Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“



Дата21.01.2018
Размер228.04 Kb.
ПРОГРАМНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“



ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 Г.)







1

2

4

5

6

МЕСЕЦ





ОБРАЗОВА­ТЕЛНО ЯДРО

ТЕМА


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


ДАТА


Забележка

Тематична седмична зона







наименование

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


по седмичен план

Промени или др.













ДЕТЕТО ИМА ФОРМИРАНИ КОМПЕНЦИИ ЗА:







Септември

3



Входяща диагностика –










Септември

4



Входяща диагностика –










Октомври
Есенни капки

1

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 1.

Да рисуваме!

/Рисуване/

Знания: има най-общи представи за характерни процесуални дей­ствия, свързани с материали за рисуване (моливи, флумастери, пастели, хартия).

Умения: изпълнява преднамерени манипулации (двигателни сте­реотипи – кръгообразни, спираловидни) с изобразителни матери­али върху пространството на листа (бяла, цветна или многоцветна основа) с преобладаващо съсредоточаване в определена зона (гнездо, дим).

Отношения: проявява любопитство към изобразителните матери­али и пособия и неустойчив интерес към конфигурацията на сле­дите, положени върху листа.







Октомври
Есенни ята

2

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 2.

Чудотворните приятели

/Рисуване/


Знания: има общи представи за свойства и качества на изобрази­телни материали – молив, флумастер, пастел; за способи на полз­ване: захват, натиск, посока на движение.

Умения: изгражда свободно с материал по избор произволни гра­фични очертания. Придържа листа хартия със свободната ръка. Открива в съвкупността от графични конфигурации и линии (ре­зултат от отривисти ритмични движения) познат образ и долавя изобразителния смисъл на изпълнените действия (дъжд, трева).

Отношения: проявява интерес към следите върху хартията от изобразителните материали, изразява стремеж към повторение.







Октомври
Листопад

3

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 3.

Да моделираме!

/Моделиране/


Знания: придобива най-общи представи за пособия и материали за моделиране, за качества и пластични свойства на глина или пластилин, моделин (достъпен материал за моделиране) – мекота, обем, тегло, пластичност.

Умения: изпълнява манипулативни действия с пластичен матери­ал върху дъска за моделиране (мачка, откъсва, прилепва). Включ­ва дланите и пръстите на двете ръце. Откъсва от предварително разточени пръчици късчета пластичен материал и подрежда – „бонбони“ за…

Отношения: проявава интерес към пластичния материал и към манипулациите с него.







Октомври
Цветни есенни градини

4

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 4.

Пуф и паф

/Рисуване/

Знания: придобива най-общи представи за четка, за бои, за подхо­дяща хартия и за необходими пособия.

Умения: овладява първоначални способи за употреба на четка (за­хват, наклон, навлажняване, изцеждане, контролирано потапяне на четката в готово разтворената боя, обиране в ръбчето на съда на излишната боя, рисуване, измиване на четката в съд за вода, подсушаване и т.н.). Рисува по ориентир (коминчето на локомо­тив) кълбести форми с цяла четка.

Отношения: проявява интерес към техниката на използване на четка и бои, любопитство към процеса на работа.







Ноември
Есенно плодородие

1

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 5.

Есенна градина

/Апликиране/

Знания: има представи за свободно или ритмично подреждане на готово изрязани разноцветни елементи върху очертани широки цветни ивици. Най-общи /по преценка/ представи за лепене.

Умения: свободно разполага и подрежда готово изрязани различ­ни по форма и по цвят елементи (плодове, листа) върху цветни ивици.

Отношения: има интерес към готовите цветни елементи от хар­тия и към процеса на подреждане (и по преценка на лепене).







Ноември
Есенни тревоги

2

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 6.

Моливчета

/Моделиране/

Знания: има образни представи за познат обект. Изгражда пред­става за моделиране чрез разточване на пластичен материал на познати предмети.

Умения: Моделира (от неоформени късчета пластичен материал) между дланите или върху дъската продълговати цилиндрични форми. Координира ръцете; включва дланите и пръстите на двете ръце.

Отношения: отнася се с внимание и с интерес при изпълнение на манипулациите с пластичния материал.







Ноември
Празникът на моето семейство

3

Изобразително творчество

Тема 7.

Слънчо

/Рисуване/

Знания: има общи представи за връзка между формата на обекта и движенията на ръката.

Умения: получава чрез формообразуващи движения способ за създаване на изображение; рисува кръгла затворена форма (флу­мастер, молив или маслен пастел); осъществява зрителен контрол върху движенията на ръката и етапите на създаване на изображе­нието. Целенасочено обогатява очертаната форма с присъщи на образа елементи – радиално разположени линии (прави, въл­нообразни, комбинирано и др.).

Отношения: Осъзнава насочеността и контрола на движенията на ръката като условие за изграждане на изображение; проявява ин­терес към резултата и демонстрира образно виждане.







Ноември
Пътешествия наблизо и далеч

4

▪ Изобразително творчество

Тема 8.

Пътечки

/Рисуване/

Знания: има представи за теглене на прави линии с помощта на четка и готово разтворени темперни бои /два цвята/.

Умения: зрителен и двигателен контрол върху движенията на ръ­ката. Използва четката, като полага и тегли линии надлъжно на четката, в една посока. Свързва ориентири.

Отношения: вниква във своеобразието на изобразителния процес при работа с четка и бои (изгражда усет за необходимо количество боя върху четката). Стреми се към координираност.







Декември
В очкване на зимата

1

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 9.

Ограда за къщата на Зайко

/Рисуване/

Знания: изгражда представи за рисуване на вертикални линии с графичен материал (по избор – флумастер, или молив /4В/, или маслен пастел).

Умения: ритмично рисува прави вертикални линии с графичен материал. Придържа листа със свободната ръка.

Отношения: проявява интерес към изпълнените на графични ли­нии с определена насоченост, мотивиран от желание да помогне.







Декември
Зимни изненади

2

▪ Художествено възприемане

▪ Изобразителни материали и техники



Тема 10.

Шарена черга

/Рисуване/


Знания: изгражда най-общи представи за битовата шарена черга (украса, колорит) като характерно произведение на народното творчество. Има познания за изграждане на украса /в двуцветие/ чрез редуване на прави хоризонтални линии.

Умения: редува с четка два цвята, еднакво широки ленти с готово разтворени темперни бои върху очертано цветно поле.



Отношения: проявява любопитство към произведения на народ­ното творчество.







Декември
Коледа е!


3

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 11.

Коледна елха

/Апликиране/



Знания: има познания на украса на елха (готово силуетно изобра­жение) с разноцветни, еднакви или различни по големина кръгли форми.

Умения: разполага, подрежда свободно или ритмично готови кръгли форми и залепва изобразителните елементи в границите на елховия силует.

Отношения: проявява интерес и реагира емоционално към изо­бразителния резултат.







Декември
Нова годино, добре си дошла!


4

▪ Художествено възприемане

Тема 12.

Възприемане на илюстрации от книжки за деца

Знания: има обща представа за илюстрацията и за детската книга.

Умения: познава и назовава обекти при разглеждането на илюст­рации, картини. Открива чрез подреждане на съставни елементи (тип пъзел) герои от позната приказка (2-3 елемента).

Отношения: проявява интерес към илюстрацията и емоционално отношение към илюстрираните герои.







Януари
Зимуващи гладни птици

1

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 13.

Снежко

/Апликиране/

Знания: има представи за изграждане на познат образ чрез комби­ниране на готово изрязани елементи.

Умения: подрежда в зависимост (комбинира) различни по голе­мина, еднакви по цвят съставни елементи (две и повече) на познат образ и лепи съчетанието върху цветна основа.

Отношения: отнася се с внимание към дейността и проявява ин­терес към композиционната организация на изобразителната ос­нова.







Януари
Стъпки по снега

2

▪ Изобразително творчество

Тема 14.

Самолет

/Моделиране/

Знания: има представи за изграждане на нов образ чрез съчета­ване на познати обемни форми.

Умения: усъвършенства технически похват – „разточване“, като чрез прави движения на дланите моделира от цяло парче глина различни по дължина цилиндрични форми (2-3), които съчетава в нов образ.

Отношения: проявява самостоятелност, инициативност, реагира емоционално на моделирания образ.







Януари
Как Сечко щипе

3

▪ Изобразително творчество

Тема 15.

Зимна картина

/Рисуване/

Знания: има познания за достъпни техники за полагане на бои.

Умения: използва четка (движение в надлъжно, напречно направ­ление) и готово разтворени бои; печата с върха на четката и с цяла четка върху цветна основа.

Отношения: проявява наблюдателност и внимание. Контролира­но повтаря свои движения. Координирано и целенасочено полага цветни петна.







Януари
За животните с любов

4

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 16.

Топки

/Моделиране/

Знания: изгражда представи за моделиране на обемна форма чрез усвояване на техническия похват овалване.

Умения: усвоява способ на действие чрез формообразуващи дви­жения; моделира с кръгообразни движения между дланите кълбо­видна форма от цяло парче пластичен материал (пластилин).

Отношения: проявява стремеж към правилна форма и се отнася с внимание и интерес към пластичните резултати.







Февруари
Приятелите

1

▪ Изобразително творчество

Тема 18.

Моята пъстра чаша

/Апликиране/


Знания: има елементарна представа за украса на керамичен съд чрез редуване на готово изрязани форми на цветя или на плодове.

Умения: подрежда ритмично и лепи във фриз готово изрязани форми на цветя или на плодове (3-5 елемента) върху повърхността на познат предмет.

Отношения: проявява интерес към декоративната дейност и усет за ритъм.







Февруари
Градинка на прозореца

2

Изобразително творчество

Тема 17.

Открий от общата група отлетелите балони и ги нарисувай върху небето!

/Рисуване/

Знания: има познания за основни цветове (жълт, червен, син) и за работа с четка и бои. Придобива най-елементарни представи за пространство.

Умения: 1) изследва основната група (4 елемента) фигури (подоб­ни по форма балони, но различни по цвят – жълт, червен, син, зе­лен);

2) установява балоните, които липсват, и

3) рисува с четка „отлетелите“ фигури с готово разтворени тем­перни бои върху небето на прозореца.

Отношения: проявява съобразителност, самостоятелност, наблю­дателност и активност.








Февруари
В очакване на пролетта

3

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 19.

Къща

/Апликиране/


Знания: има обща представа за създаване на схематичен образ на къща чрез комбиниране на геометрични форми (триъгълник и квадрат и др. допълнителни форми).

Умения: съчетава в общ образ познати геометрични форми и ори­ентира в двуцветна изобразителната основа. Залепва основните елементи и обогатява с допълнителни елементи – прозорци, врата, комин и т.н.

Отношения: изпълнява с желание и проявява активност, комби­нативност при овладяване на предпочитан образ.







Февруари
Моята Родина

4

▪ Изобразителни материали и техники

▪ Изобразително творчество



Тема 20.

Неразлистено дърво

/Рисуване/

Знания: изгражда обща представа за създаване на схематичен об­раз на дърво.

Умения: Рисува, следвайки показ на действие, с четка и готово разтворена темперна боя върху цветна основа. Контролира натиск (при изграждане на ствол) и тегли линии с върха на четката във всички посоки.

Отношения: проявява интерес към общия модел на определен об­раз, към неговата структура, присъщи части.







Март
Баба Марта бързала

1

▪ Изобразително творчество

Тема 21.

Мартеница за Мечо

/Апликиране/

Знания: има представи за мартеницата и за утвърдената от народ­ните представи обредна функция. Създава образи от различни по форма и големина части.

Умения: апликира върху цветна основа готово изрязани геомет­рични елементи (различни по големина и форма червени и бели кръгли, триъгълни и квадратни елементи).

Отношения: проявява интерес, любопитство и комбинативност при съставяне на традиционен народен накит.







Март
С обич за мама

2

▪ Изобразително творчество

Тема 22.

Подарък за мама

/Апликиране/

Знания: има представи за свободно подреждане на готово изряза­ни, различни по форма, цвят и конструкция елементи (сърца, цве­тя) върху цветна основа.

Умения: разполага, подрежда свободно върху цветно поле и лепи готови елементи.

Отношения: проявява интерес, декоративен усет, активност и комбинативност.







Март
Хубава си,

моя горо

3

▪ Изобразително творчество

Тема 23.

Разлистено дърво

/Рисуване/

Знания: има представи за схематичен образ на дърво.

Умения: отразява върху цветна основа свойствени за познат образ съставни части (ствол, клони, разлистена корона) с четка и готово разтворени бои. Оформя корона като печата с цяла четка листа и рисува с върха на четката.

Отношения: проявява интерес към специфичната форма на опре­делен образ, към неговата структура, присъщи части.







Март
Пролетно оживление

4

▪ Изобразително творчество

Тема 24.

Разцъфнало дърво

/Рисуване/

Знания: разширява представите за отразяване на главни части, свойствени белези и характерно природно състояние на наблюда­вано дърво.

Умения: Пресъздава наблюдавано дърво върху цветна основа чрез рисуване и печатане с четка и използване на тампон. Стре­меж към обогатяване на рисунката с отразяване на елементи на природна среда (трева, цветя).

Отношения: проявява интерес към специфичната форма на опре­делен образ, към неговата структура, присъщи части и кратко­трайни промени под въздействие на природната среда.







Април
Подари усмивка

1

▪ Художествено възприемане

Тема 25.

Картина, скулптурна творба

Знания: изгражда най-общи представи за произведения на изобра­зителното изкуство.

Умения: познава, назовава обекти при разглеждане на произведе­ния на изобразителното изкуство. Имитира звуци и характерни реакции, мимика. Открива чрез подреждане на съставни елементи (тип пъзел /2-3 елемента/) липсващи фрагменти от репродукцията.

Отношения: проявява интерес и увлечение към произведенията на изобразителното изкуство.







Април
Пролетни празница

2

▪ Изобразително творчество

Тема 26.

Пролет в гората

/Апликиране/

Знания: има най-общи представи за изграждане на сюжетна ком­позиция.

Умения: подрежда 2-3 готово изрязани елемента (обща форма на дърво с корона) и залепва върху двуцветна основа.

Отношения: постига цветово равновесие, проявява композицио­нен усет при разположение на готово изрязаните форми.







Април
Великден е!

3

▪ Изобразително творчество

Тема 27.

Оцвети яйцата

/Рисуване/

Знания: изгражда познания за основните и производни цветове, за черен и бял цвят. Изгражда първоначални най-общи представи за цветова символика, обвързана с народните възгледи и традицион­на обредност.

Умения: оцветява с флумастери (или моливи) непокрити полета от общата форма, като се съобразява с багрите на готово оцвете­ните сектори.

Отношения: Проявява активност, самостоятелност, декоративен усет.







Април
Искам да знам

4

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 28.

Питка

/Моделиране/

Знания: има представи за моделиране на обемна форма чрез при­лагане на техническите похвати овалване и сплескване.

Умения: моделира пластична форма, съставена чрез овалване и сплескване между дланите на пластичен материал. По желание надстроява с втори слой, моделиран по идентичен начин. Изпълнява украса чрез гравиране на повърхността.

Отношения: проявява съобразителност, устойчив интерес към процеса и резултата от пластичната дейност.







Май
Играя и спортувам

1

▪ Изобразително творчество

Тема 29.

Весели деца

/Рисуване/

Знания: има най-общи представи за рисуване на схематична чо­вешка фигура – части на човешкото тяло, разположение, функция.

Умения: създава-линеарно-графичен образ на човешка фигура, като се опира на познати геометрични фигури (кръг, квадрат, три­ъгълник) и на стилизирани образци от българското народно из­куство. Рисува по желание подходяща среда върху двуцветна ос­нова.

Отношения: проявява интерес и наблюдателност при изпълнение на изобразителната задача.







Май
Празнувам и се веселя

2

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 30.

Чашка

/Моделиране/

Знания: изгражда представи за моделиране на пластична форма на познат предмет чрез прилагане на техническия похват вдлъб­ване.

Умения: моделиране на чашка от парче пластичен материал при изпълнение на похватите овалване и вдълбаване.

Отношения: проявява интерес и желание за моделиране с плас­тични материали.







Май
Празник на буквите

3

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 31.

Морските вълни

/Рисуване:

маслен пастел, го­тово разтворени бои/

Знания: изгражда най-обща образна представа за пресъздаване на характерни структурни качества на водна повърхност чрез линии и цветни петна.

Умения: изпълнява свободно, линеарно-графично, хоризонтално ориентирани вълнообразни, с разнообразна амплитуда линии с различни цветове маслени пастели. Покрива свободно избрани участъци с цветни петна готово разтворени бои, чрез печатане с дунапрен или тампон.

Отношения: изпълнява с интерес и внимание изобразителния процес, самостоятелно експериментира.







Май
Празнуваме деня на детето

1 юни

4

▪ Изобразително творчество

Тема 32.

Цветя в слънчева полянка

/Рисуване:

Флумастер, по пре­ценка включва гото­во разтворени бои/

Знания: има формирани образни представи за изобразяване на познати обекти и за характерна околна среда.

Умения: рисува фризово познати образи в сюжетна композиция, като използва за опора основата на листа или очертава самостоя­телно хоризонтална линия за означение на полянката; по желание обогатява рисунката чрез четка с цветни петна готово разтворени бои.

Отношения: проявява интерес към изобразителния резултат и из­питва положителни емоционални чувства.







Май – допълнителни форми

3-4

Подготовка за годишна изложба на резултатите от изобразителната дейност на децата

Годишна изложба на малките художници

Формиране на представи за оформление на детска изложба.

Усвояване на умения за подбор и аранжиране на изобразителните резултати при изграждане на експозиция.

Формиране на умения за оформление на интериорна среда с оглед създаване на експозиция от детски изобразителни творби.

Възпитаване на емоционално и оценъчно отношение към резулта­тите от изобразителната дейност.



Формиране на активност и интерес към изложбата като представи­телна проява на детското изобразително творчество.








Допълнителни форми:

Тема: Моите приятели

/Моделиране/

Знания: получава най-общи представи за отпечатък върху релефна пластична форма (вдлъбнат релеф /контрарелеф/).

Умения: изпълнява отпечатък на дланта чрез натиск върху централната зона на предварително подготвена релефна плочка – глина или пластилин /100/100/10 мм/. Наблюдава общото декоративно пано от пластични резултати.

Отношения: Проявява активност и интерес към своя и любопитство към пластичните резултати на приятелите.
Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница