Програма за закрила и развитие на културните институти в община ловеч за периода 2014-2020 гстраница1/7
Дата03.09.2016
Размер0.93 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7


ПРОЕКТ!

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ

В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

АВГУСТ 2013 Г

СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Въведение…………………………………………………………………………………….........2

 2. Съгласуваност и допълняемост със стратегически планови документи……………………………………………………………………………………........2

 3. Анализ на културните институти на територията на община Ловеч………………….....2

 1. 1. Културни институти……………………………………………………………….…..…..2

 1. 2. Други дейности по културата……………………………………………………...…..…5

 1. 3. Материална база……………………………………………………………………...….....6

 1. 3. 1. Сграден фонд на културните институти…………………………………………...…6

3. 3. 2. Фондохранилища………………………………………………………………….…....13

3. 3. 3. Експозиционна площ………………………………………………………………......15

3. 3. 4. Сграден фонд на други дейности по културата…………………………………....17

3. 4. Основни дейности на културните институти………………………………….……....19

3. 4. 1. Драматичен театър…………………………………………………………….…..…...19

3. 4. 2. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“…………………………………...…20

3. 4. 3. Регионален исторически музей – Ловеч…………………………………………......23

3. 4. 4. Художествена галерия – Ловеч…………………………………………………….....26

3. 4. 5. Други дейности по културата……………………………………………………..…..27

3. 5. Посещаемост и човешки ресурси……………………………………………………......29

3. 5. 1. Посещаемост…………………………………………………………………...…...…...29

3. 5. 2. Човешки ресурси………………………………………………………………….….....30

3. 6. Финансиране…………………………………………………………………………….....31

 1. Изводи……………………………………………...………………………………………...…...32

 2. Цели……………………………………………………………………………………………....32

 3. Дейности за постигане на целите…………………………………………………………..…33

 4. Очаквани резултати и механизми за мониторинг и контрол на резултатите от реализацията на Програмата……………………………….……………………………..….38ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1: Сграден фонд на читалищата на територията на община Ловеч
Списък със съкращенията:
ЗЗРК – Закон за закрила и развитие на културата

ЗКН – Закон за културното наследство

ЗОБ – Закон за обществените библиотеки

ЗНЧ – Закон за народните читалища

ДКЦ – Движими културни ценности

ДВ – Движими вещи

ДТ – Драматичен театър

РБ – Регионална библиотека

РИМ – Регионален исторически музей

ХГ – Художествена галерия

КДК – Клуб на дейците на културата

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие“

ОДК – Общински детски комплекс

РИО – Регионален инспекторат по образованието
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Културата е обществено благо, което изисква сериозно и отговорно отношение. Програмата за закрила и развитие на културните институти в община Ловеч е изготвена върху анализ на актуалното състояние на културата, като отчита необходимостта от промяна с оглед на съвременните предизвикателства. Изработването на този документ визира проблемите в областта на културата и предлага чрез планиране възможности за развитие във времето. Определя приоритетите в тяхното развитие чрез поставяне на конкретни цели и мерки за реализирането им.


2. СЪГЛАСУВАНОСТ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ
Цялостната дейност на община Ловеч в областта на културата е насочена към изпълнение на основните принципи и приоритети на националната културна политика съгласно Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), Закона за културното наследство (ЗКН), Закона за обществените библиотеки (ЗОБ) и Закона за народните читалища (ЗНЧ).

Програмата за закрила и развитие на културните институти в община Ловеч е разработена от отдел „Култура“ в съответствие с приоритетите в основни стратегически планови документи:
 • Програма за управление на община Ловеч през мандат 2011-2015 г., Приоритет ІІІ: „Повишаване качеството на живот на населението в общината“, Специфична цел 3: „Опазване на художественото и културно-историческото наследство“;
 • Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г., Приоритет 1. 2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в районите, Специфична цел 4: Подпомагане на културните и творчески индустрии в районите“.

3. Анализ на културните институти на територията на община Ловеч

Потребностите в областта на културата в община Ловеч се задоволяват от следните културни институти: Драматичен театър /държавен/, Регионална библиотека “Проф. Б. Цонев”, Регионален исторически музей, Художествена галерия /общинска/ и Арт галерия „Вароша” /частна/.
 1. 1. КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ


Драматичен театър – Ловеч

Драматичен театър – Ловеч, е професионален културен институт, основан като държавен на 1 август 1969 г. Разполага със собствена трупа от 14 актьори. Жанрово театърът е широкоспектърен. Годишно поставя около 5 продукции и играе около 180-200 представления. Театърът е работил и продължава да работи  с известни режисьори като Юлия Огнянова, Маргарита Младенова, Иван Добчев, Николай Поляков, Бина Харалампиева. Драматичен

театър – Ловеч, е установил сътрудничество и с международни театрални организации – Театър „Калесо“ (Киев, Украйна), Театър „Келер“ (Кьолн, Германия), Театър 14 (Париж, Франция), Театър „Фиш Ембъл“ (Дъблин, Ирландия), Университет по изкуствата – гр. Авиньон, Франция. Създател е на единствения театрален фестивал „Младите в театъра”, който има за цел да открие, популяризира и подпомага млади творци. Драматичен театър – Ловеч, е носител на редица национални и международни награди.
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“

Регионалната библиотеката е най-големият книжовен и информационен център в град Ловеч и Ловешка област. Започва дейността си през 1870 г. като част от Ловчанско читалище „Наука“. От 1990 г. носи името на проф. Беню Цонев, а от 2006 г. получава статут на Регионална библиотека. Библиотеката съхранява 240 хил. тома и обслужва 2300 читатели. Извършва справочно-библиографска, информационна и издателска дейност. Осъществява междубиблиотечно заемане на книги. Работи по Проект „Глобални библиотеки“ и оказва организационна и методическа помощ на читалищните библиотеки в Ловешка област. От 2007 г. към библиотеката е изграден Център за работа с доброволци, който има самостоятелна програма за действие. РБ „Проф. Б. Цонев“ се наложи като модерна и динамично развиваща се структура. Библиотеката черпи и прилага активно световния опит в търсенето, съхраняването и популяризирането на информация.


Регионален исторически музей - Ловеч

Музейното дело в град Ловеч води началото си от 28 февруари 1895 г. Тогава към Ловчанското читалище „Наука“ се открива музейна сбирка с 570 експоната – дарение от Стефан Ватев. В резултат на упоритата събирателска работа на няколко поколения музейни работници във фондохранилищата на Исторически музей – Ловеч, се съхраняват над 80 000 инвентарни единици. В Регионален исторически музей – Ловеч са обособени 6 отдела – „Археология“, „Етнография“, „История на България 15-19 век“, „Нова и най-нова история“, „Природа“, „Работа с публики“. От 1985 г. към музея работи лаборатория за реставрация и консервация. Общата експозиционна площ е 1703 кв. м. Като експозиционни обекти Регионалният исторически музей има:
 • Музей „Васил Левски“ – музеят е един от най-посещаваните обекти, свързан с името и делото на Апостола на българската свобода, избрал Ловеч за революционна столица на България. Експозицията, разположена на две нива, отразява борбите на нашия народ за национално освобождение и дейността на Васил Левски в Българско. Гръбнакът на експозицията е най-богатата в страната колекция от лични вещи на Левски. Музеят е включен в Стоте туристически обекта на България. • Експозиция „Къкринско ханче“ – намира се на 19 км. от Ловеч, където на 27 декември 1872 г. е заловен Апостола на българската свобода. Ханчето е възстановено през 1926 г., а музейната експозиция в него е открита на 10 май 1931 г. Къкринското ханче е недвижима културна ценност с национално значение. Музеят е включен в Стоте туристически обекти на България.
 • Етнографски комплекс – Драсова и Рашова къщи. Етнографският комплекс в Ловеч се състои от две съседни къщи в старинния квартал „Вароша“. Експозицията на Драсовата къща пресъздава домашната уредба на заможно търговско семейство в периода на преход от традиционния възрожденски към градския бит, със силно западноевропейско влияние, който настъпва наред с другите обществено-икономически промени у нас в края на ХIХ и началото на ХХ в. Съседната Рашова

къща е от почти същия архитектурен тип, строена около 1835 г., завещана на Историческия музей от последния й собственик Ненчо Рашев - културен деец, музикант, събирач на народно творчество. Експозицията на къщата отразява домашния бит и култура на средно заможен ловешки интелигент от 30-те - 40-те години на ХХ в. Двете къщи са недвижими културни ценности с национално значение. Комплексът е включен в Стоте туристически обекта на България. • Музейна сбирка „Васил и Атанас Атанасови” - тя включва музейни сбирки, разделени в 3 зали. В зала „Природа“ изложената експозиция е дарение от доц. Васил Атанасов. Тя е лична колекция, събирана около 40 г. Изложени са образци от България и цял свят. Сбирката е разделена и оформена в три зали. В първата зала са представени кристали и кристални агрегати. Във втората са изложени минерали като представители на съответните класове – самородни елементи /злато, сребро, сяра, мед/, сулфиди и сулфосоли, силикати, фосфати. В последната зала са изложени скъпоценни и полускъпоценни камъни, скално-облицовъчни материали и минерални суровини. В сбирката са представени 1300 минерални образеца.
  В зала „Техника“ на Музейната сбирка се съхраняват над 200 бр. лампови радиоапарати, които са били притежание на жителите от Ловешки регион. Изключително богата колекция от радиоапарати е предоставена от ловчалията Кирил Петров. В експозицията са представени 89 бр., като акцентът е поставен върху произведените през 30-те и 50-те години на миналия век радиоапарати. Част от представените експонати са от познатите в цял свят марки: Телефункен, Блаупункт, Саба, Сименс, Лоренц, Филипс, Tесла и др., като най-старият от тях е батерийният радиоприемник, марка „Льове“, тип Н23Н, произведен в Берлин преди 1930 г. Изградена е и зала за експериментална археология.

Залата за приложна археология е открита през 2004 г. и предлага образователни програми за ученици 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, теоретични занимания – уроци, лекции, дискусии, достъп до специализирана литература, възможност за пряк достъп до движими културни ценности и движими вещи и участие в изработването на сечива, съдове и фигурки от глина. Направена е възстановка на интериор от праисторическо жилище. Има възможност за работа на вертикален тъкачен стан, смилане на зърно с хромел, демонстрации на запалване на огън с помощта на дървен свредел и др. Експониран е стратиграфски профил от Деветашката пещера, показващ културните пластове от няколко епохи и материали разкрити, при археологически разкопки.

 • Изложбена зала „Покрит мост“ - представя временни тематични изложби, разкриващи части от богатите фондове на РИМ и гостуващи изложби от други музеи; • Ловешка средновековна крепост - обектът е недвижима културна ценност с национално значение, част от АИР „Вароша“. Крепостта е най-посещаваният туристически обект в града и е един от символите на възстановяването на Втората българска държава.

Художествена галерия - Ловеч

Художествена галерия – Ловеч, е открита през 1964 г. Тя притежава около 2750 творби на известни български и чуждестранни художници – живопис, скулптура, графика и приложни изкуства, от 30-те години на ХIХ в. до наши дни. Галерията разполага с три зали на различни нива. Целогодишно се показват експозиции с творби от фонда на галерията, авторски изложби,

пленери, фотоизложби, гостувания на културни институти и галерии. Като част от художествената галерия функционират и:


 • Галерия "Казакова къща" – с постоянна експозиция на Димитър Казаков. По волята на дарителя Димитьр Казаков – Нерон (1933–1992 г.) в старовьзрожденска кьща вьв Вароша са експонирани 185 авторски графики, рисунки, технологични експерименти и 95 керамични пана. Галерията е открита на 14 април 1989 г.

 • Галерия ,,Дарение Мирчо Мирчев’’ - галерията разполага с 401 творби – живопис, скулптура от дьрво и метал, уникални сьс своята декоративност и чистота на формата, чиито дарител е Мирчо Мирчев (1922–1999 г.) 1. 2. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА

За развитие и обогатяване на културния живот в общината допринасят още: Общински духов оркестър „Ловеч“, Клуб на дейците на културата, 5 градски читалища и 28 читалища в селата. По смисъла на Закона за закрила и развитие на културата те не са културни институти, но със своята дейност дават принос в културния живот на Ловеч.

Общински духов оркестър „Ловеч“

Духовият оркестър при Община Ловеч е създаден като професионален музикален състав през 1967 г. Активен участник в дейностите от Културния календар на община Ловеч – национални и местни празници и годишнини, участия в празниците на селата от общината, ежегодни самостоятелни концерти. Мястото си в музикалния живот оркестърът утвърждава с участията си в националните прегледи на професионалните духови оркестри. По случай 40- годишния си юбилей оркестърът е награден с високото отличие “Златна лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Духовият оркестър при Община Ловеч е участвал в международни турнета и фестивали. Репертоарът на състава е богат и разнообразен. В него намират място произведения от националния фолклор, класически пиеси и популярна музика.Сдружение „Клуб на дейците на културата“

КДК е регистрирано в обществена полза, вписано в Централния регистър на НПО. Организацията работи в сферата на културата, науката и изкуството. Организира представяния на книги, автори, концерти, изложби, презентации по различни теми, беседи, организиране на годишнини и др. в Ловеч и общината. Сдружението работи за различни творчески общности – поети, художници, музиканти, учители, и осигурява възможност за тяхното представяне, подкрепя техни инициативи в областта на културата и обществения живот.Читалище ”Наука-1870 г.”

Читалището е основано на 1 януари 1870 г. От него водят началото си почти всички културни институции в града. С основание може да се приеме, че неговата история е история на културния живот в нашия град. Читалището разполага с две зали - театрална с 260 места и камерна със 70 места. Към него функционират Куклен театър, Музикален театър, Детска музикална школа, Смесен хор, Детска вокална група и Китарен оркестър.

 

Народно читалище „Зорница-2010 г.”

Читалището е основано през 2010 г., към него функционират Детска школа за обучение по народни танци, Детска школа за обучение по балет, Клуб за латино танци, Клуб за народни хора ”Ловеч”, Детски танцов състав ”Елит” и Фолклорна формация ”Елит”.28-те читалища в селата на община Ловеч са част от културната инфраструктура. Те са културните институти на село и единствената възможност за достъп до култура. Носители са на нематериални културни ценности и са естествена среда за предаване на традицията.
Културните институти имат изключително значение за съществуващото културно многообразие и са решаващ фактор за интелигентния растеж, преследван от Европейския съюз, чрез инвестиции в образование, творчество и иновации.
3.3. МАТЕРИАЛНА БАЗА

3.3.1. СГРАДЕН ФОНД НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ

Таблица 1: Сграден фонд на Драматичен театър

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ЛОВЕЧНаименование на имота /Акт за собственост, др./

адрес

Описание на имота

Състояние на имота

1.

Драматичен театър - Ловеч

Акт за публична държавна собственост

№ 1777

от 27.12.2004 г.Адрес гр. Ловеч,

ул.”Търговска”

№ 49


Драматичен театър - Ловеч се помещава в реално обособена част от масивна двуетажна сграда, състояща се от:

1. Приземен етаж с площ 1138 кв. м., състоящ се от сервизни помещения, помещения за парно и работилница.

2. Сутерен /етаж 1/ с площ 1350 кв. м., състоящ се от:

- зрителна зала с 463 места, сцена, 3 броя гримьорни, фоайе, гардероб, тоалетна

- източна тераса с площ 60 кв. м., кафе-клуб с площ 186 кв. м.

- западна тераса с площ 140 кв. м. „Клуб на актьора” с площ 278 кв. м.

3. Етаж 2, състоящ се от балкон за зрители, 3 броя гримьорни, 2 броя тоалетни, коридор и административна част от 8 броя канцеларии, репетиционна зала и 3 броя ателиета.

През 2008 г. „Клуб на актьора” е преустроен в камерна зала с 48 места.
Сградата е в сравнително добро състояние за изпълнение на функциите си. Наличие на проблеми с покривната конструкция и отводняването й. Наличие на течове. Остарели ВиК и ел. инсталации. Липсва газов генератор и вентилационно-охладителна система. Основната сцена и зрителната зала са в лошо състояние. Като основни проблеми за двете зали са остарелите чиги, прожектори и под в лошо състояние. Аванс сцената не е автоматизирана. В зрителната зала подовата настилка, столовете акустичните стени и осветителните тела са остарели и в лошо състояние.


2.

Складова база

Акт за частна държавна


собственост

№ 1815


от 27.12.2004 г.

Адрес: гр. Ловеч,

Северна промишлена зона,

ул. „Баховско шосе”
Складовата база на Драматичен театър – Ловеч, се помещава в поземлен имот с площ 50 022
кв. м. заедно с построените в него 5 броя складове, едноетажни, тип „Метален навес”, с площи съответно:

- хале № 1 с площ 219 кв. м.

- хале № 2 с площ 219 кв. м.

- хале № 3 с площ 162 кв. м.

- хале № 4 с площ 175 кв. м

- хале № 5 с площ 410 кв. м.Сградата е в сравнително добро състояние. Липсва производствена база за декори и костюми с кино
павилион. Липсват шивашко-обущарско ателие, железарски и бояджийски цех, социална сграда за жилищни нужди, дърводелски цех с необходимото оборудване за тях. Няма отоплителна система.


Таблица 2: Сграден фонд на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ“ – ЛОВЕЧ

Наименование на имота /Акт за собственост, др./,

адрес

Описание на имота

Състояние на имота

Акт за публична общинска собственост

№ 51227


от 12.01.1999 г.

Адрес: гр. Ловеч,

ул. „Търговска”

№ 47


Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” се помещава в триетажна масивна сграда.

Първи етаж – 160 кв. м., състои се от фоайе, гардероб, сервизно помещение, стълбище. Втори етаж – 1021 кв. м., с помещения за „Заемна”, „Детски отдел”, отдел „Организация на фондовете”. Трети етаж – 1080 кв. м., с помещения за „Читалня”, отдел „Краезнание”,

отдел „Изкуство”, административна стая, стая за директор, стая счетоводство и канцелария, информационен център.


Сградата е в сравнително добро състояние за изпълнение на функциите си. Лошо състояние на покрива, проблеми с осветлението и отоплението в „Заемна”, „Детски отдел” и ”Читалня”. Лошо състояние на дограмата на цялата сграда. Лошо състояние на подовата настилка. Липсва пожароизвестителна система и достъпна среда за хора в неравностойно положение.Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница