Програма за закрила на детето 2018 година община град добрич приложение 2Дата15.10.2018
Размер334.09 Kb.
ТипПрограма

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА –

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


Приложение 2
Приоритетна област I.

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата


ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


СРОК

1. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето.

1.1.Развиване на социални услуги и дейности по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.

Община Добрич– Дирекция „Хуманитарни дейности", социални услуги за деца и семейства, Дирекция "Социално подпомагане"-Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2018г.

1.2.Популяризиране вьзможностите на социалните услуги в община град Добрич за начините и видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда.

Община Добрич– Дирекция „Хуманитарни дейности", социални услуги за деца и семейства, Дирекция "Социално подпомагане"-ДобричВ рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2018г.


1.3.Координация между родилни отделения, Дирекция "Социално подпомагане"- Добрич и ОЕПГ по проект”Приеми ме 2015”, с цел превенция изоставянето на дете в институции.

Община |Добрич– Дирекция „Хуманитарни дейности"Дирекция "Социално подпомагане"-Добрич


В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2018г.

2. Развиване на система за подкрепа на отговорно родителство.

2.1.Осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат.

Дирекция "Социално подпомагане"

- Добрич


В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2018г.
2.2.Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за Закрила на детето- „отглеждане на децата в семейна среда чрез развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи или помощи в натура“.

Дирекция "Социално подпомагане"- Добрич, Община |Добрич– Дирекция „Хуманитарни дейности"

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции


2018г.
2.3. Проект ”За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020./Общностен център за деца и семейства./

Община |Добрич– Дирекция „Хуманитарни дейности"Проект за социално включване към Министерство на труда и Социалната политика.
2018г.
2.4. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на безотговорно родителство.

Дирекция "Социално подпомагане"-Добрич, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Община Добрич– Дирекция „Хуманитарни дейности"В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции


2018г.

2.5 Популяризиране и развиване на дейностите на ИКК към МКБППМН в посока консултиране на родители и учители .

МКБППМН- Община Добрич


В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН- Община Добрич

20182.6. Семейно консултиране - предоставяне на различни форми на подкрепа на деца и родители преди, в периода, по време и след приключване на съдебни производства за присъждане на родителски права.


Дирекция "Социално подпомагане"-Добрич, Център за обществена подкрепа, Общностен център за деца и семействаВ рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции.2018г.3. Планиране и развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги.3.1 Осигуряване на качествени социални услуги за деца в Община град Добрич през 2018 г.:

- ДЦДУ – надграждане с дейности по ЦСРИ по проект „За моето бъдеще”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, по Приоритетна ос 5: ”Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма ”Региони в растеж” и увеличаване на капацитета с 20 места през 2019г. ;

- ЦОП-2 – увеличаване на капацитета с 20 места през 2019 г.;

- ЦОП БЧК Добрич – запазване на капацитета от 25 места;

- Общностен център за деца и семейства, който предоставя интегрирани услуги за деца и техните семейства;

3.2 Осигуряване на качествени социални услуги за деца и младежи в :

- 3-те ЦНСТДБУ – запазване на капацитета от 45 места ;

- 4-те ЦНСТДМУ – запазване на капацитета от 56 места;

3.3 Устойчивост в развитието и предоставянето на областния модел на социалната услуга ”Приемна грижа”, подбор, обучение и оценка на професионални и доброволни приемни семейства. Подобряване качеството на услугата чрез дейността на ОЕПГ по Проект ”Приеми ме 2015”. За 2018г. е планирана потребност от 62 приемни сеемйства за област Добрич.

3.4 Изпълнение на Проект ”За равен шанс на децата“,BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на ОПРЧР 2014-2020. - Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, интегрирани услуги за ранно детско развитие, за деца от 0 до 7 г., , както и бъдещи родители.    1. Проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас" Мярка5: "Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н. ) от Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"

Община Добрич Дирекция „Хуманитарни дейности"

Община Добрич Дирекция „Хуманитарни дейности"


Община Добрич Дирекция „Хуманитарни дейности"

Община Добрич Дирекция „Хуманитарни дейности"
В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2018г.

2018г.

2018г.

2018г.
4. Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца.4.1 Осъществяване на мониторинг и вътрешен контрол по спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца в институциите и социалните услуги в общността на територията на Община град Добрич.


Община Добрич Дирекция „Хуманитарни дейности", Дирекция”Социално подпомагане”,Звено за мониторингВ рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции2018г.4.2Утвърждаване на междуинституционалното взаимодействие, сътрудничество и координация за гарантиране правата на детето, чрез:

- Провеждане на работни срещи на структурите на местното самоуправление, институциите и комисиите, отговорни за развитието на нови и за повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства.

- Организиране и провеждане на обучения за специалисти от всички структури, отговорни за закрила на детето, за адекватно прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрилата на децата .Община град Добрич -Дирекция „Хуманитарни дейности", Дирекция”Социално подпомагане”, МКБППМН, Комисия за детето, РУО – Добрич, РЗИ – Добрич, НПО
В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции
2018г.Приоритетна област II

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


СРОК

1.Продължаване на политиката за включващо обучение на

децата със специални образователни

потребности.

1.1 Продължаване работата на координаторите и Екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата на територията на община град Добрич за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие за децата и учениците.

Община град Добрич Дирекция

„Хуманитарни дейности”

РУО - ДобричВ рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2018г.

1.2 Разработване на Годишен план 2018-2019г. за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община град Добрич.


Община град Добрич Дирекция„Хуманитарни дейности”В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции2018г.


1.3. Разработване на ежегодни планове за подкрепа за всяко дете и ученик, нуждаещо се от допълнителна подкрепа за личностно развитие от Екипа за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училища.

РУО Добрич Директори на училища и детски градиниВ рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции
2018г.1.4 Подбряване на възможностите за осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в училищата и детските градини.

Община град Добрич Дирекция„Хуманитарни дейности”

Директори на училища и детски градини

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции
2018г.

1.5 Осигуряване на педагогически специалисти, необходими за обезпечаване на дейностите по допълнителната подкрепа за личностно развитие за децата и учениците със СОП, в риски, с изявени дарби или хронични заболявания.


Община град Добрич Дирекция„Хуманитарни дейности”

Директори на училища и детски градини

РЦПППО - Добрич


В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции
2018г.

2. Утвърждаване на устойчив модел за повишаване на обхвата и проследяване посещаемостта на децата от задължителна образователна възраст в образователната система.2.1. Дейности по превенция на отпадането от училище – събиране на данни за ученици, трайно непосещаващи училище поради отсъствия и незаписани; съвместни проверки за отсъствия на деца в предучилищна възраст и ученици до 16 г., подлежащи на задължително обучение от Екипите за обхват , създадени въз основа на приет Механизъм за съвместна работа на институциите.Община Добрич- Дирекция „Хуманитарни дейности",

РУО Добрич,Директори на училища и детски градини, ДСП, МВР


В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2018г.2.2 Интегриране на деца от малцинствен произход в образователната система, чрез насърчаване разработването и работата по проекти, отнасящи се до образователната интеграция.


Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства, РУО – Добрич, НПОВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


2018г.

2.3 Утвърждаване на задължителната предучилищна подготовка като условие за равен достъп на децата до училищно образование чрез повишаване на контрола на качеството на детското обучение в предучилищна възраст.


Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства, РУО – Добрич


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
2018г.
2.4. Подготовка за равен старт в училище за деца, на които българският език не е майчин език, чрез развиване на услугите , които предоставя Общностен център за деца и семейства.

Община град Добрич – ДХД


Проект „Социално включване” , финансиран от Световната банка

2018г.

3.Да се развива подпомагането на децата и

родителите с цел редовно посещаване на училище.

3.1.Консултиране на родители за интересите и способностите на децата и възможности за подпомагане при прием на децата в средно общообразователно училище и професионална гимназия.

Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства,

ЦПЛР – Ученическо общежитиеВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.4.Усъвършенстване на системата за професионално ориентиране и професионално обучение и образование.


4.1. Мотивиране на ученици в неравностойно положение, завършили 7 клас, за обучение в гимназии за придобиване на средно образование и професионална квалификация.

Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства, ЦПЛР – Ученическо общежитиеВ рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции .

2018г.
4.2. Създаване на координация между различните институции в подкрепа на професионално консултиране и насочване при подбор на професии с оглед на променящите се условия на труд и особености на местно ниво.

Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства, ЦПЛР – Ученическо общежитие, Дирекция”Бюро по труда”

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции
2018г.

5.Училището –територия за придобиване на социални умения.

5.1.Обучение на учители за разпознаване и прилагане на определени подходи при деца с обучителни затруднения и емоционални проблеми.

Община град Добрич – ДХД, Училищни ръководства, РУО Добрич, екипи за подкрепа за личностно развитие, НПО


В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2018г.
5.2. . Реализиране на инициативи, свързани с добри практики по различни проекти за обучение и подкрепа на учители, възпитатели, социални работници и семейства за работа с деца с емоционални поведенчески проблеми.


МКБППМН и ПИЦ-Община Добрич,ДСП Добрич, Училищни ръководства

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН-и ПИЦ Община Добрич

2018г.


5.3. Дискусии с ученици в рамките на часа на класа за превенция на противообществените прояви във възраста на група от 5-ти до 9-ти клас по график в рамките на учебната година.

МКБППМН

Община ДобричВ рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН- Община Добрич

2018г.

6.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности6.1 Методическо осигуряване и подкрепа на педагогическите специалисти за формиране на положителни нагласи към приобщаващо образование и осигуряване на позитивна образователна среда.РУО Добрич,РЦПППО - Добрич, Ръководства на учебни и детски заведения


В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци

2018г.

6.2 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП относно тяхното развитие. Участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми.

РУО Добрич,РЦПППО - Добрич, ЕПЛР в образователните институции, Ръководства на учебни и детски заведенияВ рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци
2018г.

6.3 Осигуряване на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП съвместно със специалистите от екипите за подкрепа за личностно развитие и педагогическите специалисти за гарантиране равен достъп до образование.

РУО Добрич ,РЦПППО - Добрич, ЕПЛР в образователните институции, Ръководства на учебни и детски заведенияВ рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци
2018г.

6.4 Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП.

РУО Добрич, Община град Добрич, НПОВ рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци
2018г.
6.5 Провеждане на специализирани занимания за деца със СОП – индивидуално обучение по програма Монтесори.

Фондация „Ръка за помощ”Добрич

Фондация”Ръка за помощ”

2018г.Приоритетна област III Защита на децата от всякакви форми на насилие, злоупотреба, експлоатация и просия


ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


СРОК

1. Повишаване осведомеността на обществото, относно правата на детето, насилието над деца и стимулиране на активно участие в противодействие на насилието.
1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, насочването им към подходящи социални услуги и включването им в консултативни програми.

МКБППМН, УКБППМН

ИДПС, Дирекция „Социално подпомагане”


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


2018г.

1.2 Изпълнение на Общинска стратегия за превенция на наркоманиите 2015 -2020 – обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за борба с наркотиците.

ОСНВ – ПИЦ, Училищни ръководства, МКБППМН

РЗИ ДобричВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.


1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви и трафика на хора.

МКБППМН


ИКК – Информационно – консултативен център


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
2018г.    1. Продължаване на добрата практика за организиране на „Лятно училище за тийнейджъри”- осмисляне свободното време на децата

МКБППМН
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.

2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие


2.1. Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и детски заведения за разпознаване белезите на насилие и процедурите за незабавно сигнализиране.


Община град Добрич- ДХД, МКБППМН, ОЗД при ДСП ДобричВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.
2.2 Участие на ученически и младежки неформални организации в общински, регионални и национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца.

Община град Добрич- ДХД, МКБППМН, ОЗД при ДСП ДобричВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.
2.3 Сформиране на мобилни групи от РУП, отдел „ЗД” и МКБППМН за периодични проверки с цел превенция на попадането на децата на улицата и контрол по спазване на обществения ред.


МКБППМН, ОЗД при ДСП Добрич,

инспектори ДПС

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.


2.4 Подпомагане на деца и семейства – съвместни инициативи с Община град Добрич, ОЗД при ДСП, ДБТ, БЧК за реализирането на родителите на пазара на труда, битово устройване, социално подпомагане и др.


Община град Добрич - ДХД

МКБППМН


Дирекция „Социално подпомагане”, Д”БТ”, НПО

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.

3. Оказване на ефективна закрила на непридружени деца, деца бежанци и имигранти , деца претърпели насилие.3.1 Междуинституционално сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик.

Община град Добрич - ДХД

МКБППМН

Дирекция „Социално подпомагане”, ОД на МВР, Прокуратура


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.

3.2 Сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за Взаимодействие при кризисна интервенция.

Отдел „Закрила на детето", ОД на МВР, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и/или при кризисна ситуация


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.

3.3 Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

Отдел „Закрила на детето",РЗИ, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.


4. Развиване на услуги, насочени към превенция на насилието .


4.1 Предлагане на психологическо, социално и медицинско консултиране на жертви и предоставяне на правна помощ.


4.2 Развиване на услугата семейно консултиране в Центровете за обществена подкрепа по направление превенция на насилието.

Община град Добрич, МКБППМН, Центрове за обществена подкрепа,НПО


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.
Приоритетна област IV Подобряване здравето на децата

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


СРОК


1. Разширяване на обхвата и повишаване качеството на грижите за децата в ранна възраст. Повишаване на здравната култура в семейството.


1.1 Съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от най-ранна детска възраст.
1.2 Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и възпитание на децата от ранна детска възраст в общинските детски заведения чрез:

- здравословно и балансирано хранене;

- превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими заболявания;

- съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими рискови групи;

- осигуряване на информационни материали на здравна тематика за родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики.
1.3 Увеличаване на потребителите на услугата на Детска млечна кухня - доставка на храната до адрес, при заявено желание.


    1. Осигуряване на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в детско и училищно здравеопазване.


1.5 Съблюдаване спазването на Алгоритъм за осигуряване на диетично хранене за деца със специфични хранителни потребности, посещаващо детско заведение.


Училищните ръководства ,

Ръководствата на детски и социални заведения,

Община град Добрич – ДХД, РЗИ ДобричВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2018г.2.Намаляване на социално значимите заболявания сред децата и учениците.
2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и здравословен начин на живот.

2.2 Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците.

2.3 Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските заведения и училищата.

2.4 Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и достъп до здравни и спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване здравето на децата.


Училищните ръководства,

Ръководствата на детски и социални заведения,

Община град Добрич - ДХД

РЗИ Добрич, медицински специалисти, БЧК и БМЧК Добрич


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


2018г.


3. Повишаване здравната култура и информираността надецата и учениците за разпространение на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.3.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на ХИВ/СПИН и подобряване на контрола на туберкулозата в съответствие с реализиращата се Национална програма.

3.2 Реализиране на дейности по училищни програми в областта на превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

3.3 Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни здравно-образователни модули в училищата на територията на Община град Добрич в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.

- Кампания за борба с тютюнопушенето

- Празници на двигателната активност в ДЯ

- конкурс за рисунка на тема” Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”;3.4 Седмица на здравето със следните инициативи:

- Празник на Витамините в ДЯ;

- Ден на здравето в детските градини;

- Здрави и силни” - спортен турнир в СУ”Д.Талев” и ОУ”Хр.Ботев”;

- викторини, спортно-подвижни игри, беседи за спазване на личната хигиена и превенция на затлъстяването, презентации, художествена гимнастика, борба , велопоход .


Училищните ръководства,

Медицинските специалисти

ОСНВ – ПИЦ

РЗИ Добрич, БЧК

Община град Добрич - ДХД

ДХД ,

РЗИ-Добрич, спортни клубове, медицински специалити, училищни ръководства и ръководства на детски и социални заведения;


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


В рамките на утвърдения годишен бюджет по Програма „Синди“.
2018г.

април 2018г.


Приоритетна област V Насърчаване участието на децата


ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


СРОК

1. Подкрепа и насърчаване на детското участие.

1.1 Учредяване на Съвет на децата в Община град Добрич.

Ученически съвети

ОМЦ”З.Стоянов”

Община град Добрич


В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2018г.
1.2 Насърчаване участието на Съвета на децата в работата на Комисията за детето и оказване на подкрепа за техни инициативи.

ОМЦ”З.Стоянов”

Община град Добрич

ДСП ДобричВ рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2018г.

1.3. Провеждане на “Ден на Доброволеца“.

Община Добрич- ДХД, БМЧК-ДобричВ рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2018г.
1.4. Сътрудничество между Дирекция „Социално подпомагане"-Добрич, Отдел „Закрила на детето" и Съвета на децата в работата на Комисия за детето.

Община Добрич- ДХД и Дирекция „Социално подпомагане"-Добрич,Съвет на децата


В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни институции

2018г.

2.Повишаване информираноста на децата.

2.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето и възпитание чрез използване на възможностите на общообразователната подготовка, на извънкласните и извънучилищни дейности.


Училищни ръководства,

Педагогически съветници,

МКБППМН

Дирекция”Социално подпомагане”В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции2018г.

2.2 Подкрепа на младежки инициативи в областта на културата и социалното включване н децата и младежите в Община град Добрич.


Община град Добрич - ДХД

ОМЦ „З.Стоянов»

Училищни ръководства.

МКБППМН

Съвет на децата


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


2018г.

Приоритетна област VI

Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


СРОК

1.Разширяване на възможностите за участие на децата в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси.

1.1. Подобряване на условията за спорт в образователната система - оборудване на физкултурни салони и спортни площадки в училищата; създаване на условия за безплатен достъп до спортни бази и съоръжения за деца и ученици.

Община Добрич -ДХД, Комисия за младежта и спорта към ОбС Добрич, училищни ръководства, спортни клубове

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2018г.

2.Осъществява не на специална закрила на деца с изявени дарби.

2.1. Дейности за изпълнение на Национална програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2018 г.

– насърчаване изявите на учениците и успехите на училищата чрез осигуряване средства за стимулиране и награждаване на ученици, спечелили призови места в национални и международни олимпиади, конкурси и състезания.
Община Добрич -ДХД

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2018г.

3.Разширяване на възможности за осмисляне на свободното време.

3.1 Продължаване работата с младите хора с оглед активното им включване в културния и спортния живот на града. Засилване връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми и увеличаване дела на модерните иновативни практики.


Община Добрич - ДХД

ОМЦ «З.Стоянов», Културни институти, Спортни клубове и школи

Училищни ръководства, НПО


В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2018г.3.2 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и традиците на Добрич и региона чрез включването им в различни инициативи за патриотично възпитание в Община град Добрич.


Община град Добрич - ДХД,

Училищни ръководства, Културни институти


В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.
2018г.

3.3 Популяризиране сред децата и учениците на различните извънкласни дейности, предлагани в Общинския младежки център „З. Стоянов” Добрич

Община град Добрич - ДХД

ОМЦ «З.Стоянов»

Училищни ръководстваВ рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции
2018г.

4.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности.4.1Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение до подходящи за тях школи в Общински младежки център.


4.2 Подпомагане на спортните организации, развиващи спорт за деца в неравностойно положение с цел подобряване качеството им на живот и социална интеграция.

Община Добрич - ДХД

Общински младежки център

Училищни ръководства

Община Добрич – ДХД Комисия за младежта и спорта към ОбС Добрич,

Юридически лица с нестопанска цел


В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни институции.
2018г.Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница