Програми и фондове за финансиране на проектиДата24.07.2016
Размер127.96 Kb.
ТипКонкурс


Областен управител на Ямболска област

8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18, yambol.government.bg


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 35
ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Конкурс "Ефективна защита на правата на човека"

Краен срок: 12 септември 2005 г.


Правна програма на Институт „Отворено общество” – София, обявява конкурс на тема "Ефективна защита на правата на човека". Конкурсът има за цел укрепване капацитета на български НПО, работещи за защита правата на човека и създаване на равнопоставеност на лица в неравностойно положение чрез улесняване на техния достъп до правосъдие.
По конкурса ще бъдат подкрепени проекти, насочени към три целеви групи: бежанци/мигранти, представители на етнически малцинства и хора с физически увреждания.
Ще бъдат подкрепяни следните основни дейности:

A. Пряко предоставяне на правна помощ (консултации, представителство, адвокатска защита) и водене на дела в обществен интерес


B. Регистриране, разследване и оповестяване на нарушения на правата на човека
C. Повишаване на правната култура на целевите групи – запознаване с техните права и възможностите, които законът предоставя за тяхната защита

Бележка: Проектите могат да съдържат комбинация от посочените дейности. Дейността по точка С. не може да бъде основна за проектните предложения Теми на конкурса

1) Предоставяне на правна помощ за хора в неравностойно положение
По този приоритет ще бъдат подкрепяни проекти, чиято основна дейност се състои в осигуряване на правни консултации и представителство пред съд за три целеви групи: хора с физически увреждания, бежанци/мигранти и представители на етнически малцинства. Ще се подкрепят и проекти, които целят установяването на трайни промени в съдебната практика и/или съществуващото законодателство, свързано със защита на основните човешки права, борбата с корупцията и елиминиране на всички форми на дискриминация чрез водене на дела в обществен интерес.
2) Регистриране, разследване и оповестяване на нарушения на правата на човека
По този приоритет ще бъдат подкрепяни проекти на утвърдени правозащитни организации, които са специализирани в посочените области и представят надеждни и устойчиви механизми за регистриране, разследване и оповестяване на нарушения на правата на човека.

Общи условия

По конкурса ще се разглеждат проекти на организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Представените проекти трябва да бъдат с продължителност от 6 месеца до 1 година.
По двата приоритета ще бъдат подкрепени общо 10 проекта с максимален принос от страна на Институт „Отворено общество” до 10 000 щ.д. всеки.
Очакваното финансиране от страна на Институт „Отворено общество” не може да надвишава 80 % от общия бюджет на проекта.
Няма да бъдат финансирани следните дейности:

- придобиване на дълготрайни материални активи


- политическа и стопанска дейност
- индивидуални проекти за пътуване/обучение в страната и чужбина
- хуманитарна помощ
- обзавеждане, охранителна техника и поддръжка
- дейности, които са част от друг текущ проект на кандидата

Информация и формуляри

1. Електронен вариант на условията на конкурса, формуляр за кандидатстване и списък на изискуемите документи се намират в Интернет на адрес: www.news.osf.bg
2. Среща със заинтересованите организации за разясняване на условията – 27 юли 2005 (сряда) от 14.00 до 16.00 часа в Център за култура и дебат „Червената къща”, ул. Любен Каравелов 15.
3. Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване, се изпраща до Институт „Отворено общество” – София, на адрес: ул. Солунска 56, с отбелязване: Правна програма – Конкурс „Ефективна защита на правата на човека”.
4. Краен срок за получаване на документите: 12 септември 2005 (понеделник), 17.00 ч.

Регистрационен формуляр за участие с проектно предложение в конкурса
Бюджетна матрица за участие с проектно предложение в конкурса


Покана за участие с проекти по Програма Култура 2000 за 2006-та година

Краен срок: 17 октомври 2005 за едногодишни проекти и преводни проекти и 28 октомври 2005 за многогодишни проекти.


Програмата Култура 2000 има за цел да допринесе за създаването на културна среда, обща за всички европейски народи. Всяка година Общността подкрепя едногодишни и многогодишни културни събития и проекти, реализирани в партньорство или под формата на мрежи. Едногодишните проекти трябва да включват културни оператори от най-малко три държави, а многогодишните - съответно културни оператори от пет държави-участнички в програмата Култура 2000.
В Дейност 1 (едногодишни проекти) Програма Култура 2000 предлага подкрепа в областта на музика и изпълнителски изкуства, културно наследство, пластични и визуални изкуства, литература и книги, както и преводи.
В Дейност 2 (многогодишни проекти) Програма Култура 2000 предлага подкрепа в областта на музика и изпълнителски изкуства, културно наследство, пластични и визуални изкуства, литература и книги.
Кандидатите трябва да са публични или частни организации с юридически статут и имат основна дейност в културната сфера.
България е избираема страна.
Общата сума за подкрепа на проектите от Дейност 1 и 2 в тази покана е около 28 милиона Евро. (за Дейност 1 и Дейност 2). Исканата сума за едногодишните проекти трябва да са в рамките от 50 000 до 150 000 Евро като не бива да надхвърля 50% от общия бюджет на проекта.
За проектите, свързани с преводи, Общността ще финансира разходите за преводач(и) на всички книги в рамките на проекта (най-малко 4 и максимум 10 книги, които отговарят на условията) като не бива да се надхвърля сумата от 50 000 Евро или 60% от общите оперативни разходи.
Исканата сума за многогодишните проекти трябва да e повече от 50 000 Евро, но да не надвишават 300 000 Евро за една година, като не бива и да надхвърля 60% от общия признат за отговарящ на условията бюджет на проекта.
Проектите трябва да стартират преди 15 ноември 2006 г.
Продължителността на едногодишните проекти не трябва да е повече от 12 месеца.
Продължителността на многогодишните проекти трябва да е не по-малко от 24 месеца и да не надхвърля 36 месеца.
При изключителни обстоятелства и в случай на доказана от бенефициента нужда, избрани проекти биха могли да удължат времетраенето на проекта максимум до 6 месеца чрез процедура за изменение на продължителността на проекта.
Апликационните формуляри трябва да бъдат изпратени до Комисията не по-късно от: 17 октомври 2005 за едногодишни проекти и преводни проекти и 28 октомври 2005 за многогодишни проекти.
Допълнителна информация и апликационните формуляри са достъпни на следния интернет адрес:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Личностите, които променят света - Национален средношколски конкурс за есе

Краен срок: 30 септември 2005 г.


Конкурсът се организира по повод юбилея на Националната Априловска гимназия - 170 години Първо новобългарско светско училище. Конкурсът е под патронажа на президента на Република България. Творбите, в обем до 170 реда (при 54 знака), заедно с адрес и телефон за връзка с автора, да се изпращат до 30 септември 2005 г. в редакцията на вестник "Аз Буки" на адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе", 125, бл. 5, на факс: 02/ 870 52 98 или по електронна поща , elazbuki@abv.bg, azbuki@mail.bg.
Наградите ще бъдат връчени за 1 ноември, по време на националното честване на Деня на народните будители. http://ebulletin.liternet.bg/news.php?page=news_show&nid=1092&sid=7
Национален литературен конкурс за млади автори до 35-годишна възраст

е организиран от Асоциацията на независимите млади таланти с подкрепата на Съюза на българските писатели като част от предвидените в края на септември - началото на октомври дни под надслов "Парченца от мозайката изкуство". Приемат се непубликувани и неучаствали в конкурси материали.


Краен срок: 31 август 2005 г.
Конкурсът обхваща жанровете поезия, проза и есеистика:
За поезия - до пет, но не по-малко от три стихотворения
За проза - до два разказа с обем не повече от три машинописни страници
За есеистика - до две есета с обем не повече от две машинописни страници
Да се посочат: име, презиме, фамилия на автора; град на местоживеене; ЕГН; принадлежност към литературна формация - ако има; адрес (и електронен, ако има) и телефон за контакти.
Всяко произведение да бъде изпратено в три екземпляра на адрес:
София, ЖК "Свобода", бл. 40, вх. В, ет. 4, ап. 58.

НОВО: Компютърно пространство 2005 Международен форум за компютърни изкуства и съвременни медии

Краен срок: 15 септември 2005 г.


Категориите за участие в седемнадесетото издание на форума "Компютърно пространство" са:
- Уеб-дизайн, разделен в 5 подкатегории - Информация и медии, Развлечение и хоби, Технологии и пазар, Изкуство и култура, Общество и институции.
- Компютърна графика
- Компютърна анимация
- Offline мултимедия
- Електронна и компютърна музика
Награди:
- Цифрови фотоапарати за първите места в деветте категории, осигурени от ICT dev. agency и от SOKI.
- Официалната статуетка на форума за първите места в деветте категории, символ на професионализъм и качество в създаването на съвременни медии и компютърни изкуства.
- Голяма награда за най-добрия проект, реализиран с продуктите на Microsoft.
- Софтуер и хардуер ще бъде осигурен от Microsoft за всички участници, номинирани на 2-ро и 3-то място в деветте категории.
- 2 специални награди за най-добрите студенти, участвали в конкурса - няколкомесечен стаж по специалността. Наградата е осигурена от Информационно обслужване АД.
- всички номинирани проекти (5 във всяка от 9-те категории) ще бъдат включени в каталога на форума.
- ще има и редица поощрителни награди - годишни абонаменти за водещи компютърни издания, интернет карти и др.
За регистрация: www.computerspace.org
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
План Б - ефекти от евентуално отлагане на членството на България в ЕС

Георги Ангелов, Светла Костадинова, Димитър Чобанов
(Със съкращения от статия в списание "Политики" на Институт "Отворено общество" -София (http://politiki.osf.bg), бр. 24 от 18.07.2005 г.)

Чл. 39 от Договора за присъединяване:

Ако въз основа на непрекъснатия мониторинг на Комисията върху ангажиментите, поети от България и Румъния в контекста на преговорите по присъединяване и по-специално въз основа на мониторинговите доклади на Комисията, съществува ясно доказателство, че състоянието на подготовката за приемане и прилагане на достиженията на правото на ЕС, в България или Румъния е такова, че съществува сериозен риск от това, една от тези държави да е очевидно неподготвена да отговори на условията за членство до датата на присъединяване на 1 януари 2007 г. в редица важни области, Съветът може да реши с единодушие, по препоръка на Комисията, датата на присъединяване на тази държава да бъде отложена с една година до 1 януари 2008 г.

Европейският съюз като стимул за реформа

Повечето икономически реформи, извършени в България, са направени не поради вътрешна убеденост на хората, които са ги направили, а поради външен натиск, главно от страна на международните финансови институции като Международния валутен фонд и Световната банка. Основното средство, чрез което те принуждаваха правителствата да извършват реформи, беше финансирането, което отпускаха на страната и което беше жизненоважно, защото поддържаше финансовата и макроикономическата стабилност. С течение на времето, обаче, финансирането от международните финансови институции започва да губи своята важност и техните възможности да предизвикват реформи в България намаляват. Проблемът е, че колкото по-сигурно става членството, толкова по-трудно е на ЕС да влияе върху реформите в страната. В момента, в който една страна стане член на ЕС, вътрешният консенсус за извършване на необходимите промени изчезва, защото изчезва и главната причина за тези промени, изчезва “морковът”, както и “тоягата” в отношенията между ЕС и България.Свободно движение на хора

Свободното движение на хора в рамките на ЕС е едно от най-големите предимства, които може да донесе членството на една страна в съюза. За съжаление, вътрешните икономически проблеми в повечето страни членки доведоха до суспендиране на това право за новоприетите бивши социалистически страни. Въпреки това, три от старите страни членки /Ирландия, Великобритания и Швеция/ и две от новите /Малта и

Кипър/ прилагат правото на свободно движение на хора към всички страни членки и ще го прилагат и по отношение на България след приемането й в ЕС. Забавянето на членството с една година води до забавяне на възможностите за легална работа в няколкото страни от ЕС, които нямат ограничение на свободното движение на хора. От това следва, че много хора ще продължат да работят нелегално там и също така немалко хора ще се опитат да емигрират нелегално, което представлява голям разход.

Европейските фондове

Очакваните средства за България след присъединяването към ЕС са:

Финансов пакет 2007 – 2009

 Млн. евро (цени от 2004)

2007

2008

2009

Структурни реформи

539

759

1 002

Развитие на селското стопанство

183

244

306

Временен Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение

121.8

59.1

58.6

Безопасност в областта на ядрената безопасност (1)

70

70

70

Общо

804.8

1 132.1

1 436.6

Използване на европейските фондове

Недостатъци:  • липса на опит и подготовка за използване на фондовете;

  • промяна на стимулите за развиване на бизнес в сферите, които ще получат европейско финансиране - привличат се хора, които не се стремят да развиват бизнес;

  • нарастване на държавната администрация, която ще администрира фондовете, и съответно разходите за нея.

  • основно изискване за получаване на средства от ЕС е съфинансиране от страна на държавния бюджет (минимум 25%).

 Финансово изпълнение на предприсъединителните програми

 

ИСПА

САПАРД

ФАР 2003

Май 2004

16.41%

16.29%

18.51%

Декември 2004

29.13%

40.95%

56.29%

Май 2005

41.12%

n.a

62.58%

Предимства:

  • Евентуалното въвеждане и прилагане на нови технологии ще доведе до нарастване на производителността на труда, която е ниска в сравнение със средната за Европа, особено в селското стопанство.

Търговия

От тази гледна точка евентуално забавяне на членството на България в ЕС ще е последвано от по-бавно интегриране на икономиката към световната икономика и съответно невъзможност за пълно използване на предимствата на разделението на труда.Инвестиции

Присъединяването на България към ЕС означава, че е завършена хармонизацията на законодателството с европейското и следователно са приети някои регулации, които не са непременно полезни за бизнеса. Евентуалното отлагане с една година на фактическото членство на страната в ЕС би могло да даде допълнително време за част от фирмите да се подготвят и по този начин да ги предпази от фалит. Друга част от тях обаче, няма да могат да продължат да съществуват дори при тези обстоятелства, тъй като са им необходими твърде големи инвестиции, които не могат да бъдат финансирани. Нетният ефект от двете разнопосочни въздействия трудно може да бъде измерен, но като цяло можем да очакваме фалити на фирми, временно намаляване на заетостта и на доходите на хората, работещи в тях. От друга страна фирмите, които продължат да съществуват ще получат по-добър достъп до европейските, а и до останалите чуждестранни пазари тъй като ще следват наложените им от ЕС производствени практики. Те ще имат възможност да реализират по-голяма част от своята продукция чрез износ и съответно да увеличат печалбите си. Приемането на страната като член на ЕС е мощен стимул за чуждестранните инвеститори и същественият факт е, че това приемане ще се случи, независимо дали през 2007 или 2008 г. все пак отлагането ще се разглежда като неблагоприятен знак за инвеститорите. Особено важно е да се предприемат небходимите реформи в съдебната система и в администрацията, за да се ограничат и възможните източници на корупция, която се разглежда като основна пречка пред инвестициите. Тук особено важна е и по-добрата защита на правото на собственост, която да гарантира сигурността на поемащите риск, че усилиата им могат да бъдат възнаградени.Вместо заключение

Като цяло забавянето на членството на България в ЕС би имало смесени ефекти върху икономиката. От друга страна, икономическото развитие на страната зависи главно от вътрешната икономическа политика, това е най-мощният фактор, който влияе върху развитието. В този смисъл, независимо от датата на започването на членството в ЕС, икономическите резултати, постигнати от българската икономика са главна отговорност и резултат от действията на българското правителство. Ако то е достатъчно реформаторско, вероятно няма да има отлагане на членството, а дори и да има, то няма да е причина за икономически проблеми в България. Ако правителството няма воля за реформи, можем да очакваме значителни икономически проблеми, независимо от годината, в която България ще се присъедини към ЕС.За подробности: http://ime-bg.org/pr_bg/region@yambol.government.bg Отдел Регионално развитие август 2005

Каталог: wwwroot -> broshuri
broshuri -> Програма фар 2004: Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия Обща информация и проектен фиш
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти български донорски форум
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти тунджанска пролет Национален литературен конкурс
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти покана за участие в международна конференция по проекта Подобряване на националните училищни мрежи в Европа
broshuri -> Областен управител на Ямболска област
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти нова сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"
broshuri -> Конкурс на дебютна литература Краен срок: 10 април 2005 г
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти трета Балканска танцова платформа
broshuri -> Областен управител на Ямболска област


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница