Програмата „Учене през целия живот Краен срок за подаване на предложенията 14. 03. 2008 гДата16.10.2018
Размер39.73 Kb.
#89614
ТипПрограма


Национална покана за кандидатстване

с предложения за проекти по Трансфер на иновации по

секторна програма „Леонардо да Винчи” на

Програмата „Учене през целия живот”
Краен срок за подаване на предложенията – 14.03.2008 г.
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпусната финансова подкрепа за проекти по дейност „Трансфер на иновации”.

Институции и организации, които имат право да кандидатстват:

Потенциалните участници в програмата са държавни, обществени или частни юридически организации и институции, които работят в сферата на професионалното образование и обучение. Такива могат да бъдат: • Институции или организации, предлагащи професионално образование и обучение;

 • Асоциации, развиващи дейност в областта на професионалното образование и обучение, включително асоциации на обучители, родители, учители;

 • Предприятия, фирми, социални партньори, професионални организации, включително търговски палати, браншови камари и др.;

 • Организации, предлагащи професионално ориентиране, консултиране и информационни услуги, отнасящи се до учене през целия живот;

 • Институции, отговорни за системите и политиката в областта на професионалното образование и обучение през целия живот на местно, регионално и национално ниво;

 • Изследователски центрове;

 • Висши училища;

 • Организации с нестопанска цел, доброволчески организации и неправителствени организации.

Кандидатства организация координатор от името на консорциум от партньори.

Необходими документи за кандидатстване:

Всички кандидати следва да се запознаят с Общата покана за подаване на предложения 2008 на Европейската Комисия.

Предложенията за проекти следва да съдържат: • Формуляр за кандидатстване (1 оригинал и 2 копия + копие на електронен носител);

 • Придружаващи документи (изискват се само за частни юридически лица и юридически лица с нестопанска цел):

  • съдебно решение или учредителен акт;

  • свидетелство за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от три месеца преди крайния срок за подаване на документите;

  • счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за изминалата година.

Учредителният документ, удостоверението за актуално състояние и счетоводните документи могат да бъдат копия, заверени с „Вярно с оригинала”, с подпис и печат на организацията.

Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на формулярите за кандидатстване, посочени в инструкциите в самия формуляр. Документи, неотговарящи на посочените изисквания, се смятат за нелегитимни.


Срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на предложенията за проекти е 14 март 2008 година. Документите се подават с препоръчана поща на адрес:Център за развитие на човешките ресурси
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
София 1000


На плика трябва да има надпис: Програма „Леонардо да Винчи” – Трансфер на иновации

За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след тази дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени липсващи документи или страници от документи не се разглеждат след крайния срок. Документи на ръка не се приемат.


Разглеждане и оценка на предложенията

Разглеждането и оценката на предложенията по дейност „Трансфер на иновации” протича на три етапа: • I етап – Проверка на легитимността на подадените кандидатури

 • II етап – Оценка на качеството - предложенията се разглеждат и оценяват от външни за ЦРЧР оценители

 • III етап – Утвърждаване на списъка с одобрени проекти от ЕК

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от селекцията с официално писмо. Списъкът с одобрените за финансиране проекти ще бъде публикуван на сайта на ЦРЧР.За контакти и допълнителна информация:

Лъчезар Африканов

тел.: 02/ 915 50 21

e-mail: lafrikanov@hrdc.bg

Теодора Гюрова

тел.: 02/ 915 50 20e-mail: tgurova@hrdc.bg

Регионален офис - Велико Търново
тел.: 062/ 65 20 39

e-mail: ro_vtarnovo@hrdc.bg
лице за контакти: д-р Геновева Николова
Регионален офис - Хасково

тел./факс: 038/ 66 35 01
e-mail: ro_haskovo@hrdc.bg
лице за контакти: Лидия СтайковаЦентър за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет.3

тел.: +359 2 9155010, факс: +359 2 9155049

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bgСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница