Програмата се инсталира в ‘C:\Program Files\Fingerprint T&a system’,ако е необходимо да я промените, моля натиснете'Browse’Дата17.06.2017
Размер86.95 Kb.
#23767
ТипПрограма


1.2.2 Admin range 10Chapter Ⅰ Инсталация


Поставете CD в CD-ROM устройството, стартирайте ‘setup’, следвайте описанието.

 

Натиснете ‘Next’

Програмата се инсталира в ‘C:\Program Files\Fingerprint T&A System’,ако е необходимо да я промените, моля натиснете'Browse’.

Моля натиснете ‘Next’

Натиснете‘Install’.Натиснете ‘Finish’ за да приключите инсталацията.


Execute procedure


След приключване на инсталацията се появява “Fingerprint T&A System” shortcut на работния плот ,след стартиране се появява:

1). Началната настроика на USER е Admin.

2). Password: При първоначално стартиране не се нуждае от парола.

 

Натиснете “Sign In” директно. 

 

HR- Операции и процедури:

1. Основни операции и процедури


Влезте в системата ‘Fingerprint T&A System’ от работния плот.

 

Въвеждане на архива на персонала—→HR Management->Department setup: Вавеждане име на фирмата .

 

Добавяне номера и вавеждане на персонала—→Connect with terminal->Fingerprint management: Въведете номера на персонала.

 

Параметри за цомуникация с устройствата.—→Connect with terminal->Add terminal:Въведете настройки за комуникация с устройствата.

 

Upload въведените данни за персонала към четеца.—→Fingerprint management->Upload fingerprint: След връзка с четеца му прехвърлете данните.

Бележка:Ако връзка не може да се осъществи моля проверете комуникационните настройки.

—→Прозорец на терминалите->Select terminal—→Upload all records: Сваляне на записите от четците към компютъра.

 

  

 

 


I Системни настройки


 


1.1 Създаване на базаданни- Database link


Има две опции за създаване на база данни

1.1.1 Като Access базаданни


‘D:\Program Files\ Fingerprint T&A System \Main_Data.mdb’ ACCESS , това е инсталационния път.


1.1.2 Като SQL2000 базаданни
Натиснете “OK” за да приклячите операцията,програмата ще се затвори, след което я стартирайте отново.


Бележка:

Тук SQL2000 е необходимо да се инсталира от потребителя, можете да видите процедурите по инсталация тук “ Install SQL 2000 Server”. 


1.2 Administrator Set


‘Admin’ като ‘Super Administrator’ и не може да бъде променян.Ако променяте паролата ,моля настройте ‘Administrator’s password setup’.


1.2.1 Add administrator-Въвеждане на администратор


Натиснете ‘Add’

Class: Има super administrator и general administrator права.

Super: Can manage all departments, it is useless even select certain purview.

General: Can select certain purview to manage department or group-manage.


1.2.2 Admin range


Въведете пред‘Function range’ за да могже да променя настройките от меню.

Въведете пред ‘Department Range’ за да изберете департамент.

Въведете пред ‘Terminal Range’ за избиране на четци.

Натиснете OK след настройките, запаметете ги, системата ще потвърди “Operation done’.1.3 Password Set- настройка на паролата.


Може да промени паролата след като въведете старата и потвърдите два пъти новата.


1.4 Backup Database-Архивиране на базата данни.


Функция: Превантивна мярка поради гршки или загуба на данни на компютъра. 

 

1.5 Recover Database-Възстановяване на базата данни.1.6 Compress Database

Функция: Компресира базата данни


1.7 Clear Obsolete Data

Функция: Изтрива старите данни за чекирания на персонала.


1.8 Initialize System:

Функция: Поради грешки в системата , това може да инициялизира системата,след което да възстановите архивираната база данни , заводската настройка след инициялизацията е ‘654321’.

1.9 Exit System

Излезане от системата.

 

II HR


 

 

2.1 Set Department -настройки на отдели.


Функция: Въвежда отдели след вивеждане име на фирмата, променя и изтрива отдели.

Операция: ‘HR’-à’Set Department’, въвежда: изтрива, запаметява.

 

 

2.1.1 Append department


Операция: Изберете отдел и натиснете Append въведете име и натиснете Ок.

Бележка : максималната дълбочина на отделите е 4 нива, отделите трябва да бъдат кат брой ≤99.
2.1.2 Modify Dep-Промяна на отдел.


Операция: Изберете отдела който трябва да се промени и натиснете ‘Modify’, въведете новото име , и натиснете ‘OK’за да завършите операцията.

 

2.1.3 Delete Dep-изтриване на отдел.


Операция:Изберете отдел за изтриване,натиснете ‘Delete’, натиснете ‘OK’ за завършване на операцията.

 

Бележка: Ако има персонал кийто не може да бъде изтрит , необходимо е да го преместите от този отдел, моля консултираъте се с ‘Staff Management’. 

2.2 Staff info definition-информационни дефиниции за персонала


Има няколко параметри за персонала: Name-име, ID number-Входящ номер, Department-отдел, и такива които не могат да се променят.

В този прозорец, могат да се дефинират подразбиращи параметри,полета за персонала, натиснете ‘Open’ бутона. 

2.3 Staff Management-настройки на персонала.


Функция: дефиниране на персонал ,неговите функции и настройки.

2.3.1 Append-въвеждане.


Натиснете ‘Append’ и изберете отдел, въведете информация за персонала,натиснете ‘OK’.

Натиснете “Save”.

 

2.3.2 Modify staff-промяна на персонала


Функция: преместване на персонала; или напуснал.

Изберете,натиснете‘Modify’.Тук могете да промените настройките след което натиснете “Save”. 


 

There have two methods for demission:

1) After demission, system doesn’t save staff any information, and you also can delete the demission staff directly from head office, such as following procedures:Then click “Modify”, the procedure is the same as department redeploy.Click “Save”.

 

2.3.3 Import staff information-Въвеждане на информация за персонала


 

 
2.3.4 Print-Отпечатване.

 

След настройка моге да бъде отпечатано.

 

2.3.5 Export file-Експортиране на файл.Изберете мястото за експортиране.

 

III Attendance-обслужване.3.1 parameter set-настройка на параметрите.
, това означава ,че ако персонала се е чекирал няколко пъти ,системата приема за вярно само првото.
 

Ето няколко примера :

1. Да вземем 10-10-2007, за влизане 09:00, за излизане 17:00 (моля вижте shift set за детайли), ID No 100523 персонала е влязал и излязал в нормално време, от “Search Attendance Results” показва резултатите на персонала, и резултатите могат да се намерят като“Attendance Report” (като в следащият прозорец))

 

Резултати: Софтуера ще калкулира репорта правилно.

 

2. Да вземем 03-10-2007,за влизане 09:00, за излизане 17:00 , ако персонала не се е чекирал правилно програмата не може да изчисли правилно работното време:Резултати: Персонала няма никакви записи за изминалият ден.


3. Да вземем 02-10-2007,за влизане 09:00, за излизане 17:00 , като пример в следващия прозорец е човек забравил да се чекира правилно за край на работното време:

Резултати: Персонала няма никакви записи за изминалият ден .


4. Да вземем 04-10-2007,04-10-2007,on duty time 9:00,off duty time17:00(please see shift set for shift details, must sign in as example, if staff late on duty or leave early off duty, system will count the time so as to take relevant action, such as following windows:

Results: As long as late for work, or leave early, system can record staff attendance instance correctly.Overtime Dynameter: Ако работи един час ,една минута един ден,колко пъти да отброи. Leave definition: Настройка на легалното отсъствие от фирмата,като пример е почивка по лични причини ,сватба ,починал близък роднина и тн..

Начин:

Натиснете OK за запаметяване.3.2 Holiday list-Настройка на списака за празнични дни.3.3 Shift set-Настройка на работните смени.3.3.1 Timetable maintenance-Настройка на смени.


Функция: Настройка на работни времена за персонала.

Бележка: Must clock in/out е че трябва да се проверява чекиране за влизане и излизане на персонала;ако не е чекнато означава че се подразбира само вход и изход на персонала без значение раб. Време.

Overtime timetable: ако има извън работно време, ако е дефинирано ИРВ, трябва да бъде пусната опцията.

Must Overtime: Персонала трябва да работи по ИРВ таблица

Free Overtime: Првишеното нормално работно време ,системата да може да преброи автоматично ИРВ,но не може да бъде по-малко от наи малко настроеното..

Append Timetable:Input on/off duty timetable, including workday and work time, and free overtime minimum time.Notice: If free overtime on workday, you can draw√at the front of “Free OT”, such as above window:

If overtime on weekends or on holiday, you need to append another timetable, and need to select “Free OT” or “Must OT”, or decide by overtime timetable.

 

3.3.2 Shift Maintenance


Function: plus each timetable together, and get a completed shift.

You can setup one shift, but there has three periods of time, and shift period of time must get value from “Timetable maintenance’.

Note: System can identify automatically from three periods of time, it will range by time, if upper timetable is blank, system will upgrade automatically.

In below picture, through adown arrowhead, there can see several timetables in 3.3.1 Shift Maintenance here.Append:


Click “Append”, then appear the following window:

At last, click “Save”.


3.4 Schedule


Function: Make one staff or in batches assign by the shift, and regulate correct on/off duty time.

3.4.1 Append


Select staff or department that need to schedule, click ‘Select’, then click “Append’” to enter next interface, at this interface you can see schedule staff, date, cycles (Week or Day), then select the shift under shift title, click ‘OK’ to finish operation.

Note: If modify shift for few staffs or one staff, you can click ‘Search/Modify”, refer to the following window, click downwards arrowhead to adjust shift parameters.

Steps:

Click “Schedule” to enter the menu, (system default all the staff), select the staff that need to schedule, then select date, then click “Append”.

From above picture, there has “Include Holiday”, this means staff needs to work in a whole year, and there is no rest time in a year.

In “Cycle”, there have two options: Week and Day, so user can select according to the different instance.

Week: make shift by this rule for every cycle week

Day: make shift by this rule for every cycle day, and the maximum number can’t exceed 31 days.

Set Week as example, such as following steps:Such as above picture: please see the timetable of shift setup, (system default Rest as timetable, and don’t account as attendance stat, attendance time is as 0).


3.4.2 Search / Modify
See above picture, there has a down arrowhead at arrowhead, click here, you can change intraday work and rest time, especially for temporary schedule.


3.5 Attendance log


At below window, you can see staff attendance log, including PC-sign, No register exception instance.

Method: select staff that needs to query, you can see all registered records from beginning and end date.Then click “Search TA log”
3.6 Attendance Stat Report


This is all attendance data stat results, including attendance setting, shift schedule, exception, as long as these tree items deal with correctly, then you can get the correct attendance stat report.

Select date and staff, then click ‘Search”, you can see ‘Attendance log”, “Absent”, “Business/Leave”, every day attendance report, Attendance stat report.

 

  

 

IV Exception4.1 Away on business/leave


At this interface, you can add/modify staff holiday type, unit is as hour or day.

Note: Holiday type can be added on ‘Holiday definition’ on attendance parameter.Here you can append one by one or in batches, and also can query records to rectify.


4.2 Forget to clock in/out


At this interface, you can add staff attendance condition, and there has 6 kinds of condition to option. If there has staff that forgets to check attendance, you can use this function to do.

When makeup staff attendance information, you also can query and modify attendance information.


4.3 Overtime register


Makeup Overtime is setup according to overtime timetable of shift, you only can register overtime after setting the schedule.

Operation: First select the staff, then select overtime date period and overtime shift name, then click “Append”.

In “Search/Delete”, you can monitor and delete the overtime staff.

 

V TA Screen5.1 TA screen


Function: Here can transmit terminal all data to PC.


 VI Connection


 

 

6.1 Connect to terminal


Terminal parameter setting

Method: “TA Screen”-à’Connect to terminal”

a. Click ‘Append”, it will spring a window to input some corresponding values.
b. DEV NO: this is terminal No, the default setting is ‘1’ when leave factory, if you need to modify device NO, you should do in device.
c. DEV Type: this is main board edition (turn off the device, press ‘ESC’ key to turn on the device. you can see soft items on showing information).
d. Communication Mode: there are three options: if computer COM port is through RS232 or RS485 converter to connect with terminal, please select ‘485/232’, at the same time, ‘COM’ should select a usage COM口(in general as COM 1 or COM 2); If your computer is through network (RJ45, has IP address) to connect with terminal, please select ‘TCP/IP’, at the same time, you should input terminal IP address on item “IP address” (default setting is 192.168.1.14, user can modify IP address or other network parameter according to the instance).
e. TCP/IP port default setting is “5005”, “TCP/IP communication password is “200409”, Baudrate is “9600”.
f. If your computer is through Modem to connect with terminal, then select “Tel”, at the same time, you should input telephone number that connect with terminal on “Tel No” item, you should input waiting time value on Dial Time(second) , unit is second, we suggest 20 (it will disconnect automatically when there is no response on dial).
g. “Remark” is terminal installation attention (suggest to input important words).

If you want to modify parameter, please select a piece of record, then click “Modify”, please consult ‘Append” operation.

If you want to delete a certain communication parameter record, please select this record, then click “Delete” button.

Note: “Administrator”, “Administrator record Alarm” are setup for only one time, we suggest user to use default setting when leave factory.

When “Communication”, you can connect with terminal after setting these parameter, and terminal and computer can be adjustable time correctly.

Clear Admin”

This can delete manage administrator after connecting with terminal, then you can use other person to act as terminal administrator.

Initialization”

When the value exceeds the high point, or other reasons need to delete terminal all records and all staff, then you can initialize the terminal.

Note: after initialization, terminal all data will lose.

“Set alarm clock”

This function can give the correct time on appointed time, hint on/off duty time, urgent notice alarm and so on.

“Lock control”

This can connect with access control system, and also can control access control lockup time, that is open time, close time.

Operation:

Click “Append”àInput relative information, for example, Dev No is from number 1 to 255, Comm Mode (TCP/IP, 232/485 for option), TCP/IP port (default as 5005), IP address default as 192.168.1.xxx. When connect with terminal, you need to check or re-setup. 

Click “Save”.

Click ‘Communication”

After connection successfully, such as following window, it will appear a dialogue box, click “OK” to enter management menu.

 

 Click “OK”.

From above picture, you can finish fingerprint management.

For example, if you need to upload fingerprint information to database, such as following procedures:

Select staffàClick ‘Upload Finger”, appear following window:

Note: ID number on terminal must be the same as software ID number, please don’t transmit the staff without fingerprint, otherwise the transaction speed will be slowly. Because terminal look for same ID number on server when transaction, if there is no same ID number on software, terminal will find from first staff to last staff, so this will reduce exchange speed.

Download finger is reverse with Upload finger,which download database info to terminal, When download, you can click “Download finger” directly, so this can transmit data from database to terminal. At the same time you also can operate on software or delete fingerprints on software after connection successfully.Delete Admin: Here can delete terminal admin.

Initialization: Make terminal all information to default setting when leave factory, after recovering, all the data on terminal will be deleted completely. 

 

Access control details procedures


1. Add:

1. Append department

Click Department-----Click ----Input department name-----Click

 

2. Append staffClick ------Click ------Input staff name, ID number, select department -----Click

Note: Only there has department, then it will have staff, this will pursue staff in/out condition.

3. Append device

Click -----Click, Fill in relative parameters----Click then -----Communication

Note: Only the terminal communicate with PC successfully, then you can continue to do following operations.

4. Click Device ———Add on/off duty time, shift body (there has saying morning shift and middle shift)

5. Click Device ———Make schedule for staff, and assign the setting timetable for the staff.

 

二,Download1. Click Device ———Select the Device that will download records———OR ,query records

2. Click Device ———Select staff, timetable, then query relative records.


VII Install SQL 2000


1. Installing MS SQL Server 2000 (Manual Setup)

§         Open folder of CD-drive, double click auotrun.exeSelect SQL Server 2000 Components. Select Install Database Server. Press Next. Press Next. Press Next.Write your Name and company name and press next. 

Press Yes.Press Next.Press Next.Press Next.Fill up following information

User Name: administrator

Password:

Domain: Server

If you don’t know name of your computer Please, follow these steps. Minimize all applications right click on My Computer Select Properties click on Network identification tab.  Read Name of your computer and press Cancel. Select Mixed Mode (windows Authentication and SQL server Authentication)

Give Blank password for “SA Login ID”

And here you can choose “blank Password (not recommended)

 

Press Next. Press Finish.

Restart machine.

 

  

 Каталог: FTP -> Other -> OLD Data -> Documents -> Manuals
Manuals -> Програма Кабел за захранване и видеосигнал
OLD Data -> Особености при инсталирането на hundure с-ми за контрол на достъпа и работното време
OLD Data -> Инсталация 1 Инсталиране на хард диск &dvd записвачка
OLD Data -> 4. 0 инсталиране
OLD Data -> “Сигурността има глас” Ръководство за потребителя
OLD Data -> Представяне Вашата "Everspring es053"
OLD Data -> I. Описание 2 II. Изглед 2 Преден панел 2
OLD Data -> Обяснителна записка обект: Търговско-развлекателен комплекс гр. Банско


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница