Програмируем от клавиатуратаДата10.04.2018
Размер196.98 Kb.
#66452
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАМИРУЕМ ОТ КЛАВИАТУРАТА

TGM DEFENDER е проектиран с фабрично зададена програма, така че е работоспособен с минимум програмиране. Контролният панел е напълно програмируем от клавиатурата.ЕЕРРОМ ПАМЕТ

Панелът използва ЕЕРРОМ памет, която ще запази цялата програмна информация, дори ако се изключат мрежовото и акумулаторното захранване от панела. ЕЕРРОМ паметта може да бъде програмирана хиляди пъти.ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ГРЪМОТЕВИЦИ

TGM DEFENDER е внимателно проектиран и проверен да обезпечи сигурна защита против наводки от статично електричество и гръмотевици. Специалното „Zар-Тrаск" проектиране на платката прихваща високоволтовите наводки още на клемите, при това на критичните места са поставени устройства за защита от преходни процеси за по-нататъшно намаляване на опасните напрежения.НАБЛЮДЕНИЕ

 1. СЛАБ, ИЛИ НЕ СЪЕДИНЕН АКУМУЛАТОР ЛИПСА НА МРЕЖОВО НАПРЕЖЕНИЕ

 2. ИЗГОРЯЛ ПРЕДПАЗИТЕЛ НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

 3. ОТВОРЕНА ПОЖАРНА СХЕМА

 4. НЕТОЧНО ВРЕМЕ НА СИСТЕМНИЯ ЧАСОВНИК

 5. ПРОГРАМИРУЕМО ПРЕДАВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

 6. МИКРОПРОЦЕСОРНА СХЕМА „WATCHDOG"


РАБОТА

 1. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ/ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

 2. ПРОГРАМИРУЕМО АВТОМАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ С

 3. КОМПЮТЪР ЗА ПРЕДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ

 4. ИЗКЛЮЧВАНЕ ПРИ НЕСТАБИЛНИ ДАННИ

 5. ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

 6. ШЕСТ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДА

 7. КОД „ГЛАВЕН КЛАВИШ"

 8. ВСИЧКИ ЗОНИ СА ПРОГРАМИРУЕМИ КАТО ПОЖАРНИ

 9. ПРОГРАМИРУЕМО ПРЕДАВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

 10. ПРЕСКАЧАНЕ НА ЗОНИ ОТ КЛАВИАТУРАТА

 11. ШЕСТ ЗОНИ

 12. ЗОНА НА СИРЕНА/ЗВЪНЕЦ

 13. ПРОГРАМИРУЕМ ИЗХОД

 14. ТРИ КЛАВИША СЪС СПЕЦИАЛНО

 15. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 16. ПОЖАР/ОПАСНОСТ/ПАНИК

 17. ЗАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА КЛАВИШИТЕ

 18. ЕСТЕТИЧНО ОФОРМЕНА КЛАВИАТУРА

СПЕЦИФИКАЦИИ
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ TGM DEFENDER

 1. ОСЕМ НАПЪЛНО ПРОГРАМИРУЕМИ ЗОНИ

 2. (ОПЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ С КРАЙНИ РЕЗИСТОРИ)

 3. ВСИЧКИ ЗОНИ СА ПРОГРАМИРУЕМИ КАТО ПОЖАРНИ

 4. МАКС. СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЛИНИЯТА НА ЗОНА 100 ОМА

 5. ИЗХОД ЗА СИРЕНА/ЗВЪНЕЦ - 1 АМПЕР

 6. НЕПРЕКЪСНАТ ЗВУК ЗА КРАДЦИ

 7. ПРЕКЪСВАЩ ЗВУК ЗА ПОЖАР

 8. ПРОГРАМИРУЕМ ИЗХОД - 300 mA 9 ПРОГРАМНИ ОПЦИИ

 9. СПОМАГАТЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ - 475 mA

 10. КЛАВИАТУРА - МАКСИМУМ ТРИ

 11. АКУМУЛАТОР - 12 V, 1.2 Ah минимум ТИП ЕЛЕКТРОЛИТ – ГЕЛ

 12. ТРАНСФОРМАТОР - 16 V~, 30 VA


ИНСТАЛИРАНЕ

МОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛА - Изберете сухо място, близо до непрекъсваемо мрежово захранване и близо до съединител за телефонна линия.

Извадете печатната платка, монтажните приспособления и клавиатурата от опаковката, оставена в панела. Преди да монтирате панела на стената, натиснете четирите пластмасови щифта за монтиране на печатната платка в задната му стена.

След закрепването на кутията на стената, издърпайте всички кабели в нея и ги пригответе за свързване. Използвайте омметър за проверка за прекъсване, къси съединения и замасяване на кабелите. Натиснете печатната платка върху щифтовете.

МОНТИРАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА - Клавиатурите трябва да са разположени близо до назначените „Входно-Изходни" врати и да са на височина, достъпна за всички потребители.

♦ СВЪРЗВАНЕ ♦

Довършете всички връзки към контролния панел, преди да съедините мрежовото, или акумулаторното зах-ранване.

СВЪРЗВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНОТО ЗАХРАНВАНЕ-

Спомагателното захранване може да бъде използвано за захранване на клавиатури, датчици за движение, датчици за дим и други устройства, изискващи 12 V. Вижте Свързване на пожарни зони за свързване на захранва-нето на 4-проводни датчици за дим.Пълната консумация от спомагателното захранване трябва да бъде изчислена за всички устройства, свързани между клемите ЗАХР. (AUX) +/- и тези, свързани между клемите ЗАХР. (AUX) + и клемата PGM. Приемете 25 mА за всяка клавиатура РС1500RК, свързана към панела.

Дължината на проводниците е дадена в стъпки от контролния панел до последното устройство, свързано към линията. Изчисленията са направени на база 12 V захранване от панела и макс. 10% спад на напрежението при последното устройство. Спазвайте полярността при свързване на драйвери за сирени, сирени и поляризирани звънци.СВЪРЗВАНЕ НА КЛЕМАТА РGМ - Изходът (клемата) PGM е изключваем отрицателен изход, който може да бъде управляван от различни програмни опции. (Вижте Ръководство за програмиране). Устройствата, управлявани от този изход трябва да бъдат свързани между клемата PGM, която е (-) и клемата ЗАХР. (AUX) + (спом. захранване).
СВЪРЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА - Могат да бъдат включени до три клавиатури в паралел. Не свързвайте много клавиатури на една и съща линия.

За акумулаторно захранване приемете консумация от 25 mA за една клавиатура. Това представя панела в дезактивирано състояние с две отворени зони.

Таблицата на проводниците дава дължината на линията (в инчове) от контролния панел до клавиатурата за раз-лични дебелини на проводника. Дължините на линията са дадени за максималния консумиран ток от кла-виатурата (всички светодиоди СВЕТЯТ). Ако два проводника с едно и също сечение се свържат пара-лелно, дължината на линията може да бъде удвоена.

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЖАРНИТЕ ЗОНИ - Всяка от 6-те зони може да бъде програмирана като пожарна зона. Вижте Ръководство за програмиране Секция [11]. Датчиците за дим трябва да бъдат от запомнящ тип и да имат нормално отворени контакти. Захранването от клемите AUX + (спом. захранване)/PGM трябва да бъде наблюдавано чрез използването на реле RM-1 след последния датчик за дим. Нормално отворените контакти (затворени при подаване на напрежение) на релето RM-1 трябва да бъдат свързани последователно на алармения краен резистор, така че ако захранването на датчиците отпадне, да се съобщи за проблем в пожарната зона.

СВЪРЗВАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА КРАДЦИ - Дефиницията на зона за крадци, закъснителна, бърза, 24-часова и т.н. се програмира от клавиатурата. Вижте Ръководство за програмиране Секция [11].

СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖОВОТО ЗАХРАНВАНЕ -

Довършете всички връзки към контролния панел, преди да съедините мрежовото захранване, или акумулатора. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ трансформатора към контакт, управ-ляван от ключ.

220 V 50 Hz

СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА - Ако акумулатора се свърже обратно, ще изгори предпазителят 5 А. Зарядното напрежение на акумулатора е фабрично настроено на 13.8 V и нормално не се нуждае от донастройка. Ако зарядното напрежение на акумулатора е извън обхвата, откачете акумулатора и свържете резистор 1000 ома 1/2 вата между изводите за акумулатора и настройте напрежението върху него на 13.8 V чрез тример-потенциометъра, разположен близо до радиатора. НЕ НАСТРОЙВАЙТЕ тримера при свързан акумулатор -това ще доведе до неправилно зарядно напрежение, ако акумулаторът не е напълно зареден.

ЗАРЯДНИЯТ ТОК

Е 360 mA МАКС. ЧЕРВЕН ,_______С,

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Клавиатурата обезпечава пълна информация и управление над контролния панел TGM DEFENDER. Панела може да бъде напълно програмиран от клавиатурата. 6-те светлини на зоните дават индикация за алармите и състоянието на алармените схеми. Всяка зона може да бъде програмирана като зона за крадци, или пожарна зона. 5-те светлини на системата водят потребителя в работата на системата, а вграденият звуков сигнализатор позволява на потребителя да чуе правилното въвеждане от клавиатурата и дава и други предупреждаващи сигнали. 12 цифровата клавиатура се използва за въвеждане на кодове и други програмни функции. Единичните клавиши [Р] (Пожар), [Е] (Опасност) и [Р] (Паник) дават на потребителя проста операция за сигнализиране при опасност. Всички въвеждания от кла-виатурата се извършват чрез натискане на един клавиш във времето.ГЛАВЕН КОД

Подразбиращият се Главен код, „1234" е фабрично програмиран в TGM DEFENDER. Главния код се използва за активиране и дезактивиране на панела, за програмиране на до 5 допълнителни потребителски кода чрез използването на командата [*],[5] и за въвеждане на други потребителски функции чрез използването на командата [*],[6]. фабрично зададената програма позволява на потребителя да променя главния код. Панела може да бъде програмиран от инсталатора, така че потребителят да не може да променя главния код. Вижте Втори системен код.ВТОРИ ГЛАВЕН КОД

В TGM DEFENDER може да бъде програмиран втори главен код „хххх". Този код може да бъде променян само от инсталатора и е използваем, когато повече панели работят в комплекс. Втория главен код може да бъде използван като „Главен клавиш", фабрично не е програмиран втори главен код.КОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ОТ ИНСТАЛАТОРА

Подразбиращият се код на инсталатора, „1500" е фабрично програмиран в TGM DEFENDER. Използвайки този код и командата [*],[8], инсталаторът може да получи достъп до системата и да въвежда информация в панела, или комуникатора. Този код може да бъде променян от инсталатора.АКТИВИРАНЕ

Преди да активирате панела, затворете всички защитени врати

и прозорци и преустановете движението в областите, защитени

от датчици за движение. Ако светлината Trouble (Проблем) свети,

проверете за проблеми (команда [*],[2]) и коригирайте проблема.

Ако свети „Bypass" (Прескачане), уверете се, че прескочените

зони са преднамерено прескочени. (Команда [*],[1]).

Ако не светне „Ready" (Готов), значи една или повече зони са

отворени. Системата може да бъде активирана само когато

свети „Ready".

За да активирате, въведете 4-цифрен код за достъп. При

въвеждане на всяка цифра клавиатурата ще бипва. Щом е въведен

правилен код за достъп, ще светне „Armed и клавиатурата ще

бипне 6 пъти.

Ако кода е въведен неправилно, клавиатурата ще бипне 3 пъти и

след това ще издаде един продължителен звук. Натиснете

клавиша [#] и въведете отново кода.

Когато е въведен правилен код и светне „Armed, излезте през

назначената Входно-Изходна врата преди да изтече Времето за

излизане. Когато то изтече, всички светлини на клавиатурата ще

изгаснат, с изключение на „Armed. Ще свети и „Bypass"

(Прескачане), ако има прескочена зона и ако „Показване на

прескочени зони" е програмирано в Секция [31], вкл. светлина

на зона 4.

За инструкции вижте Програмна секция на инсталатора, [*],[8]

относно промяната на Времето за излизане.АВТО-ПРЕСКАЧАНЕ/АКТИВИРАНЕ "В ДОМА-НАВЪН'

Ако е въведен коректен код за достъп и Вие няма да напускате дома, при изтичане на Времето за излизане системата ще се активира при автоматично прескочени вътрешни зони, ако тези вътрешни зони са били програмирани като зони „В дома-Навън". Ще светне „Bypass" (Прескачане). (Вижте Програмиране на Секция [11]), Дефиниции на зони за програмиране на зони като „В дома-Навън".

Тук има убедителна характеристика за потребител, който иска да остане вкъщи при активирана система. Той не трябва да прескача ръчно вътрешните зони.

За да активирате отново зоните, които са били автоматично прескочени, въведете [*],[1]. Ще светне „Bypass" (Прескачане). Тази команда е бърз метод за пълно активиране на системата преди лягане и е приложима за потребители, които имат клавиа-тура извън областите, защитени от вътрешните зони.АКТИВИРАНЕ БЕЗ ВХОДНО ВРЕМЕ

За да елиминирате Входното време, активирайте системата чрез [*],[9],[валиден потребителски код]. Излизането може да бъде извършено като при нормално активиране. Системата ще се активира както беше описано по-горе при „Авто-прескачане/ Вкъщи-Навън", независимо дали е направено излизане, или не. Светодиодът „Armed ще мига като индикация, че системата е активирана без Време за влизане.ДЕЗАКТИВИРАНЕ

Влезте в дома през назначената врата „Вход-Изход". Клавиату-рата ще звучи като напомняне, че системата трябва да бъде дез-активирана. Идете при клавиатурата и въведете валиден потре-бителски код. Ако допуснете грешка, натиснете клавиша [#] и отново въведете кода. Светлината „Armed ще изгасне и звукът ще спре. Трябва да бъде въведен правилен потребителски код преди да изтече Времето за влизане, в противен случай панелът ще сигнализира аларма. За промяна на Времето за влизане, вижте Секцията Програмиране от инсталатора [17], стр. 12. Когато дезактивирате, ако е имало аларма докато панела е бил активиран, светлините „Memory" (Памет) и тези на зоните, които са били алармирани ще мигат в продължение на две минути. Натискането на клавиша [#] ще спре мигането, изгасвайки светлините на зоните и връщайки панела в режим „Ready" (Готов). Светлината „Memory" (Памет) ще продължи да свети постоянно, за да напомни, че е имало аларма по време на предишния период на активиране. За да видите зоните, които са предизвикали алар-ма, вижте паметта за аларми [*],[3], стр. 6.ПРЕСКАЧАНЕ (БАЙПАСИРАНЕ) НА ЗОНА

-[*],[1]

Прескочената зона няма да предизвика аларма. Използвайте прескачането на зони, когато е необходим достъп до защитена област, или ако някоя повреда в контактите, или връзките не може да бъде поправена незабавно. Панела може да бъде активиран при една, или повече прескочени зони дори ако те са отворени. Кога-то има прескочени зони, ще свети „Ready" (Готов) и „Bypass" (Прескачане). Пожарна зона НЕ МОЖЕ да бъде прескочена. Ако при активиране свети „Bypass" (Прескачане), използвайте командата [*],[1], за да видите прескочените зони и да се уверите, че те са преднамерено прескочени. Прескачанията на зони се отменят автоматично, когато панела бъде дезактивиран. За да прескочите зони :

Въведете [*],[1 ] - светлината „Bypass" ще започне да мига. Въведете [номер на зоната за прескачане], светлината на зоната ще светне като индикация, че зоната е прескочена. За да премахнете прескачането, въведете номера на зоната и нейната светлина ще изгасне. Продължете да въвеждате номерата на зоните, които искате да прескочите. НАТИСНЕТЕ [#], ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ В РЕЖИМ ,,READY"(ГОТОВ).

За да върнете прескочените зони: Въведете [*],[1 ],[9],[#]

Тази команда ще върне последната зона, или група от зони, които са били прескочени. Ако една и съща група от зони се прескача редовно, може да бъде използвана тази опция вместо инди-видуалното прескачане на зони.Забрана на прескачането :

TGM DEFENDER може да бъде програмиран от инсталатора да забрани прескачането на определени зони от потребителя. Светлините на тези зони няма да светнат в отговор на командата за прескачане. Вижте инструкцията „Маска за прескачане на зони" в секцията за програмиране от инсталатора [16], стр. 12.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ - [*],[2]

TGM DEFENDER непрекъснато наблюдава различни условия за проблеми. Ако се случи някое от тези условия, светлината „Trouble" (Проблем) ще светне и клавиатурата ще издава по две къси бипвания на всеки 10 сек. За да спрете звука, натиснете клавиша [#]. Звукът ще спре, но светлината „Trouble" (Проблем) ще продължи да свети, до изчистването на проблема. Вижте Ръководство за програмиране секция [10], стр. 10, Аларми и Възстановявания по поддръжката за списък на тези зони, които могат да бъдат предавани на наблюдаващата станция. За да видите условието за проблем, натиснете [*], след това [2]. Светлините на зоните ще покажат проблема. Светлина наЗона

[1] НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА АКУМУЛАТОРА... Ако напрежение-то на акумулатора е ниско, той е откачен, или неговият предпазител е изгорял, ще бъде индикиран проблем и може да бъде съобщен.

[2] НЯМА МРЕЖОВО НАПРЕЖЕНИЕ - При липса на мрежово напрежение ще светне незабавно „Trouble" (Проблем), но клавиатурата няма да звучи. Тя ще звучи ако няма мрежово напрежение и напрежението на акумулатора стане ниско. Закъснението преди предаване за липса на мрежово напреже-ние може да бъде програмирано от 1 до 99 минути. Вижте Програмиране на секция [17], стр. 12.

[3] ИЗГОРЯЛ ПРЕДПАЗИТЕЛ - СИРЕНА/ЗВЪНЕЦ, ИЛИ СПОМ. ЗАХРАНВАНЕ (клема ЗАХР.+ (AUX+)) Ще бъде индициран проблем, ако е изгорял предпазителят за Сирена/Звънец. Ако е изгорял предпазителят на спомагателното захранване (клема ЗАХР+), проблема няма да бъде индициран, но ще бъде предаден, ако това е програмирано.

[4] НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА КОМУНИКАЦИЯ - Ако цифровият комуникатор не е успял да се свърже с наблюдаващата станция след програмирания брой опити, се генерира проблем. Вижте Секция [15] Променливи на комуникацията. Ако следващ опит за комуникация е успешен, проблемът се изчиства. Проблема може да бъде изчистен също така чрез натискане на клавиша [#].

[5] ПРОБЛЕМ В ПОЖАРНИТЕ СХЕМИ - Отворена схема в зона, програмирана като пожарна, ще създаде проблем. Вижте Дефиниции на зона Секция [11], стр. 11 за назначаване на пожар-на зона.

[6] НЕТОЧНО ВРЕМЕ НА СИСТЕМНИЯ ЧАСОВНИК - Когато TGM DEFENDER бъде захранен след прекъсване на захранването, или нулиран, вътрешния часовник трябва да бъде сверен. Този проблем се изчиства след въвеждане на режим на дисплей на проблемите и след това натискане на [#] за изход. Този проблем може да бъде изчистен също при всеки опит за въвеждане на ден, или час. Вижте [*],[6], стр. 6, Команди за потребителски функции за сверяване на часовника. НАТИСНЕТЕ [#] ЗА ВРЪЩАНЕ В РЕЖИМ Ready(ГОТОВ).

ЗАБЕЛЕЖКА : Проблем няма да бъде генериран, ако времената за Предаване на проверка и Авто-активиране не са програмирани с валидни стойности на времето.

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако в режим на преглед на проблемите бъде натиснат [9], чрез светлините на зоните ще бъде показан най-скорошния проблем. Тази памет за проблеми е най-използвана като диагностика при инсталиране и обслужване (ремонт) на TGM DEFENDER.

ПАМЕТ ЗА АЛАРМИТЕ - [*],[3]

Алармите, случили се по време на последния период на активиране се запомнят в паметта. Натиснете клавиша [*], след това [3]. Ще започне да мига „Memory" (Памет) и алармите ще бъдат показани чрез мигаща светлина на зоните. В допълнение към паметта за последните аларми има две нива на историята. След въвеждане на режим на памет за аларми, натискането на някой от клавишите [0-9] ще покаже другите две нива на историята на алармите. Всеки път, когато е натиснат клавиш, клавиатурата ще бипва 1, 2, или 3 пъти, за да покаже кое ниво на историята се разглежда в момента. Когато панела е активиран и има запомнена аларма в първо ниво, първото ниво се изчиства и съдържанието му се прехвърля във второто ниво. Съдържанието на второто ниво се прехвърля в третото ниво, а старото съдържание на третото ниво се изчиства. Светлината Memory ще СВЕТИ само ако е имало аларма по време на предишния период на активиране. НАТИСНЕТЕ [#], ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ В РЕЖИМ Ready (ГОТОВ).КОМАНДА ЗА ПОВИКВАНЕ НА ПРОГРАМИРАЩ КОМПЮТЪР - [*],[4]

Командата [*],[4] се използва за повикване на програмиращ компютър, така че компютърът да има достъп до панела. Тази команда трябва да бъде разрешена в Секция [14], Трети системен код. Секциите [26], [27] и [28] трябва да бъдат програмирани с телефонния номер на компютъра, кода за достъп и идентифи-кационния номер на панела. Забележка: Командата [*],[4] може да бъде програмирана да изисква потребителски код, т.е. [*],[4] [Потр. код].КОМАНДА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ - [*],[5]

Командата [*],[5] позволява на потребителя да програмира потребителски кодове 2 до 6. Първият потребителски код е главен код и инсталаторът може да избере дали да разреши на пот-ребителя да програмира този код. Вижте Секция [13] Втори системен код, стр. 11. фабрично програмираният главен код е 1234. Шестия потребителски код може да бъде променен от редовен код на такъв за „еднократна употреба", или „слугински код".Вижте Секция [13] Втори системен код, стр. 11. Забележка: „Еднократния" код се изтрива само ако е използван за затваряне. Ако за затваряне е използвана командата Бързо активиране [*],[0], „еднократният" код НЯМА да се изтрие. Програмиране на потребителски кодове:

Натиснете [*],[5],[Главен код] за да влезете в режим на програ-миране на потребителски кодове. При въвеждането на тази команда ще започнат да мигат светлините Memory, Bypass и Trouble. Фабрично програмирания главен код е [1234]. Светлините на зоните ще бъдат използвани за индикация на програмното състояние на шестте кода.

Светлина на зона..............Състояние на кода

Не свети...............................Този код не е програмиран

Свети постоянно.................Този код е програмиран

Мига......................................Този код се програмира в момента

След въвеждането на този програмен режим, светлината на първата зона ще свети постоянно като индикация, че Главния код е програмиран с фабричната си стойност. Главния код може да бъде променян, (вижте секция [21], стр.12) Промяна или добавяне на код :

Натиснете [*],[5],[Главен код]

Натиснете номера на кода, който искате ДА ДОБАВИТЕ, или ДА ПРОМЕНИТЕ, напр. ако натиснете [2], светлината на зона 2 ще започне да мига като индикация че програмирате код номер 2. Въведете нов 4-цифрен код. НЕ НАТИСКАЙТЕ [#] или [*]. След въвеждането на 4 цифри клавиатурата ще бипне 3 пъти и светлината на зоната ще започне да свети постоянно. Ако променяте съществуващ код, то новият просто ще замени стария код.

Ако желаете да промените друг код, натиснете неговия номер и

въведете 4-цифрения код.

НАТИСНЕТЕ [#], ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ В РЕЖИМ READY (ГОТОВ).

Изтриване на код :

Натиснете - [*],[5],[Главен код]

Натиснете номера на кода, който искате да изтриете. Светлината

на зоната за този номер ще започне да мига. Въведете [****].

* ГЛАВНИЯ КОД НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТРИВА * НАТИСНЕТЕ [#], ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ В РЕЖИМ READY (ГОТОВ).

Ако главния код е забравен и панела е оставен дезактивиран, програмирайте нов главен код чрез командата [*],[8],[код на инсталатора],[21], или използвайте Втория главен код за да препрограмирате Главния код.Връщане на ЕЕРРОМ паметта към фабричната установка -

Ако главния код е забравен и панела е останал активиран, вижте Програмиране на секция [30], стр. 14 за методите за връщане на панела към фабричните програми. Това не е необходимо ако е програмиран втори главен код. (вижте по-горе)КОМАНДА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФУНКЦИИ [*],[6]

Тази функция се използва за сверяване на часовника на системата и да се програмира време за авто-активиране както и да се превключват редица системни функции. При въвеждането на тази команда ще започнат да мигат светлините Метогу, Bypass и Trouble.

Въведете [*],[6],[Главен код],[Цифра от списъка по-долу] [1] 24 часов часовник (Въведете ЧЧ:ММ) [2] Час за авто-активиране (Въведете ЧЧ:ММ) [3] За бъдеща употреба [4] Разрешение/забрана за бързо активиране [5] Разрешение/забрана за авто-активиране [6] Разрешение/забрана за звънче за вратата [7] За бъдеща употреба [8] функция за проверка на сирената [0] Тест на инсталатора (изключете след употреба) (Тази функция се изключва автоматично при активиране )

ЗАБЕЛЕЖКА: Системният часовник е 24 часов и времето трябва да се задава чрез две двуцифрени числа.

напр. 44-01,02....10, 11....23,24

ММ -01, 02...35,36.....58,59

8:05 АМ трябва да бъде въведено като 0805 1:30 РМ трябва да бъде въведено като 1330 Точките 0,4, 5 и 6 включват и изключват различни характеристики. Когато е натиснат номера на някоя от горните опции и тя се ВКЛЮЧВА, клавиатурата бипва 3 пъти. Ако опцията се изключва, клавиатурата бипва един път продължително. Натискането на [8] произвежда 2-секунден тест на звънеца/сирената, звука и светлините на клавиатурата.ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА АВТО-АКТИВИРАНЕ -[*],[6],[Главен код],[2]

TGM DEFENDER може да бъде програмиран да се активира автоматично по едно и също време всеки ден. В избраното време за авто-активиране алармата ще свирва късо всеки 10 сек. в продължение на една минута. Клавиатурата също ще бипка 1 минута. Ако по време на едноминутния предупредителен период бъде натиснат кой да е клавиш, авто-активирането ще бъде отменено. Авто-активирането ще бъде включено по същото време на следващия ден. За да програмирате времето за авто-активиране, въведете [*],[6],[Главен код],[2] и след това въведете часа и минутата както е описано в началото на тази секция. Авто-активирането трябва да бъде разрешено, (вижте опция [5] по-долу)ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БЪРЗО АКТИВИРАНЕ - [*],[6],[Главен код],[4]

Натискането на [4] докато сте в режим на команда за потре-бителски функции ще разреши (Збипвания), или ще забрани (едно дълго бипване) бързото активиране. Когато то е разрешено,

панела може да бъде лесно активиран чрез натискане на [*],[0]. Кода за затваряне, предаван за бързо активиране е същия като кода, програмиран за главния код.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АВТО-АКТИВИРАНЕ - [*],[6],[Главен код],[5]

Натискането на [5] докато сте в режим на команда за потре-бителски функции ще разреши (З бипвания), или ще забрани (едно дълго бипване) авто-активирането. Когато то е разрешено, панелът ще се активира автоматично по едно и също време всеки ден. Времето за това е програмирано в секция [19].ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВЪНЧЕ ЗА ВРАТАТА - [*],[6],[Главен код],[6]

Натискането на [6] докато сте в режим на команда за потреби-телски функции ще разреши (3 бипвания), или ще забрани (едно дълго бипване) звънчето за вратата. Когато това е разрешено, клавиатурата ще бипва 5 пъти винаги, когато някоя зона, дефини-рана като закъснителна или бърза се отваря, или затваря. Звън-чето за вратата не работи с други дефиниции на зони. Може да се използва прескачане на зони за да се елиминират бипванията от някои зони. Звънчето за вратата функционира само при дезакти-виран панел.ВКЛ./ИЗКЛ. НА ТЕСТА НА ИНСТАЛАТОРА - [*],[6],[Главен код],[0]

Натискането на [0] докато сте в режим на команда за потреби-телски функции ще разреши, или ще забрани тази функция. Тес-та на инсталатора улеснява крайното тестване на системата и когато е разрешен, сирената ще работи 2 секунди всеки път, ко-гато някоя зона е в аларма. Сирената ще отговори на всички зо-ни, независимо как те са дефинирани в програмата. За да изле-зете от този режим, активирайте и след това дезактивирайте па-нела.ЗАБЕЛЕЖКА: Комуникаторът ще предаде всички аларми и възстановявания. Забранете комуникатора, ако това не е желателно, (секция [12] светлина 1)

ТЕСТ НА СИРЕНАТА - [*],[6],[Главен код],[8]

Натискането на [8] докато сте в режим на команда за потре-бителски функции ще включи за две сек. сирената и звука и светлините на клавиатурата.КОМАНДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗХОДА -

[*],[7]

ИЛИ - [*],[7],[Потребителски код]

Програмируемия изход (клема РОМ) може да бъде програмиран да се активира от клавиатурата. Той може да бъде използван да командва други устройства като механизми за отваряне и затваряне на врати, специални светлини, или за ресет на датчици за дим (вижте Програмиране на секция [24], стр.13). В зависимост от избраната опция, командата [*],[7] може да изисква, или не въвеждане на потребителски код.

Когато е въведена правилна команда, клавиатурата ще звучи и изходът ще е активен за 5 сек.

КОМАНДА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ОТ ИНСТАЛАТОРА - [*],[8],[Код на инсталатора]

TGM-DEFENDER може напълно да се програмира от клавиатурата в секция [*],[8]. Тези команди са детайлно описани в секцията за програмиране на този наръчник, фабрично програмираният код на инсталатора е [1500].АКТИВИРАНЕ БЕЗ ВХОДНО ВРЕМЕ -[*],[9],[Потребителски код]

Въвеждането на [*],[9] преди код за активиране, активира панела без входно време на закъснителните зони. Когато е активиран с командата [*],[9] светлината Armed ще мига като напомняне към потребителя, че системата е активирана без входно време. Тази команда позволява на потребителя да остане в къщи и да получи бърза аларма при нарушение.АКТИВИРАНЕ ЗА ПРЕЗ НОЩТА -КОМАНДА [*],[1]

Преди лягане през нощта потребителят може да активира вътрешните зони, дефинирани като „Вкъщи-Навън", които са били прескочени с [*],[9], чрез командата [*],[1]. Когато се въведе тази команда, светлината Armed ще продължи да мига, а светлината Bypass ще изгасне. Командата [*],[1] няма да премахне прес-качането на зоните, които са били ръчно прескочени.КОМАНДА БЪРЗО АКТИВИРАНЕ - [*],[0]

Въвеждането на [*],[0] се приема като валиден код за активиране, ако е разрешено бързо активиране. Тази команда е често използвана, когато някой трябва само да активира системата, но не и да я дезактивира. Вижте инструкциите в секция [*],[6] Ко-манди за потребителски функции, стр.6 за разрешаване и забрана на опцията бързо активиране.ЗОНИ НА КЛАВИАТУРАТА - [Р] - [Е] - [Р]

Има три зони, които могат да бъдат активирани чрез единичен клавиш от клавиатурата. За да функционират клавишите [Р], [Е] и [Р] за предаване те трябва да бъдат разрешени от инсталатора чрез програмиране на кодове за аларми и възстановявания в секция [09].Клавиш [Р] (Пожар)

Като се натисне и задържи за една сек. клавиша [Р], ще се предизвика местна аларма с прекъсващ звук и ако е програми-рано ще предаде алармата на наблюдаващата станция. Клавиа-турата ще звучи на серии от къси бипвания щом панелът приеме алармата.Клавиш [Е] (Опасност)

Като се натисне и задържи за една сек. клавиша [Е], ако е прог-рамирано ще се изпрати аларма за опасност на наблюдаващата станция. Няма да звучи местна аларма и светлините на клавиату-рата няма да светнат. Клавиатурата ще звучи на серии от къси бипвания щом панелът приеме алармата и след това ще издава друга серия от бипвания след успешно завършване на предава-нето към наблюдаващата станция.Клавиш [Р] (Паник)

Като се натисне и задържи за една сек. клавиша [Р], ако е програмирано ще се изпрати съобщение на наблюдаващата станция.

Алармения сигнал може да бъде програмиран като беззвучна или звукова аларма. Вижте Програмиране на секция [12], Първи системен код, светлина 6. Ако е програмирана като звукова аларма, местната сирена ще звучи с непрекъсващ звук. Звуковите съобщения от клавиатурата за клавиш [Р] са програ-мируеми, секция [14] светлина 5. Ако е програмирана като звуко-ва клавиатурата ще започне да звучи щом е приела натискането на клавиш [Р].

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

TGM DEFENDER е напълно програмируем само с използване на програмиращия софтуер TGMA (>V1.4) и използва EEPROM памет, която може да бъде програмирана хиляди пъти. EEPROM паметта не губи програмните данни дори когато остане без захранване. Основната информация, която определя работата на контролния панел и комуникатора се съхранява в ЕЕРRОМ памет, която е достъпна чрез използване на програмиращия код на инсталатора, или чрез зареждане от външен компютър. Ако кода на инсталатора е забравен, ЕЕРRОМ паметта може да бъде възстановена с фабрично зададената програма.Приложение А


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница