 09 – 959/12.08.2013 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 521 „МАШИНОСТРОЕНЕ,

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И

МЕТАЛУРГИЯ”


професия: 521140 мехатроника
СПЕЦИАЛНОСТ: 5211401 МЕХАТРОНИКА”

С О Ф И Я, 2013 година


I . ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по автоматизация на производството е предназначена за професия „Мехатроника” от професионално направление 521 Машиностроене, металообработване и металургия.

Учебното съдържание дава възможност на учениците да придобият знания за разчитане на схеми на системите за автоматизация в машиностроенето, методите и средствата за автоматизация на типови технологични процеси, машините и инструментите, необходими за производството на конкретни детайли.

Обучението по предмета се извършва чрез осъществяване на междупредметни връзки с учебните предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка: техническо чертане, машинни елементи и проектиране, типови технологични процеси, машини и съоръжения с ЦПУ, диагностика и контрол на мехатронните системи, електротехника и електроника, и учебните предмети от рубриката „Учебна практика”.

Усвояването на материала се извършва чрез уроци за нови знания, разчитане и анализиране на компоновъчни схеми на роботизирани модули, автоматични линии и съставяне на алгоритми за изграждане на несложни автоматизирани системи за обработка на детайл по работен чертеж.II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по предмета автоматизация на производството има за цел усвояването на знания и умения от учениците и прилагането им за разчитане на конструктивно-технологична документация на системите за автоматизация в машиностроенето. Учениците да придобият професионални компетенции за съвременните системи за автоматизация.

За постигането на основната цел е необходимо обучението да се организира така, че учениците да знаят и могат да:

- използват основните понятия, свързани с изучаваната тематика;

- изобразяват блокова схема на САР, разпознават и описват елементите, изграждащи автоматизираната система, нейното предназначение и функции;

- описват и анализират условията за автоматизиране на даден технологичен процес;

- разчитат и анализират различни схемни решения;

- познават и описват етапите за проектиране на автоматизираната система;

- използват техническа документация, схеми и справочна литература.
За постигане на качество на подготовката по предмета е необходимо обучението да се провежда в кабинет, снабден с подходящи средства за онагледяване (схеми, табла, макети, реални образци, и др.), а учителят и учениците да ползват подходяща литература – учебник, учебни помагала, справочници, каталози и др.


III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове по учебния предмет е записан в учебния план за професията и е 62 часа.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми, като за всеки раздел е записан примерен брой часове.

За постигане целите на обучение учителите могат да променят броя часове за раздели и теми в рамките на общия брой часове, както и да разпределят тези часове за нови знания и упражнения.по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ

Брой часове

1.

Системи за автоматично регулиране – основни понятия, блокова и принципна схема на САР

4

2.

Автоматизиране потока на детайлите

10

3.

Промишлени роботи и манипулатори

10

4.

Роботизирани технологични модули (РТМ)

12

5.

Автоматични линии (АЛ)

14

6.

Гъвкави автоматизирани производствени системи (ГАПС)

12
Всичко:

62


Раздел I. Системи за автоматично регулиране (САР)
Въведение и същност на автоматизацията и роботизацията, основни понятия.

Основни понятия. Структура на системите за управление. Класификация на САУ.

Елементи на структурна схема на САР. Принципи на управление – особености, приложение. Основни елементи и операции в САР. Блокова и принципна схема на САР. Принципи на управление.
Раздел II. Автоматизиране потока на детайлите
Автоматично ориентиране – същност, видове ориентиращи равнини. Класификация на детайлите. Автоматизиране потока на детайлите. Основни положения по автоматизиране потока на детайлите в дискретното производство. Автоматично захранване на работни машини. Магазини. Автоматични захранващи устройства. Магазини – събиратели. Бункери. Бункерни захранващи устройства. Видове, приложение. Отсекатели. Класификация на отсекателните устройства. Видове отсекатели.
Раздел III. Промишлени роботи и манипулатори
Общи сведения за промишлените роботи (ПР). Класификация и функции на ПР.

Основни параметри, структура и устройство на ПР. Основни параметри при избор на ПР – товароносимост, брой на степените на подвижност, вид на задвижването, вид на управлението, скорост на линейно и ъглово преместване. Механична част и система за управление на ПР. Управление на ПР. Структурна схема на система за управление на ПР. Изграждащи модули. Схема на приложение на ПР. Особености при внедряване на ПР. Области на приложение.


Раздел IV. Роботизирани технологични модули (РТМ)
Структура на роботизирани технологични модули. Същност и структурна схема на РТМ.

Изисквания към структурните единици на РТМ. Изисквания към ПР и към технологичното обзавеждане. Изисквания към подсистемата за потока на детайлите и инструментите.Особености и етапи на проектиране на РТМ. Разработване на технико-икономическо задание, на идеен проект, на работна документация.
Раздел V. Автоматични линии (АЛ)
Приложение на автоматичните линии (АЛ). Видове АЛ. Класификация на автоматичните линии. Структурно–компоновъчни схеми на АЛ - класификация, избор на структурни схеми на АЛ. Градивни единици на АЛ. Градивни единици на автоматичните линии. Силови глави, транспортни устройства, обръщателни устройства, приспособления и събиратели. Роторни автоматични линии (РАЛ). Особености на РАЛ. Изчисляване на основни параметри на РАЛ.
Раздел VI. Гъвкави автоматизирани производствени системи (ГАПС)
ГАПС – същност, предназначение, особености. Компоненти на ГАПС. Изисквания. Машини, инструменти, автоматизиращи устройства, роботи, транспортни средства, автоматични складове, автоматичен контрол и управление. Автоматичен контрол. Устройства за активен контрол. Устройства за пасивен контрол. Съпоставка на технологичния контрол с автоматичното регулиране. Технически и програмни средства за управление. Модулно изграждане на ГАПС. Градивни единици на ГАПС. Агрегатно-модулен принцип за компоновка на елементите на ГАПС. Проектиране на ГАПС.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва да знаят:

  • същността и структурата на САР;

  • блоковата схема на САР и съответствие между нея и показаната принципна схема на САР;

  • основните принципи на управление;

  • автоматизираните захранващи устройства, ползвани при автоматичното ориентиране потока на детайлите;

  • основните схеми и особености на ПР и манипулатори;

  • структурно–компоновъчните схеми на АЛ;

  • компонентите и приложението на ГАПС;

  • особеностите на активния и пасивния контрол.


VІ. ЛИТЕРАТУРА


  1. Иванов, Р., И. Баяслиева. Основи на автоматизацията. Техника, София, 1989 г.

  2. Гановски, В., Д.Дамянов, Д. Чакърски. Основи на автоматизацията, роботизацията и ГАПС. Техника,София, 1994 г.


VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
инж. Ст. Станчева – ПТГ „ Д-р Н. Василиади”, Габрово
Каталог: UProgrami -> meh
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
meh -> Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а
meh -> З а п о в е д № рд 09 – 971/12. 08. 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница