Програмен продукт ensi “Финансови изчисления” Информация за потребителя Версия 26 01. 03. 2005 гДата25.06.2017
Размер64.58 Kb.
#24447


Програмен продукт

ENSI “Финансови изчисления”
Информация за потребителя
Версия 6.26
01.03.2005 г.

Address: Hoffsveien 13, N-0275 OSLO, Norway

Phone: +47 22 06 40 70

Fax: +47 22 06 40 85

E-mail: ensi@ensi.no

Url: www.ensi.no

ENSI 2005 – Всички права запазениВъведение

Софтуерът ENSI “Финансови изчисления” е компютризирана версия на изчислителните методи, описани в документа “Изчисление на рентабилността”.


Софтуерът се състои от два отделни модула, “Изчисления на рентабилността” и “Изчисление на паричен поток”. Модулът “Изчисление на паричен поток” се използва за опростени, предварителни изчисления на паричния поток на проектите, включително банково финансиране.
Софтуерът ENSI “Финансови изчисления”, версия 6.26 работи с MS Windows 98 и по нови версии.

Инсталирането може да се извърши или от дискетите със софтуера или от интернет страницата на ENSI (http://www.ensi.no/software/economy.html).


След завършване на инсталирането, трябва да направите следното:


  • Натиснете бутон “Start”.

  • Изберете директорията “Economy Software” от меню “Programs” (“All programs”).

  • Натиснете иконата “Economy Software”.

Първият път, когато стартирате програмата ще се появи прозорец за регистриране.


Въведете коректно всички данни. След като попълните цялата форма, натиснете големия бутон за да потвърдите, че всички данни са точни. Отговорете на въпроса: “Правилно ли са въведени данните?”Софтуерът ще генерира лицензен номер за версията инсталирана на Вашия компютър.


Началният прозорец ще се отвори и Вие ще имате неограничен достъп до софтуера:

Проекти и данни за проектите

Софтуерът се състои от два отделни модула, “Изчисления на рентабилността” и “Изчисление на паричен поток”, както и интерфейс за запис на проектите и техните данни.За достъп до съществуващ проект, маркирайте името на проекта и натиснете бутон “Изчисления на рентабилността” или “Изчисление на паричен поток”.
За въвеждане на първоначални данни за нов проект, натиснете бутон “Нов” и въведете името на проекта.

Вие можете да изчислите икономиите в kWh/год. или в дадена валута, въвеждайки направо паричното изражение на икономиите. Избраната валута ще се появи във всички разпечатки.

Реалният лихвен процент се изчислява на базата на въведените номинален лихвен процент и процент на инфлация. Въведената информация ще се появи в разпечатаните доклади.

Избирайки “Енергия (kWh/год.)”, трябва да въведете цената на енергията за да получите финансовата стойност на икономиите. Можете да изберете до четири различни енергоизточника със съответните цени на енергията и цени за мощност.

Предварително зададените имена на енергоизточниците могат да бъдат сменени. Цената на енергията трябва да се въведе за kWh, а цената за мощност на kW. Всички полета отбелязани с (*) трябва да бъдат попълнени, за да може програмата да извърши изчисленията.
По-късно може да се извърши “Промяна” на записания проект и изчисленията на рентабилността да се коригират с нов лихвен процент или цени на енергията.

Изчисление на рентабилността

Рентабилността се изчислява в модула "Изчисления на рентабилността", а мерките се класират и изписват в различни таблици.


Рентабилността е представена чрез шест параметъра:


  1. Срок на откупуване (PB)

  2. Нетна сегашна стойност (NPV)

  3. Коефициент на нетна сегашна стойност (NPVQ)

  4. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)

  5. Срок на изплащане (PO)

  6. Максимална инвестицияМерки

В прозорецът "Мерки”, изчислените мерки са класирани и изписани според рентабилността им. Мярката с най-висок NPVQ е определена като най-рентабилна.


Има шест различни раздела за визуализация:
1.

Всички мерки

Всички изчислени мерки

2.

Рентабилни мерки

Всички мерки с NPV > 0 и не маркирани като “Нерентабилна мярка”

3.

Мерки за реконструкция

Всички мерки маркирани като "Мерки за реконструкция"

4.

Мерки по вътрешния микроклимат

Всички маркирани мерки като "Мерки по вътрешния микроклимат"

5.

Рентабилни мерки, Мерки за вътр. микроклимат и реконструкция

Всички рентабилни мерки и мерки по вътрешния микроклимат и за реконструкция

6.

Нерентабилна мярка

Всички мерки с NPV < 0 и тези мерки маркирани като “Нерентабилна Мярка”

Натиснете бутон “Нов” за да въведете и изчислите нова мярка:Ако избраният метод на изчисление е по “Енергия (kWh/год.)”, изберете енергоизточника и въведете икономиите в kWh и kW. Общите икономии във пари се изчисляват автоматично. Възможно е от една мярка да има икономии от два енергоизточника.
Въведете годишните разходи за експлоатация & поддръжка (Е&П), икономическия живот и максималния срок на изплащане на мярката. Максималният срок на изплащане се използва за изчисление на максималната рентабилна инвестиция. Предварително определения реален лихвен процент се използва за изчисление на рентабилността.

За да промените лихвения процент и цените на енергията, върнете се в прозореца "Име на проекта" и натиснете "Промяна". Рентабилността на всички мерки ще бъде отново автоматично преизчислена според направените промени.


Всички мерки с NPV>0 се определят автоматично като рентабилни. Тези мерки могат да бъдат определени като мерки за реконструкция, мерки по вътрешния микроклимат или нерентабилни мерки, ако отбележете полетата: “Мярка за реконструкция”, “Мерки по вътрешния микроклимат” или “Нерентабилна мярка”.
Ако е избрания метод за изчисление е “В пари”, попълнете направо общите икономии в пари:


Печат


Отбележете кои доклади да бъдат отпечатани:


Изчисление на паричния поток

Прозорецът “Паричен поток” съдържа списък на всички записани “Варианти” за избрания проект, с най-важните стойности за маркирания вариант. Допълнително, прозореца съдържа раздели "Условия на заема" и "Паричен поток" за всеки вариант:Ако натиснете бутон “Нов вариант”, ще се отвори прозорец “Въвеждане на паричен поток”:

Въведете всички “Финансови параметри”. При изчисляване на нов вариант на проект, за който има изчислени вече няколко други варианта, ще се отвори прозореца “Въвеждане на паричен поток” със същите стойности на параметрите, както маркирания вариант в прозореца “Паричен поток”. При промяна на някой от параметрите, автоматично ще бъде изчислен нов паричен поток.
Икономиите и разходите за експлоатация и поддръжка (Е & П) от различни източници, могат да имат различни проценти на инфлация. Затова, е възможно да се въведат “Годишни икономии” и “Годишна Е & П” за 2 източника с различни проценти на инфлация.
Натиснете бутон "Следващ>>" или “Условия на заема” и въведете източниците и условията на финансиране.

За всяко отделно изчисление на паричен поток могат да бъдат въведени три различни източника на финансиране.
Целият срок на погасяване на заема включва зададените срокове в поле “Гратисен период” и поле “Год.” – години.
След въвеждане на цялата необходима информация, паричния поток се изчислява автоматично и може да бъде разгледан в раздела "Паричен поток".


8. Изход от софтуера

За да излезете от програмата, изберете “Изход” от меню “Файл”.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница