Програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната общинастраница1/3
Дата01.01.2018
Размер409.45 Kb.
#38721
ТипПрограма
  1   2   3


Комисията за детето е консултативен орган към общината, която разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община.

Осъществява сътрудничество и координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво. Тя е създадена на основание чл.20 „а”, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето със Заповед на Кмета на Община Добрич.

В състава на комисията са включени представители на Общинска администрация, 1 во РУП на МВР, Регионален инспекторат по образованието, Дирекция „Социално подпомагане”, Общински младежки център „Захари Стоянов”, МКБППМН и представители на НПО, които осъществяват дейности по закрила на детето.

Основен приоритет в дейността на комисията за детето е осигуряване на ефективни и качествени социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, които постепенно да заменят институционалната грижа за деца лишени от родителска грижа

Друга приоритетна дейност е работата по превенция на изоставянето на деца в специализирани институции и деинституционализация на децата пребиваващи в институциите, която се реализира чрез реинтеграция на настанените деца в биологичните им семейства или извеждането им в среда близка до семейната - семейства на близки и роднини или приемни семейства.

Общинската програма е разработена съобразно Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., и принципите в Закона за закрила на детето:

· зачитане и уважение на личността на детето;

· отглеждане на детето в семейна среда;

· осигуряване на най-добрия интерес на детето;

· предоставяне на специална закрила на икономическите, социалните и културни права на децата, отнасящи се към групата „Деца на улицата”, включително правото на най-висок достижим стандарт на здравословно състояние и правото на образование и околна среда, подходящи за пълноценното им развитие;

· защита на децата от икономическа и сексуална експлоатация,физическо и психическо насилие;

· осигуряване на развитието на деца с изявени дарби;

· насърчаване на отговорното родителство;

· грижа в съответствие с потребностите на детето;

· превантивни мерки по сигурност и закрила на детето и др.

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2012г.

Приоритетните направления в Общинската програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в риск.
Приоритетна област 1 ­­­­– Намаляване на детската бедност и условия за социално включване на децата- политики за подкрепа на детето и семейството.

През 2012 г. Комисията за детето при Община град Добрич проведе две заседания. Годишната програма за работа с децата е гласувана и приета на заседание на Общински съвет град Добрич, разглеждани са кандидатури на професионални и доброволни приемни родители, както и други проблеми, касаещи системата за закрила на децата в Община град Добрич.

Комисията за детето участва в разработването на Плана за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2012г. и 2013г.

През 2012г., на територията на Общината функционират 10 социални заведения, предлагащи услуги за деца, 6 детски ясли, 1 детска млечна кухня, 42 здравни кабинета в 17 целодневни детски градини и 27 училища, трима здравни медиатори, работещи в Първичен здравен център.

Популяризирането и развитието на услугата Приемна грижа е основен приоритет в работата на Комисията за детето към Община град Добрич. Тя е социална услуга за деца и семейства, която се предоставя по утвърдени стандарти и критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му и други нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана закрила и социални услуги за деца.

Съгласно измененията в Закона за закрила на детето от 24.04.2012 г., утвърждаването на кандидатите за приемно семейство вече се извършва от Комисията по приемна грижа, която се създава към регионалната дирекция за социално подпомагане/ чл. 31, ал. 2/ , а не от Комисията за детето. Във връзка с тези изменения, на свои заседания през 2012 г. Комисията за детето при Община град Добрич е разгледала кандидатурите само на двама кандидати за приемни родители и е дала съгласие за заличаване от регистъра за приемни родители други двама.

В изпълнение на Националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Комисията за детето работи в посока насърчаване развитието на приемната грижа с фокус върху услугите за деца от 0-3 години.

През м. декември 2011 г. стартира изпълнението на дейностите по Проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, по който проект Общината е партньор на Агенция за социално подпомагане-конкретен бенефициент по проекта.

С неговото стартиране Община Добрич предоставя социалната услуга „Приемна грижа”. Към настоящия момент екипът, който работи по Проекта е обучил, проучил и оценил 9 кандидата за приемни родители, от които 7 са утвърдени със Заповед на Председателя на Комисията по Приемна грижа към Регионална дирекция за социално подпомагане град Добрич, предстои да бъде утвърдени 2-ма кандидати. Впоследствие един от кандидатите е подал молба за заличаване от регистъра за утвърдени приемни семейства, воден от Комисията по Приемна грижа, поради невъзможност да изпълнява задълженията си по здравословни причини. От м. ноември 2012 г. до настоящия момент, екипът е извършил общо 6 настанявания на деца в утвърдени по Проекта приемни семейства /едното семейство отглежда близнаци/. Сключени са пет договора за предоставяне на услугата между Община град Добрич и приемни родители.

Представители на Дирекция ”Социално подпомагане” град Добрич, като членове на Комисията за детето към Община Добрич са участвали в работата на Комисията по подпомагане на развиването и повишаване на качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината, с цел задоволяване в достатъчна степен на потребностите на ползвателите им.

Представители на ОЗД участват регулярно в различни междуинституционални групи и комисии на общинско и областно ниво, като Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Екип за комплексно педагогическо оценяване, екип по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

В Дирекция ”Социално подпомагане” традиционно се предоставя актуална и подробна информация за доставчиците на социални услуги в общността за деца и семейства. Информационните материали се предоставят по инициатива на доставчиците на услуги. Клиентите подробно се информират за реда и условията за ползването им, насърчават се да правят информиран избор и да участват активно в работата със специалистите. Пряката работа с родители и деца и съвместната работа с училища, лечебни заведения и практики, както и с други институции допринася за разширяване на обществената информираност и съпричастност към потребностите на децата с увреждания. ОЗД се приема за място, където се съсредоточава голяма част от информацията, касаеща децата с увреждания и техните родители, тъй като тук насочват вниманието си доставчици на услуги, обучителни структури и лечебни и диагностични звена, които търсят популяризиране на дейностите си и достъп до ползвателите със специфични нужди.

През 2012 г. от Дирекция ”Социално подпомагане” – Добрич са подпомагани с месечни социални помощи (чл. 9 от ППЗСП) 186 семейства, от които помощи за 279 деца. По Закона за семейни помощи за деца са подпомагани 10 206 деца в семейства по чл. 7 от ЗДПД. Над 175 неосигурени бъдещи майки са подкрепени с еднократни помощи по чл. 5а от ЗСПД, а около 760 майки са получили еднократна помощ при раждане по чл. 8 от същия закон. Над 240 деца в семействата си са получавали месечни помощи до навършване на една година. През годината са получили помощи за първокласници (чл. 10 от ЗСПД) 564 деца, като общата сума е 84 600 лв.

През 2012 г. 233 деца с трайни увреждания са получавали месечна добавка в размер на 70 % от минималната работна заплата. Изплатени са месечни добавки за социална интеграция на 202 деца (чл. 42 по ЗИХУ). През годината над 80 деца са получили целева помощ за покупка и ремонт на изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения за над 21 055 лв.

През 2012 г. са отпуснати месечни помощи по ППЗЗД за над 65 деца, настанени в семейства на роднини или близки и за 22 деца, настанени в приемни семейства. Общият брой деца, подпомагани с еднократни помощи през 2012 г. е 24, като помощите са за превенция на изоставянето, реинтеграция и за покриване на извънредни нужди на децата, настанени в семейство на близки или роднини и в приемно семейство.

С цел подкрепа на деца в състава на семействата през 2012 г. от Дирекция ”Социално подпомагане” – Добрич са издадени направления към следните доставчици на услуги в общността:  • Дневен център за деца с увреждания “Надежда” гр. Добрич – 22 бр.

  • Дневен център към Дом за медико-социални грижи за деца гр. Добрич – 8 бр.

  • Център за обществена подкрепа към БЧК – 16 бр.

  • Център за обществена подкрепа – 2 гр. Добрич – 35 бр.

  • Фондация “Ръка за помощ” гр. Добрич – 12 бр.

За периода са предоставени 2 финансови помощи за реинтеграция в биологичните семейства на стойност 363 лв.

ОЗД работи по случаи с деца за предотвратяване на всички рискове за техния живот, здраве, развитие и дейности. В този смисъл превенцията на изоставянето е мярка на един по-късен етап в семейните кризи, водещи до изпадане на детето от семейството. Затова ОЗД работи тясно с всички институции и специалисти, имащи отношение към грижите, здравето, образованието и защитата на детската личност. През периода са предоставени педагогическа, психологическа и правна помощ на над 350 деца и семействата

През 2012 г. специалисти от отделите “Закрила на детето” и “Хора с увреждания и социални услуги” са работили по Проект “Детство за всички”, като са преминали обучение по проекта, свързани с изследване на желанията и възможностите на родителите на деца и младежи с увреждания, настанени в ДДФУ, ДДУИ и ДМСГД да поддържат контакт с тях. В рамките на проекта обученията са провеждани от Фондация “Лумос” – партньор в процеса на деинституционализация в областите Добрич и Варна.

В обучение на тема “Социална подкрепа на лица и семейства” е участвал социален работник от отдел “Хора с увреждания и социални услуги”.

По проект “И аз имам семейство”, дейност “Сформиране на екипите по приемна грижа и специализирани комисии по приемна грижа” е участвал социален работник от отдел “Социална закрила”.

ОЗД работи в тясно сътрудничество с МБАЛ – Добрич по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. Осигурени са условия в лечебното заведение за навременно консултиране и подкрепа на родилката в случаите на заявено желание за настаняване на новородено в институция. Доброто взаимодействие допринесе за възможността да се настаняват деца, изоставени в отделението, направо в приемни семейства, което говори за разбирането на интересите на детето и убеждението в ефикасността на мерките за закрила на дете у всички привлечени в процеса специалисти.

Представители на ДСП като членове на Комисията за детето към Община Добрич са участвали в работата на Комисията при планиране на социалните услуги в общността на базата на регистрирани случаи в ОЗД и идентифициране на потребностите на децата. Планирането и разкриването на нови услуги в общността се диктува от промените в спецификата на медицинските нужди, специалните образователни потребности и възможностите за интеграция на децата в семействата от една страна и от друга – нововъзникналите нужди на децата в институции в процеса на закриване на последните и осигуряването на възможности да са по-близо да семействата си.

ОЗД работи по утвърдена практика по прилагане на мерки за закрила чрез настаняване на деца в семейства на роднини или близки и в приемни семейства. С цел подобряване на качеството на грижи, семействата и децата се насочват към доставчици на услуги за оказване на подкрепа съобразно възрастовите и индивидуалните им потребности, а също и за повишаване на възпитателските уменията на лицата, заместващи родителите. Благодарение на възможността за партниране с центровете за обществена подкрепа, работещи на територията на Община град Добрич, ОЗД получи възможност да насочва за обучение преди настаняване в семействата им не само кандидати за приемни семейства, но и роднини или близки, заявили желание да отглеждат дете, останало без родителска грижа.

При работата на ОЗД – Добрич през изминалата година се отчита необходимост от развиване на услуги в общността, насочени към ранната превенция на проблеми в развитието на децата в ранната детска и в предучилищната възраст, интегрирането им в детски заведения и в училище, както и услуги за родителите и лицата, които ги заместват в помощ на ефективното родителство.

Сигналите за насилие постъпват в ОЗД пряко от родител или от самото дете, както и чрез РС, разглеждащ дела за защита от домашно насилие. През 2012г. ОЗД е работил по 11 случая за насилие над деца. Почти във всички случаи става въпрос за насилие, упражнявано в семейството. Работата на ОЗД е свързана със съхраняване на наличните семейни ресурси и стимулиране на извършителя на насилието към промяна. Работи се съвместно с МВР и Добрички районен съд по Закона за защита от домашно насилие и в партньорство с доставчиците на социални услуги в помощ на семействата.

ОЗД работи по случаи, при които след предоставена полицейска закрила дете е настанявано в услуга резидентен тип. Следва да се отбележи, че основният доставчик на този тип услуга, осигуряващ спешен прием е Приюта за безнадзорни деца и сираци – Добрич, като той се ползва от нуждаещи се от цялата област Добрич. ОЗД работи с всички ползватели на услугата по компетентност, като планира и извършва дейности главно в насока възстановяване и промяна в средата и връзките и връщане на децата в семействата.

Екип от социални работници извършва ежемесечно обходи с цел идентифициране на просещи деца, както и на случаи на нерегламентиран детски труд. При пряка работа на територията на гр. Добрич не са установени случаи на организирана просия, при които да се регистрира дете в риск. Не са постъпвали сигнали от други източници за подобни случаи.

В Дирекция ”СП”, както и в училищата са разпространени материали с цел популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за деца в риск - телефон 080019 100 и тел. 112. При участия на социални работници в часовете на класа в училищата е установено, че учениците са информирани за Националната телефонна линия за деца 116 111. Сред учениците са разпространени информационни афиши, флаери и стикери.

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция е прилаган в два случая. Отчита се успешно взаимодействие с привлечените партньори.

Една от целите на Национална стратегия ” Визия за деинституционализация на децата в Р България” е закриване на всички институции за деца в рамките на 15 години. На тяхно място ще бъде изградена мрежа от социални услуги от нов тип, които да дават възможност на децата да живеят в близка до семейната среда и да получават индивидуализирана подкрепа. Тези услуги ще бъдат много важни и защото ще доведат до разкриване на нови работни места в сектора на услугите. Един от очакваните резултати на реформата е недопускане на отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа.

В изпълнение на Националната стратегия, през 2012 г. с решение на Общински съвет град Добрич, считано от 01.10.2012 г. беше закрита специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа ”Дъга”. Преди да бъде пристъпено към закриване на институцията, са спазени всички визирани в ЗСП и ППЗСП изисквания, гарантиращи спазването на интереса на децата, които бяха изведени от ДДЛРГ ”Дъга”. Със Заповед № 410/04.04.2012 г. на Кмета на Община град Добрич е утвърдена Общинска работна група, която да разработи план за закриване на специализираната институция ДДЛРГ ”Дъга”. Нейни членове са представители на всички заинтересовани институции – Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане”, ДДЛРГ ”Дъга”, ЦНСТ, Преходно жилище, Фондациите ”Лумос”, „Ръка за помощ” и БЧК Добрич. Преди закриването, 8 деца от институцията бяха изведени и настанени в подходящи социални услуги на територията на Община град Добрич, а именно Центровете за настаняване от семеен тип и Преходно жилище. Община град Добрич е сред първите, пристъпили към закриване на специализирана институция за деца.

Особено внимание се отделя на услугите за деца с увреждания и техните семейства. Не случайно първи приоритет при изпълнението на стратегията е деинституционализацията на децата с увреждания .

Във връзка с този приоритет и подписаният на 07.12.2011 г. между Кмета на Община град Добрич и Фондация „ЛУМОС” Меморандум за сътрудничество, е поставено началото на партньорски взаимоотношения с цел подкрепа на процеса на деинституционализация на домовете за деца.

В изпълнение на дейност 2 от Проект “Детство за всички”, Отдел „Закрила на детето” съвместно с представител на “ЛУМОС”, са предприели срещи с 41 родители, близки на деца и младежи, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост – Крушари и деца над 3 годишна възраст с увреждания, настанени в Дом за медико-социална грижа за деца – Добрич, с цел изследване на желанието и възможностите им за поддържане на контакт с децата.

През 2012 г. е проведено обучение по деинституционализация от Фондация “Лумос”, с цел представяне на систематизиран модел на промяна на грижите за деца, настанени в специализирани институции.

До 2015 г. предстои изграждането на четири Центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет всеки по 12+2 деца, в които индивидуалната работа ще доведе до подобряване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителски грижи, по програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

При изпълнението на Проект ”Подкрепа за достоен живот”, за предоставяне на услугата „Личен асистент” на деца и лица с увреждания в домашна среда, 20 деца и техните семейства бяха подкрепени в процеса на социалното им включване.

През 2012 г. Община град Добрич завърши изграждането на Общностен център за деца и семейства по Проект ”Социално включване” на Министерството на труда и социалната политика. Сградата се намира в квартал със смесено население и без съществуващи социални услуги в близост.

Предстои през април 2013 г. да стартира предлагането на 11 интегрирани /образователни, здравни и социални/ услуги за деца от 0-7 години и техните семейства, свързани с ранното детско развитие. Целевите групи на проекта са 800 деца и техните семейства.

През 2012 г. на територията на Община град Добрич функционираха следните заведения за предоставяне на социални услуги за деца, с които Комисията за детето винаги е работила в сътрудничество.- Приют за безнадзорни деца и сираци - социална услуга, която предлага комплекс от социални дейности за подкрепа на деца на улицата и техните семейства – осигуряване на подслон, храна, дрехи, здравна и психологическа помощ, социално консултиране и др.

При капацитета на заведението 20 места, през отчетния период общият брой на ползвалите услугата деца е 36 , от които 13 момичета и 23 момчета . На 7 от децата е издадена мярка за полицейска закрила. Те са предимно с девиации в поведението, скитничество, просия, бягства от дома и училище и настъпила смърт на родителите при едно от децата. Част от ползвателите на услугата са настанени поради безотговорно отношение на родителите и липса на родителски капацитет, наложило временното им извеждане от семейна среда. Приюта работи съвместно с Отдел”Закрила на детето” при Дирекция ”Социално подпомагане”, МВР, ДПС, БЧК и ЗОК, която осигурява безплатно медицинско и стоматологично обслужване на всички деца, ползващи социалната услуга.

С децата и техните родители се работи за изграждане на взаимно доверие и сътрудничество, за оптимално решаване на техните проблеми и като крайна цел – връщане на детето в биологичното му семейство или в семейна среда. Поддържа се постоянен обмен на информация със социалните работници от Отдел „Закрила на детето”, класните ръководители в училищата и инспекторите от Детска педагогическа стая.

- Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ - социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда, близка до семейната и при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа. В ЦНСТ са настанени деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани всички възможности за отглеждане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

- ЦНСТ-1 и ЦНСТ- 2 са социална услуга, разкрита през 2010 г. и са с капацитет на обслужване 30 деца, по 15 деца във всяко заведение. Общият брой на настанените деца в двете социални заведения, в края на отчетния период е 21.

В ЦНСТ -1 ”Светлина” децата са 9 и са на възраст от 3 – 14 години.

В ЦНСТ- 2 ”Тинейджър” децата са 10 и са на възраст от 14 – 18 години.

През месеците януари, февруари, април, май и ноември 2012 г., 6 деца са напуснали услугата ЦНСТ, поради допуснато със съдебно решение пълно осиновяване, а през м. декември две деца са настанени в приемни семейства. Четири деца са с ЕР на ТЕЛК, посещават училища за деца със специални образователни потребности.

Работата по случай в ЦНСТ се осъществява в условията на партньорство и договаряне между ОЗД, детето и неговото семейство. Мултидисциплинарен екип, сформиран от специалисти на ЦНСТ и външни специалисти е извършил оценяване на индивидуалните грижи и потребности на всяко дете и е изготвил специализирана оценка и индивидуален план за грижа.

За децата от ЦНСТ през 2012 г. са осигурени: летен отдих в почивна база „св.Константин и Елена”; посещение на множество исторически места; паметници на културното наследство.

Център за настаняване от семеен тип - 3 – услуга разкрита от 01.03.2011 г. с капацитет - 15 места. Към м. февруари 2013 г. децата в социалната услуга са 14, съвместно с ОЗД е планирано до края на месеца да бъде настанено още едно дете и капацитета да бъде запълнен. През 2012 г. едно дете е напуснало ЦНСТ-3, поради допуснато със съдебно решение пълно осиновяване. Шест деца са с ЕР на ТЕЛК, посещават училища за деца със специални образователни потребности.

Броя на заетите служители, техния опит и квалификация и нагласи са съобразени с целите на услугата и са достатъчни за посрещане на потребностите на децата в ЦНСТ. Персоналът в ЦНСТ е организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления.

През лятната ваканция е осигурен летен отдих в почивна база „Св. Константин и Елена”, за децата се организират различни занимания.


Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница