Програми и фондове за финансиране на проекти покана за участие в международна конференция по проекта Подобряване на националните училищни мрежи в ЕвропаДата26.08.2016
Размер123.7 Kb.


Областен управител на Ямболска област

8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18, yambol.government.bg


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 36
ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Покана за участие в международна конференция по проекта Подобряване на националните училищни мрежи в Европа

Регионалният училищен съвет на Wolfsberg, Австрия, заедно с Националния институт по образование на Словенската република, департамент Koroška, организират конференция, с финансовата подкрепа на Европейската Комисия – програма СОКРАТ, на тема: „Училищни мрежи”. Конференцията ще се проведе в Wolfsberg и Slovenj Gradec от 21-23 октомври 2005 г., в рамките на централизираните дейности: “Съпътстващи мерки”. Проектът “Подобряване на националните училищни мрежи в Европа” планира да проведе европейско изследване и анализ на регионалните и национални училищни мрежи, изградени с помощта на компютърните и информационни технологии. Конференцията има за цел постигането на поставените в Лисабон през 2000 г. образователни цели.

Поканват се за участие професионалисти в сферата на образованието, образователни експерти от институции и организации, които работят в сферата на училищните мрежи, както и в областта на образованието и компютърните и информационни технологии, учители, подготвящи учители, инспектори, образователни консултанти, политици от образователния сектор и също така хора, които се вълнуват от въпроси в тази област. За участие се поканват също така представители от Европейската комисия, националните агенции “Сократ”, както и други заинтригувани от темите лица.

ТЕМИ на семинара:

- Училищни мрежи на регионално и национално ниво, изградени с помощта на компютърните и информационни технологии.

- Компютърните и информационни технологии и образованието.

Организатори: Schulgemeindeverband Wolfsberg

Am Weiher 5, A-9400 Wolfsberg

Tel. +43 (0)50536 66433 Fax. +43(0)50536 66434

Лице за контакт: Herbert Eile / Thomas Daxkobler baudienst@vg-wo.gde.at

Регистрационните форми за участие трябва да бъдат попълнени и изпратени на електронен адрес: baudienst@vg-wo.gde.at или на факс: +43(0)50536 66434. Кандидатите могат да се регистрират и онлайн.

Срокът за регистриране е до 1 октомври 2005 г.

Участието в конференцията е отворено за всички страни. Работните езици са английски и немски (ще бъде осигурен превод). Повече информация може да намерите на Интернет-страницата на Министерство на образованието и науката www.minedu.government.bg
Конкурс за набиране на кандидати за мултиплициране на проект "Мултиплициране на успешни практики в областта на управление на общинската инфраструктура"

Краен срок: 5 октомври 2005 г.


ФРМС обявява конкурс за набиране на нови участници в пета фаза на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини, компонент "Мултиплициране на успешни практики в областта на управление на общинската инфраструктура".

Този компонент на програмата позволява прилагането на утвърдени практики за управление на инфраструктурата в САЩ, адаптирани в български условия на база опита при реализиране на проект "Финансов план за управление на инфраструктурата в Община Велико Търново и Община Пловдив" по линия на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини.

Повече информация за проект Финансов план за управление на инфраструктурата в Община Велико Търново и Община Пловдив може да намерите на уеб-сайта на ФРМС.

http://www.flgr.bg/?act=twin&sub=p&id=100&show=doc&doc_id=382&lang=2

Новите участници ще бъдат избрани по следната процедура:

1. Кандидатите за участие трябва да попълнят приложения формуляр-въпросник и да го изпратят във ФРМС в срок до 5 октомври 2005 г.
2. През ноември 2005 г. ФРМС ще организира обучение за български общини, които проявяват интерес към по-нататъшното мултиплициране на проекта.
3. На база на резултатите от обучението, разбирането за необходимостта от прилагане на проекта и след преценка на готовността на всяка една от общините за мултиплициране на проекта ще бъдат избрани не повече от 5 общини, които ще участват в Програмата за техническо побратимяване, пета фаза и ще мултиплицират проекта за управление на инфраструктурата с помощта на български и американски специалисти.

ФОРМУЛЯР-ВЪПРОСНИК http://www.flgr.bg/filesystem/3196
ТЕМПУС ІІІ (2000-2006)
Бюджетна линия и бюджет

B7-520: 27 милиона Евро (8 милиона Евро за страните от ЮИЕ и € 19 милиона за държавите участващи в Програма Тацис)


Цели

Програма Темпус е схема на ЕС за сътрудничество в областта на висшето образование, която улеснява приспособяването на висшето образование към новите социално-икономически и културни нужди на страните, участващи в програмата.


В новата си фаза програма Темпус се стреми да допринесе за:

Реформата на структурите за висше образовани и тяхното управление;

Развитие на учебните програми и включването на нови приоритетни области на обучение;

Развитие на административните и институционални структури, чрез предоставяне на ресурси за обучение на персонала;

Развитие на практически-ориентирано обучение за формиране на специфичните умения, които се търсят на пазара на труда;

Задълбочаване на регионалното сътрудничество и по-специално в ЮИЕ, между различни страни от ННД и Монголия, чрез насърчаване на участието на няколко страни в един и същи проект.

Финансирането на Темпус е поделено между различни видове програми: Съвместни европейски проекти (Joint European Projects (JEP)), Мрежови проекти (Networking Projects (NP)) и грантове за индивидуална мобилност (Individual Mobility Grants (IMG)).
Главната цел на Съвместните и Мрежовите проекти е да допринесат за преструктурирането и модернизацията на системите на висшето образование и тяхната роля, чрез предоставяне на възможност за партньорство между университети. С грантовете за индивидуална мобилност се финансират посещения с академична цел.
Избираем тип организации

Университети, производствени предприятия, бизнес организации, обществени институции, професионални сдружения, социални партньори.


Географска област

ЕС, ННД и Монголия, ЮИЕ


Държавите кандидатки за членство от ЦИЕ, държавите от групата на G24, Кипър, Малта и Турция, могат да участват като партньори, но не могат да кандидатстват за финансиране в рамките на Темпус.
Адрес за контакт

Тъй като условията за кандидатстване варират от една държава до друга, най-добре е да се обърнете към националната институция, представляваща програмата във вашата страна.


За повече информация и формуляри за кандидатстване:

http://www.etf.eu.int.

ЦИЕ: http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/Natempof

ННД: http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/temptip

Susanne Buefing

The European Commission unit dealing with the Tempus programme:

Directorate-General Education and Culture, Unit A5

Rue de la Loi 200

B-1049 Brussels


Tel. (00 32 2) 295 06 04

Fax (00 32 2) 296 32 33

Email: Susanne.Buefing@cec.eu.int

Програма на ЕС за побратимяване на градове Town Twinning 2006Крайни срокове за кандидатстване: 17 октомври 2005 за проекти от 15 април и 31 август 2006; 1 март 2006 – за проекти между 1 септември и 31 декември 2006

Програмни цели:


Да засили диалогът между гражданите на Европейския съюз, като:
• Включи гражданите в обсъждане на структурата на ЕС
• Засили връзките и размяната между гражданите от страните, участващи в програмата
• Представя и разпространява ценностите и целите на Европейския съюз.
http://www.regionalnet.org/newsletter/impact39.html#194

Приемливи дейности:


Форма 1: Tематични конференции в рамките на побратимяването. Те трябва да са насочени към повишаване на познанията за европейските политики, ценности и текущо развитие на ЕС и да увлече участниците в диалог за европейските политики и прилагането им на място. Да се определят целевите групи и се привлекат широки слоеве от обществото, включително експерти, местни сдружения, граждански групи и др. Всяко заявление трябва да включва една или повече конференции.
Форма 2: Семинари за обучение за побратимяване между градове с разясняване на умения, необходими за организация на проекти по побратимяване с качествено съдържание. Семинарите трябва да включват: размяна на добри практики в побратимяването, теория и практика на побратимяването, побратимяването на градове като средство за решаване на местни проблеми и подобряване на качеството на живот, обсъждане на теми по побратимяването в Европа, езици на побратимяване, сравняване на побратимяването в различни страни, междунационално сътрудничество между общините в Европа, административни структури и задачи на местните власти в европейски контекст. Всяко заявление трябва да включва едно или повече събития.
Форма 3: Информационни кампании за популяризиране на побратимяването между градове. Информационните кампании са нови елементи от рамката на дейностите на Общността за подкрепа на побратимяването. Информационните кампании: трябва да са насочени към общините и да целят популяризиране на идеята за побратимяване между градовете в Европа, да разпространяват информация относно схемата за побратимяване, да изтъкват важността на побратимяването и приноса му за развитие на активно европейско гражданство. Включват се следните тематични области: подкрепа на побратимяването в ЕС, разпространяване на добри практики, побратимяване и европейска идентичност, принос на побратимяването за европейската интеграция и бъдещи перспективи за побратимяване. Предвиждат се: конференции, семинари, публични дебати, изложения, публикации, аудио-визуални материали, web-страници и др.

Кой може да кандидатства:


Регистрирани в съответната страна организации като:
- Общини и техни сдружения за побратимяване
- Местни и регионални власти
- Сдружения на местни власти.
Допустими страни: 25-те държави – членки на ЕС, България и Румъния.

Максималната продължителност на проектите е 10 месеца.

Условия за финансиране:
Субсидията не може да надхвърли 60 % от общата сума на допустимите разходи по проекта.
Максималната субсидия не надвишава 60 000 евро за проект. Минималната сума на субсидията е 10 000 евро.
За повече информация
Website:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html
Ромски свят: Специализирана изложба за ромски занаяти, култура и бизнес
От 3 до 6 ноември 2006 в Панаирното градче в Пловдив ще се проведе изложение в следните направления: История на ромския народ, Представяне на техните занаяти, Представяне на развили малък бизнес фирми, фестивал на ромската култура и др. За допълнителна информация:

Таня Георгиева: тел. 032 903325, e-mail: T.Georgieva@fair.bg

Данаил Стоянов: тел. 032 902676, факс 032 902432, e-mail: dstojanov@fair.bg

Конкурс за финансиране на проекти на стипендианти на Международната програма "Стипендии"

Описание

Международната програма “Стипендии” на Институт “Отворено общество”- Ню Йорк обявява конкурс за финансиране на проекти на свои стипендианти Alumni Grant Program 2005-06 /Програмата/. Програмата финансира проекти насочени към задълбочаване на придобитите знания и с принос за съответните страни.

Условия за участие

В конкурса могат да участват стипендианти на следните програми на ИОО:

1. Global Supplementary Grant Program

2. OSI Chevening Scholarships

3. Soros Supplementary Grant Program

4. American University in Bulgaria

5. Undergraduate Exchange Program/Virtual University

които са завършили успешно съответната академична програма; спазили са условията на финансиране на ИОО; живеят в страна от региона и предлагат проект, свързан или приложим към техните родни страни или региона като цяло.


Кандидатстване

Кандидатурите се изпращат САМО по електронен път на адрес

www.soros.org/grants/oas

Формуляр за кандидатстване ще откриете тук: http://news.osf.bg/downloads/10_631029321/2005-06 Alumni Grant Program Application.docДопълнителна информация

Допълнителна информация за конкурса ще откриете тук.

http://news.osf.bg/downloads/10_631029321/2005-06 Alumni Grant Program Information.doc

Краен срок

30 септември 2005 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Най-доброто от България

организатор

Български Бизнес Форум19.09.2005 - 24.09.2005

директен контакт

  Сливен - Драматичен театър

Национален панаир на производителите.
  Мебел Есен 2005

организатор

30.09.2005 - 04.10.2005

  София - НДК

Българска Търговско - Промишлена Палата

директен контакт

Международна специализирана изложба.

  Интертекстил 2005 ЕСЕН

организатор

30.09.2005 - 04.10.2005

  София - НДК

Българска Търговско - Промишлена Палата

директен контакт

Международна специализирана изложба за текстил, мода, аксесоари.

  Флора - Есен 2005

организатор

30.09.2005 - 04.10.2005

  София - НДК

Булгарреклама

директен контакт

Международна специализирана изложба за цветя, посадъчен материал, градинска техника, керамика и аксесоари.

  Кожен свят 2005

организатор

30.09.2005 - 04.10.2005

  София - НДК

Булгарреклама

директен контакт

Специализирана изложба.

  Панаир на модата

организатор

03.10.2005 - 08.10.2005

  Сандански - Дом на културата

Български Бизнес Форум

директен контакт

Национален панаир на производителите.

  Благоевградски панаир

организатор

03.10.2005 - 08.10.2005

  Благоевград - Драматичен театър

Български Бизнес Форум

директен контакт

Национално търговско изложение.

  Bgate

организатор

06.10.2005 - 08.10.2005

  София - Интер Експо Център

Булгарреклама

директен контакт

Балканско изложение за облекло и текстил.

region@yambol.government.bg Отдел Регионално развитие септември 2005

Каталог: wwwroot -> broshuri
broshuri -> Програма фар 2004: Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия Обща информация и проектен фиш
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти български донорски форум
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти тунджанска пролет Национален литературен конкурс
broshuri -> Областен управител на Ямболска област
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти нова сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"
broshuri -> Конкурс на дебютна литература Краен срок: 10 април 2005 г
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти трета Балканска танцова платформа
broshuri -> Областен управител на Ямболска област


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница