Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предметДата18.01.2017
Размер105 Kb.
#12986
ТипПрограма


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и яМ И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

М И Н И С Т Ъ РЗ А П О В Е Д

РД09-1369 / 14.09.2007 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл.13, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл.17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряване на обучението по учебния предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Комуникационни технологии - за XII клас, за професии код № 523060 Монтъор на компютърни системи и № 523050 Техник на компютърни системи, специалности код № 5230602 и № 5230502 Компютърни мрежи, професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация.


Учебната програма влиза в сила от учебната 2007/2008 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов – заместник-министър.
ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД09-1369 / 14.09.2007 г.
Учебен предметКомуникационни технологии

Професионално направление:

Код: № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професия:

Код: № 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Код: № 523060 МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност:Код: № 5230502 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Код: № 5230602 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

София, 2007 година
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА.
Учебната програма по учебен предмет Комуникационни технологии - XII клас, е предназначена за професиите код № 523050 Техник на компютърни системи и код № 523060 Монтьор на компютърни системи, специалност код № 5230502 и 5230602 Компютърни мрежи от професионално направление Електроника и автоматизация.

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи.

Съдържанието на учебния предмет Комуникационни технологии дава възможност на учениците да добият знания в областта на комуникациите, както между компютри така и между компютри и друг интерфейс като факс и телефон включен в мрежата. Учебното съдържание на програмата е структурирано в два раздела:

- Разделът „Протоколи и услуги в Internetдава знания за същността и характерните особености, основни термини, използвани в компютърните мрежи с различни топологии и включването им към Internet мрежата. В този раздел подробно се разглеждат всички необходими стандарти за нормално протичане на комуникациите между потребителите на Internet мрежата независимо къде и на какво разстояние се намират. Като съществена част от този раздел е засегнат процеса на маршрутизация и адресиране. В този раздел се предвижда учениците да разглеждат различни решения по отношение комуникациите между компютри и и между компютри по модеми с Point-to-Point Protocol със сървърът от Internet мрежата, както и получаване на готов софтуер за електронно обучение /Net Support Schools/. Предвижда се учениците да се запознаят с архитектури на основни интернет приложения.

- Разделът „Електронни комуникации” дава знания за включване и на допълнителен интерфейс като модеми, телефони и факсове към мрежата, като се засягат основните протичащи процеси като телефон/факс обаждания, автоматично приемане на разговор, програмиране, пренасочване и прехвърляне на разговор. Освен чрез телефон, как се изпращат и получават данни по факс.

Обучението по учебен предмет Комуникационни технологии се извършва във взаимовръзка с учебни предмети като Компютърни мрежи I и II част и има за цел да задълбочи познанията на учениците за работата и услугите предлагани от глобалната мрежа. Обучението по комуникационни технологии ще утвърди знанието на учениците за същността и характерните особености на компютърните мрежи и ще ги запознае с комуникационните технологии, които непрекъснато се развиват и обновяват.

Формирането на професионалната компетенция по учебния предмет е на основата на усвояване на специфични понятия от компютърната терминология, запознаване на теория и унагледяване на практика на базовите знания и умения за изграждането на компютърни мрежи, за включването им към Internet мрежата и най-вече за технологиите на общуване. Обучението на учениците по предмета Комуникационни технологии развива логическото мислене, изгражда трайни навици за работа с техническата литература и умение да се следят новостите в компютърната техника и технологии. Не на последно място учениците трябва да се запознаят с Internet обучението, на което принадлежи бъдещето.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ
Обучението по предмета Комуникационни технологии има за цел чрез усвояване на знания учениците да придобият професионална компетентност за работа с компютърни мрежи, тяхното изгрждане и комуникациите между компютри и компютри и интерфейса в мрежата.

За постигане на основната цел на обучението по Комуникационни технологии е необходимо изпълнението на следните подцели:Учениците да усвоят система от знания за:

 • същността и предназначението на компонентите в една компютърна система, т.е. подбор и конфигуриране на компютри;

 • включване на компютри в локални мрежи. Видове мрежи според физическия обхват и метод на администрирне;

 • стандартите (протоколи) позволяващи общуване между компютри;

 • помощни програми като ping, arp, netstat, ipcon fig, tracert;

 • протоколните комплекти, необходими за правилното функциониране на една мрежа;

 • предлаганите телефонни мрежови услуги;

 • изграждане на Internet мрежа-сигурност и начини за защита на данните.

Учениците да усвоят система от умения за:

 • усвояване на навици за използване на архитектури на основни интернет приложения;

 • включване на компютър към мрежата чрез модем;

 • включване на телефон, факс и друг интерфейс към мрежата;

 • изпращане и получаване на данни;

 • изграждане на нагласа за самостоятелна, творческо-познавателна дейност с компютърна литература и използване на Internet мрежата като метод за електронно обучение.


III. Разпределение на учебното време

В съответствие с учебния план за професиите Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи, специалност Компютърни мрежи от направление Електроника и автоматизация, за учебен предмет Комуникационни технологии са предвидени:

XII клас II срок 13 седмици х 3 часа = 39 часа

IV. Учебно съдържание
Учебното съдържание е структурирано в 2 раздела. За всеки раздел е записан определен брой часове.

За постигане целите на обучение, учителят определя броя на часовете за всяка тема в рамките на общия брой часове за раздела, като ги разпределя на часове за нови знания, упражнения, обобщение, систематизация и оценяване.


Наименование на разделите и темите

Брой учебни часове

I.

Протоколи и услуги в Internet


29

1.

Въведение, речник. Включване към Internet.
2.

Услуги в Internet-MAIL, FTP, TELNET, USENET, WEB
3.

Описание на TSP/IP –архитектура, маршрутизация и адреси. Настройки.
4.

Приложения- SMTP, FTP, TELNET.
5.

Протоколи и услуги осигуряващи и разрешаващи връзките в мрежата - ARP, ICMC, IGMP, IP, UDP.
6.

TSP/IP-Стандарти.
7.

Свързване на компютър по модем чрез PPP( Point-to-Point Protocol) със сървър от Internet мрежата-необходими данни и възможни решения.
8.

Net Support School - професионален софтуер за електронно обучение.
9.

Архитектура на интернет приложения /znam.bg, moodle.org - национален образователен портал и т.н./.
II.

Електронни комуникации


10

1.

PC-Telephone-видове телефони/факс.
2.

Calling Line Ioentity Presentation/Restriction-показва номера на търсещата страна, когато телефона позвъни.
3.

Автоматично приемане на разговор.
4.

Програмиране, пренасочване и прехвърляне на разговор.
5.

Изчакване на разговор, отчетност на обажданията, аудио конференция.
6.

Запис и криптиране.
7.

Изпращане/Получаване на данни.
8.

Изпращане/Получаване на факс. Защита на факса и на съобщенията. Методи за пренасочване на факс съобщенията.
9.

Гласова поща.Общо:

39


Забележка: Учителят да запознае учениците си с възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.

V. Очаквани резултати от обучението.
В края на обучението учениците ще знаят:

 • топологията на видовете мрежи;

 • включване на различните видове мрежи към Internet мрежата;

 • TCP/ IP протокол и помощните програми;

 • стандарти и услуги в Internet;

 • да конфигурират мрежовите настройки;

 • методи за защита на данните в локалната и Internet мрежи;

 • методи за защита на мрежата от неоторизиран достъп;

 • възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.

ще могат:

 • да ползват Internet услугите за изпращане и получаване на видео, звук и текстови съобщения .

 • да правят защита на факса и на съобщенията.

 • да ползват методи за пренасочване на факс съобщенията;

 • да разбират принципите и начина на работа на приложения, изградени с помощта на трислойна архитектура;

 • да познават видовете мобилните комуникации и услуги като повикване, получаване и прехвърляне на разговор, отчетност на обажданията и съобщенията, гласова поща.VI. ЛИТЕРАТУРА:

1. Петров, Р. Защита на информацията в компютрите и мрежите. „Корени”, С., 2002 (ISBN 954-90835-8-6)

2. Practical Firewalls, Тerry William Ogletree, QUE, 2000, (ISBN 0-7897-2416-2)

3. Терри Вильям Оглтри. Firewalls – Практическое применение межсетевых экранов. (ISBN 5-94074-037-5)

4. Компютърни мрежи MSCE, комплект за самообучение на Microsoft. Софтпрес, С., 2001

Web страници:

http://docs.online.bg/

http://www.online.bg/bookhtml/index.html

http://www.faqs.org/faqs/internet/tcp-ip/resource-list/index.html

http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/pc3/

http://www.geology.bas.bg/doclan/tcpip.pdf

http://www.marston-home.demon.co.uk/Tony/uniface/3tierhardsoft.html

http://referati.com/component/option,com_mamblog/Itemid,45/task,show/action,view/id,128/

http://mulmedp.tu-sofia.bg/bookhtml/tcpip/tcpip1.htm

http://www.persssi.hit.bg/tcpip.html

http://docs.online.bg/

http://dmoz.org/Computers/Internet/Protocols/

http://dmoz.org/Computers/Internet/Telephony/

http://dmoz.org/Computers/Hardware/FAQs,_Help,_and_Tutorials/Guide_to_Networking/

http://www.faqs.org/rfcs/

http://research.sun.com/forest/com.sun.labs.pjw3.4_pdf.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Three-tier_(computing)

http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/wdb/

http://ei.cs.vt.edu/~cs6704/3Tier.ppt

VII. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

1. инж. Цветана Пунева – СПГЕ „Джон Атанасов”, София2. Кирил Иларионов – СПГЕ „Джон Атанасов”, СофияКаталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница