Програма за закрила на детето за 2017г по следните основни направлениястраница1/3
Дата18.06.2018
Размер469.59 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Комисията за детето е консултативен орган към общината, която разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства. Създадена е на основание чл.20 „а”, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето, със Заповед на Кмета на Община град Добрич.

Осъществява сътрудничество и координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво.

В състава на комисията са включени представители на Общинска администрация, 1 во РУП на МВР, Регионален инспекторат по образованието, Дирекция „Социално подпомагане”, Общински младежки център „Захари Стоянов”, МКБППМН и представители на НПО, които осъществяват дейности по закрила на детето.

Основен приоритет в дейността на комисията за детето е осигуряване на ефективни и качествени социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, които постепенно да заменят институционалната грижа за деца лишени от родителска грижа

Друга приоритетна дейност е работата по превенция на изоставянето на деца в специализирани институции и деинституционализация на децата пребиваващи в институциите, която се реализира чрез реинтеграция на настанените деца в биологичните им семейства или извеждането им в среда близка до семейната - семейства на близки и роднини или приемни семейства.

Общинската програма е разработена съобразно Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната програма за закрила на детето

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2017г. по следните основни направления:


І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване

ІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца

ІІІ. Подобряване здравето на децата

ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

V. Насърчаване участието на децата

VІ. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето.

През 2017 г. Комисията за детето при Община град Добрич е провела две заседания, на които са разгледани и приети Отчет на Комисията за детето за 2016г. и Общинската програма за Закрила на детето за 2017 г. и обсъждане на процедура за избор на член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

Обсъждани са различни проблеми, касаещи системата за закрила на децата в Община град Добрич и качеството на социалните услуги за деца.

Членове на Комисията участват в разработването на Годишен план за развитие на социалните услуги в община град Добрич за 2018/2019г., както и в работата на Обществения съвет по социална политика в общината по въпроси, касаещи политиките за деца – разкриване, закриване и трансформиране на услуги за деца, съблюдаване спазване правата на децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги на територията на общината.Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и условия за социално включване на децата – политики за подкрепа на детето и семейството.
Основен ангажимент за община град Добрич е спазването на основните права на детето във всички сфери на обществения живот, както и предприемането на мерки за закрила на правата им. Политиката на община град Добрич по отношение ограничаване на бедността и социалното изключване е подкрепата на децата и семействата чрез дейности, насочени към:

 • Предприемане на мерки за осигуряване на семейна среда за всяко дете, както в биологичното семейство, така и в рамките на приемната грижа;

 • Деинституционализация;

 • Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в системата за закрила на детето на територията на община град Добрич;

И през 2017г. на територията на Общината продължиха да функционират 10 социални услуги за деца - /седем/ Центъра за настаняване от семеен тип – 3 /три/ за деца и младежи без увреждания и 4 /четири/ за деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа – държавно делегирана дейност, който предоставят услуги в общността, както и още два Центъра за обществена подкрепа, които се управляват от външни доставчици - неправителствените организации - БЧК Добрич и Фондация ”Ръка за помощ”. Общият капацитет на услугите за деца, които се финансират като държавно-делегирана дейност е 226 места.

Дирекция ”Хуманитарни дейности” в община град Добрич изпълнява дейностите по три социални проекта, финансирани по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” – ”За равен шанс на децата“ - услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства, приемна грижа за деца по проект ” Приеми ме 2015” и личен асистент за деца с увреждания по проект „Подкрепи ме”.

Продължава дейността на 6 /шест/ интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на Проект ”За равен шанс за децата” по схема ”Услуги за ранно детско развитие”. Подкрепата на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище” по Проект ”За равен шанс за децата”, схема ”Услуги за ранно детско развитие“.Дейностите са свързани с предоставяне на услугите „Здравно консултиране на деца и родители“, Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни родителски умения“, „Семеен център“ и тези, насочени към децата с увреждания и техните семейства, стартирали са през м. ноември 2016 г. и ще продължат до 30.10.2018 г. Към настоящия момент са назначени 19 специалисти на трудов договор – педиатри, гинеколог, медицински сестри, акушер, рехабилитатор, социални работници, психолог, специален педагог, детегледач и медиатори, както и още 11 специалисти и друг персонал на граждански договор. Същите предоставят към момента услуги за подкрепа на 610 деца и техните семейства, намиращи се в риск от социално изключване.По проект „Приеми ме 2015” в края на отчетния период се отглеждат 23 деца в 22 професионални приемни семейства в град Добрич. Осиновени са 11 деца, а 2 са реинтегрирани в биологичните си семейства. Общо през отчетния период настанените деца в приемни семейства в град Добрич са 14. Областния екип по приемна грижа работи с 46 приемни семейства, в които има настанени 56 деца, на територията на общините Добричка, Балчик, Каварна, Тервел и Крушари. В рамките на проекта през 2017 г. екип на Фондация „Ръка за помощ” осъществи следните дейности : супервизия на всички приемни семейства, индивидуални и групови супервизии, базово и надграждащо обучение за областния екип по приемна грижа. Дейностите по проекта се осъществяват в тясно сътрудничество с Дирекция ”Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане в лицето на експерта по закрила на детето и Комисията по приемна грижа.

И през 2017г. в навечерието на Коледа беше организирана и финансирана от община град Добрич среща, на която бяха поканени приемни родители от цялата област Добрич, която беше под формата на детско парти за децата и ползотворна среща за обмяна на опит и впечатления за приемните родители и представители на институции от системата за закрила на детето – Националната асоциация по приемна грижа, РДСП Добрич, ДСП Добрич, община град Добрич. Дейностите по проекта ще продължат до края на 2020г.

По проект „Подкрепи ме” са обхванати общо 125 лица с трайна  невъзможност за самообслужване, ползващи  подкрепа, предоставяна от 64 асистента. Децата, които ползват услугата личен асистент са 8. След края на проект „Подкрепи ме” – 31.05.2018г., най-уязвимата група на обществото ще продължи да получава социално - здравно подкрепа чрез финансиране от държавния  и общинския бюджет.

В качеството си на държавен орган по закрила на детето, основна част от работата с деца на територията на община град Добрич осъществява Дирекция” Социално подпомагане”/ДСП/, чиито представители участват в работата на Комисията за детето.

За отчетния период на 2017г. в Отдел закрила на детето/ОЗД/ при ДСП- Добрич са постъпили 318 сигнала за деца в риск. По всички сигнали са извършени проверки и при установяване на риск са отворени нови случаи. Част от сигналите се изпращат по компетентност до други органи и институции. По всички случаи на деца в риск, ОЗД си сътрудничи със специалисти от социалните услуги, системата на здравеопазване, образователни структури, полиция, съд и прокуратура.

Преобладаващата част от сигналите са изисквали спешно набиране на информация, бърза компетентна намеса с цел свеждане до минимум рисковете за детето и семейството и мерки за реинтеграция.

Работи се по случаи на деца с тежки увреждания, деца от семейства с висок социален риск, деца с един родител, многодетни семейства с нисък родителски капацитет, непълнолетни бременни и майки и родените от тях деца, случаи на деца преживели насилие, родителско отчуждение, деца настанени в приемно семейство, семейства на близки и роднини, проучване и оценяване на кандидат-осиновители и кандидати за приемно семейство.

Характерна за случаите по превенция и реинтеграция е динамиката на семейните взаимоотношения, което изисква гъвкава психо-социална работа и подкрепа чрез насочване към подходящи социални услуги и финансова помощ.

Социалните работници от ОЗД ежемесечно проследяват децата, настанени в специализирани институции, социални услуги резидентен тип и приемни семейства.

Извършват се проучвания на близки и роднини, биологични родители на деца , настанени в специализирани институции, социални услуги, приемни семейства, с цел стимулиране на връзката помежду им.

Ежемесечно, планирано или извънредно, социалните работници участват в мултидисциплинарни работни срещи със специалисти от услугите в общността за планиране и прегледа на съвместната работа по случаи на деца и семейства.

Дирекция „Социално подпомагане”и ОЗД предоставят на клиентите актуална и подробна информация за доставчиците на социални услуги за деца и семейства.Информационните материали се предоставени от доставчиците на услуги и тяхната цел е да подпомогнат информираният избор на потребителите.

През отчетния период от ДСП/ОЗД са издадени 275 направления на деца и семейства, за ползване на различни услуги в Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за деца с увреждания към ДМСГД Добрич и Общностен център за деца и семейства. Услугите са почасови, дневна или седмична грижа, работа с психолог, педагог, социален работник, рехабилитатор, логопед, педиатри, медицински сестри, юристи , медиатори.

Специалистите от Център за обществена подкрепа работят със семействата в посока повишаване на родителския капацитет и преодоляване на кризисни ситуации, провеждат се поддържащи и задължителни обучения на осиновители и семейства предоставящи приемна грижа.

Значително е нараснал броят на децата с увреждания, ползващи услугите на дневните центрове, с цел ранна превенция на детското развитие, ранна интервенция на уврежданията и подкрепа на родителските умения и компетентности.

Създаденото партньорство между ДСП и социалните услуги гарантира максимална информираност относно естеството на услугата, опит и специалисти, видове дейности и условия за тяхното ползване.

През 2017г. общият брой на децата в град Добрич, отглеждани в семейства на роднини и близки е 70. На семействата , в които има настанени деца по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, при необходимост се предоставя еднократна помощ за покриване на извънредно възникнали нужди. Такива помощи се предоставят и при случаи на превенция на изоставянето и настаняване в специализирана институция, социални услуги резидентен тип, както и при реинтеграция на дете в биологичното семейство.

През 2017г. са отпуснати 52 еднократни помощи по чл.48 от ППЗЗДт, 69 месечни помощи по чл.49 от ППЗЗДт и 6 месечни добавки за деца с увреждания.

ОЗД работи съвместно с Областния екип по приемна грижа с всички настанени в приемни семейства деца, на територията на Община град Добрич, община Добричка и община Крушари.

Работата с деца, настанени в приемни семейства се осъществява в тясно сътрудничество с Областния екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”, който се изпълнява от община град Добрич на областен принцип. ОЕПГ извършва подбор, обучение и оценка на професионални и доброволни приемни семейства. Социалните работници от ОЗД и ОЕПГ извършват консултиране и подкрепа на лица , заявили желание или интерес към приемната грижа, предоставят информация за документи, процес на напасване и опознаване, подготовка на децата за настаняване в приемно семейство.

Всички професионални приемни семейства в рамките на проект ”Приеми ме 2015” сключват договор за грижа и отглеждане с Кметовете на общините- партньори от област Добрич, а финансовите средствата са по ОП”РЧР”.

Специалистите от ОЗД са участвали в обучителни семинари за придобиване на знания и опит в прилагането на международното и националното законодателство в областта на закрила на децата и по специално в административни и съдебни производства , където се засягат интереси на деца. Разглеждани са казуси от практиката с фокус върху тенденции, законодателни промени и взаимодействие между органите за закрила.

Във връзка с промени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, с решение на Общински съвет град Добрич са преименувани следните социални услуги за деца:


 • Център за настаняване от семеен типа за деца и младежи без увреждания 1, 2 и 3 в Център за настаняване от семеен типа за деца без увреждания 1, 2 и 3;

 • Център за настаняване от семеен типа за деца и младежи с увреждания 2 и 3 в Център за настаняване от семеен типа за младежи с увреждания 2 и 3;

Всички промени са предварително обсъдени от експерти в Дирекция ”Хуманитарни дейности” и предложени за одобрение на Комисията за детето, Обществения съвет по социална политика и Комисията по Здравеопазване и социална политика към Общински съвет. Промените в ППЗСП не касаят промяна на вида на услугата ЦНСТ и капацитета, а промяна в целевите групи. През месец декември 2017г. са получени заповеди от изп.директор на Агенцията за социално подпомагане за всички преименувани социални услуги.
Към края на отчетния период в община град Добрич се предоставят социални услуги от резидентен тип за деца без увреждания в :


 • Център за настаняване от семеен типа за деца без увреждания 1

 • Център за настаняване от семеен типа за деца без увреждания 2

 • Център за настаняване от семеен типа за деца без увреждания 3

Общият капацитет на 3-те центъра е 45 места. Към края на отчетния период в ЦНТДБУ 1 и 2 има настанени 24 деца, общо преминали през услугата са 35. Двама са навършили пълнолетие, но ще продължат да бъдат настанени там до навършване на 20г., тъй като учат. Осиновено е 1 дете, други две са в процес на международно осиновяване. Реинтегрирани в биологичното семейство са 3 деца , едно е преместено в Преходно жилище в град София/ тренира футбол в школата на ЦСКА/.

В ЦНСТДБУ-3 в момента се отглеждат 12 деца, общо преминали през услугата са 15. Няма осиновени деца, 2 деца са реинтегрирани в семействата си, две са напуснали услугата поради навършване на пълнолетие.През 2017г. деца от услугите не са настанявани в приемни семейства.

Центровете са разположени в една сграда, но на отделни етажи. Всеки от тях разполага с обособени сервизни помещения, кухненски блок, спални помещения, трапезария и зала за занимания. Тъй като цялостното оборудване и обзавеждане е амортизирано, а самата сграда се нуждае от цялостен ремонт – саниране, смяна на електро и топло инсталация, екипите, заедно с експерти от ДХД, търсят възможности за кандидатстване за финансиране пред фонд ”Социална закрила”, както и финансиране от дарители. На обсъждане е поставен и въпросът за храненето на децата – дали да продължат на кетъринг или де се премине към приготвяне на храната в социалните услуги. Всички деца от ЦНСТ посещават подходящи учебни заведения, съобразени с възрастта и потребностите им. И през 2017 г. за децата от ЦНСТДБУ беше организиран летен отдих на планина и море, а екипите на центровете осигуряваха условия за включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси. Провеждат се и групови мероприятия, които благоприятстват обогатяването на социалните умения на децата, стимулират общуването и дават възможност на специалистите да установят нивото на социалните им компетентности.

През 2017г., с прокурорски постановления и съобразно възрастта си, в 3-те ЦНСТДБУ в град Добрич са временно настанени 8 деца-бежанци , за времето, през което на родителите им е наложена полицейска мярка и се образува съдебно производство. През целият престой на децата в услугите/ за около месец/, те са получили адекватна и професионална грижа и подкрепа – здравни грижи , задоволяване на ежедневните потребности от храна , дрехи и консумативи за лична хигиена, както и осигуряване на преводач, който да обясни на децата на майчин език ситуацията, в която с намират. Всички допълнителни разходи за децата -бежанци са от ЕРС за издръжка на услугите, а при надвишаване на капацитета, с допълнително финансиране от бюджета на община град Добрич.

Трите ЦНСТДБУ са получили дарения под формата на дрехи, хранителни продукти от БЧК, индивидуални подаръци от български и чужди НПО, парични дарения. Всички са отразени в книгата за дарения на услугите.

Част от персонала – директори, социални работници и психолог, са преминали обучение по различни теми, касаещи промените в ППЗСП и изготвяне на задължителна документация.

В Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, 2, 3 и 4 се полагат грижи за общо 50 деца и младежи с тежки множествени увреждания, при капацитет 56 места. За децата и младежите, чието здравословно състояние позволява, Дирекция „Социално подпомагане” Добрич е издала направления за ползване на подходяща съпътстваща социална услуга – ДЦДУ, ДЦВУ или ЦСРИ, които те посещават по график, придружени от детегледач или социален работник. Център за обучение на деца със СОП посещават 18 деца и младежи, 8 от които са на ресурсно обучение, а останалите 10 посещават училището ежедневно. Храненето на децата и младежите се осъществява на кетъринг. Закупуването на лекарства, консумативи, почистващи и дезинфекционни материали представлява сериозен разход за бюджета на услугата. Всички настанени в центровете деца и младежи са с тежки множествени увреждания и за да бъде поддържано качество на услугата, е задължително закупуването на горепосочените консумативи, което понякога води до надвишаване на планираните средства и дофинансиране от страна на община град Добрич. Поради специфичността на целевата група потребители в социалните услуги ЦНСТДМУ/ЦНСТМУ и изостреното обществено внимание, експерти от ДХД извършваха периодични проверки в услугите. Такива бяха извършени и от Инспектората към Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и Инспекцията по труда.

Във връзка с промени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, с решение на Общински съвет град Добрич две от ЦНСТ са преименувани от Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания на Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания. Преименуването е продиктувано от промяната в целевата група по признак възраст, т.е. към момента в четирите центъра се обгрижват 18 деца и 32 младежи . През 2017г. има новонастанено едно дете и един от младежите е преместен в специализирана институция, подходяща за здравословното му състояние. Поради факта, че всички деца са с тежки увреждания , няма осиновени или настанени в приемни семейства.

През годината за децата и младежите от ЦНСТДМБУ беше организиран летен отдих на море – в Кранево и в Специализирана болница по рехабилитация "Термал", находяща се в КК  "Златни пясъци" два пъти по 10 дена, с направления по НЗОК. Рехабилитация е провеждана и от рехабилитатор, който работи на граждански договор, финансиран от фондация "Лумос".

Четирите центъра са получили множество дарения – дрехи, консумативи, оборудване и обзавеждане, помощни средства, индивидуални подаръци и др. Всички са отразени в книгата за дарения на услугите.

Фондация „Лумос” провежда два пъти годишно супервизия на персонала на услугите.

- Център за обществена подкрепа – предоставен е за управление на външен доставчик /БЧК Добрич/. Центърът е с капацитет 25 деца. Центърът предоставя комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.

През отчетния период екипа е предоставял услуги за деца и семейства в риск по следните направления: • Превенция на отпадане от училище

 • Превенция на отклоняващо се поведение

 • Превенция на насилие

 • Дейности, свързани с празничния календар:

Нова форма на работа през 2017 годината бе модулът „Стойностни модели за общуване - приказки за ценностите”. Работи се с малка група деца от 7 да 10 години, като се изучават добри модели на поведение, приятелство, доверие, споделяне и се поощрява общуването. Друга инициатива стартирала през годината е - Арт-терапия за деца, която e увлекателeн и eфективeн способ за психологическа помощ на децата в риск, основан на творчеството и играта.

През изминалата 2017 година Български Червен кръст Добрич е оказал подкрепа в натура и пари на 190 деца отглеждани в семейна среда и настанени в специализирани институции. Използваните механизми за подпомагане в натура са „Хранителна банка“ , съвместна кампания на БЧК с вериги магазини „Билла“- „Купи и дари“, проект „Топъл обяд“, който осигуряваше топла храна на 60 деца от бедни семейства за учебната 2016-2017 година от ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ и потребители на „ЦОП“. През 2017 г. успешно беше изпълнена и Оперативната програма за храни от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 87 деца от институциите в град Добрич (ЦНСТДМБУ 1, 2 и 3; ЦОП 2, ЦСРИ, ДЦДУ) са получили индивидуални хранителни пакети по 49,800 кг. Изпълнени са и дейности в допълнение към разпределението на храна с цел намаляване на социалното изключване - така наречените „Съпътстващи мерки“. В ЦНСТДМБУ 1, 2 и 3 са проведени индивидуални и групови консултации с децата по темите „Консултиране за балансиран режим на хранене“, „Подготовка за реакция при кризи“ и други. Осъществени са и 5 групови сесии за превенция на социално изключване на деца на тема „Ранно детско развитие от 0-до 3“, като в инициативата са участвали 15 майки и техните деца.

Изплатена е финансова помощ от фонд „Милосърдие“ в подкрепа на 6 лица - самотни родители и 8 многодетни семейства, сумата е в размер на 1200 лева, а общият брой на децата в риск е 39.

Център за обществена подкрепа – 2 с капацитет 30 места. През отчетния период социални услуги в ЦОП – 2 са ползвали 92 потребители, насочени от ДСП град Добрич. С тези потребители са сключени договори за предоставяне на социални услуги в следните направления:


 • Семейно консултиране и подкрепа – 26 случая

 • Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране- 1 случай

 • Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се поведение -12 случая

 • Превенция на отпадане от училище- 2 случая

 • Деинституционализация и реинтеграция – 7 случая

 • Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция- 19 случая

 • Обучения на кандидати за приемни родители- 2 семейства

 • Обучения на кандидат-осиновители- 26 семейства

Във връзка с извършваната оценка на потребностите и предоставянето на качествена услуга, и през 2017 г. ЦОП продължи да работи съвместно с класни ръководители, педагогически съветници, лични лекари и др., както и с ОЗД при ДСП гр. Добрич, МКБППМН и родители.

Двама от специалистите в ЦОП са взели участие в V- та национална научно – практическа конференция „ Агресията в училище, на улицата и в интернет” по покана на МКБППМН гр. Асеновград
Дневен център за деца с увреждания с капацитет 70 места.

Предоставянето на услугата „Дневен център за деца с увреждания” цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на техните семейства чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. В Центъра работят следните специалисти – психолог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт и трудотерапевт. Децата ползват почасови и целодневни услуги. През отчетния период ДЦДУ е със средномесечна заетост на капацитета 60 потребителя, към настоящия момент са 63. Целодневната група се състои от 14 деца. Организират се отворени дискусии с психиатър, провеждат се и терапевтичени тренинги с психотерапевт, а в арт-ателиета се изработват дидактични материали за децата. Продължава и извозването на децата – потребители на ДЦДУ , които посещават ЦСОП , със специализирания транспорт на центъра.

Община град Добрич е конкретен бенефициент по Компонент 1: Общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца“. По проекта е предвиден ремонт на материалната база (включително прилежащо дворно пространство), обзавеждане и оборудване на Дневен център за деца с увреждания, в посока реформиране в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с индикативен ресурс 100 000 лева. Проектното предложение е подадено в МРРБ на 03.08.2017г., като договорът за изпълнение на дейностите № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 между Кмета на Община град Добрич и управляващия орган е разписан през м. декември 2017 г.

Всички специалисти от ДЦДУ са взели участие поне в едно обучение през 2017г., в зависимост от специалността си. На граждански договор продължава работата си в Дневния център психиатър, който целогодишно извършва медицинско консултиране на деца и родители.

През 2017г. продължи сътрудничеството между Фондация „Ръка за помощ” и Община град Добрич в областта на предоставяне на услугата приемна грижа. След провеждане на процедура по ЗОП, специалистите от фондацията извършваха обучения и супервизия на Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ) и индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца по Проект „Приеми ме 2015“ . Дейностите ще продължат и през 2018г.

Приоритетна област 2: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца.
И през 2017г. усилията на Община град Добрич бяха насочени към осигуряване условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти и устойчиво развитие на:


  • мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения;

  • управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище;

  • автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети;

  • координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора;

  • актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше образование и с пазара на труда.

През учебната 2017/2018 година общинската образователна система обхваща 14 детски градини, 7 основни училища, 2 профилирани гимназии, 5 средни училища, 2 професионални училища, Спортно училище и Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират 4 професионални гимназии, Център за специална образователна подкрепа, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование,2 частни гимназии, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна. В Общината няма защитени и средищни училища.

Броят на учениците в общинските училища през учебната 2017/2018г. е 7861 ученици – 352 паралелки.

За сравнение:

- учебна 2016/2017 г.- 8095 ученици – 360 паралелки

- учебна 2015/2016 г.- 7 868 ученици – 357 паралелки

- учебна 2014/2015 г.- 8 302 ученици – 368 паралелки

- учебна 2013/2014 г. – 8 452 ученици - 372 паралелки

- учебна 2012/2013 г. – 8 502 ученици - 370 паралелки.

В детските градини през 2017/2018 г. са обхванати 2155 деца (от 3 до 6 годишна възраст).
За сравнение:

- 2016/2017 - 2200 деца

- 2015/2016 г. - 2 276 деца

- 2014/2015 г. – 2 372 деца

- 2013/2014 г. – 2 487 деца

- 2012/2013 г. – 2 566 деца.


В общинската образователна система са застъпени всички профили - чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт, което предоставя широк спектър от възможности за избор на учениците. Приемът в различните училища се регулира посредством съгласуван от кмета на Община град Добрич и утвърден от Министерство на образованието и науката План-прием на ученици.

В общинските училища продължава да се усъвършенства системата на делегирани бюджети чрез предоставяне на права и възлагане на отговорности за управление на бюджетните средства. Община град Добрич ежегодно, след съгласуване с училищните ръководства, изготвя формула за разпределение на бюджетните кредити в училищата.Тя прилага информационна система Аdmin М за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици, както и недопускане дублиране на деца и ученици в детските градини и училищата на Общината и Областта.

Учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците до седми клас включително са заявени и доставени в определения срок.Договорите за доставка на учебниците и учебните помагала са сключени с издателствата съгласно изискванията на ЗОП и са на стойност 33 449.00 лв.за детските градини и 380 856.22 лв. за училищата.

През 2017 г. бе разработена и приета с Решение № 19-11/25.04.2017 г. на Общински съвет град Добрич Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. С реализирането й се насърчават творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците, чрез еднократно финансово подпомагане или едногодишни стипендии. През 2017 г. значително се повиши броят на подпомогнатите еднократно ученици с изявени дарби в областта на образованието, културата и спорта – 27 ученици, като през 2016 г. са били 12. С едногодишни стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. са подпомогнати 5 ученици.

За повишаване качеството на учебната, културната, социалната и игровата дейност в детските градини и училищата голям дял има квалификацията на учителите. В настоящия момент около 70 % от педагогическия персонал в Общината е с определена квалификационна степен - от първа до пета. През отчетния период всички детски градини участваха в проект за квалификация на педагогическите кадри – за учители и директори.

С Решение № 373 на Министерски съвет от 05.07.2017 г. беше създаден Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В изпълнение на Решението, със заповед на кмета на Община град Добрич, бяха определени три района на компетентност на всеки екип, както и участници в екипите от Община Добрич. Проведени бяха работни срещи с участието на ръководителя, заместник – ръководителя на екипите за обхват, както и на други експерти, на които своевременно се обменяше информация между включените в механизма институции. В резултат от работата на екипите и направените обходи, броят на реинтегрираните в училище ученици през 2017 г. е 13. През декември 2017 г. беше приета Процедура по установяване на нарушения по чл.8, ал. 1 и ал. 2 и чл. 347 от Закона за предучилищно и училищно образование.През учебната 2016/2017 година, за създаване на условия за личностно развитие на учениците, развитие на техните творчески способности, преодоляване на трудностите при усвояване на учебния материал и осигуряване на допълнително обучение за децата, чийто майчин език е различен от българския, отговарят на дефиницията за „дете в риск“ или живеят в многодетни семейства с ниски доходи, училищата и детските градини участват в следните Национални програми:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница