Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“страница1/4
Дата08.06.2017
Размер0.49 Mb.
  1   2   3   4
ПРОГРАМНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 Г.)

Блок 1. „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ Блок 2. „ЛИТЕРАТУРА“

Тематичното годишно разпределение по направление „Български език и литература“ е разработено в два блока: Блок 1. Български език и Блок 2. Литература. В колона 2 на таблицата организираните форми по Български език са записани в съкратен вид (ПСБЕ-1; ПСБЕ-2), а по Литера­тура – (ПСЛ-1, ПСЛ-2). Предвижда се провеждане по три организирани форми на обучение седмично, равностойно разпределени за двата блока.

След тематичното разпределение в Забележки е посочена допълнителна информация.1

2

4

5

6

МЕСЕЦОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДАТА

ЗАБЕЛЕЖКА

Тематична

седмична зонаНаименование на педагогически ситуации в сутрешния режим

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация


По план


Промени и др.

15.09.

2
Септември

3

Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч


Звукова култура

Входяща диагностика – Входяща диагностика – Проследяване постиженията на децата – (ППД)
Моливко. Родна реч (5–6 г.) 1.

Моливко. Родна реч (5–6 г.) 2. • Назовава държавата, града и улицата, на която живее.

 • Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати те­ми.

 • Проявява култура на речево общуване, като изслушва събе­седника.

 • Описва подробно даден предмет или явление.

 • Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на лица, педмети, явления, събития, като използва определе­ния.

 • Използва ясен и правилен език за описване на познати съби­тия.

 • Съгласува по род и число прилагателните и съществителните.

 • Използва прости разширени изречения.

 • Разбира разликата между дума и изречение.

 • Произнася правилно думи с фонетични и правоговорни осо­бености.

 • Определя броя на звуковете в думата.

 • Разпознава и назовава информация, поставена на стените (имена, дати).

 • Контролира координацията на ръката и окото.Септември

4

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеВходяща диагностика –

Проследяване постиженията на децата – (ППД)


Моливко. Родна реч (5–6 г.) 1.

Моливко. Родна реч (5–6 г.) 2. • Възприема кратки произведения от художествената литера­тура.

 • Описва според основните моменти в произведението лите­ратурните герои.

 • Разпознава епизод от познато литературно произведение.

 • Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него.

 • Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

 • Измисля игри по познати литературни произведения.Октомври
Есенни капки

1

Свързана реч

Речник
Граматически правилна реч


Звукова култура

Блок 1. Тема 1. Търсим приятели (разговор)

ПСБЕ – 1. Моят приятел

ПСБЕ – 2. Искам да се сприятелим
Моливко. Родна реч 1. 7

Моливко. Родна реч 2. 2Знания: *Участва в разговор по темата: „Търсим приятели“.

Съчинява и устно представя разказ за приятелите, които опозна­ват звуковете в думите.Умения: *Разбира и използва названията: приятел, приятелство.

*Построява и употребява въпросителни и повествователни изре­чения.

*Изговаря и определя мястото на гласните звукове А, Е, И в думи и ги обозначава с червен цвят върху звукова схема.

Отношения: Разбира указания на учителя за рисуване на прави линии във въздуха и на хартия. Проявява старание и прецизност.
Възприемане на литературно произведение

Блок 2. Тема 1. Златна есен

(възприемане на стихо­творение)

ПСЛ – 1. Слушам и се наслаждавам

Моливко. Родна реч 1. 6

Моливко. Родна реч 2. 6


Знания: Слуша с интерес стихотворение; интересува се за него­вото заглавие, имената на поета; запомня думи и словосъче­тания от текста.

Умения: Разглежда илюстрация по произведението и изказва мисли за връзка между слухово възприетото и изобразеното.

Отношения: Съпреживява и изразява основното чувство в текс­та.Октомври
Есенни ята

2

Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч
Звукова култура

Блок 1. Тема 2. Играчките

(разказ по играчки)

ПСБЕ – 1. Моята играчка
Моливко. Родна реч 1. 11

Моливко. Родна реч 2. 3Знания: *Съчинява описание по играчка, като включва звукопод­ражание от гласни звукове.

Умения:*Разбира и употребява названията: цвят, форма, голе­мина, предназначение.

*Участва в игри за съгласуване на съществително и прилагателно име по род и число по образец на учителя.

*Обозначава мястото на гласния звук с червен цвят върху звуков модел на дума.

Отношения: Рисува фигури и спазва правилата за опазване на зрението. Познава и възпроизвежда поза за рисуване на фигури във въздуха и върху хартия.
Пресъздаване на литературно произведение

Блок 2. Тема 2. Любимо стихотворение за есента

(заучаване на стихотворе­ние наизуст)

ПСЛ – 1. Уча думите на поета

ПСЛ – 2. Есенен рецитал

Моливко. Родна реч 1. 6

Моливко. Родна реч 2. 6


Знания: Знае стихотворения за есента и желае да научи нови стихчета. Осмисля изобразените картини и подбира думи от тек­ста за пресъздаването им.

Умения: Участва в игри за заучаване на стихотворението наи­зуст. Слухово възприема и запомня римувани думи.

Отношения: Съпреживява и изразява емоционални състояния.Октомври
Листопад

3

Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч
Звукова култура

Блок 1. Тема 3. На разходка

(разказ по макет)

ПСБЕ – 1. Най-безопасният път

ПСБЕ – 2. Имаш ли марш­рут?
Моливко. Родна реч 1. 9

Моливко. Родна реч 2. 4Знания: *Съчинява и устно представя разказ със заглавие „На разходка с Маринела“, като включва съобщение за новина.

Умения: *Ориентира се в пространството и назовава посоката на движение (наляво, надясно, напред, назад).

*Построява и изказва просто разширено изречение, като раз­бира и отговаря на въпросите: Къде? Кога? Как?. Построява сложно съчинено изречение със съюзна връзка и.

*Проявява интерес към сонорните звукове, като участва в игри за слухово възприемане и уточняване на изговора им; обозна­чава местата на съгласните звукове със син цвят върху звуков модел.

Отношения: Съчинява весела мелодийка със сонорните звукове, като ползва думите: Маринела, ламарина.
Възприемане на литературно произведение

Блок 2. Тема 3. Плодородие

(възприемане на разказ)

ПСЛ – 1. Обичам сладкоду­мието
Моливко. Родна реч 1. 10

Моливко. Родна реч 2. 7Знания: Възприема разказ за есенното плодородие и запомня неговото заглавие, имената на автора му, героите и особенос­тите на тяхното поведение.

Умения: Сравнява постъпки на героите и изказва оценъчни мис­ли за тях.

Отношения: Съпреживява и пресъздава емоционални състоя­ния.Октомври
Цветни есенни градини

4

Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура


Блок 1. Тема 4. Личен телефон

(съобщение)

ПСБЕ – 1. Аз съобщавам по телефона
Моливко. Родна реч 1. 7

Моливко. Родна реч 2. 5Знания: *Съчинява разказ по картина, като включва съобщение за болен. Изказва мисъл за точния си адрес.

Умения: *Разбира и ползва названията: адрес, държава, насе­лено място, улица, номер, семейство; собствено, бащино, фамилно име.

*Притежава опит за съгласуване по род и число на същест­ви­тел­но и прилагателно име (болно дете, личен телефон, раз­тревожена майка, необходимо лечение, подходящо лекар­ство). Участва в игри за построяване на сложно съчинено из­речение със съюза а. Продължава мисъл след съюзните връзки където и когато.

*Правилно изговаря и определяне мястото на съгласните звуко­ве З, С, Ж, Ш в думи, като ги отбелязва със син цвят върху звукова схема.Отношения: Използва речев етикет за изказване на съобщение.Пресъздаване на литературно произведение

Блок 2. Тема 4. Есенен теа­тър (театър на маса)

ПСЛ – 1. Моята роля

ПСЛ – 2. Куклите също се смеят и плачат

Моливко. Родна реч 1. 10

Моливко. Родна реч 2. 7


Знания: Притежава представа за театър на маса. Желае да участ­ва в театрален спектакъл на маса.

Умения: Избира кукли, реквизит и декор, като съобразява науче­ното от съдържанието на познат разказ.

Отношения: Използва подходяща интонация при изпълнение на диалога между героите.Ноември
Есенно плодородие

1

Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура


Блок 1. Тема 5. Избирам роля

(подготовка за театрали­зирана игра)

ПСБЕ – 1. Избрах си роля

ПСБЕ – 2. Търся партньор
Моливко. Родна реч 1. 14

Моливко. Родна реч 2. 8Знания: *Участва в игра за съчиняване на сценарий за театрали­зирана игра.

Умения: *Употребява названия, които са му необходими за теат­рализирана игра (гардеробиер, артист, зрител, режисьор, сценарист, драматург, осветител).

*Възприема образец за съгласуване по род и число на съществи­телно и числително име при броене на лица в м.р., ед.ч. (един артист – двама артисти, един режисьор – двама режисьо­ри…).

*Разбира задачата за съставяне на пълен звуков анализ на дума и съставяне на условен цветен звуков модел. Рисува фигури по указания за посока.

Отношения: Възприема образец за изразяване на отношение чрез съществителни нарицателни и умалителни съществителни нарицателни (кон – конче, куче – кученце, коте – котенце).
Възприемане на литературно произведение

Блок 2. Тема 5. Ще гостувам

(възприемане на стихотво­рение)

ПСЛ – 1. За моето семейство
Моливко. Родна реч 1. 19

Моливко. Родна реч 2. 12Знания: Знае стихотворения за семейството и взаимоотноше­нията между неговите членове. Желае да слуша художествен прочит на стихотворение за семейството.

Умения: Слуша и запомня думи и словосъчетания от художест­вения текст.

Отношения: Съпреживява и пресъздава основното чувство в сти­хотворението.Ноември
Есенни тревоги

Диви и домашни животни

2

Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч


Звукова култура

Блок 1. Тема 6. Издирване

(разсъждение)

ПСБЕ – 1. Какво ли се е случило?
Моливко. Родна реч 1. 22

Моливко. Родна реч 2. 9Знания: *Разглежда реална картина и устно представя въобра­жаема, за да защити свое предположение.

Умения: *Разбира и назовава реално и въображаемо.

Възприема и разбира образец за съгласуване на съществителни и умалителни съществителни имена с прилагателни по род и число.

*Сравнява звуковия състав на две думи и установява звуково сходства. Посочва звукова разлика между две думи.

Отношения: Приучва се на самоконтрол по време на рисуване, като извършва целенасочени движения с пишещата ръка и уточ­нява с думи на посоката на движение.
Пресъздаване на литературно произведение

Блок 2. Тема 6. Поетичен поздрав (заучаване на стихотворение наизуст)

ПСЛ – 1. Готвя се за рецитал

ПСЛ – 2. Семеен рецитал

Моливко. Родна реч 1. 19

Моливко. Родна реч 2. 12


Знания: Разпознава по-рано слушано стихотворение. Назовава заглавието, имената на автора му, думи и изрази от текста.

Умения: Желае и участва в игри за заучаване на стихотворе­нието наизуст.

Отношения: Избира едно от няколко познати стихотворения, за да поздрави с него своите най-бизки в дена на християнското семейство.Ноември
Празникът

на моето семейство

Ден на християнсткото семейство

3

Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч


Звукова култураБлок 1. Тема 7. Моят род

(разказ по преживяване)

ПСБЕ – 1. Моето семейство

ПСБЕ – 2. Моят род
Моливко. Родна реч 1. 15

Моливко. Родна реч 2. 10Знания:* Съчинява разказ по преживяване на тема: „Моят род“, като ползва личен опит.

Умения: *Разбира и употребява названия на имената и роднин­ските роли в рода (собствено, бащино, фамилно име; майка, баща, син, дъщеря, баба, дядо, внуче, внук, внучка, леля, свако, чичо, стринка, братовчед и др.).

*Назовава с дума приключили и неприключили действия в ми­налото.

*Възприема и разбира образец на учителя за броене и назовава­не на предмети и обекти (една ваза, две вази; едно въже, две въжета; една крава, две крави; един кон, пет коня; един вол, седем вола...).

*Звуков анализ на дума. Сравняване на две думи и установяване на звуково сходство. Уточняване на звук (звукове), по които се различават две думи.

Отношения: Сравнява фигури и обяснява начин за рисуването им. Емоционално приема и спазва правилата за рисуване във въздуха и върху хартия.
Възприемане на литературно произведение

Блок 2. Тема 7. Около родното огнище

(възприемане на приказка)

ПСЛ – 1
Моливко. Родна реч 1. 24

Моливко. Родна реч 2. 12Знания: Обича приказките. Слуша с интерес художествен прочит на приказка. Повторно я възприема чрез мултипликационен филм или диафилм.

Умения: Запомня характерното за героите и участва в събесед­ване за техните постъпки.

Отношения: Разпознава емоционални състояния на героите по илюстрации и словесно изразява оценъчното си отношение за постъпките им.Ноември
Пътешествия наблизо и далеч

4

Свързана реч

Речник


Граматически правилна реч

Звукова култураБлок 1. Тема 8. Какво ще се случи нататък?

(съчиняване продължение на приказка)

ПСБЕ – 1. Аз съчинявам, за да продължа
Моливко. Родна реч 1. 24

Моливко. Родна реч 2. 11Знания: *Разбира задачата за съчиняване развръзка на народна приказка. Участва в игри за планиране и устно представяне на развръзка по идеи от българска народна приказка.

Умения: *Разбира и употребява названията: начало, среда и край на приказка; план за разказване.

*Проявява интерес и участва в игри за употреба на архаични (стари) думи и изрази по образци от приказки (цар, царица, принц, принцеса, сърп, паламарка, сноп и др.).

*Продължава сложно съставно изречение със съюзна връзка ко­гато.

*Извършва звуков анализ на думи и съставя цветни модели. Съ­поставя цветни модели за думи в единствено и в множествено число, като определя звуковото сходство и звуковите разлики.Отношения: Различава и пресъздава емоционални състояния.Пресъздаване на литературно произведение

Блок 2. Тема 8. Приказна разходка (създаване сцена­рий за развлечение)

ПСЛ – 1. Обичам да се забавлявам

ПСЛ – 2. Моето литературно съкровище

Моливко. Родна реч 1. 24

Моливко. Родна реч 2. 12


Знания: Познава популарни приказки. Знае гатанки, пословици, поговорки за доброто и злото. Желае да участва в приказно раз­влечение.

Умения: Предлага идеи за своето участие в сценарий за приказ­на разходка. Подбира костюми, реквизит, декор.

Отношения: Използва речев етикет за изказване на предложе­ние за литературна игра.Декември
В очакване на зимата

1

Свързана реч

Речник


Граматически правилна реч

Звукова култураБлок 1. Тема 9. Приказници

(съчиняване на приказка)

ПСБЕ – 1. По пътечките на сладкодумниците

ПСБЕ – 2. Приказки от наши автори
Моливко. Родна реч 1. 23

Моливко. Родна реч 2. 14Знания: *Включва се в дискусия и прави предложения за офор­мяне съдържанието на книжка от приказки, съчинени от децата.

Умения: *Разбира названията: приказник, приказници.

*Продължава мисъл след съюзна връзка където, когато, как­то.

*Участва в игри за извършване на звуков анализ на думи, изра­ботване на звуков модел на дума; установяване на сходство между звуковете в думи и очертаване на звукова връзка (пътеч­ка). Подрежда звукови модели със сини и червени кубчета. Под­меня червени кубчета (гласни звукове) и опознава сричкообра­зуващата функция на гласния звук.

Отношения: Използва речев етикет за изказване на благодар­ност.
Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница