Програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в рискстраница1/3
Дата08.05.2018
Размер402.81 Kb.
#68471
ТипПрограма
  1   2   3
ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011г.
Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2011г.

Общинската програма регламентира задълженията на всички държавни и общински структури, ангажирани в изпълнението на дейностите по осигуряване и спазване на правата на децата в Община град Добрич, в съответствие с техния най – добър интерес.

И през настоящата година усилията бяха насочени към подобряване качеството на живот на деца, които живеят под прага на бедността, на децата в неравностойно положение и тези с увреждания, както и намаляване броя на отпадащите от училище деца.

Една от основните дейности беше насочена към осигуряване на ефективни и качествени социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, които постепенно да заменят институционалната грижа за деца лишени от родителска грижа.

Приоритетните направления в Общинската програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в риск.

Приоритетна област 1 ­­­­– Намаляване на детската бедност и условия за социално включване на децата- политики за подкрепа на детето и семейството.
През 2011 г. Комисията за детето при Община град Добрич проведе четири заседания. Годишния план за работа с децата е гласуван и приет на заседание на Общински съвет град Добрич, разглеждани са кандидатури на професионални и доброволни приемни родители, както и други проблеми, касаещи системата за закрила на децата в Община град Добрич.

Комисията за детето участва в разработването на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2011-2015г. и Плана за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2011г. и 2012г.

През 2011г., на територията на Общината функционират 11 социални заведения, предлагащи услуги за деца, 6 детски ясли, 1 млечна детска кухня, 44 здравни кабинета в 17 целодневни детски градини и 27 училища, трима здравни медиатори, работещи в Първичен здравен център.

Популяризирането и развитието на услугата Приемна грижа е основен приоритет в работата на Комисията за детето към Община град Добрич. Тя е социална услуга за деца и семейства, която се предоставя по утвърдени стандарти и критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му и други нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана закрила и социални услуги за деца.

В изпълнение на Националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Община град Добрич работи в посока насърчаване развитието на приемната грижа с фокус върху услугите за деца от 0-3 години.

През м. декември стартира изпълнението на дейностите по Проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, по който проект Общината е партньор на Агенция за социално подпомагане-конкретен бенефициент по проекта. Комисията за детето подкрепя процеса на деинституционализация в Община град Добрич с оглед висшия интерес на детето и на правото му да живее в семейна среда. Основен акцент се поставя върху превенцията на изоставянето, подкрепа за семейства в риск и развитието на алтернативни услуги, каквато е приемната грижа.

През отчетния период Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич работи с 26 приемни семейства, две от които са доброволни, а останалите професионални. В тях има настанени 28 деца. Комисията за детето е утвърдила през 2011г. две нови приемни семейства.

Девет приемни семейства са пожелали да бъдат заличени от регистъра по следните причини: настаненото дете е осиновено и не могат да преодолеят емоционалната връзка; настаненото дете е осиновено от приемните родители; приемните родители са заминали на работа в чужбина ; по здравословни причини.

Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич е предоставила месечни помощи на 26 приемни семейства в които са настанени 28 деца, от които 20 за община Добрич.

Друга добре работеща мярка за закрила на деца е Настаняване в семейство на близки или роднини тогава, когато е невъзможно детето да бъде отглеждано в биологичното му семейство. Тази мярка осигурява условия децата да се развиват и възпитават в семейна среда, а не в специализирана институция. Настаняването на деца в специализираните институции се дължи не само на отсъствието на достатъчно финансови възможности на семействата, но и на липсата на други алтернативи.

Семействата на роднини и близки, в които е настанено за отглеждане дете, също могат да получават месечни помощи за настаненото дете в зависимост от доходите им. През 2011 година са подпомагани 51 семейства на близки и роднини, в които са настанени 68 деца.

За отчетния период са отпуснати еднократни помощи за: превенция и реинтеграция - 5.; деца, настанени при близки и роднини - 12; деца, настанени в приемни семейства - 27.

За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. Отдел „Закрила на детето” е работил по реинтеграция в биологични и осиновителни семейства - 73 случая.

Подпомагани през отчетния период деца с увреждания: с месечни помощи по Закона за социално подпомагане за деца – 255 ; с месечна добавка по Закона за социално подпомагане за деца- 260 деца; с месечна добавка за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания– 215.

За отчетния период Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” Добрич е издал 153 направления за ползване на услуги в общността за деца и семейства от Община град Добрич.

Една от целите на Национална стратегия ” Визия за деинституционализация на децата в Р България” е закриване на всички институции за деца в рамките на 15 години. На тяхно място ще бъде изградена мрежа от социални услуги от нов тип, които да дават възможност на децата да живеят в близка до семейната среда и да получават индивидуализирана подкрепа. Тези услуги ще бъдат много важни и защото ще доведат до разкриване на нови работни места в сектора на услугите. Един от очакваните резултати на реформата е недопускане на отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа.

Особено внимание се отделя на услугите за деца с увреждания и техните семейства. Не случайно първи приоритет при изпълнението на стратегията е деинституционализацията на децата с увреждания над 3 години.

Във връзка с този приоритет,на 07.12.2011г. Кмета на Община град Добрич и Фондация „ЛУМОС” подписаха Меморандум за сътрудничество, който поставя началото на партньорски взаимоотношения с цел подкрепа на процеса на деинституционализация на домовете за деца.

В изпълнение на дейност 2 от Проект “Детство за всички”, трима представители от Отдел „Закрила на детето” съвместно с представител на “ЛУМОС”, за периода от 01.10.2011 г. до 31.12.2011 г. са извършили срещи с 41 родители/близки на деца и младежи, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост – Крушари и деца над 3 годишна възраст с увреждания, настанени в Дом за медико-социална грижа за деца – Добрич, с цел изследване на желанието и възможностите им за поддържане на контакт с децата.

През месец декември 2011г. е проведено обучение по деинституционализация от Фондация “Лумос”, с цел представяне на систематизиран модел на промяна на грижите за деца, настанени в специализирани институции.

През месец декември 2011 г. социалните работници от Отдел „Закрила на детето” - Добрич са извършили прегледи на плана за действие на настанените деца с увреждания в Дом за деца с умствена изостаналост с. Крушари и настанените деца с увреждания в Дом за медико-социална грижа за деца-Добрич. На всички деца са актуализирани плановете за действие, в съответствие с извършените оценки на индивидуалните потребности на децата и младежите по Проект “Детство за всички”.

Предстои подписването на договор между Община град Добрич и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. В проекта е заложено изграждането на четири Центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет всеки по 12+2 деца, в които индивидуалната работа ще доведе до подобряване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителски грижи.

За отчетния период Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” Добрич е издал 153 направления за ползване на услуги в общността за деца и семейства от Община град Добрич.

При изпълнението на проект „За по – достоен живот” – схема за безвъзмездна помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора – Дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, три деца и техните семейства бяха подкрепени в процеса на социалното им включване.

Община град Добрич е партньор на Агенция за социално подпомагане и по Проект ”Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи” и доставчик на услугата”Личен асистент”. От общо 70 потребители, ползващи услугата, 20 са деца.

През м. септември 2011 г.Община град Добрич започна изграждането на Общностен център за деца и семейства по Проект ”Социално включване” на Министерството на труда и социалната политика. Сградата се намира в квартал със смесено население и без съществуващи социални услуги в близост.

През месец май 2012 г. в него ще бъдат разкрити 11 интегрирани /образователни, здравни и социални/ услуги за деца от 0-7 години и техните семейства, свързани с ранното детско развитие. Целевите групи на проекта са 840 деца и 1399 настоящи и бъдещи родители.

През 2011г. на територията на Община град Добрич функционираха следните заведения за предоставяне на социални услуги за деца, с които Комисията за детето винаги е работила в сътрудничество. • Приют за безнадзорни деца и сираци-социална услуга, която предлага комплекс от социални дейности за подкрепа на деца на улицата и техните семейства – осигуряване на подслон, храна, дрехи, здравна и психологическа помощ, социално консултиране и др.

При капацитета на заведението 20 места, през отчетния период общият брой на ползвалите услугата деца е 14. Децата са предимно с девиации в поведението, скитничество, просия, бягства от дома и училище и настъпила смърт на родителите при едно от децата. Част от ползвателите на услугата са настанени поради безотговорно отношение на родителите и липса на родителски капацитет, наложило временното им извеждане от семейна среда. Приюта работи съвместно с О”ЗД” при Д”СП”, МВР, ДПС, БЧК и ЗОК, която осигурява безплатно медицинско и стоматологично обслужване на всички деца , ползващи социалната услуга .

С децата и техните родители се работи за изграждане на взаимно доверие и сътрудничество, за оптимално решаване на техните проблеми и като крайна цел – връщане на детето в биологичното му семейство или в семейна среда. Поддържа се постоянен обмен на информация със социалните работници от Отдел „Закрила на детето”, класните ръководители в училищата и инспекторите от Детска педагогическа стая. • ДДЛРГ”Дъга”-специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца на възраст от 7 -18 годишна възраст. Капацитетът на заведението за 2011г. е 25 места, като със заповед на Изпълнителния Директор на АСП е намален на 15 места, считано от 01.01.2012 г. Качественото и ефективно предоставяне на услугите е в пряка зависимост от специалистите, които работят ежедневно с децата, от техните професионални знания и умения и не на последно място от способността им да работят в екип. Към момента по списък децата в ДДЛРГ”Дъга” са 12, но две от тях са с наложена възпитателна мярка и се намират във ВУИ с. Керека и ВУИ с. Подем. Дългосрочния план за тях е постепенно да бъдат изведени от институцията и насочени към подходяща социална услуга – резидентен тип.

- Център за настаняване от семеен тип/ЦНСТ/-социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда, близка до семейната и при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа. В ЦНСТ са настанени деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани всички възможности за отглеждане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

- ЦНСТ-1 и ЦНСТ- 2 са социална услуга , разкрита през 2010г. и са с капацитет на обслужване 30 деца, по 15 деца във всяко заведение. Общият брой на настанените деца в двете социални заведения, в края на отчетния период е 21.

В ЦНСТ -1”Светлина” децата са 10 и са на възраст от 3 – 14 години.

В ЦНСТ- 2”Тинейджър” децата са 11 и са на възраст от 14 – 18 години.

Работата по случай в ЦНСТ се осъществява в условията на партньорство и договаряне между ОЗД , детето и неговото семейство. Мултидисциплинарен екип, сформиран от специалисти на ЦНСТ и външни специалисти е извършил оценяване на индивидуалните грижи и потребности на всяко дете и е изготвил специализирана оценка и индивидуален план за грижа.

За децата от ЦНСТ през 2011 г. са осигурени: летен отдих в почивна база „Шумнатица” Боровец; посещение на множество исторически места; паметници на културното наследство. Децата, проявяващи заложби в художественото творчество, работят с професионалисти в Художествена галерия град Добрич. • Център за настаняване от семеен тип - 3 – услуга разкрита от 01.03.2011 г. с капацитет - 15 места. В края на отчетния период в ЦНСТ -3” децата са седем.

Броя на заетите служители, техния опит и квалификация и нагласи са съобразени с целите на услугата и са достатъчни за посрещане на потребностите на децата в ЦНСТ. Персоналът в ЦНСТ е организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления.

В участие на Зонални състезания в гр. Варна през месец май, децата от ЦНСТ печелят второ място и медал, участват в „Скаутски техники, ориентиране и игри”. Работата е насочена и към: запознаване с техните права, включване в различни проекти, свързани с придобиване на здравни познания. Шест от децата, проявяващи заложби в художественото творчество, работят със специалисти в Художествената галерия.

През лятната ваканция и по време на празниците, за децата са организирани различни забавления.

- Център за обществена подкрепа 1 – От 01.01.2011 г. е предоставен за управление на БЧК град Добрич.

Капацитетът е 25 деца, на възраст от 6 – 18 години. През 2011г., Центърът е предлагал социални услуги в следните направления: Превенция на отпадане от училище - 8 деца; образователни занимания въз основа образователните потребности на децата; социално и психологическо консултиране на децата, с цел формиране на система от норми на живот и общоприети правила в обществото; посредничество при подобряване на връзката на детето с училището; социално и психологическо консултиране на родителите, с цел повишаване на чувствителността към потребностите на детето и формиране на реалистични очаквания за училищна успеваемост; превенция на изоставянето – 8 деца; подкрепа на родителите за по-добра грижа към децата си; превенция на насилието – 9 деца; прилагане на „Процедура за защита от насилие, злоупотреби и дискриминация”; подобряване взаимоотношенията със семейството и осигуряване подкрепа при справяне в конфликтна ситуация; информиране за симптомите на насилие и начините за предпазване от него; информиране за правата на жертви на домашно насилие; работа с деца, жертва на “Трафик с цел сексуална експлоатация”; превенция на отклоняващо се поведение – 16 деца; осигуряване на подкрепа при справяне с проблемно поведение, развитие на умения за ефективна комуникация, справяне с конфликти и решаване на проблемите; организиране на пълноценно прекарване на свободното време.

Общият брой на потребителите за период януари- декември 2011г. са 44 на брой.

ЦОП -1 работи по съвместни проекти с Австрийски младежки червен кръст. В сътрудничество с Български младежки червен кръст са организирани и проведени съвместни мероприятия за отбелязване на традиционни български празници, Международния ден на детето и Световния ден на доброволния кръводарител.

- Център за обществена подкрепа - 2 - с капацитет 30 потребители на услугата.

През 2011г. Д ”СП” гр. Добрич е насочила за ползване на социални услуги в ЦОП 41 потребителя. Към социални услуги в ЦОП са насочвани и потребители от други Дирекции ”Социално подпомагане ” от областта както следва: Д”СП” гр. Тервел – 8; Д”СП” гр. Г.Тошево -5; Д”СП” гр. Балчик – 1; Д”СП” гр. Шабла - 1От горепосочените потребителя с 50 са сключени договори за предоставяне на социални услуги в следните направления: Обучения, проучване и оценяване на кандидати за приемни родители; Обучения на кандидат осиновители; Наблюдение, съдействие и подкрепа на деца и семейства в следосиновителен период; Наблюдение съдействие и подкрепа на деца настанени в приемни семейства, близки или роднини; Превенция на изоставяне на деца; Превенция на насилието; Реинтеграция; Индивидуална работа с психолог; Индивидуална работа с педагог.

Поради запълване на капацитета на ЦОП и заявено желание на потребители от по- малки общини да ползват услугата е направено предложение за увеличаване на капацитета на центъра от 30 на 50 места.

През отчетния период психолозите в ЦОП са работили с 52 случая на деца и техните семейства.След изготвяне на психологичен статус на децата в зависимост от оценката на когнитивното развитие и личностовите особености се прилагат психокорекционни и психоконсултативни методи.

Съгласно издадените от Д”СП” направления за индивидуална работа с педагог са насочени 10 деца. Работата е насочена към установяване на конкретните образователни потребности и ниво на всяко дете, помощ при самоподготовката и коригиране и компенсация на пропуските в усвояването на учебния материал.

С цел подобряване качеството на предлаганите услуги през отчетната година специалистите работещи в ЦОП са участвали в семинари и работни срещи по покани от Центрове за обществена подкрепа от страната и от други институции.

Във връзка с извършваната оценка на потребностите и предоставянето на качествена услуга, ЦОП работи съвместно с класни ръководители, педагогически съветници, лични лекари и др.Естеството на работата задължава да се работи в партньорство с ОЗД при Д ”СП” гр. Добрич.

Социалните работници в ЦОП предоставят услуги на деца и семейства, за които са определени на екипна среща, като спазват процедурите и поддържат необходимата документация. Участват в договарянето с деца и семейства за ползване на услугите. Поддържат връзка с всички специалисти за случаите за които отговаря, координират техните действия и заявяват нужда от включване на специалисти в екипите за работа по случай. Оценяват нуждите на децата и техните семейства и дават предложения за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда. Оценяват риска за децата и дават предложения за отправяне на сигнали към ОЗД. Изготвят докладите по случаите ,за които са отговорни.

Всички специалисти в Центъра участват: • в дейности и предоставят услуги за развитие на грижа в алтернативни семейства за деца в риск.

 • участват във воденето на групи от приемни семейства и осиновители в ЦОП

 • извършват мобилна социална работа .

 • вземат участие в обучения, супервизии и екипни срещи .

През отчетния период мобилна социална работа е извършвана на 33 адреса на потребители на услугата ЦОП:

 • 3 приемни семейства

 • 7 деца настанени в приемни семейства

 • 4 деца настанени в семейства на близки и роднини

 • 8 деца за наблюдение и подкрепа в следосиновителен период

 • 4 деца по превенция на изоставянето

 • 1 дете по реинтеграция в биологичното семейство

 • 5 случая на консултиране и подкрепа на семейства в риск

Практиката на специалистите работещи в ЦОП -2 е показала, че груповите занимания благоприятстват обогатяването на социалните умения на децата, стимулират общуването и дават възможност да бъде установено нивото на социалните им компетентности. През 2011г. са провеждани шест групови занимания за деца потребители на ЦОП по повод традиционни български празници и Международния ден на детето.

През годината са проведени две срещи на утвърдени приемни родители и кандидати за приемни родители.Обсъждани са въпроси свързани с отглеждането на децата, срещи с биологични родители, промяна в нормативната уредба и др.

На 20.12.2011г. съвместно с Д”СП” гр. Добрич е организирано Коледно тържество на 30 деца настанени в приемни семейства и потребители на услуги в ЦОП.

Целта на събитието беше да се приобщи Добричката общественост към идеята за приемничество и неговото благотворно влияние върху развитието на децата. Кметът на Община гр. Добрич подари на всяко дете коледен подарък и албум на всеки един от приемните родители.- Преходно жилище е социална услуга, разкрита в Община град Добрич през 2010г. Капацитетът й е 8 места. Към края на отчетния период потребители на услугата са 7 младежи на възраст от 18 – 20 години от ДДЛРГ”Дъга” , ДДЛРГ гр. Благоевград и ЦНСТ, на които предстои да напуснат системата за институционална грижа и да се интегрират успешно в общността. Разпределението е 6 момчета и 1 момиче.

Дейностите , които се извършват в Преходно жилище са следните: подкрепа за придобиване на социални умения и компетенции; ориентиране – професионално и образователно; информиране и обучение; консултиране – психологическо и социално; помощ в усвояване на домакински умения; арт и трудотерапия.

Потребителите на услугата Преходно жилище, подпомагани от екипа специалисти, водят самостоятелен начин на живот. Сами изпълняват домакинските задължения, свързани с поддържане на хигиената в помещенията за живеене и общите помещения. Петима от потребителите посещават редовни учебни занятия. Останалите потребители са регистрирани в Дирекция”Бюро по труда” и активно търсят работа на трудовия пазар.Съвместно с Д „БТ” гр. Добрич е изготвена план- програма за реализиране на младежите на трудовия пазар.

Всички потребители се насърчават да участват в груповите и индивидуални дейности.

- Дневен център за деца с увреждания”Надежда”/ДЦДУ/е едно от първите социални заведения, разкрити от Община град Добрич, предоставящо услуги в общността за деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години. Настъпилите промени в политиката на държавата спрямо децата и хората с увреждания и мерките, които се вземат от отговорните институции тези уязвими социални групи да бъдат социализирани и интегрирани в обществото, доказват, че услуга като ДЦДУ е много необходима за нашия град.

Центърът предлага следните услуги за деца с увреждания и техните семейства: целодневен престой в група; по часова услуга за индивидуална работа със специалисти.

Общият капацитет на заведението е 58 места. В Центъра работят7 възпитатели, логопеди, рехабилитатори, психолог, арттерапевт, специален педагог, музикален педагог, кинезитерапевт, социални работници. Децата, ползващи услугата на ДЦДУ са с множествени увреждания, говорни затруднения, ортопедични заболявания, заболявания на централната и периферната нервна система –ДЦП, увреждания на гръбначния мозък, психични затруднения, сензорна алалия, дислексия и др. Центъра работи съвместно с ПУ”П.Берон”, като осем деца посещават училището, осигурява се консултиране на деца и родители от лекар – психиатър, който веднъж месечно извършва прегледи в ДЦДУ.

През летните месеци, със съдействието на Областна администрация и Община град Добрич стартираха две съвсем нови за нашия град дейности:

На 01.07.2011г. 10 деца от ДЦДУ с диагноза ДЦП, подбрани след извършен медицински консулт със специалисти, започнаха да посещават Хидротерапия. Процедурите се извършваха в балнеолечебен център в КК”Албена”, под наблюдението на кинезитерапевти и рехабилитатори от ДЦДУ и КК”Албена”. През зимния сезон децата продължават терапията в ДКЦ -2 град Добрич, който от тази година разполага с обновен хидро-лечебен център , оборудван с хидротерапевтична вана.

На 01.08.2011г. стартира друга нова за града ни дейност – Терапевтична езда за деца болни от ДЦП, отново за 10 деца от ДЦДУ. Терапията се осъществяваше на конна база в КК”Албена”, от жокей, преминал предварително обучение от специалисти и продължи докато метеорологичните условия позволяваха занимания на открито. Децата се извозваха до КК”Албена” с транспорт на ДЦДУ.

С децата, ползващи услугите на ДЦДУ , с помощта на педагозите, са изработвали мартенички картички за своите семейства, отбелязани са празници като Баба Марта , Деня на жената, Великден и Коледа.

- Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Капацитетът на социалното заведение е 45 места. Екипът на ЦСРИ работи активно, предоставяйки материална база, квалификационен и професионален опит, при реализиране на проекти на общински и неправителствени институции, имащи за основна цел улесняване процесите на социално включване на децата и възрастните със сензорни, физически и ментални дефицити.

През отчетния период Центърът е работил с едно дете , което ползва като услуга двигателна рехабилитация . Терапията е насочена в посока придобиване на умения за повишаване степента на самостоятелност и интеграция в училищната среда, тъй като детето учи в общообразователно училище в Добрич.

Една от неправителствените организации, с която си сътрудничи Община град Добрич в сферата на социалните услуги е Фондация „Ръка за помощ“, регистрирана в Добрич през 2005.

Организацията е доставчик на социални услуги за деца и управлява Център за обществена подкрепа в Добрич. Клиентите се обслужват от екип от 4 социални работника. Капацитетът на Центъра е 30 случая.

През 2011 година Фондация “Ръка за помощ” работи по изпълнението основно на два проекта.


Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница