Програма за заседанията на Народното събрание за периода 21-23 ноември т г., така както беше съгласуван на заседанието на Председателския съветстраница1/13
Дата07.05.2018
Размер2.27 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ТРИСТА И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 21 ноември 2007 г.

Открито в 9,03 ч.


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Метин Сюлейманов и Светослав Малинов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.

Уважаеми колеги, преди всичко да ви представя проекта за програма за заседанията на Народното събрание за периода 21-23 ноември т.г., така както беше съгласуван на заседанието на Председателския съвет:1. Първо четене на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2008 г. Вносител е Министерският съвет на 31.10.2007 г.

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – има няколко законопроекта.

3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.

5. Първо четене на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.

6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

8. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

9. Второ четене на Законопроекта за защита на животните.

10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

12. Парламентарен контрол.

Това е проектът за програма.

Моля, гласувайте този проект.

Гласували 163 народни представители: за 157, против 5, въздържал се 1.

Програмата за седмицата е приета.

Позволете да ви направя и съобщения, които правилникът предполага.

Първото съобщение е за оттегляне на законопроект. Народните представители Христина Христова, Нина Чилова, Весела Драганова и Олимпи Кътев с писмо от 20 ноември 2007 г. поради допусната техническа грешка оттеглят внесения на 19 ноември проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване с № 754-01-157. Същият текст е внесен с уточнено заглавие. Става дума за техническа грешка, допусната в заглавието на законопроекта.

Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 14 до 20 ноември 2007 г.

Законопроект за обявяване за недействителни резултатите от изборите за кметове и общински съветници, проведени на 28 октомври и 4 ноември 2007 г. Вносител е народният представител Волен Сидеров и група народни представители. Законопроектът е насочен към Комисията по правни въпроси.

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносители Владимир Кузов и Ваню Хърков. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по здравеопазване.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с вносители Владимир Кузов и Ваню Хърков. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения.

Проект за решение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. Вносител е Министерският съвет, разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по труда и социалната политика, на Комисията по европейските въпроси, на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносител Владимир Кузов, разпределен е на Комисията по правни въпроси като комисия, която да подготви доклад.

Това са съобщенията, които имам да ви направя, уважаеми колеги.

Други предварителни въпроси, които да отлагат преминаването към т. 1, нямам пред себе си.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 Г.

Има думата госпожа Мая Манолова за процедурно предложение.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, правя предложение по два процедурни въпроса. Първият касае прякото предаване на днешното пленарно заседание по Българското национално радио и Българската национална телевизия с оглед значимостта на разглеждания въпрос, а именно първо четене на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2008 г. Предвид обществения интерес към тази тема, предлагам обсъждането и гласуването на бюджета за 2008 г. да бъде пряко предавано по БНТ и БНР.

Второто ми процедурно предложение касае начина на гласуване. Предлагам ви с оглед важността на разглеждания законопроект, гласуването на първо четене на бюджета на Република България за 2008 г. да бъде днес след приключване на дебатите по този въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.

Има две процедурни предложения, уважаеми колеги, ще ги подложа на гласуване последователно.

Първото предложение е за пряко предаване на днешното пленарно заседание по Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 166 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 5.

Предложението е прието.

Подлагам на гласуване предложението гласуването на първо четене на Законопроекта за държавния бюджет за 2008 г. да бъде днес в края на заседанието след приключване на обсъжданията по законопроекта.

Гласували 176 народни представители: за 158, против 14, въздържали се 4.

Предложението е прието.

Това означава, уважаеми колеги, че при отсъствие на други предложения, срокът за внасяне на предложения между първо и второ четене е 7-дневен, тоест до края на деня другата сряда.

Преминаваме към представяне на доклада на водещата Комисия по бюджет и финанси по внесения законопроект.

Давам думата на председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Румен Овчаров. Вносителят ще има възможност да направи своето изложение по законопроекта, а след това са становищата на другите комисии.

ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, господа народни представители! Първо, позволете ми да направя процедурно предложение в пленарната зала да бъдат допуснати господата Кирил Ананиев, Любомир Дацов, Кирил Желев, Димитър Иванов и Атанас Кънчев – заместник-министри на финансите, също така господин Иван Колев – член на Висшия съдебен съвет, и господин Йордан Христосков – управител на Националния осигурителен институт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има процедурно предложение за допускане в пленарната зала.

Моля, гласувайте направеното предложение.

гласували 168 народни представители: за 168, против и въздържали се няма.

Моля да поканите господата в пленарната зала.

Заповядайте, господин Овчаров.

ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ:
“ДОКЛАД

по Законопроект за държавния бюджет на Република България

за 2008 г., № 702-01-47, внесен от Министерския съвет

на 31 октомври 2007 г.

Комисията по бюджет и финанси на две заседания, проведени на 8 и 13 ноември 2007 г., разгледа Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2008 г.

На заседанията присъстваха от Министерството на финансите: Пламен Орешарски – министър, заместник-министрите Кирил Желев, Кирил Ананиев и Любомир Дацов; от Министерството на правосъдието: Сабрие Сапунджиева – заместник-министър, Димитрина Колева – директор на дирекция “Финансово-счетоводна дейност, планиране и прогнозиране”; Иван Искров – управител на Българската народна банка; от Министерството на образованието и науката: Кирчо Атанасов – заместник-министър, и Димитър Танев – главен секретар; от Министерството на труда и социалната политика: Димитър Димитров – заместник-министър, и Маргарита Николова – директор на дирекция “Финанси”; Мая Кипринска-Гьошева – член на Висшия съдебен съвет и други.

Законопроектът за държавния бюджет (в изпълнение на чл. 20, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет) беше внесен в Народното събрание на 31 октомври 2007 г., с което се спази предвидения двумесечен срок преди началото на бюджетната година.

В Законопроекта на държавния бюджет за 2008 г., в чл. 1 и 2, Министерският съвет е включил проектобюджета на Съдебната власт, разработен от Висшия съдебен съвет. Министерският съвет е изготвил и свое писмено становище към него, включвайки го в общите параметри на проекта като отделно предложение за чл. 1 и 2. С това вносителят е изпълнил изискванията на чл. 20, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет. В изпълнение на чл. 62, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 7а от Закона за устройство на държавния бюджет в законопроекта за първи път е включен като самостоятелен бюджетът на Народното събрание.

От името на вносителя законопроектът беше представен от министър Орешарски, а бюджетът на съдебната власт от госпожа Кипринска.

Политиката на Бюджет 2008 е насочена към реализиране на следните основни приоритети:

- противодействие на нарастващите външнотърговски дефицит и дефицитът на текущата сметка;

- преструктуриране на бюджетните разходи и ускорено модернизиране на публичната инфраструктура;

- финансово обезпечаване на програмите за научно-техническата и развойна дейност;

- продължаване на реформите в ключови социални сектори като образование и здравеопазване;

- обезпечаване на по-нататъшен ръст на доходите на заетите в публичния сектор и пенсионерите при постигане на устойчив темп на икономически растеж, стабилни публични финанси в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж, както и поддържане на стабилна макроикономическа среда в Република България.

Анализът на тенденциите в развитието на световната икономика през първото полугодие на 2007 г. показват, че тя поддържа висок темп на растеж, което до голяма степен е резултат от високия икономически растеж на нововъзникващите пазари. Очаква се тази тенденция да се запази и през следващия период.

Инфлацията е сравнително стабилна, въпреки съществуващите предпоставки за нарастване на цените на суровините от една страна, и от друга, съществуващото напрежение на кредитния пазар в Съединените щати, и възможността това да се отрази негативно върху останалите сегменти на общия пазар.

Европейската централна банка през първото полугодие на 2007 г. предприе мерки за повишаване на основните лихвени проценти. Тези решения са взети с цел поддържане на стабилна ценова политика. Ценовата стабилност е необходима, за да се осигури постоянен темп на развитие на европейската икономика.

През първата година от членството на България в Европейския съюз, икономическият растеж продължи да реализира високоустойчив темп от над 6%. През 2007 г. се отчете също високо равнище на чуждестранни и местни инвестиции, ускоряване нарастването на заетостта, както и засилване на конвергенционните процеси в страната.

Дефицитът по текуща сметка продължи да се увеличава, предизвикан от високо инвестиционно и потребителско търсене. Високото отрицателно салдо по текущата сметка е покрито изцяло от финансовата сметка. Общият баланс за периода януари – юли 2007 г. е положителен, като валутните резерви нарастват с около 923 млн. евро. През м. юли и август т.г. се наблюдава покачване на инфлацията, повлияна от нарастването на международните цени (горива и храни), неблагоприятните климатични условия и реколта, и нарастване на вътрешното търсене, поддържано от нарастващите доходи.

През м. април 2007 г. са изплатени предсрочно всички задължения към Международния валутен фонд.

Преките чуждестранни инвестиции за периода януари – юли 2007 г. достигат 2 млрд. 667 млн. 200 хил. евро, при 2 млрд. 334 млн. 900 хил. евро за същия период на предходната година.

Икономически допускания и макрорамка.

Предложената макрорамка за 2008 г. е изготвена при очаквана средногодишна цена на суровия петрол за 2007 г. около 68,1 долара за барел, като за следващите години цените са в диапазона от 67 – 70 долара за барел. Допуска се, че лихвите в евро ще се движат в рамките на 4,3-5%. Предполага се, че лихвите в долари ще се понижат и ще се движат в диапазона от 4,6-5,33%.

За 2008 г. е разчетен реален растеж на БВП от 6,4% или толкова, колкото е и растежът за 2007 г., а в сума по текущи цени се очаква да достигне 61 млрд. 711 млн. лв. След като през последните години основен принос в растежа на БВП от страна на търсенето имаха инвестициите, то през 2008 г. се очаква тази тенденция да се промени. Въпреки това техният дял ще остане сравнително висок – около 36-37% от БВП. В същото време приносът на потреблението в общия растеж на БВП ще остане стабилен в диапазона от 5,3-5,4 процентни пункта.

При изготвянето на прогнозата на инфлацията са взети предвид допусканията за външната среда; очакваната динамика на производителността на труда; допусканията за повишения в административните цени и въвеждането на по-високи акцизи. Очаква се понижаване на хармонизираната инфлация за 2008 г. както по отношение на нейното равнище в края на годината, така и на средногодишната й стойност, съответно с 4,8% и 0,3 процентни пункта спрямо 2007г.

За 2008 г. се прогнозира валутният курс на лева към щатския долар както в края на годината, така и средногодишно да бъде 1,40 лв.

През периода 2008-2010 г. се предвижда външното търсене да се запази относително стабилно, осигурявайки средногодишен реален ръст на износа от около 11-13%.

През 2008 г. дефицитът по текущата сметка се очаква да достигне 21,9%. Задържането му на високо равнище е резултат от вече формирания голям разрив между износ и внос в абсолютно изражение и нарастването на нетното изтичане на доход по преките чуждестранни инвестиции.
Конвергенция в европейски фондове

Въпреки отбелязаните високи темпове на икономически растеж в България през последните години, реалната конвергенция на доходите с европейските равнища и повишаването производителността на труда са все още предстоящо събитие.

През 2007 г. БВП на глава от населението в България се очаква да бъде 38,7% от средното равнище в Европейския съюз, а за 2008 г. да достигне 40,3%.

Въздействието за България от финансовата перспектива на Европейския съюз за програмния период 2007-2013 г. се проявява в следните направления: увеличаване на средствата по Кохезионния фонд; нарастване на средствата за програмите за развитие на селските райони; приток на свежи инвестиции най-вече по линия на структурните и Кохезионния фондове и други положителни резултати.


Консолидирана фискална програма за 2008 г.

През 2008 г. Министерският съвет предлага извършването на реформи в данъчно-осигурителната система, които са насочени към насърчаване развитието на бизнеса; повишаване събираемостта на данъците и редуциране дела на сивата икономика. Тези предложения бяха обсъдени при разглеждането на внесените законопроекти за изменение и допълнение на данъчното законодателство.

Резултатите от реформите са отразени в консолидираната фискална програма и в Законопроекта на държавния бюджет за 2008 г.

Общо програмата за приходите предвижда 27 млрд. 192 млн. 300 хил. лв. приходи, което в проценти представлява 44,1% от БВП.

Общо разходи и вноски в Европейския съюз 25 млрд. 370 млн. 900 хил. лв. или 41,1 от БВП. Положителното бюджетно салдо е в размер на 1 млрд. 821 млн. 400 хил. лв. или 3% от БВП.

За 2008 г. приходите по националния бюджет се предлага да достигнат 25 млрд. 340 млн. 200 хил. лв. От тях по националния бюджет от данъчни приходи е предвидено да постъпят 22 млрд. 98 млн. 900 хил. лв.; от неданъчни приходи – 3 млрд. 193 млн. 300 хил. лв. и от помощи 48 млн. лв. Спрямо 2007 г. данъчните и неданъчните приходи нарастват съответно с 4 млрд. 548 млн. 900 хил. лв. и с 453 млн. 600 хил. лв., а помощите намаляват с 35 млн. лв. От данъчните приходи най-голям относителен дял имат приходите от ДДС, след тях са приходите от социалното и здравното осигуряване, на трето място са приходите от акцизи, следват постъпленията от корпоративните данъци, от данъка върху доходите на физическите лица.

По консолидираната фискална програма за 2008 г. проектът на разходите е 25 млрд. 370 млн. 900 хил. лв., от които вноската в общия бюджет на Европейския съюз е 659 млн. 900 хил. лв. Проектът на разходите за 2008 г. е по-голям спрямо програмата за 2007 г. с 4 млрд. 378 млн. 900 хил. лв. или ръст от 20,8%, което е резултат от увеличението на общите разходи с 4 млрд. 353 млн. 400 хил. лв.

От общите разходи 24 млрд. 711 млн. лв., за нелихвени разходи са предвидени 24 млрд. 42 млн. 900 хил. лв. или увеличение с 4 млрд. 415 млн. 800 хил. лв.

С най-голям относителен дял от общите разходи са разходите за социалното осигуряване, подпомагане и грижи, които за 2008 г. нарастват на 8 млрд. 341 млн. 100 хил. лв. От тях за изплащане на пенсии са 5 млрд. 276 млн. 800 хил. лв., което е с 886 млн. 700 хил. лв. повече спрямо програмата за 2007 г. Ръстът е 20,2%. Осигурени са средства за провеждането на политиката за увеличаване на доходите от работна заплата през 2008 г. на две стъпки: от 1 януари – компенсиране на всички ощетени от въвеждането на плоския данък с работни заплати до 430 лв. за заетите по трудово правоотношение и до 375 лв. за заетите по служебно правоотношение; и от 1 юли – индексация на всички работни заплати на заетите в бюджетния сектор с от 5 до 10%.

Значително нарастват средствата за дълготрайни активи, които от 2 млрд. 818 млн. лв. по програмата за 2007 г. се увеличават на 4 млрд. 257 млн. 900 хил. лв. или с 1 млрд. 439 млн. лв., ръст 51,1%. През 2008 г. капиталовите инвестиции на държавата са насочени главно към мащабни обекти с национално значение като изграждането на Дунав мост 2, реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и др. В рамките на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи на общините е осигурено продължаването на строителството на екологични обекти с висока регионална и национална значимост като пречиствателни станции за отпадни води, депа за твърди битови отпадъци и др.

В консолидираната фискална програма за 2008 г. е предвиден резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 694 млн. лв., като към него се включват: резерв за структурни реформи и фискална устойчивост, резерв за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, както и резерв по бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт, съдебната власт и Народното събрание.

От средствата в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се разходват до 25 на сто за превантивни дейности.

От гледна точка на бюджетната политика резервът в частта за фискалната устойчивост през 2008 г. замества 90-процентното правило, прилагано през миналите години.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително и е в размер на 1 млрд. 821 млн. 400 хил. лв., 3% от БВП.

В разпределението на разходите по функции в консолидираната фискална програма най-висок дял от публичните разходи се предвижда за сферите на социалното осигуряване, подпомагане и грижи – 31,7% от общите нелихвени разходи, 12,3 от БВП; икономически дейности и услуги – 15,6% от общите нелихвени разходи; отбрана и сигурност – 12,9%; образование – 10,8%; здравеопазване – 10,7% от общите нелихвени разходи.

По консолидираната фискална програма за 2008 г. разходите:

- за образование са 2 млрд. 607 млн. 700 хил. лв. и спрямо програмата за 2007 г. са увеличени с 473 млн. 100 хил. лв. Това е ръст от 22,2%;

- за наука са отделени 268 млн. 800 хил. лв. и спрямо програмата за 2007 г. са увеличени с 80 млн. 600 хил. лв., тоест ръст от 42,8%;

- за здравеопазване са отделени 2 млрд. 571 млн. 200 хил. лв. и спрямо програмата за 2007 г. средствата са увеличени с 354 млн. 700 хил. лв., ръст 16%;

- за култура са заделени 376 млн. 400 хил. лв. и спрямо програмата за 2007 г. са увеличени с 57 млн. 700 хил. лв., тоест ръст с 18,1%.


Проект на държавния бюджет за 2008 г.

Проектобюджетът е разработен въз основа на показателите на макроикономическата рамка.


І. Републикански бюджет

В приходната част на републиканския бюджет са включени предложените от Министерския съвет промени в данъчното законодателство, внесени в Народното събрание.

От общите приходи най-голям относителен дял заемат приходите от данък добавена стойност – 44,3%. В предложените разчети ДДС е 8 млрд. 110 млн. лв., като увеличението е с 1 млрд. 809 млн. лв., тоест 28,7%. На второ място са постъпленията от акцизи – 3 млрд. 797 млн. 700 хил. лв., което осигурява 20,7% от всички приходи. Увеличението спрямо 2007 г. е с 625 млн. лв.
Постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица са 2 млрд. и 150 млн. лв., което представлява 11,7% от всички приходи. Увеличението спрямо 2007 г. е със 704 млн. лв., тоест ръст от 48,7%. С най-голям ръст спрямо предходната година се очертават постъпленията от корпоративния данък, които от 1 млрд. 319 млн. и 800 хил. лв. за 2007 г. нарастват на 2 млрд. 128 млн. и 300 хил. лв., тоест ръст от 61,3%.

Общият размер на разходите по републиканския бюджет достига 17 млрд. 6 млн. и 600 хил. лв., като отбелязват ръст от 2 млрд. 599 млн. и 500 хил. лв. Този ръст се разпределя, както следва: за увеличаване на разходите по републиканския бюджет – 1 млрд. 434 млн. и 200 хил. лв., за увеличаване на трансферите (субсидиите) – 1 млрд. 139 млн. и 800 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз – 25 млн. и 500 хил. лв.

Увеличението на разходите по републиканския бюджет се разпределя, както следва: за увеличение на текущите разходи с 645 млн. и 300 хил. лв.; на капиталовите разходи с 381 млн. и 400 хил. лв.; на прираста на държавния резерв с 50 млн. лв. и увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи с 357 млн. и 600 хил. лв., в това число 300 млн. лв. за частта за фискална устойчивост.

Бюджетното салдо се предлага да бъде положително и в размер на 1 млрд. и 302 млн. лв., тоест около 3% от брутния вътрешен продукт.

ІІ. Бюджет на съдебната система

С приетия от Висшия съдебен съвет бюджет на съдебната система за 2008 г. се предлага увеличение на субсидията от републиканския бюджет от 262 млн. и 500 хил. лв. за 2007 г. на 409 млн. и 700 хил. лв. за 2008 г., тоест нарастване на субсидията със 147 млн. и 200 хил. лв. или с 56,1%. Част от увеличението на субсидията е резултат от предложеното намаление на приходите от дейността на органите на съдебната власт с 2 млн. и 900 хил. лв. По отношение на разходната част се предлага увеличение на текущите разходи със 115 млн. и 500 хил. лв. и на капиталовите разходи с 28 млн. и 800 хил. лв.

От текущите разходи основното увеличение се иска за заплати и възнаграждения, което се формира от увеличаването на числеността на персонала и средната работна заплата.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. са разчетени 13 хил. 518 щатни бройки, а с проекта на Висшия съдебен съвет за 2008 г. се предлага те да нараснат на 15 хил. 437 щатни бройки или в повече с 1919 бройки спрямо 2007 г. Министерският съвет, отчитайки изложените мотиви за необходимите им допълнителни щатни бройки, предлага числеността да нарасне на 14 хил. 216, което е с 698 щатни бройки повече спрямо 2007 г., от които 22 за новия Висш съдебен съвет и 55 щатни бройки за Инспектората към Висшия съдебен съвет, и с 1221 бройки по-малко от искането на Висшия съдебен съвет.


Каталог: Stenogrami -> Stenogrami Velichklov
Stenogrami Velichklov -> Заседание софия, четвъртък, 29 юни 2006 г. Открито в 9,01 ч
Stenogrami Velichklov -> Заседание софия, петък, 9 юни 2006 г. Открито в 9,05 ч
Stenogrami Velichklov -> Заседание софия, четвъртък, 20 март 2008 г. Открито в 9,05 ч
Stenogrami Velichklov -> Заседание софия, петък, 26 септември 2008 г. Открито в 9,03 ч
Stenogrami Velichklov -> Заседание софия, петък, 29 септември 2006 г. Открито в 9,00 ч
Stenogrami Velichklov -> Заседание софия, сряда, 15 октомври 2008 г. Открито в 9,05 ч
Stenogrami Velichklov -> Заседание софия, петък, 27 юни 2008 г. Открито в 9,03 ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница