Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“страница1/2
Дата17.08.2018
Размер433.7 Kb.
  1   2
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 Г.)

БЛОК 11

2

4

5

6

МЕСЕЦ

ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО

ТЕМА


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


ДАТА


Забележка

Тематична седмична зонаНаименование на педагогически ситуации в сутрешния

режим

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация

по седмичен план

Промени или др.

ДЕТЕТО ИМА ФОРМИРАНИ КОМПЕНЦИИ ЗА:Септември

3

Художествено възприемане

Изобразителни

материали и

техники


Входяща диагностика – Диагностични процедури за проследяване постиженията на децата (ППД)

Тема: В художествената галерия

 • Разглежда и описва произведения на различните видове изобразителни изкуства.

 • Повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията.

 • Използва и съчетава различни изобразителни материали (молив, пастел, бои).

 • Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително творчество.

 • Умее да апликира двуслойно.

 • Изработва колажи от различни материали, маски, елементи на украшения и предмети от бита.Септември

4

Изобразително

творчествоВходяща диагностика – Диагностични процедури за проследяване постиженията на децата. (ППД)

Тема: Весел есенен карнавал

 • Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика и др.

 • Създава илюстрации по любими приказки. Умее да изобразява характерна поза или движение.

 • Умее да изобразява характерна поза или движение.

 • Композира пана, украса за празник, декори за театър.Октомври
ЕСЕННИ КАПКИ

1

▪ Изобразителни материали и техники

ОПС 1:

Ваза с цветя
ПС 2:

Ваза с цветя

Знания: има най-общи представи за изграждане на декоративен образ от подобни по форма, различни по големина и цвят елементи.

Умения: комбинира върху цветна основа готови и изрязани от квадрат кръгли форми – многослойно изграждане. Подрежда, като се съобразява с готовата форма на вазата, залепва в цветово и композиционно равновесие; дорисува с графичен материал. Използва безопасно ножица, различни видове материали и пособия за изобразяване.

Отношения: проявява усет за композиционно единство, за цялостно цветово изграждане, за съчетаване на изобразителни елементи в декоративен образ.Октомври
ЕСЕННИ ЯТА

2

Изобразително творчество

ОПС 1:

Моят приятел
ПС 2:

Рожден ден

Знания: има конкретни представи за портретно изображение.

Умения: отразява целенасочено характерни особености на човешката глава с маслени пастели. Разполага балансирано изображението в изобразителното поле и симетрично ориентира частите на лицето. Привнася елементи на изражение (усмихнат, тъжен, гневен и т.н.). Покрива с цветни петна акварел.

Отношения: проявява наблюдателност, интерес към изобразителния процес, оценъчно, емоционално и естетическо отношение към изобразителния резултат.Октомври
ЛИСТОПАД

3

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Есенна гора
ПС 2:

Листопад

/Танцът на листата/

Знания: Има конкретни зрителни представи за пейзажния жанр, за пресъздаване със средствата на апликиране характерни природни промени, определени от годишния сезон.

Умения: използва техниките изрязване и изкъсване от квадрат при изграждане на корони на дърветата. Комбинира готово изрязани стволове, корони и подрежда (еднопланово, двупланово); залепва върху цветна основа, като прилага многослойна техника.

Отношения: проявява усет за единство, за композиционен баланс; изразява оценъчно и естетическо отношение към резултатите от изобразителната дейност.Октомври
ЦВЕТНИ ЕСЕННИ ГРАДИНИ

4

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Момче и момиче
ПС 2:

Дете с топка

Знания: има представи за моделиране на човешка фигура, за основни части на тялото, за отразяване на характерни пропорции.

Умения: моделира пластична, статична фигура от цяло парче глина /пластилин/ с цилиндрична форма чрез разрязване и изтегляне; първоначални опити за раздвижване на фигура. Обогатява пластичната форма чрез гравиране, налепване.

Отношения: проявява наблюдателност, уточнява представите за форма на конкретен образ, проявява оценъчно отношение и интерес към устойчиво моделирана обща форма.Ноември
ЕСЕННО ПЛОДО-

РОДИЕ

1

▪ Художествено творчество


ОПС 1:

Картинките от книжките
ПС 2. Панорамна илюстрация

Знания: има общи представи за илюстрацията като вид изобразително произведение и за художник-илюстратор, за видове илюстрации (за детска литература, поезия, научно-познавателна и др.) и като една от формите за междупредметна връзка в книжките за детската градина.

Умения: илюстрира в серия от рисунки (3-5 сектора в рисувателния лист) съдържанието на любима българска народна приказка. Изявява, подчертава най-същественото (напр. главния герой) в композиционното решение. Използва графични материали (флумастер/и, или черен молив /4В/, цветни моливи).

Отношения: отнася се с внимание към съдържанието на литературното произведение; планира последователността на моментите, които пресъздава; проявява интерес към образната характеристика на героите, към синтеза между лит. съдържание и изображение.Ноември
ЕСЕННИ ТРЕВОГИ

2

▪ Изобразителни материали и техники

ОПС 1:

Разгледай красивите фигури и довърши украсата
ПС 2: Довърши украсата

Знания: има образни представи за националните белези на традиционните художествени елементи в декоративната украса на произведенията на народното изкуство, за характерните форми и цветосъчетания - шевица, керамика – троянска шарка и т.н., плетеници – от старобългарски ръкописи.

Умения: възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии, елементи от знаци с графични материали. Усвоява графични умения, свързани с подготовка на ръката за писане. Оцветява. Самостоятелно съставя декоративна ивична композиция от готово изрязани декоративни елементи и апликира в указани полета в изобразителната основа.

Отношения: отнася се с внимание при изпълнение на изобразителната задача. Проявява активност, интерес и естетическо отношение към националните стилови особености на декоративната украса.Ноември
ПРАЗНИКЪТ НА МОЕТО СЕМЕЙ-

СТВО

3

▪ Изобразително творчество

ПС 1:

Забавни и интересни
ПС 2:

Във физкултурния салон

Знания: има конкретни зрителни представи за рисуване на предмети по наблюдение от натура.

Умения: рисува предмети от спортния инвентар (топки, ринг – пръстен, кегла и др.); наблюдава, анализира и отразява характерни особености на наблюдавани предмети – форма, големина, конструкция, локални цветове, пространствено положение; има композиционен усет за взаимно разположение и баланс в изобразителното поле. Изгражда рисунката частично (или цялостно – фон по преценка) с темперни бои.

Отношения: изгражда усет за подбор и съчетаване на цветове и форми. Отнася се с устойчиво внимание и активност, проявява наблюдателност и интерес към естетическите качества на познати предмети.Ноември
ПЪТЕ-

ШЕСТВИЯ НАБЛИЗО

И ДАЛЕЧ

4

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Емблемата

на моята група
ПС 2: Проектирай знаци за карта за прогнози на времето /слънчево, дъждовно, облачно/

Знания: има представи за универсалния език, за предназначението и разнообразието на знаците за визуална информация и комуникация (светлинни сигнали, пътни знаци, информиращи-илюстриращи и др.). Зрение – образи – информация. Разграничава знаците за визуална информация и комуникация от произведенията на живописното изкуство, изящната графика и творбите на изящната скулптура.

Умения: чрез средствата на апликиране проектира с познати геометрични фигури върху готово очертано поле информиращ знак, съдържащ стилизиран образ на наименованието на групата в детската градина.

Отношения: проявява декоративен усет, наблюдателност, творческа активност. Отнася се с интерес и с оценъчно отношение към резултатите от изобразителната дейност.Декември
В ОЧАКВАНЕ НА ЗИМАТА

1

▪ Изобразителни материали и техники

ОПС 1:

Подводен свят
ПС 2:

Морски фантастични същества /Ханс К. Андерсен. Малката русалка/


Знания: има общи представи за техниката на колажа.

Умения: съчетава върху цветна основа изобразителни елементи от хартия (рибки, изрязани от хартия, миди, пластично извити цветни ленти) и др. материали (фолио, станиол) в общ сюжет. Стремеж към пластичен ефект.

Отношения: проявява интерес към материалност, към разполагане на изобразителните елементи в съгласуваност. Изразява активно естетическо и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Декември
ЗИМНИ

ИЗНЕНАДИ

2

▪ Изобразително творчество

▪ Изобразителни материали и техникиОПС 1:

Десен за плат
ПС 2:

Зимно облекло

Знания: има най-общи представи за декоративна композиция, за характера на украсата, ориентираност /насоченост/ – хоризонтална, вертикална, по диагоналите или свободно разположение в полетата на мрежата.

Умения: полага в безкрайна композиция ритмично с четка и с предварително изготвени щемпели познати геометрични и растителни елементи върху помощна правилна мрежа, очертана върху цветна основа.

Отношения: проявява интерес към декоративната композиция, демонстрира чувство за ритъм на цветове и форми.Декември
КОЛЕДА Е!

3

▪ Изобразителни материали и техники

ОПС 1:

Трапезен съд
ПС 2:

Рукатка

Знания: има най-общи познания за характерни за самобитната българска народна керамика съдове, за грънчарския занаят.

Умения: моделиране на обемно-пластичен образ на познат по форма трапезен съд – паница, чрез слепване на разточени „шнурове“ пластичен материал (глина, пластилин). Украсява повърхността чрез прищипвания, налепване на декоративни елементи, гравиране.

Отношения: проявява интерес към симетрична, устойчива силуетна форма, към характера на декоративната украса. Изразява емоционално и оценъчно отношение.Декември
НОВА ГОДИНО, ДОБРЕ СИ ДОШЛА!

4

▪ Изобразително творчество

▪ Изобразителни материали и техникиОПС 1:

Нощта на

вълшебствата
ПС 2:

Приказният /зимен/ град

Знания: изгражда представи за създаване на фантазни образи чрез одухотворяване на неодушевени предмети.

Умения: изгражда фантазни образи чрез комбиниране на различни обекти: рисува познати предмети (с флумастер, молив) и апликира готово и самостоятелно изрязани елементи върху цветна основа. Дорисува, включва очи, уста, изражение, ръце и т.н.

Отношения: планира самостоятелно последователността при използване на различни материали, проявява интерес и емоционално отношение към изобразителните резултати.Януари
ЗИМУВАЩИ ГЛАДНИ ПТИЦИ

1

▪ Изобразителни материали и техники

▪ Изобразително творчествоОПС 1:

Зимно утро

/Ледени цветя/
ПС 2:

Зимна гора

Знания: разширява представите за красота на природата през зимния сезон. Придобива начални познания за постигане на художествена изразителност чрез използване на под- ходящи цветови съчетания. Има представи за наименованието – пейзаж, за някои разновидности на пейзажния жанр (природен, архитектурен).

Умения: рисува по памет състояние на природата чрез използване на студени цветосъчетания в техника „батик“. Цялостно цветово изграждане. Двупланово композиционно организиране на пространството.

Отношения: постига изразителност чрез използване на подходящи цветове и полагане на цветни петна, изгражда усет за съчетаване на цветове и форми.Януари
СТЪПКИ ПО СНЕГА

2

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Сурвакари
ПС 2:

Зимни игри

Знания: има познания за рисуване на сюжетна композиция. Творчески пресъздава в рисунка характерния народен обичай „сурвакане“.

Умения: рисува по представа популярен народен обичай с материали по избор (флумастер, цветни моливи, пастели). Пресъздава традиционно народно облекло на сурвакарите, реквизит, подходяща обстановка. Разполага основните образи в композиционно единство. Изобразява човешка фигура в анфас и в профил.

Отношения: има интерес към национални фолклорни обичаи, към традиционния бит на общността; проявява активност, емоционално и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Януари
КАК СЕЧКО ЩИПЕ

3

▪ Изобразително творчество

▪ Художествено възприеманеОПС 1:

На хорото
ПС 2:

На концерт

Знания: има образни представи за характерен народен танц, за националната обособеност и проява на съвместна фолклорна празнична проява, тържество.

Умения: рисува по впечатление човешки фигури в динамично състояние, съпреживява и отразява въздействието на музикална фолклорна творба. Активно възприема музикална творба и пресъздава преживявания от музикалното произведение, усета за темпо и динамика чрез изобразителни изразни средства. Отразява състояние на радост и веселие.

Отношения: Проявява интерес към връзката на народния танц с традиционната празнична система и обреди, към характерни танцови движения. Проявява емоционално и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Януари
ЗА ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ

(ЦИРК)

4

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Любимо домашно животно
ПС 2:

Зоопарк

Знания: има общи познания за моделиране на обемно-плас- тичен образ на познато животно.

Умения: моделира фигурка на животно от пластичен материал /глина, пластилин/ чрез използване на познати технически похвати; отразява характерна форма, конструкция и специфични белези; постига баланс и устойчивост на фигурата. Украсява моделирания образ чрез налепване, гравировка.

Отношения: Проявява интерес към общата конструкция на пластичния образ, към начина на комбиниране на обемните форми.Февруари
ПРИЯТЕЛИТЕ

1

▪ Изобразително творчество

ОПС 1: Поздравителна картичка за приятел
ПС 2: Панорамна картичка

Знания: има представи за знаци, символизиращи празнични поводи, събития и отношения.

Умения: подрежда и залепва върху готова цветна основа (избран /предпочетен/ формат от предложени по избор няколко варианта двукрили основи за картичка) самостоятелно изрязани силуетно чрез закръгляне форми или изрязани симетрични образи от лист, прегънат на две – сърце, цвете, ваза.

Отношения: проявява декоративен усет, чувство за ритъм и симетрично разположение на съставните елементи.Февруари
ГРАДИНКА НА ПРОЗОРЕЦА

2

▪ Изобразителни материали и техники

ОПС 1:

Да прерисуваме изобразените плодове /цветя/ от илюстрацията
ПС 2:

Довърши рисунката

1) рисуване на позната фигура чрез дорисуване спрямо ос на симетрия на огледална част от общия образ, и

2) рисуване чрез опора в ориентиращи точки.


Знания: придобива най-общи представи за възпроизвеждане на изображение /рисунка, модел/ чрез квадратна мрежа.

Умения: отразява с графичен материал (молив, флумастер) конкретно художествено изображение чрез пренасяне на силуетните очертания (пресечни точки, линии прави и криви, елементи от знаци) на основните форми с помощта на квадратна мрежа. Овладява графични умения и детайлизация при подготовка на ръката за писане.

Отношения: проявява наблюдателност, сравнява и точно възпроизвежда модела; проявява емоционално и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Февруари
В ОЧАКВАНЕ НА ПРОЛЕТТА

3

▪ Изобразителни материали и техники

▪ Изобразително творчествоОПС 1:

Кукерска маска

/смесена техника – апликиране, рисуване- пастел/


ПС 2:

Кукери

/смесена техника – апликиране, рисуване- пастел/Знания: изгражда представи за кукерски игри като жизнена част от фолклорната празнично-обредна система, за костюма, символиката и образното разнообразие.

Умения: апликира /многослойно/ и рисува върху цветна основа маска – кукерски образ /функционална или проект/; Рисува или апликира (с пластичен ефект цветна хартия – мачкане, извиване, прегъване; вълнени конци) вежди, брада, мустаци, пера, рога, които изразяват определено състояние – „усмихната“ или „зловеща“ маска.

Отношения: проявява интерес към обредното значение на образа и към естетическото въздействие на резултатите от изобразителната дейност. Включва се в организирани занимания и игри.Февруари
МОЯТА РОДИНА

4

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Пъстра ракла
ПС 2:

Декоративно пано – изграждане на декоративен образ по обект от действителността – слънце, птица, цвете

Знания: има общи представи за образци на народното приложно изкуство: керамика – грънчарски съдове, резба, художествена обработка на тъкани – тъкачество, килимарство, шевица и т.н.

Умения: 1 етап) апликира върху цветна основа (правилна геометрична форма /квадрат 20/20, или кръг, ромб/, съобразена с крайната съвместна композиция) готово изрязани декоративни елементи, в симетрична организация на затворена композиция, пресъздаваща стилизиран образ на цвете.

2 етап) разполага в ритмично редуване завършените резултати върху повърхността на макет–ракла и съвместно, в екип подрежда декоративна композиция в безкрайна ивица.

Отношения: проявява интерес към националните и стилови особености на приложно-декоративното изкуство. Включва се активно и с интерес в съвместна изобразителна дейност, работи в екип.Март
БАБА МАРТА БЪРЗАЛА

1

▪ Изобразително творчество

▪ Изобразителни материали и техникиОПС 1:

Мартеница –огърлица, гривна
ПС 2:

Мартеница –огърлица, гривна

Знания: има представи за мартеницата и за утвърдената от народните представи обредна функция – да окичи, да предпазва. Изражда познания за гривна (по преценка – функционална или проект) чрез редуване на декоративни елементи във фризова композиция.

Умения: подрежда готово изрязани върху контрастна цветна основа:

 1. еднакви по форма, но различни по цвят /бели и червени/ квадратчета (25/25 mm) в ритъм, застъпвайки ги едно върху друго до половината, и залепва.

 2. еднакви по форма, но различни по цвят /бели и червени/ кръгчета (2R29mm) в ритъм, застъпвайки едно върху друго до половината, и залепва.

 3. еднакви по форма, но различни по цвят /бели и червени/ квадратчета в ритъм, застъпвайки едно върху друго върхове, и залепва.

 4. Различни по форма /кръгче и квадратче/, различни по цвят /бели и червени/ в ритъм, застъпвайки едно върху друго, и залепва.

И други варианти, които самостоятелно съставя.

Отношения: Проявява интерес към декоративната композиция, емоционално и оценъчно отношение към изобразителните резултати. Изразява чувство за идентичност.Март
С ОБИЧ ЗА МАМА

2

▪Изобразително творчество

▪Художествено възприеманеОПС 1:

Мама и аз
ПС 2:

Празникът на мама. Темата „Майчинство“ в изобразителното изкуство. Благовещение

Знания: разширява образни представи за портретно изображение. Свързване на възрастен и дете в обща композиция. Има впечатления от творби на изобразителното изкуство, пресъздаващи образа на майката в българското изобразително изкуство (В. Димитров – Майстора, В. Стоилов, Ив. Лазаров).

Умения: самостоятелно пресъздава чрез графични материали (флумастер, молив, пастел) в сюжетна композиция изображение на майка и дете; включва подходяща обстановка и пространствено разположение на фигурите, използва профилно изображение; проявява стремеж към характеризиране на образите – цветово, аксесоари, костюм.

Отношения: проявява интерес, активност при пресъздаване на приятно преживяване, наблюдателност. Изразява положително оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Март
ХУБАВА СИ,

МОЯ ГОРО

3

▪ Изобразително творчество

▪ Художествено възприеманеОПС 1:

Килимена черга
ПС 2:

Шарен китеник

Знания: има общи образни представи за основни разновидности постелъчна битова художествена тъкан: черги – линеарни и килимени; килими, и за своеобразието на декоративната композиция.

Умения: подрежда върху контрастна основа, ритмично, хоризонтални ивици в два цвята, с различна широчина и украсява с познати геометрични фигури (квадрат, триъгълник, ромб – два триъгълника, вписани ромбове). Подрежда ритмично геометрични мотиви в контрастни цветове върху широката цветна ивица.

Отношения: проявява интерес към художествените традиции на националната битова тъкан. Проявява инициативност, наблюдателност, положително оценъчно и естетическо отношение.Март
ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕНИЕ

4

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Рисуване на битови керамични съдове
ПС 2:

Битови керамични съдове

Знания: познава произведения на традиционното керамично изкуство и има общи образни представи за рисуване по наблюдение от натура.

Умения: наблюдава, анализира и отразява характерни особености – форма, големина, конструкция, локални цветове, характерна украса на познати битови предмети (стомна, чаша, ваза и др.), има композиционен усет за взаимно разположение и баланс в изобразителното поле. Изгражда рисунката цялостно с темперни бои.

Отношения: проявява наблюдателност и устойчиво внимание. Отнася се с внимание към органичната връзка между красиво и полезно. Изразява оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Април
ПОДАРИ УСМИВКА

1

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Нарисувай как завършва веселата

история

(кратка приказка или стих)
ПС 2:

Кума Лиса полетя…

Знания: има представи за последователност, повествователност при представяне /разказване/ на определена случка и за отразяване с изобразителни средства на причинна зависимост между основни моменти.

Умения: рисува, представена частично част от весела история, върху разграфена на две части изобразителна основа с графичен материал (флумастер, молив, пастел). Отразява върху първи сектор известната част от весела история, а върху втория самостоятелно определя и изобразява развръзката. Графично-декоративна характеристика на обстановка и образи.

Отношения: проявява интерес към народното творчество, творческа активност, композиционен усет. Изразява оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Април
ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

2

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Пролет в парка
ПС 2:

Пролет е, птици пеят!

Знания: има конкретни образните представи за естетическите качества на природните промени през пролетния сезон. Пресъздава впечатления и преживявания чрез рисуване, апликиране.

Умения: апликира (два-три плана) самостоятелно върху цветна основа елементи – дървета /ствол, корони/, цветя чрез техниките изрязване и изкъсване; обединява в общ сюжет познати обекти от действителността. Дорисува с допълнителни елементи /трева, птици, листа, цветя и др./.

Отношения: проявява самостоятелност и творческа активност, реагира емоционално на резултатите от изобразителната дейност.Април
ВЕЛИКДЕН Е!

3

▪ Художествено възприемане

▪ Изобразително творчествоОПС 1:

Открий шарките на неоцветените яйца
ПС 2:

Купа с пъстри яйца

Знания: има познания за основни и съставни /производни/ цветове, за ахроматични цветове; има представи за традиционните схващания за яйцето като символ на жизненото начало, на обновителните процеси в природата, за мястото на яйцето във великденската обредност.

Умения: открива чрез следване на преплетени линии необходимия образ и възпроизвежда указаната украса върху основната композиция.

Отношения: проявява наблюдателност, устойчивост на вниманието, интерес и привързаност към народните обичаи и празници.Април
ИСКАМ ДА ЗНАМ

4

▪ Изобразителни материали и техники


ОПС 1:

Омагьосаният остров
ПС 2:

Да нарисуваме вълшебство

Знания: изгражда познания за реален и за фантастичен пейзаж.

Умения: прехвърляне на текстура /повърхностния строеж от неравната повърхност на материята /на подложка от листа, текстилна мрежа, релефен картон или др. материали върху цветна изобразителната основа /или върху изрязани парчета цветна хартия/ чрез натиск посредством защриховка – пастели, моливи; експериментира с бои /насочване посоката на стичаща се боя/ – летящи обекти; комбинира части от различни изображения; декорира.

Отношения: проявява интерес към изграждане на въображаема среда и пространство, към съчетанието на отделни части на различни обекти в общ образ. Изразява положително емоционално и оценъчно отношение.Май
ИГРАЯ И СПОРТУВАМ

1

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

Спортист/и
ПС 2:

Спортист/и

Знания: изгражда конкретни представи за моделиране на човешка фигура и за отразяване на характерни за определен спорт елементарни движения. Скулптурни произведения със спортна тематика.

Умения: моделира човешка фигура по познат начин от цяло парче глина чрез разрязване и изтегляне, като предава общо пропорции, конструктивни особености и самостоятелно оп-ределя поза и раздвижване. Включва топка или друг спортен уред в общото композиционно решение.

Отношения: проявява интерес към устойчиво изграждане на пластичния образ, творческа самостоятелност. Изразява оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Май
ПРАЗНУВАМ И СЕ ВЕСЕЛЯ


2

▪ Художествено възприемане


ОПС 1:

Картина, графика, пластика
ПС 2:

Картина, графика, пластика

Знания: овладява познания при възприемане произведения на изобразителното изкуство, които го насочват и стимулират в процеса на личната изобразителната дейност. Разпознава познати произведения на живописта, графиката, скулптурата и материалите, с които се изграждат.

Умения: изследва материали и форми при възприемане на произведения на изкуството, които пренася и интерпретира, отразява породени впечатления в своя рисунка, в нова сюжетна и композиционна среда. Рисува с материали по избор.

Отношения: проявява интерес към произведения на изобразителното изкуство, творчески пресъздава свои впечатления. Проявява емоционално и оценъчно отношение към изобразителните резултати.Май
ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

3

▪ Изобразително творчество

ОПС 1:

От сутрин до вечер (Разказ в рисунки)
ПС 2:

От сутрин до вечер (Разказ в рисунки)

Знания: има образни представи за пресъздаване на основни моменти от делничен ден. Преди обед, следобед

Умения: рисува самостоятелно, в предварително очертани сектори върху изобразителната основа (3-5), основни моменти от личното участие /включване/ в дневната организация на групата от детската градина. Използва графичен материал, плоскостно-декоративно изпълнение; обогатява с цветни петна; структурно характеризира някои от обектите.

Отношения: планира и отразява в последователност свои преживявания. Изразява критично, оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Май
ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

1 ЮНИ

4

▪Изобразително творчество

ОПС 1:

Слънчев и

дъждовен ден
ПС 2:

Пъстри птици

/художествено конструиране – висяща пластична

конструкция/


ПС 1:

Знания: има общи образни представи за изобразяване на противоположни природни състояния.

Умения: пресъздава самостоятелно в два разграничени сектора на рисувателния лист природни състояния с темперни бои. Отразява чрез подходящи колоритни съчетания лични впечатления, емоционалното отношение към красотата на природата.

Отношения: проявява интерес към изобразителния резултат, изразява положително оценъчно и емоционално отношение.

ПС 2:

Знания: придобива общи образни представи за създаване на висяща пластична конструкция. Планира последователността на действията и използването на различни материали и техники при изпълнение на изобразителната задача.

Умения: пресъздава в съвместна изобразителна дейност висяща пластична конструкция, изградена чрез баланс на свързани опорни и окачени предварително, изпълнени /чрез средствата на апликиране/ птици. От цветна или бяла плътна хартия проектира стилизиран образ на птица /тяло, крила/, изрязва силуетната форма, апликира, декорира двустранно и присъединява в единната композиционна организация на обща група.

Отношения: проявява творческа активност, интерес към баланс на форми и цветове, композиционен усет. Включва се активно в съвместна изобразителна дейност. Изразява оценъчно и естетическо отношение към изобразителните резултати.Май – допълнителни форми

3-4

Подготовка за годишна изложба на резултатите от изобразителната дейност на децата

Подготовка за годишна изложба на резултатите от изобразителната дейност на децата

Формиране на представи за оформление на детска изложба.

Усвояване на умения за подбор и аранжиране на изобразителните резултати при изграждане на експозиция.

Формиране на умения за оформление на интериорна среда с оглед създаване на експозиция от детски изобразителни творби.

Възпитаване на емоционално и оценъчно отношение към резултатите от изобразителната дейност.Формиране на активност и интерес към изложбата като представителна проява на детското изобразително творчество.

Проследяване на постиженията на децата. Отразяване на резултатите в портфолио.Допълнителни форми:


Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
distributions -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница