Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“Дата21.01.2018
Размер273.6 Kb.
ПРОГРАМНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 Г.)1

2

4

5

6

МЕСЕЦ

ОБРАЗОВА­ТЕЛНО ЯДРО

ТЕМА


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


ДАТА


ЗабележкаТематична седмична зонанаименование

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


по седмичен план

Промени или др.

ДЕТЕТО ИМА ФОРМИРАНИ КОМПЕНЦИИ ЗА:Септември

3Входяща диагностика –


Септември

4Входяща диагностика –


Октомври
Есенни капки

1

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 1.

Ваза с цветя

/Апликиране,

рисуване/

Знания: има най-общи представи за изграждане на декоративен образ от подобни по форма, различни по големина и цвят еле­менти.

Умения: комбинира върху цветна основа готови и изрязани от квадрат кръгли форми – еднослойно изграждане. Подрежда, като се съобразява с готовата форма на вазата, залепва в цветово и ком­позиционно равновесие; дорисува с графичен материал. Използва безопасно ножица, различни видове материали и пособия за изоб­разяване.

Отношения: проявява усет за композиционно единство, за ця­лостно цветово изграждане, за съчетаване на изобразителни еле­менти в декоративен образ.Октомври
Есенни ята

2

▪ Изобразително творчество

Тема 2.

Моят приятел

/Рисуване:

маслени пастели, акварелни бои/


Знания: има конкретни представи за портретно изображение.

Умения: отразява целенасочено характерни особености на чо­вешката глава с маслени пастели. Разполага балансирано изобра­жението в изобразителното поле и симетрично ориентира частите на лицето. Привнася елементи на изражение (усмихнат, тъжен, гневен и т.н.). Покрива с цветни петна акварел.

Отношения: проявява наблюдателност, интерес към изобразител­ния процес, оценъчно, емоционално и естетическо отношение към изобразителния резултат.Октомври
Листопад


3

▪ Изобразително творчество

Тема 3.

Есенна гора

/Апликиране/


Знания: Има конкретни зрителни представи за пейзажния жанр, за пресъздаване със средствата на апликиране определени природ­ни промени, определени от годишния сезон.

Умения: използва техниките изрязване и изкъсване от квадрат при изграждане на корони на дърветата. Комбинира готово изряза­ни стволове, корони и подрежда (еднопланово, двупланово); за­лепва върху цветна основа, като прилага многослойна техника.

Отношения: проявява усет за единство, за композиционен ба­ланс; изразява оценъчно и естетическо отношение към резултати­те от изобразителната дейност.Октомври

Цветни есенни градини

4

▪ Изобразително творчество

Тема 4.

Момче и момиче

/Моделиране/

Знания: има представи за моделиране на човешка фигура, за ос­новни части на тялото, за отразяване на характерни пропорции.

Умения: моделира пластична, статична фигура от цяло парче гли­на /пластилин/ с цилиндрична форма чрез разрязване и изтегляне; първоначални опити за раздвижване на фигура. Обогатява плас­тичната форма чрез гравиране, налепване.

Отношения: проявява наблюдателност, уточнява представите за форма на конкретен образ, проявява оценъчно отношение и инте­рес към устойчиво моделирана обща форма.Ноември
Есенно плодородие

1

▪ Художествено възприемане

Тема 5. Картинките от книжките

/Рисуване/

Знания: има общи представи за илюстрацията като вид изобрази­телно произведение и за художник-илюстратор, за видове илюст­рации (за детска литература, поезия, научно-познавателна и др.) и като една от формите за междупредметна връзка в книжките за детската градина.

Умения: илюстрира в серия от рисунки (3-5 сектора в рисува­телния лист) съдържанието на любима българска народна приказ­ка. Изявява, подчертава най-същественото (напр. главния герой) в композиционното решение. Използва графични материали (флу­мастери/или черен молив /4В/, цветни моливи).

Отношения: отнася се с внимание към съдържанието на литера­турното произведение; планира последователността на моментите, които пресъздава; проявява интерес към образната характеристика на героите, към синтеза между лит. съдържание и изображение.Ноември
Есенни тревоги

2

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 6.

Разгледай красивите фигури и довърши украсата

/Рисуване, апликиране /


Знания: има образни представи за националните белези на тра­диционните художествени елементи в декоративната украса на произведенията на народното изкуство, за характерните форми и цветосъчетания – шевица, керамика – троянска шарка и т.н., пле­теници – от старобългарски ръкописи.

Умения: възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии, еле­менти от знаци с графични материали. Усвоява графични умения, свързани с подготовка на ръката за писане. Оцветява. Самостоя­телно съставя декоративна ивична композиция от готово изрязани декоративни елементи и апликира в указани полета в изобрази­телната основа.

Отношения: отнася се с внимание при изпълнение на изобрази­телната задача. Проявява активност, интерес и естетическо отно­шение към националните стилови особености на декоративната украса.Ноември
Празникът

на моето семейство

3

▪ Изобразително творчество

Тема 7.

Забавни, интересни и красиви!

/Рисуване/

Знания: има конкретни зрителни представи за рисуване на пред­мети по наблюдение от натура.

Умения: рисува предмети от спортния инвентар (топки, ринг – пръстен, кегла и др.); наблюдава, анализира и отразява характерни особености на наблюдавани предмети – форма, големина, конст­рукция, локални цветове, пространствено положение; има компо­зиционен усет за взаимно разположение и баланс в изобразител­ното поле. Изгражда рисунката частично (или цялостно – фон по преценка) с темперни бои.

Отношения: изгражда усет за подбор и съчетаване на цветове и форми. Отнася се с устойчиво внимание и активност, проявява наблюдателност и интерес към естетическите качества на познати предмети.Ноември
Пътешествия наблизо и далеч

4

▪ Изобразително творчество

Тема 8.

Емблемата

на моята група

/Апликиране/

Знания: има представи за универсалния език, за предназначение­то и разнообразието на знаците за визуална информация и кому­никация (светлинни сигнали, пътни знаци, информиращи-илюст­риращи и др.). Зрение – образи – информация. Разграничава зна­ците за визуална информация и комуникация от произведенията на живописта, изящната графика и творбите на изящната скулп­тура.

Умения: чрез средствата на апликиране проектира с познати гео­метрични фигури върху готово очертано поле информиращ знак, съдържащ стилизиран образ на наименованието на групата в детската градина.

Отношения: проявява декоративен усет, наблюдателност, твор­ческа активност. Отнася се с интерес и с оценъчно отношение към резултатите от изобразителната дейност.Декември
В очакване

на зимата

1

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 9.

Водният свят

/Апликиране,

рисуване/

Знания: има общи представи за техниката на колажа.

Умения: съчетава върху цветна основа изобразителни елементи от хартия (рибки, миди, пластично извити цветни ленти) и др. ма­териали (фолио, станиол) в общ сюжет. Стремеж към пластичен ефект.

Отношения: проявява интерес към материалност, към разпола­гане на изобразителните елементи в съгласуваност. Изразява ак­тивно естетическо и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Декември
Зимни изненади

2

▪ Изобразително творчество

▪ Изобразителни материали и техникиТема 10.

Десен за плат

/Декоративно рисуване, темперни бои/


Знания: има най-общи представи за декоративна композиция, за характера на украсата, ориентираност /насоченост/ – хоризон­тална, вертикална, по диагоналите или свободно разположение в полетата на мрежата.

Умения: полага в безкрайна композиция ритмично с четка и с предварително изготвени щемпели познати геометрични и рас­тителни елементи върху правилна мрежа, очертана върху цветна основа.

Отношения: проявява интерес към декоративната композиция, демонстрира чувство за ритъм на цветове и форми.Декември
Коледа е!

3

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 11.

Трапезен съд

/Моделиране/

Знания: има най-общи познания за характерни за самобитната българска народна керамика съдове, за грънчарския занаят.

Умения: моделира обемно-пластичен образ на познат по форма трапезен съд – паница, чрез слепване на разточени „шнурове“ пластичен материал (глина, пластилин). Украсява повърхността чрез прищипвания, налепване на декоративни елементи, грави­ране.

Отношения: проявява интерес към симетрична, устойчива силу­етна форма, към характера на декоративната украса. Изразява емоционално и оценъчно отношение.Декември
Нова годино, добре си дошла!

4

▪ Изобразително творчество

▪ Изобразителни материали и техникиТема 12.

Нощта на вълшебствата

/Рисуване, апликиране /


Знания: изгражда представи за създаване на фантазни образи чрез одухотворяване на неодушевени предмети.

Умения: изгражда фантазни образи чрез комбиниране на раз­лични обекти: рисува познати предмети (с флумастер, молив) и апликира готово и самостоятелно изрязани елементи върху цветна основа. Дорисува, включва очи, уста, изражение, ръце и т.н.

Отношения: планира самостоятелно последователността при из­ползване на различни материали, проявява интерес и емоционално отношение към изобразителните резултати.Януари
Зимуващи гладни птици

1

▪ Изобразителни материали и техники

▪ Изобразително творчествоТема 13.

Зимно утро

/Рисуване, маслени пастели, акварел, тампон/


Знания: разширява представите за красота на природата през зимния сезон. Придобива начални познания за постигане на худо­жествена изразителност чрез използване на подходящи цветови съчетания. Има представи за наименованието пейзаж, за някои разновидности на пейзажния жанр (природен, архитектурен).

Умения: рисува по памет състояние на природата чрез използване на студени цветосъчетания в техника „батик“. Цялостно цветово изграждане. Двупланово композиционно организиране на прост­ранството.

Отношения: постига изразителност чрез използване на подхо­дящи цветове и полагане на цветни петна, изгражда усет за съче­таване на цветове и форми.Януари
Стъпки по снега

2

▪ Изобразително творчество

Тема 14. Сурвакари

/Рисуване/

Знания: има познания за рисуване на сюжетна композиция. Творчески пресъздава в рисунка характерния народен обичай „сурвакане“.

Умения: рисува по представа популярен народен обичай с мате­риали по избор (флумастер, цветни моливи, пастели). Пресъздава традиционно народно облекло на сурвакарите, реквизит, под­ходяща обстановка. Разполага основните образи в композиционно единство. Изобразява човешка фигура в анфас и в профил.

Отношения: има интерес към национални фолклорни обичаи, към традиционния бит на общността; проявява активност, емоци­онално и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Януари
Как Сечко щипе

3

▪ Изобразително творчество

▪ Художествено възприеманеТема 15.

Кукерска маска

/Смесена техника – апликиране, рисуване – пастел/


Знания: изгражда представи за кукерски игри като жизнена част от фолклорната празнично-обредна система, за костюма, симво­ликата и образното разнообразие.

Умения: апликира и рисува върху цветна основа маска – кукерски образ /функционална или проект/. Рисува или апликира (с пласти­чен ефект цветна хартия – мачкане, извиване, прегъване; вълнени конци) вежди, брада, мустаци, пера, рога, които изразяват опреде­лено състояние – „усмихната“ или „зловеща“ маска.

Отношения: проявява интерес към обредното значение на образа и към естетическото въздействие на резултатите от изобразител­ната дейност. Включва се в организирани занимания и игри.Януари
За животните с любов

4

▪ Изобразително творчество

Тема 16.

Любимо домашно животно

/Моделиране/


Знания: има общи познания за моделиране на обемно-пластичен образ на познато животно.

Умения: моделира фигурка на домашно животно от пластичен материал /глина, пластилин/ чрез използване на познати техни­чески похвати; отразява характерна форма, конструкция и специ­фични белези; постига баланс и устойчивост на фигурата. Укра­сява моделирания образ чрез налепване, гравировка.

Отношения: Проявява интерес към общата конструкция на плас­тичния образ, към начина на комбиниране на обемните формиФевруари
Приятелите

1

▪ Изобразително творчество

Тема 17. Поздравителна картичка за приятел

/Апликиране/

Знания: има представи за знаци, символизиращи празнични по­води, събития и отношения.

Умения: подрежда и залепва върху готова цветна основа (избран /предпочетен/ формат от предложени по избор няколко варианта двукрили основи за картичка) самостоятелно изрязани силуетно чрез закръгляне форми или изрязани симетрични образи от лист, прегънат на две – сърце, цвете, ваза.

Отношения: проявява декоративен усет, чувство за ритъм и си­метрично разположение на съставните елементи.Февруари
Градинка на прозореца

2

▪ Изобразителни материали и техники

Тема 18.

Да прерисуваме изобразените плодове /цветя/ от илюстрацията

/Рисуване/

Знания: придобива най-общи представи за възпроизвеждане на изображение /рисунка, модел/ чрез квадратна мрежа.

Умения: отразява с графичен материал (молив, флумастер) конк­ретно художествено изображение чрез пренасяне на силуетните очертания (пресечни точки, линии прави и криви, елементи от зна­ци) на основните форми с помощта на квадратна мрежа. Овладява графични умения и детайлизация при подготовка на ръката за писане.

Отношения: проявява наблюдателност, сравнява и точно възпро­извежда модела; проявява емоционално и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Февруари
В очакване на пролетта

3

▪ Изобразителни материали и техники

▪ Изобразително творчествоТема 19:

Кукер

/Моделиране/

Знания: разширява образни представи за кукерски игри, за кос­тюма, символиката и образното разнообразие.

Умения: моделира от пластичен материал (глина, пластилин) фи­гура на кукер (разрязване и изтегляне), като пресъздава основни пропорционални особености за човешката фигура. Отразява мас­ка, която се извисява над раменния пояс /привнася елементи от друга среда/, като съчетава с облекло, с характерни елементи. На­лепва, декорира.

Отношения: проявява наблюдателност, уточнява представи за конкретен образ, проявява оценъчно отношение и интерес към ус­тойчиво моделирана обща форма.Февруари
Моята Родина

4

▪ Изобразително творчество

Тема 20. Пъстра ракла

/Апликиране/

Знания: има общи представи за образци на народното приложно изкуство: керамика – грънчарски съдове, резба, художествена обработка на тъкани – тъкачество, килимарство, шевица и т.н.

Умения: 1 етап) апликира върху цветна основа (правилна геометрична форма /квадрат 20/20, или кръг, ромб/, съобразена с крайната съвместна композиция) готово изрязани декоративни елементи, в симетрична организация на затворена композиция, пресъздаваща стилизиран образ на цвете.

2 етап) разполага в ритмично редуване готовите резултати върху повърхността на макет – ракла и съвместно, в екип подрежда декоративна композиция в безкрайна ивица.

Отношения: проявява интерес към националните и стилови осо­бености на приложно-декоративното изкуство. Включва се актив­но и с интерес в съвместна изобразителна дейност, работа в екип.Март
Баба Марта бързала

1

▪ Изобразително творчество

▪ Изобразителни материали и техникиТема 21. Мартеница – гривна

/Апликиране/

Знания: има представи за мартеницата и за утвърдената от народ­ните представи обредна функция – да окичи, да предпазва. Изгражда познания за гривна (по преценка – функционална или проект) чрез редуване на декоративни елементи във фризова ком­позиция.

Умения: подрежда готово изрязани върху контрастна цветна ос­нова:

  1. еднакви по форма, но различни по цвят /бели и червени/ квадратчета (20/20 мм) в ритъм, застъпвайки ги едно върху друго до половината, и залепва.

  2. еднакви по форма, но различни по цвят /бели и червени/ кръгчета (2R 20 мм) в ритъм, застъпвайки едно върху друго до половината, и залепва.

  3. еднакви по форма, но различни по цвят /бели и червени/ квадратчета в ритъм, застъпвайки едно върху друго върхове, и залепва.

  4. Различни по форма /кръгче и квадратче/, различни по цвят /бели и червени/ в ритъм, застъпвайки едно върху друго, и залепва.

И други варианти, които самостоятелно съставя.

Отношения: проявява интерес към декоративната композиция, емоционално и оценъчно отношение към изобразителните ре­зултати.Март
С обич за мама

2

▪ Изобразително творчество

Тема 22.

Мама и аз

/Рисуване,

графични материали/

Знания: разширява образни представи за портретно изображение. Свързване на възрастен и дете в обща композиция. Има впечат­ления от творби на изобразителното изкуство, пресъздаващи обра­за на майката в българското изобразително изкуство (В. Димитров – Майстора, В. Стоилов, Ив. Лазаров).

Умения: самостоятелно пресъздава чрез графични материали (флумастер, молив, пастел) в сюжетна композиция изображение на майка и дете; включва подходяща обстановка и пространствено разположение на фигурите, използва профилно изображение; про­явява стремеж към характеризиране на образите – цветово, аксесо­ари, костюм.

Отношения: проявява интерес, активност при пресъздаване на приятно преживяване, наблюдателност. Изразява положително оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резул­тати.Март
Хубава си,

моя горо

3

▪ Изобразително творчество

▪ Художествено възприеманеТема 23.

Килимена черга

/Апликиране/


Знания: има общи образни представи за основни разновидности постилъчна битова художествена тъкан: черги – линеарни и кили­мени; килими и за своеобразието на декоративната композиция.

Умения: подрежда върху контрастна основа ритмично, хоризон­тални ивици в два цвята, с различна широчина и украсява с поз­нати геометрични фигури (квадрат, триъгълник, ромб – два три­ъгълника, вписани ромбове). Подрежда ритмично геометрични мотиви в контрастни цветове върху широката цветна ивица.

Отношения: проявява интерес към художествените традиции на националната битова тъкан. Проявява инициативност, наблюда­телност, положително оценъчно и естетическо отношение.Март
Пролетно оживление

4

▪ Изобразително творчество

Тема 24.

Рисуване на битови керамични съдове


Знания: познава произведения на традиционното керамично из­куство и има общи образни представи за рисуване по наблюдение от натура.

Умения: наблюдава, анализира и отразява характерни особености – форма, големина, конструкция, локални цветове, характерна ук­раса на познати битови предмети (стомна, чаша, ваза и др.), има композиционен усет за взаимно разположение и баланс в изобра­зителното поле. Изгражда рисунката цялостно с темперни бои.

Отношения: проявява наблюдателност и устойчиво внимание. Отнася се с внимание към органичната връзка между красиво и полезно. Изразява оценъчно и естетическо отношение към изобра­зителните резултати.Април
Подари усмивка

1

▪ Изобразително творчество

Тема 25.

Нарисувай как завършва веселата история (кратка приказка или стих)

/Рисуване/


Знания: има представи за последователност, повествователност при представяне /разказване/ на определена случка и за отразяване с изобразителни средства на причинна зависимост между основни моменти.

Умения: рисува представена частично част от весела история върху разграфена на две части изобразителна основа с графичен материал (флумастер, молив, пастел). Отразява върху първи сек­тор известната част от весела история, а върху втория самостоя­телно определя и изобразява развръзката. Графично-декоративна характеристика на обстановка и образи.

Отношения: проявява интерес към народното творчество, твор­ческа активност, композиционен усет. Изразява оценъчно и есте­тическо отношение към изобразителните резултати.Април
Пролетни празници

2

▪ Изобразително творчество

Тема 26.

Пролет в парка

/Апликиране, рисуване/

Знания: има конкретни образните представи за естетическите ка­чества на природните промени през пролетния сезон.

Умения: апликира (два-три плана) самостоятелно върху цветна основа елементи – дървета /ствол, корони/, цветя чрез техниките изрязване и изкъсване; обединява в общ сюжет познати обекти от действителността; Дорисува с допълнителни елементи /трева, пти­ци, листа/.

Отношения: проявява самостоятелност и творческа активност, реагира емоционално на резултатите от изобразителната дейност.Април
Великден е!

3

▪ Художествено възприемане

▪ Изобразително творчествоТема 27.

Открий как трябва да се „ошарят“ неоцветените яйца

/Рисуване – флумастри/

Знания: има познания за основни и съставни /производни/ цве­тове, за ахроматични цветове; има представи за традиционните схващания за яйцето като символ на жизненото начало, на обно­вителните процеси в природата, за мястото на яйцето във велик­денската обредност.

Умения: открива чрез следване на преплетени линии необхо­димия образ и възпроизвежда указаната украса върху основната композиция.

Отношения: проявява наблюдателност, устойчивост на внима­нието, интерес и привързаност към народните обичаи и празници.Април
Искам да знам

4

▪ Изобразителни материали и техники

▪ Изобразително творчествоТема 28. Омагьосаният остров

/Смесена техника – рисуване, апликиране/

Знания: изгражда познания за реален и за фантастичен пейзаж;

Умения: прехвърляне на текстура /повърхностния строеж от не­равната повърхност на материята/ на подложка от листа, текстил­на мрежа, релефен картон или др. материали върху цветна изобра­зителна основа /или върху изрязани парчета цветна хартия/ чрез натиск посредством защриховка – пастели, моливи; експеримен­тира с бои /насочване посоката на стичаща се боя/ – летящи обекти; комбинира части от различни изображения; декорира.

Отношения: проявява интерес към изграждане на въображаема среда и пространство, към съчетанието на отделни части на раз­лични обекти в общ образ. Изразява положително емоционално и оценъчно отношение.Май
Играя и спортувам

1

▪ Изобразително творчество

Тема 29. Спортист/и

/Моделиране/

Знания: изгражда конкретни представи за моделиране на човешка фигура и за отразяване на характерни за определен спорт елемен­тарни движения.

Умения: моделира човешка фигура по познат начин от цяло парче глина чрез разрязване и изтегляне, като предава общо пропорции, конструктивни особености и самостоятелно определя поза и раз­движване. Включва топка или друг спортен уред в общото компо­зиционно решение.

Отношения: проявява интерес към устойчиво изграждане на пластичния образ, творческа самостоятелност. Изразява оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Май
Празнувам и се веселя

2

▪ Художествено възприемане

▪ Изобразително творчествоТема 30.

Картина, графика, пластика

(Рисува по впечат­ление от творби на изобразител­ното изкуство)

/Рисуване/

Знания: овладява познания при възприемане произведения на изобразителното изкуство, които го насочват и стимулират в про­цеса на личната изобразителната дейност.

Умения: изследва материали и форми при възприемане на произ­ведения на изкуството, които пренася и интерпретира, отразява породени впечатления в своя рисунка в нова сюжетна и компози­ционна среда. Рисува с материали по избор.

Отношения: проявява интерес към произведения на изобразител­ното изкуство, творчески пресъздава свои впечатления. Проявява емоционално и оценъчно отношение към изобразителните резул­тати .Май
Празникът

на буквите

3

▪ Изобразително творчество

Тема 31.

От сутрин до вечер (Разказ в рисунки)

/Флумастри/

Знания: има образни представи за пресъздаване на основни мо­менти от делничен ден.

Умения: рисува самостоятелно, в предварително очертани секто­ри върху изобразителната основа (3-5), основни моменти от лич­ното участие /включването/ в дневната организация на групата от детската градина. Използва графичен материал, плоскостно-деко­ративно изпълнение; обогатява с цветни петна; структурно харак­теризира някои от обектите.

Отношения: планира и отразява в последователност свои прежи­вявания. Изразява критично, оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Май
Празнуваме деня на детето

1 юни

4

▪Изобразително творчество

Тема 32.

Слънчев и дъждовен ден

/Рисуване/


Знания: има общи образни представи за изобразяване на проти­воположни природни състояния.

Умения: пресъздава самостоятелно в два разграничени сектора на рисувателния лист природни състояния с темперни бои. Отразява чрез подходящи колоритни съчетания лични впечатления, емоцио­налното отношение към красотата на природата.

Отношения: проявява интерес към изобразителния резултат, из­разява положително оценъчно и емоционални отношение.Май – допълнителни форми

3-4

Подготовка за го­дишна изложба на резултатите от изобразителната дейност на децата

Годишна изложба на малките художници

Формиране на представи за оформление на детска изложба.

Усвояване на умения за подбор и аранжиране на изобразителните резултати при изграждане на експозиция.

Формиране на умения за оформление на интериорна среда с оглед създаване на експозиция от детски изобразителни творби.

Възпитаване на емоционално и оценъчно отношение към резул­татите от изобразителната дейност.Формиране на активност и интерес към изложбата като представи­телна проява на детското изобразително творчество.Допълнителни форми:

Тема: Нощта на вълшебствата /II вариант/

Знания: изгражда представи за създаване на фантазни образи чрез одухотворяване на неодушевени предмети. Изгражда представи за изпълнение на рисунка в техника „кредов картон“ /восъчен картон/.

Умения: Усвоява техническо изпълнение на графичната техника „кредов картон“ /восъчен картон/ чрез гравиране на рисунка върху предварително подготвена основа (етапи на подготовка: 1. Оцветяване повърхността на бял кадастрон с различни цветове; 2. покриване с восъчен слой; 3. покриване с черна темперна боя); /ако не съществуват условия за предварително самостоятелно изработване, възможно е изобразителната основа да се осигури и като готов продукт от търговската мрежа с включен инструмент за гравиране/.

Отношения: проявява интерес към процеса на гравиране /драскане, стъргане/ и емоционално отношение към изобразителните резултати.
Тема 20: Пъстра ракла - /апликиране/ е възможно да се изпълни и под наименованието „Многоцветно декоративно пано“ – съвместна изобразителна дейност.
Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница