Програма за закрила на детето за 2014г. Приоритетните направления в Общинската програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в рискстраница1/3
Дата08.05.2018
Размер406.58 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Община град Добрич е доказала през годините, че работи за осигуряване на равен достъп до предучилищно и училищно образование на всички деца, подобряване на здравето и защитата им от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Насърчава и подкрепя участието на всички деца в неравностойно положение както в училищното им обучение, така и за развитие на техните творчески способности .

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2014г.

Приоритетните направления в Общинската програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в риск.


Приоритетна област 1 ­­­­– Намаляване на детската бедност и условия за социално включване на децата- политики за подкрепа на детето и семейството.
През 2014 г. Комисията за детето при Община град Добрич на свои заседания е разгледала и приела Общинската програма за Закрила на детето за 2014г., гласувана и приета на заседание на Общински съвет град Добрич, разглеждани са проблеми, касаещи системата за закрила на децата в Община град Добрич.

Членове на Комисията за детето са участвали в разработването на Плана за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2015г.

През 2014г., на територията на Общината функционират 9 социални заведения, предлагащи услуги за деца, 6 детски ясли, 1 детска млечна кухня, 41 здравни кабинета в 17 целодневни детски градини и 27 училища, трима здравни медиатори, работещи в Първичен здравен център.

Популяризирането и развитието на услугата Приемна грижа е основен приоритет в работата на Комисията за детето към Община град Добрич. Тя е социална услуга за деца и семейства, която се предоставя по утвърдени стандарти и критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му и други нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана закрила и социални услуги за деца.

В изпълнение на Националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Комисията за детето работи в посока насърчаване развитието на приемната грижа с фокус върху услугите за деца от 0-3 години.

През м. декември 2011г. стартира изпълнението на дейностите по Проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, по който проект Общината е партньор на Агенция за социално подпомагане-конкретен бенефициент по проекта. С неговото стартиране Община Добрич предоставя социалната услуга „Приемна грижа”.

Основна цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне,82 общини в страната, чрез сформирани екипи по приемна грижа, предоставят социалната услуга “Приемна грижа”, в партньорство на АСП, Община град Добрич е една от общините партньори, която реализира дейностите на проекта от януари 2012 год.

Екипът по приемна грижа към Общината развива услугата приемна грижа чрез изпълнение на специфичните цели на проекта за прилагане на нов подход за предоставяне на услугата.

Екипът по приемна грижа започна работа по информиране на обществеността, целяща популяризиране на приемната грижа и положителна промяна в обществените нагласи, включително и ясно разясняване каквa e социалната услуга ’’Приемна грижа'' и за какви целеви групи е предназначена.

Изработени бяха информационни материали – брошури и листовки, разпространени на територията на Общината – в Дирекция ''Социално подпомагане'', социалните услуги, Дирекция ''Бюро по труда'', детски ясли, детски градини и други.

Периодично е публикувана информация на интернет страницата на Община град Добрич , публикации и излъчвания в местните медии, както и на фейсбук страницата на ЕПГ ''Приеми Ме Oбщина Добрич'', които отразяват конкретни събития, напредъка на проекта и положителни резултати.

В процеса на информиране на обществеността ЕПГ организира информационни срещи. На тях се предоставя по- обстойна информация за процеса на кандидатстване и одобряване на приемни семейства, дават се отговори на специфични въпроси на гражданите, които им помогат да вземат решение дали да продължат с процеса на кандидатстване. • За това допринасят и провежданите индивидуални и семейни консултации с лица, проявили интерес към приемната грижа

 • През 2014г. ЕПГ проведе инфорамационни срещи с работещите в социалните услуги на територията на Общината.

 • Дом за стари хора

 • Домашен социален патронаж

 • Дневен център за възрастни с увреждания

 • Център за социална рехабилитация и интеграция

 • Дом за медико-социални грижи за деца

 • От стартирането на проекта до днес ЕПГ e провел 162 групови, индивидуални и семейни информационни срещи с повече от 250 граждани.В следствие , на което се наблюдава повишен интерес към услугата ‘’Приемна грижа’’ и достатъчно запитвания за нуждите на Общината от потенциални кандидати за приемни семейства

 • До Кмета на Община град Добрич са постъпили 18 заявления от кандидати за професионални приемни семейства. Трима от тях се отказаха от участие в процеса по време на проучването, двама подадоха заявление за отказ след утвърждаването.

 • По проекта има утвърдени 12 професионални приемни семейства. Положителен резултат е утвърждаването на приемни семейства за деца до 3 годишна възраст, включително новородени.

 • До момента услугата приемна грижа са ползвали 15 деца, от които 5 новородени, 7 деца на възраст от 1 до 7 години и 3 деца до 10 годишна възраст.

Всички лица, кандидати за приемни семейства, са консултирани в ОЗД за реда и условията за кандидатстване, подбора, обучението и принципите на приемната грижа. Постъпилите за периода кандидатури са насочвани към Екипите по приемна грижа по проекта, където се приемат документите им. В ДСП се предоставят информационни материали, свързани с услугата.

Консултирането на лицата, кандидати за приемни родители, отдавна не е приоритет единствено на Отдела за закрила на детето. Развиването на системата от услуги за деца и семейства дава широка възможност да бъдат консултирани по важни за тях въпроси, включващи материална издръжка, трудова заетост, здравни грижи, образование, юридически казуси, както и въпроси, касаещи взаимоотношения, индивидуални потребности и интереси.

Представители на Дирекция”Социално подпомагане” град Добрич, като членове на Комисията за детето към Община Добрич са участвали в работата на Комисията по подпомагане на развиването и повишаване на качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината, с цел задоволяване в достатъчна степен на потребностите на ползвателите им.

Представители на ОЗД участват регулярно в различни междуинституционални групи и комисии на общинско и областно ниво, като Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Екип за комплексно педагогическо оценяване, екип по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

В Д”СП” традиционно се предоставя на клиентите актуална и подробна информация за доставчиците на социални услуги в общността за деца и семейства. Информационните материали се предоставят по инициатива на доставчиците на услуги. Клиентите подробно се информират за реда и условията за ползването им, насърчават се да правят информиран избор и да участват активно в работата със специалистите. Пряката работа с родители и деца и съвместната работа с училища, лечебни заведения и практики, както и с други институции допринася за разширяване на обществената информираност и съпричастност към потребностите на децата с увреждания. ОЗД се приема за място, където се съсредоточава голяма част от информацията, касаеща децата с увреждания и техните родители, тъй като тук насочват вниманието си доставчици на услуги, обучителни структури и лечебни и диагностични звена , които търсят популяризиране на дейностите си и достъп до ползвателите със специфични нужди.

За отчетния период броя на постъпилите сигнали в ДСП гр. Добрич за деца в риск на територията на областта е 464. По всички сигнали са извършени проверки . От получените през годината сигнали, 44 са за насилие над дете, наблюдава се увеличаване на сигналите за насилие над деца. Част от тях са изпратени по компетентност до други органи.

По всички случаи на деца, ОЗД си партнира със специалисти от доставчиците на услуги, системата на здравеопазването, образователните структури, полицията, съда и прокуратурата.

Общ брой отворени случаи по ЗЗД и ППЗЗД, по които е работено през годината са 514, като новооткритите през периода са 123. Броя на случаите на превенция е 74, от които новооткритите през периода са 41

През 2014 г. е приложена мярка за закрила извън семейна среда на 66 деца, като 12 от тях са настанени в семейства на роднини или близки, 21 – в приемни семейства, 24 – в услуги резидентен тип и 6 – в специализирана институция. Наблюдава се намаляване на броя на децата, настанявани в специализирана институция и увеличаване на децата, настанявани в приемни семейства. През периода са настанявани деца в приемни семейства и услуги резидентен тип на територията и на други общини. Значително е нараснал броят на деца, настанявани в приемни семейства от отделение за новородени при МБАЛ гр. Добрич.

Случаите на реинтеграция, за 2014 г. са 21, като новооткритите през периода са 16. От тях 2 деца са реинтегрирани от семейства на роднини или близки, 3 деца са реинтегрирани от приемни семейства, 15 – от услуга резидентен тип и 9 – от специализирана институция. Осиновените през 2014 г. деца са 28.

За 2014 г. ОЗД е изготвил 374 становища и доклада до Районен съд .

На семействата, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, може да бъде предоставяна еднократна помощ за покриване на нужди, възникнали извънредно. Такива помощи могат да бъдат предоставяни и при случаи на превенция на изоставянето и настаняване в специализирана институция, както и при реинтеграция на дете в биологичното семейство.През годината са отпуснати общо 152 помощи по чл. 48 и чл. 49 от ППЗЗДт - еднократни и месечни .

В началото на 2014 г. настанените деца в ДМСГД Добрич са били 36, а в края на отчетния период са 28.

За периода са издадени над 100 направления на деца за почасова, дневна и седмична грижа в ДЦ към ДМСГД – Добрич. Към Центъра се насочват деца с увреждания на ниска възраст, като по този начин се осъществява ранна превенция на проблемите в детското развитие и повишаване на родителската компетентност.

За Дневен център за деца с увреждания „Надежда” през годината са насочени 21 нови деца, като общият им брой е 73.

Чрез създаденото партньорство между социалните услуги се гарантира максимална информираност относно работещите там специалисти, дейностите и условията за ползването им. Потребителите имат право на избор на доставчик и договарят услугата съобразно индивидуалните потребности на всяко дете.

В изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги на Община град Добрич за 2014, Общински съвет град Добрич е дал съгласие за увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за деца с увреждания , като съпътстващи услуга за деца и младежи с увреждания, които ще бъдат настанени в новоразкритите ЦНСТ ДМУ. В съответствие с чл. 36в , ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 , т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане са уведомени Директора на регионална дирекция за социално подпомагане и Директора на ДСП Добрич, за изготвяне на предложение до АСП . До настоящия момент няма получено разрешение за увеличението на капацитета на двете социални услуги.

От ДСП гр. Добрич към ЦОП - 2 гр. Добрич през годината са насочени 42 нови ползватели, като общият им брой е бил 68. Към ЦОП - БЧК през годината са насочени 24 нови ползватели, като общият им брой е бил 37. Специалистите от Центровете за обществена подкрепа работят със семействата в насока повишаване на родителските умения за справяне с трудности и преодоляване на кризисни ситуации, поставящи в риск децата. В ЦОП-2 се провеждат и задължителни обучения на осиновители и на семейства, предоставящи приемна грижа, с цел повишаване на родителския капацитет.

Общият брой на децата, отглеждани през 2014 г. в семейства на роднини и близки в гр. Добрич е 66.Децата, отглеждани през 2014 г. в приемни семейства в гр. Добрич са 27, като 5 от тях са настанени през годината.

За периода специалисти от ОЗД при ДСП гр.Добрич за участвали в обучителни семинари, организирани от Фондация “SOS – семейства в риск” гр. Варна и Фондация „Лумос”,на тема “Работа по случаи на домашно насилие. Роля на социалните работници в прилагането на Закона за защита от домашно насилие.”

С цел разширяване на достъпа на деца от малцинствен произход до социални услуги, в ОЗД се провежда индивидуална работа със семействата за повишаване на информираността на родителите и лицата, които ги заместват относно възможностите за подкрепа от страна на ЦОП. Социалните работници непрекъснато работят за мотивиране на ползвателите да търсят услугите на специалистите.

При провеждане на ежемесечни обходи на територията на община град Добрич, не са идентифицирани скитащи и просещи деца, които да са насочвани към Приют за безнадзорни деца и сираци гр. Добрич. В ЦНСТ са настанявани деца останали без родителска грижа, като този тип настанявания са планирани съобразно условията в услугата и индивидуалните интереси на детето.

Планирането и разкриването на нови услуги в общността се диктува от промените в спецификата на медицинските нужди, специалните образователни потребности и възможностите за интеграция на децата в семействата от една страна и от друга – нововъзникналите нужди на децата в институции в процеса на деинституционализация.

В ДСП, както и в училищата са разпространени материали с цел популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за деца в риск - телефон 0 80019 100 и web 112 .При участия на социални работници в часовете на класа в училищата е установено, че учениците са информирани за Националната телефонна линия за деца 116 111. Сред учениците са разпространени информационни афиши, флаери и стикери.

Една от целите на Националната стратегия” Визия за деинституционализация на децата в Р България” е закриване на всички институции за деца в рамките на 15 години. На тяхно място се изгражда мрежа от социални услуги от нов тип, които дават възможност на децата да живеят в близка до семейната среда и да получават индивидуализирана подкрепа. Особено внимание се отделя на услугите за деца с увреждания и техните семейства. Не случайно първи приоритет при изпълнението на стратегията е деинституционализацията на децата с увреждания .

Във връзка с този приоритет , през 2012 г. между Кмета на Община град Добрич и Фондация „ЛУМОС” е подписан Меморандум за сътрудничество и споразумение, а през 2014г. допълнително споразумение за сътрудничество, с което продължават партньорските взаимоотношения с цел подкрепа на процеса на деинституционализация на домовете за деца. С допълнително споразумение към Меморандум за разбирателство от 19.03.2012 г. Областният управител на Добрич възложи на Фондация Лумос да изготви междинна оценка и междинен мониторингов доклад за изпълнението на социалните услуги в Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич за периода 2011 - 2015 г. На 4 юли в зала „Европа" на Областна администрация, на работна среща е представен Междинен доклад по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.). Сътрудничеството между Община град Добрич и Фондация „Лумос” през 2014г. продължава чрез партньорство при осъществяване на дейностите по Компонент 2 „Предоставяне на социални услуги в общността”, част от операция „Да не изоставим нито едно дете”, проект ”Шанс за по-добър живот”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051 PO001-5.2.12-0051-С0001 .

През 2014г. са построени четири Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с капацитет всеки по 12+2 деца, в които индивидуалната работа ще доведе до подобряване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителски грижи. Центровете са изградени по програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Към настоящия момент Кметът на Община град Добрич е издал Заповед за стартиране на предоставянето на социалната услуга ЦНСТ, считано от 09.03.2015г. , с което стартира преместването на децата и младежите от ДДУИ Крушари в новите социални услуги.

Вече четвърта година Община град Добрич е партньор на АСП по Проект”Подкрепа за достоен живот”, за предоставяне на услугата „Личен асистент”на деца и лица с увреждания в домашна среда . Към момента по проекта работят 55 лични асистента, които обслужват 65 потребителя, 20 от които са деца .

Община град Добрич работи по Проект „Общностен център за деца и семейства”, финансиран по Проекта за социално включване на Световната банка; През 2014г.са утвърдени позиции за консултанти, които ще предоставят социалните услуги;

Предстои през 2015г. да стартира предлагането на интегрирани /образователни, здравни и социални/ услуги за деца от 0-7 години и техните семейства, свързани с ранното детско развитие.

През 2014г. на територията на Община град Добрич се предоставят следните социални услуги за деца, с които Комисията за детето винаги е работила в сътрудничество.

Приют за безнадзорни деца и сираци-социална услуга, която предлага комплекс от социални дейности за подкрепа на деца на улицата и техните семейства – осигуряване на подслон, храна, дрехи, здравна и психологическа помощ, социално консултиране и др. Капацитета на заведението е 20 места, като през изминалата календарна година през заведението са преминали 16 деца, от които 13 момичета и 3 момчета. Две от приетите деца са от гр. Силистра, две от гр.Тервел останалите 12 от гр. Добрич. Осем от настанените са с мярка полицейска закрила ,осем с направление от Д“СП и едно със Съдебно решение.Основните причини за настаняването им са : проституция, бягства от семействата, домашно насилие,блудство ,социални индикации. Приюта работи съвместно с О”ЗД” при Д”СП”, МВР, ДПС, БЧК и ЗОК, която осигурява безплатно медицинско и стоматологично обслужване на всички деца , ползващи социалната услуга .

С децата и техните родители се работи за изграждане на взаимно доверие и сътрудничество, за оптимално решаване на техните проблеми и като крайна цел – връщане на детето в биологичното му семейство или в семейна среда.Център за настаняване от семеен тип/ЦНСТ/- На територията на Община град Добрич функционират три ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, с капацитет по 15 места. Това е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда, близка до семейната и при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа. В ЦНСТ са настанени деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани всички възможности за отглеждане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. През 2014г. социалната услуга е ползвана от общо 44 потребителя.През календарната година е прекратено настаняването общо на 9 деца .

Всички деца от ЦНСТ посещават подходящи учебни заведения, съобразени с възрастта и потребностите им

През лятната ваканция децата почиваха 14 дни в детски санаториум в гр.Трявна, където бяха насочени с медицински направления от личен лекар. Разходът за престоя в здравното заведение е за сметка на здравното заведение. През месец август децата бяха и десет дни на морски лагер в с.Кранево.

През 2014 г. екипите на ЦНСТ 1, 2 и 3 съдействат и осигуряват условия за включване на децата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси.Груповите мероприятия благоприятстват обогатяването на социалните умения на децата, стимулират общуването и дават възможност на специалистите да установят нивото на социалните им компетентности.

Децата съобразно тяхната възраст имаха възможност да участват периодично в беседи от специалисти на РЗИ на следните теми: „ Превенция на психоактивни вещества и зависимости”, „Превенция на СПИН”, „ Превенция на туберкулоза, сифилис и хепатит”. През годината са организирани посещения на детски театрални спектакли и кино.
- В новоразкритите 4-ри Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания изпълнението на проектните дейности ще продължи от 01.11.2014г. до 31.10. 2015г., като децата и младежите от ДДУИ с.Крушари ще бъдат преместени от 01.03.2015г. От 01.12.2014г. са назначени първите 17 души персонал в 4-те ЦНСТ, които ще подготвят процеса на преместване на децата и младежите от специализираната институция.

Във връзка със стартирането на дейностите по проекта, в Плана за развитие на социалните услуги в община град Добрич за 2015г., както и в натуралните показатели за финансиране на държавно – делегираните дейности беше заложено увеличаване на капацитета на Дневен център за деца с увреждания от 58 на 70 места и на Център за социална рехабилитация и интеграция от 45 на 60 места. Внесена е докладна записка в Общински съвет град Добрич, който със свое решение е дал съгласие за увеличението на капацитета на двете социални услуги, считано от 01.01.2015г.

Изпратени са необходимите документи в РДСП Добрич съгласно чл. чл.36в , ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 , т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, но видно от тяхно писмо от м.октомври 2014г., Агенцията за социално подпомагане не разрешава увеличаването на капацитета на двете социални услуги като държавно- делегирана дейност.

Община град Добрич е предоставила за управление на външен доставчик две социални услуги – Дневен център за възрастни с психични увреждания и Център за обществена подкрепа , управляван от външен доставчик БЧК Добрич е с капацитет 25 деца . В центъра специалистите са работили по следните направления:

По направление - Превенция на отпадане от училище:

- с 29 деца , на които е предоставена възможност за посещение на индивидуални консултации с цел отстраняване на пропуски в учебния материал и мотивиране за редовно посещение на училище и повишаване на училищната успеваемост.

- Организирани са и групови занимания за 30 деца, разделени на 2 възрастови групи.

- Целогодишно са осъществявани срещи с педагогически съветници, класни ръководители и родители като интензитетът се определя от индивидуалния случай.

По направление-Превенция на отклоняващо се поведение:

Организиране пълноценно прекараване свободното време на децата

Летни клубове : „Играй и учи” и „Детство мое - „В страната на приказките”, „Забавни детски филми”, „Природата – наш приятел”, „Училище за приключения”, „Приказна съкровищница”

- Център за обществена подкрепа - 2 е с капацитет 30 места.

През отчетния период социални услуги в ЦОП-2 са ползвали 69 потребители, с които специалистите са провели през годината 1283 консултации.

ДСП гр. Добрич е насочила за ползване на социални услуги в ЦОП-2, 65 потребители.

От горепосочените потребители са сключени договори за предоставяне на социални услуги в следните направления: Консултиране и подкрепа на семейства в риск, Родителско отчуждение,Превенция на насилието,Превенция от отпадане от училище, Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, и техните семейства ,Обучения на кандидати за приемни родители ,Поддържащо обучение на приемни родители,Обучения на кандидат –осиновители.

Във връзка с извършваната оценка на потребностите и предоставянето на качествена услуга, ЦОП работи съвместно с класни ръководители, педагогически съветници, лични лекари и др.Естеството на работата задължава да се работи в партньорство с ОЗД при ДСП гр. Добрич, МКБППМН и родители.

С цел подобряване качеството на предлаганите услуги през отчетния период специалистите работещи в ЦОП са участвали в обучителни модули,семинари и работни срещи по покани на НСОРБ , фондация „ Карин дом” , МБЧК и др.Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница