Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2016 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, алДата01.01.2018
Размер274.81 Kb.
ТипАнализ


Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

П Р О Г Р А М А
за развитие на читалищната дейност в община Добричка,

град Добрич за 2016 годинаВъведение

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2016 г. се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Добричка предложения за дейността им през 2016 г.

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Добричка цели обединяването на усилията за развитие и утвърждаването на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на община Добричка.

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.


Раздел І – Ресурси. Анализ на ресурсите
В община Добричка са съдебно регистрирани общо 42 читалища, като всички са регистрирани и в Регистъра на народните читалища в Министерството на културата. Субсидирани с държавна субсидия за 2015 г. са 35 читалища с общата сума 332 800 лв. Тази сума се получава за 47 бройки от субсидираната численост.

Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерството на финансите механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата. А за да бъде този механизъм адаптиран към местните условия и съобразен със спецификата на функциониране на читалищата в община Добричка, читалищните секретари на общо събрание избират свои представители за участие в разпределението на годишната субсидия от общинска комисия, назначена от кмета на община Добричка.

В община Добричка има над 1500 читалищни членове. В почти всички читалища има различни по големина библиотеки, работят активно около 60 постоянни и временни художествени колектива с над 1200 самодейци, които имат над 450 читалищни, общински и национални изяви за годината.

Анализа и обобщаването на ресурсите за читалищната дейност в община Добричка води до следния извод:

„Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като такива на гражданско общество”.

Близо 80% от всички мероприятия в културния календар на община Добричка за 2015 година са реализирани в читалищата на общината. По всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело у нас читалищата от община Добричка вече работят и имат конкретни достижения: • Съхраняване на националните традиции и идентичност е изискване на нашата културна политика, която читалищата осъзнават и развиват масово, разнообразно и на все по – високо художествено равнище.

 • Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активират гражданското общество.

 • За всички читалища вече е ясно, че проектите са допълнителен източник за финансиране на читалищната дейност.

 • Създаването на международни и национални връзки вече е приоритет за читалищата от община Добричка. Те могат да се похвалят с трайни и ползотворни контакти с Румъния и Турция.

Община Добричка оказва съдействие на читалищата при реализирането и укрепването на нови и съществуващи вече контакти.

Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на проблемите пред читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен потенциал.Такива са: • Обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите услуги.

 • Привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на социалния състав.

 • Квалификация на кадрите.

Решаването на други проблеми изисква активното партньорство на местните власти и Министерството на културата:

 • Осигуряване на средства за ремонт и поддръжка.

 • Компютъризация на читалищата и модернизация на движимата материална база.

 • Осигуряване от Министерство на културата на възможност за ежегодно увеличаване на субсидираните бройки.

 • Осигуряване на целеви средства за провеждането на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” като празник включен в Националния календар.Раздел ІІ: Стратегически цели и документи, цели и приоритети.
Стратегическа цел

Утвърждаване на читалищата в община Добричка, град Добрич като жизнени и функционални културно- просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.Стратегически документ

Общински план за развитие на община Добричка, град Добрич (2014 – 2020 г.)Цели и приоритети

1. Осигуряване подкрепа за читалищата в община Добричка за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с културните традиции на общината.Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство.

2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено – значими сфери.Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и контакт, повишаване ролята на читалищата за социалната и културна интеграция на различни социални общности, включително такива от етническите общности.

Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество.

3. Насърчаване на трансграничното сътрудничество.Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни контакти.

4. Развитие по поддържане на читалищната инфраструктура


Раздел ІІІ: Дейности. Календарен план.
м. януари 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Честване 168 години от рождението на Христо Ботев

06.01.

Народни читалища и училища

Водосвет за здраве съвместно с църковното настоятелство за Йорданов ден

06.01.

НЧ с. Божурово

НЧ с. Камен

НЧ с. Дончево

НЧ с. Житница

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. Одринци

НЧ с. Ведрина

НЧ с. Карапелит
Честване на 160 години от рождението на Райна Княгина

06.01.

НЧ с. Смолница

НЧ с. ДончевоМеждународен ден на думата

,,Благодаря “- изработване на картички, значки, постери с интересни мисли,инициатива“Пощенска кутия на благодарността“08.01.

НЧ с. Божурово

НЧ с. Смолница
Честване на 138 години от рождението на П.К.Яворов

13.01.

ОУ с. Стефаново

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Козлодуйци

НЧ с.Ст.КараджаИзложба на сурвакници и детски рисунки

14.01.

Народни читалища, училища, ЦДГ

За живота и творчеството на Гео Милев -121 години от рождението му – литературно четене, беседа

15.01.

НЧ с. Смолница

НЧ с. Житница

НЧ с. Дончево

НЧ с. Бенковски
Честване на традиционния празник Бабин ден – пресъздаване на ритуала, общоселско увеселение

21.01.

Народни читалища от община Добричка

Честване на 138 години от освобождението Добрич.Поднасяне на цветя пред паметната плоча в читалището,посещение на военното гробище в град Добрич.

27.01.

НЧ с. Росеново


Честване 153 години от рождението на Алеко Константинов, изложба, кът с произведения, литературно четене

януари

НЧ с. Одринци

НЧ с. Бенковски

НЧ с. Победа

ОУ с. Победа

НЧ с. Дончево

НЧ с. Ломница

НЧ с. Бранище


Изложение – базар на плетива

януари

НЧ с. Ф. Дянково

Честване на християнските празници Йордановден, Ивановден, Андоновден и Атанасовден

м.януари

Народни читалища от община Добричка

Пенсионерски клубове

от община Добричка
м. февруари 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Ден на природолюбителя, пчеларя и здравето – дегустация на мед, връчване на корона и излъчване на най – добрия пчелар, изложба на мед и медни продукти

м.февруари

НЧ с.Камен

НЧ с. Карапелит

НЧ с. Ведрина

НЧ с. Божурово

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. КотленциЧестване на 150 г. от рождението на Дядо Благо/Стоян Русев/,писател,автор на книги за деца

02.02.

НЧ с. Дончево

НЧ с. СмолницаОтбелязване на Международния ден на болните-беседа за промените в Закона за здравето с общопрактикуващия лекар

11.02.

НЧ с. Божурово


160 години от създаването на първото българско читалище – организирано посещение на ученици в читалището, запознаване с дейността на читалището, конкурс на тема“Читалището-средище на духовността“

11.02

НЧ с. Божурово

НЧ с. Котленци

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Ломница

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. СмолницаЧестване Деня на лозаря „Трифон Зарезан” конкурс за най-добро вино,избор на цар на виното,общоселски тържества

14.02.

Народни читалища от община Добричка


144 години от обесването на Васил Левски рецитали, концерти за патронни празници на училищата

19.02.

Народни читалища и училища от община Добричка

134 години от рождението на Владимир Димитров Майстора – изложба и конкурс за най – хубава рисунка на тема „Моето село – моят свят” запознаване с живота и творчеството на Майстора

м.февруари

НЧ с. Ведрина

НЧ с. Методиево

НЧ с. Победа

НЧ с. Одринци

НЧ с. Стожер


Беседа с членовете на клуб „Приятели на книгата” на тема „Майчиният ми език като символ на толерантност”. Изработване на постер по повод Международния ден на майчиния език

21.02.

НЧ с. Божурово


Конкурс за рисунка – церемония по награждаване на победителите ,,Работилница за умения и добродетели”

м.февруари

НЧ с. Ломница


Изложба на рисунки на най-талантливите художници и творци от детска градина и училище

25.02.

НЧ с. Бенковски

ОУ с. Бенковски

ЦДГ с. Бенковски


Здравна беседа на тема „Здравословното хранене“

м. февруари

НЧ с. Царевец

Изложба на тема“Съхранете българското“,

Ден на добринатам. февруари

НЧ с. Плачи дол


м. март 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

„Приеми духът на миналото, съхрани го и го предай на поколенията след теб“ – среща на различни поколения самодейци

01.03.

НЧ с. Бранище

Отбелязване на Деня на мартеницата и Деня на любителското художествено творчество – изложба на мартеници, изработени от деца, гостуване на самодейците в ЦДГ и ОУ, увеселения и съвместни тържества

01.03.

Народни читалища, училища и детски градини от община Добричка

Тържества и музикални програми, изложби, литературни кътове по случай Националния празник 3-ти март

02.03-03.03.

Народни читалища, училища от община Добричка

Поход до паметника, полагане на цветя и програма от ученици и самодейци от Паскалево

03.03.

НЧ с. Паскалево

ОУ с. ПаскалевоСедянка – представяне на новата пиеса на театралния състав на читалището и кулинарна изложба

06.03.

НЧ с. Царевец

Честване на международния ден на жената 8 – ми март – изложби, общоселски увеселения, празнични концерти

08.03.

Народни читалища, училища и целодневни детски градини от община Добричка

Празнуване на Сирни заговезни с организирано палене на огън, хвърляне на стрели и общоселско веселие край огън


13.03.

Народни читалища от

община Добричка


Честване на традиционния празник – Тодоровден изложби на обредни питки и хлябове, наречени ,,конче” или ,,копито”,надбягване с коне, магарета19.03.

НЧ с. Камен

НЧ с. Черна

НЧ с. Царевец

НЧ с. КотленциПролетен празник – посрещане на първа пролет

21.03.

Народни читалища, училища и целодневни детски градини от община Добричка

„Щъркелите се завърнаха“ – пролетен детски карнавал

22.03.

НЧ с. Ф. Дянково

Презентация на тема „Водата – същност и ползи“

22.03.

НЧ с. Божурово

„Магическата сила на водата и земята“ – обичаи и легенди - беседа

22.03.

НЧ с. Ловчанци

Празнуване на Благовещение

25.03.

Народни читалища от

община ДобричкаДетско утро в ЦДГ – с.Бенковски, по повод Международния ден на театъра

27.03.

НЧ с. Бенковски

ЦДГ с. Бенковски129 години от рождението на Димчо Дебелянов – литературно четене с ученици

28.03.

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Одринци

НЧ с. Лясковом. април 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Честване на 1 април – Ден на хумора

01.04.

Народни читалища от община Добричка

Концерт посветен на международния ден на ромите - конкурс мис и мистър „Рома”, обичаи и конкурс за най-добър изпълнител на ромски песни

08.04.

НЧ с. Божурово

НЧ с. Смолница

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. Воднянци

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Котленци

НЧ с. Плачи дол


Детски фолклорен празник ,,Изворът да не пресъхва”

м. април

НЧ с. Ф. Дянково

ЦДГ с. Ф. ДянковоДни на младежката активност – творчески изяви на ученици, конкурси, изложби, изработка на атрактивни постери и картички

м. април

НЧ с. Ф. Дянково

НУ с. Ф. ДянковоСедмица на детската книга и изкуствата за деца

м.април

Народни читалища, училища, детски градини от община Добричка

Пролетните празници и обичаи в живота на българина“-мултимедийна презентация

21.04

НЧ с. Смолница


,,Земята е на всички” - празници и изложби за световния ден на Земята, засаждане на дръвчета и рози

22.04

НЧ с. Смолница

НЧ с. Житница

НЧ с. Котленци

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. Божурово

НЧ с. Карапелит

НЧ с. Ломница

НЧ с. СтефановоЛазаров ден и Цветница – обхождане на селата от лазарки и благославяне за здраве, берекет, водосвети

23.04.-24.04.

Народни читалища, училища, детски градини от община Добричка


Световен ден на книгата и авторското право, маратон на четенето

23.04.

НЧ с. Победа

Великденска работилница“Да нашарим яйцата заедно“.Изработване на великденско дръвче

28.04.

Народни читалища, училища, детски градини от община Добричка

Чудния смях от долината на розите – спомен за хуманиста Чудомир – посвещение на годишнина от рождението на Чудомир

30.04.

НЧ с. Методиево

„Цветна феерия“ – празник на цветята

м. април

НЧ с. Ф. Дянково

НУ, ЦДГ с. Ф. ДянковоЧестване на 170 годишен юбилей на ОУ“Неофит Рилски“село Ловчанци-най-старото училище в област Добрич

м.април

ОУ с.Ловчанци

НЧ с.Ловчанци

м. май 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Великденски тържества. Общоселски тържества.

01.05.

Народни читалища от община Добричка

Празник на село Житница – общоселски събор, музикална програма с участие на самодейци от гостуващи състави

01.05.

НЧ с. Житница

Празник на село Ломница

02.05.

НЧ с. Ломница

Честване на 6 май – Ден на храбростта и традиционния празник Гергьовден

06.05.

Народни читалища от община Добричка

Празник на село Росеново

,,Хоро на мегдана” – празнична програма06.05.

НЧ с. Росеново

Водосвет за здраве и общоселско увеселение по случай Празника на село Одринци

06.05.

НЧ с. Одринци

Празник на село Стефаново и Гергьовден – общоселско веселие

06.05.

НЧ с. Стефаново

ОУ с. СтефановоПразник на село Плачи дол.Фолклорен концерт.

06.05.

НЧ с. Плачи дол

Международен ден на музеите – организирано посещение на разкопките „Калето“

08.05.

НЧ с. Одърци

Посещение на музеи в Добрич

08.05.

НЧ с. Росеново

НЧ с. Ст. КараджаЧестване на 9 май – Ден на Европа

09.05.

Народни читалища и училища от община Добричка

Организиране и честване на 120 годишен юбилей на НЧ “Пробуда-1896 г.“и празник на село Победа

09.05.

НЧ с. Победа


Празник на църковен храм“Николай Летни“, водосвет

09.05.

НЧ с. Овчарово

Честване на Националния ден на библиотекаря

11.05.

Народни читалища от община Добричка

Празник на село Царевец – музикална програма с участие на фолклорни групи от община Добричка

11.05.

НЧ с. Царевец

Честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

19.05. – 20.05.

Народни читалища, училища, детски градини от община Добричка

Общински празник по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

20.05.

Община Добричка

Празник на село Черна и общоселски събор

24.05.

НЧ с. Черна

Майски празници на културата – изложби, гостуване на самодейни състави от други читалища, конкурс на тема ,,Символа на моето село”

26.-30.05.

НЧ с. Божурово

Организиране и честване на 120 годишен юбилей на НЧ “Димитър Минчев-1896 г.“и празник на село Паскалево

28.05.

НЧ с.Паскалево

Първи Регионален фолклорен празник под надслов “Добруджа,обич моя“ посветен на Празника на община Добричка

28.05.

Община Добричка

НЧ с.СмолницаУчастие на мъжка певческа група към НЧ с. Плачи дол в Общобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето” в град Каварна


м. май

НЧ с. Плачи дол

Организиране и провеждане на трета фолклорна хоротека с танцови състави от община Добричка и град Варна. Празник на селото


м. май

НЧ с. Бранище

Участие в Старопланински събор ,,Балкан фолк” в гр. В.Търново

м. май

НЧ с. Стожер
м. юни 2016 г

Дейност

Срок

Организатори

Честване на 1 юни – Ден на детето

01.06.

Народни читалища,училища и детски градини от община Добричка

Празник на село Одърци

01.06.

НЧ с. Одърци

Празник на село Свобода – общоселски събор с тържествен концерт, хоро на мегдана и заря

02.06.

НЧ с. Свобода


Честване на 2 юни – Ден на Ботев

02.06.

Народни читалища и училища от община Добричка

Празник на село Лясково

02.06.

НЧ с. Лясково

Празник на село Стожер и Патронен празник на

ОУ“Христо Ботев“02.06.

НЧ с. Стожер

ОУ с. СтожерВтори Регионален фолклорен празник под надслов “Добруджа,обич моя“ посветен на Празника на община Добричка

04.06.

Община Добричка

НЧ с.ТяневоПразник на село Стефан Караджа.Фолклорен концерт

05.06.

НЧ с. Стефан Караджа

Трети Регионален фолклорен празник под надслов “Добруджа,обич моя“ посветен на празника на община Добричка.

Празник на село Ф.Дянково11.06.

Община Добричка

НЧ с. Ф. Дянково

НУ с. Ф. Дянково

ЦДГ с. Ф. ДянковоЧетвърти Регионален фолклорен празник под надслов “Добруджа,обич моя“ посветен на празника на община Добричка


18.06.

Община Добричка

НЧ с. Дончево
Еньовден – излети, беседи за значението на празника, защо билките са неговата символика

24.06.

Народни читалища,училища и детски градини от община Добричка

Участие в „Еньовски събор“в с.Красен, община Ген.Тошево

24.06.

НЧ с. Царевец


Празник на община Добричка и фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” Дебрене 2016 г.

25.06.

Организационен комитет с председател кмета на община Добричка

Празник на с. Владимирово

м. юни

НЧ с. Владимирово

Участие в събора „Аспарухово пее“,община Варна

м. юни

НЧ с. Плачи дол


Участие в събора „Край реката под върбата“,с.Кайнарджа, област Силистра

м. юни

НЧ с. Свободам. юли 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Откриване на жътвата – народни ритуали и обичаи под надслов „Добруджа – златна българска земя”

м.юли

Народни читалища от община Добричка

Участие на самодейци в събора“ Света Марина“ в с. Крумово, област Варна

м. юли

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Славеево

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. Свобода

НЧ с. Карапелит


Участие на самодейци в Национален фолклорен събор „Искри от миналото“ град Априлци, област Ловеч

м.юли

НЧ с. БожуровоПоклонническо посещение на манастири в страната

м. юли

НЧ с. Божурово

Честване Рамазан Байрям

м. юли

НЧ с. Ф. Дянково

Участие в Национален фолклорен събор „Рожен-2016г.“

м. юли

НЧ с. Победа

Участие в XX Международен фестивал в Прага,

Р Чехиям. юли

НЧ с. Дончево

Участие на самодейци в Националния фолклорен фестивал “Празник на народната носия и обичаи“

с. Рибарица, община Тетевен, област Ловечм. юли

НЧ с. Паскалево

НЧ с.Котленци

НЧ с.Овчарово
м. август 2016 г

Дейност

Срок

Организатори

Участие във фолклорен събор „Текето” в село Александрия, община Крушари,област Добрич

м.август

НЧ с. Черна

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. Славеево

НЧ с. Ст.Караджа

НЧ с. Ломница

НЧ с. Карапелит

НЧ с. Свобода

НЧ с. Паскалево

НЧ с. Владимирово

НЧ с. Козлодуйци

НЧ с. Славеево

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. Росеново

НЧ с. Божурово

НЧ с.Царевец

НЧ с.Камен

НЧ с.ЛясковоУчастие в Международен фолклорен фестивал „Нестия“ в град Балчик, област Добрич

м. август

НЧ с.Дончево

Празник на село Бенковски

м. август

НЧ с.Бенковски

Участие на самодейци в Международен фолклорен фестивал „Дорково“,община Ракитово,

област Пазарджикм. август

НЧ с. Свобода

НЧ с. Одринци

НЧ с. Карапелит


Участие на самодейците във фолклорен събор „Голяма Богородица” в град Ген. Тошево,област Добрич

м. август

НЧ с. Черна

НЧ с. Божурово

НЧ с. Стожер

НЧ с. Лясково

НЧ с. Свобода

НЧ с. Карапелит

НЧ с. Паскалево

НЧ с. Славеево

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. Ст.Караджа

НЧ с.Козлодуйци

НЧ с.ЦаревецУчастие на самодейци в Национален фолклорен фестивал „От извора“, село Царевец, община Свищов

м. август

НЧ с. Житница

НЧ с. Котленци

НЧ с. Козлодуйци

НЧ с. Овчарово

НЧ с. Стефаново


Участие на самодейци в Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“ Свиленград

м. август

НЧ с.Ст.Караджам. септември 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Първи фолклорен събор „Малки моми добруджанки“ с песните на Пламен Димитров

03.09.

НЧ с. Стефаново

Тържествено събрание и концерт за Деня на Съединението

06.09.

Народни читалища и училища от община Добричка

Общоселско увеселение по случай събора на село Божурово, хоро на мегдана

06.09.

НЧ с. Божурово

Честване събора на село Овчарово с хоро и заря на мегдана

06.09.

НЧ с. Овчарово

Участие на самодейци в празника на с.Оряховица,община Стара Загора под надслов „Да пеем под небето на България“

06.09.

НЧ с.Божурово

Откриване на новата учебна година

15.09.

Народни читалища и училища в община Добричка

Тържествено отбелязване на 22 –ри септември – Ден на независимостта

22.09.

Народни читалища и училища в община Добричка

Участие във фолклорен събор в гр.Тервел

м.септември

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. Славеево

НЧ с. Паскалево

НЧ с. Лясково

НЧ с. Козлодуйци

НЧ с. Победа

НЧ с. Бенковски

НЧ с. Божурово

НЧ с. Камен

НЧ с. ЛовчанциУчастие на самодейци в събора ,,Българите от северна Добруджа”

с. Дъбовик ,община Ген.Тошевом.септември

НЧ с. Свобода

НЧ с. Овчарово

НЧ с. Черна

НЧ с. Паскалево

НЧ с. Царевец


Участие в Национален фолклорен събор „Море от ритми” – Балчик, област Добрич

м.септември

НЧ с. Овчарово

НЧ с. Царевец

НЧ с. Карапелит


Участие на самодейци в Международния фестивал „Морско надиграване и надпяване на мегдана“

в Курортен комплекс Албена
м. септември

НЧ с. Паскалевом. октомври 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Честване на 1-ви октомври – Ден на възрастните хора

01.10.

Народни читалища от община Добричка

Международен ден на музиката- представяне на музикални програми

01.10.

Народни читалища от община Добричка

Фестивал на хризантемата

08.10.

НЧ с. Козлодуйци

Отбелязване на 12 октомври – Ден на българската община

12.10.

Народни читалища от община Добричка

„Света Петка”- празник на село Ловчанци– празнична литургия и общоселско веселие

14.10.

НЧ с. Ловчанци,


„Даровете на плодородната земя” – изложба на плодове и зеленчуци, зърнопроизводство. Концерт

18.10.

НЧ с. Победа

„Ден на усмивката” – организиране на конкурс „Мис 3-та възраст” и „Мис любимка”

м. октомври

НЧ с. Котленци

Участие на самодейци във Фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки“,село Селановци, община Оряхово, област Враца

м. октомври

НЧ с. Ведрина

Участие на самодейци в VII Международен фестивал „Сред приятели“, град Херцег Нови,

Р Черна горам. октомври

НЧ с. Смолница


м. ноември 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Честване на 1 ноември – Ден на народните будители и патронни празници на училищата

01.11.

Народни читалища и училища в община Добричка

Празник на с. Дончево – концерт и празнично хоро

07.11.

НЧ с. Дончево

Празник на с. Котленци и 75 годишен юбилей на

НЧ „Йордан Йовков-1941г.“08.11.

НЧ с. Котленци

Честване на 21 ноември – Ден на християнското семейство

21.11.

Народни читалища от община Добричка

Празник на с. Камен и 75 годишен юбилей на

НЧ „Йордан Йовков-1941г.“м. ноември

НЧ с. Камен

„Песен за душата, слънце за цветята” – седянка сред цветята

м. ноември

НЧ с. Лясково

Есенна екоакция „Да посадим дръвче”

м. ноември

НЧ с. Житница

ОУ с. Житница136 г. от рождението на Йордан Йовков – литературно четене и тематична вечер

м. ноември

Народни читалища и училища в община Добричка

Празник на с. Методиево

м. ноември

НЧ с. Методиево


м. декември 2016 г.

Дейност

Срок

Организатори

Здравни беседи, отпечатване на брошури посветени на Международния ден на борбата против СПИН

м. декември

Народни читалища и училища от община Добричка

Ден на конституцията – нашите права и задължения – среща с юрист

15.12.

НЧ с. Ловчанци

Честване на християнските празници – Никулден, Игнажден, Стефановден

м. декември

Народни читалища от община Добричка

Традиционни зимни празници, Коледни тържества и Новогодишни концерти

м. декември

Народни читалища, училища и целодневни детски градини от община Добричка

Програмата е отворен документ и подлежи на текуща актуализация.


Внася,

инж.Тошко Петков

Кмет на община ДобричкаКаталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница