Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“страница1/4
Дата30.07.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Околен святЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.)МЕСЕЦ
ОБРАЗОВА-ТЕЛНО ЯДРО


ТЕМА


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


ДАТА


ЗАБЕЛЕЖКА

Тематична

седмична зонаНаименование на педагогическата ситуация

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация


По план
Септември

3

Диагностика
„Светът на природата и неговото опазване“;
„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здра­вословна среда“, „Културни и на­ци­онални ценности“

Картинни загадки

на Моливко:

В животинския свят


Пътуване към другите


Измерване на индивидуалните постижения.Септември

4

Диагностика
„Светът на природата и неговото опазване“;
„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“, „Културни и национални ценности“

Картинни загадки

на Моливко:

Растения, сезони,

бедствия

Хората се трудят и

празнуват

Измерване на индивидуалните постижения.Октомври
ЕСЕННИ КАПКИ


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 1.

Синоптици

Знания: изгражда конкретни представи за мете­орологични (валеж, вятър, облачност, мъгла) и електромагнитни природни явления (гръм, свет­кавица).

Умения: системно наблюдава метеорологични и електромагнитни природни явления; открива конкретни връзки за промяна на растения и животни в слънчево, облачно и дъждовно време; описва и обяснява в сравнителен план поведен­чески реакции на животни и хора при промяна на метеорологичните условия в близката среда през различните сезони; пресъздава чрез образ­ни символи картината на времето в природен календар.

Отношения: реагира емоционално на промени в неживата природа; проявява насоченост на дейност и поведение към откривателство на промени в средата.„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 1.

Приключения с машината на времето


Знания: изгражда конкретни представи за: външни особености, пол и облекло; промени в резултат на растежа; социални роли; естетичес­ки и функционални предимства на части на об­леклото.

Умения: назовава се с името си и демонстрира поведение, съобразно пола и предпочитанията си; описва себе си и семейството си; сравнява околните по външни особености, пол, облекло, емоции и постъпки; моделира етапи в развитие­то на човека; обяснява промени в резултат на растежа.

Отношения: проявява внимание към промените в собственото си тяло; демонстрира поведение, съобразно половата си принадлежност.Октомври
ЕСЕННИ ЯТА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 2.

Защо птиците отлитат

на юг

Знания: изгражда: конкретни представи за поведенчески прояви, основни и специфични потребности на птици през сезона и в средата на обитаване; динамични представи за промяна на живота в близката среда при определени цик­лични условия – сезонни изменения.

Умения: наблюдава в сравнителен план пове­денчески реакции на птици в близката среда; сравнява видими признаци на животни; подреж­да и класифицира по морфологични или функ­ционални признаци птици; моделира съществе­ни и видими признаци на познати птици; илюст­рира взаимната зависимост между животните; формулира въпроси и предположения; обяснява външни признаци на птици и съществени връз­ки със средата; формулира обобщения и само­стоятелни изводи.

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към природни обекти – предпочитания, наблюдателност, любопитство и любознателност.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 2.

На път за детската

градина

Знания: изгражда конкретни представи за: участници в движението; достъпни пътни знаци; правила за безопасно движение.

Умения: обяснява значението на достъпни път­ни знаци и сигнали; разбира връзки между участниците в движението; управлява поведени­ето си съобразно знаци и правила за безопасно движение.

Отношения: реагира адекватно в критични си­туации; оценява значението на правила и норми за безопасно движение за живота, сигурността и здравето на пешеходци и водачи.Октомври
ЛИСТОПАД


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 3.

Пъстроцветен танц


Знания: изгражда: конкретни представи за дър­вета в парка и гората; динамични представи за външни части на растения.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрайни промени в познати растения през сезона; обс­ледва пряко техни части; сравнява, подрежда и класифицира есенни листа и плодове на дървета и храсти; обяснява причинни връзки („Защо па­дат листата?“); формулира въпроси и предполо­жения като прояви на любопитство към растения

Отношения: насочва се към активни форми на взаимодействие с природата; изпитва естетичес­ка наслада от красотата и хармонията в природ­ния свят.„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 3.

Аз и моето семейство

Знания: изгражда конкретни представи за: еже­дневна среда вкъщи; връзка и взаимодействие между хората (семейни отношения); норми на поведение вкъщи и в детската градина; прояви на грижи към близки и роднини; права на дете­то; предназначение и функции на предмети в бита и дейността на хората.

Умения: описва себе си и семейството си; срав­нява се с еталони и се стреми да им подражава; обяснява значението на разбирателството и взаи­мопомощта в семейството и детската градина; ориентира се в начини на партниране между хо­рата.

Отношения: демонстрира уважение, привърза­ност и обич към родители и близки; желае ак­тивно да взаимодейства с другите.Октомври
ЦВЕТНИ ЕСЕННИ ГРАДИНИ


4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 4.

Загадките на есенните цветя


Знания: изгражда: конкретни представи за поз­нати цветя в градината и парка; динамични представи за външни части на растения (корен, стъбло, цвят).

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в познати растения през сезона; об­следва пряко техни части за осигуряване на во­да, слънчева светлина; сравнява, подрежда и класифицира есенни цветя; обяснява природосъ­образна дейност в цветната градина през есента; формулира въпроси и предположения като про­яви на любопитство към растения.

Отношения: поема отговорност за конкретни грижи към растенията в детската градина и вкъ­щи; цени живота на обкръжаващите го расте­ния.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 4.

Превозни средства

Знания: изгражда обобщени представи за пре­возни средства, структурните им признаци, предназначение и място на движение.

Умения: описва и сравнява нагледни и същест­вени признаци на превозни средства; разпознава превозни средства със специален режим на движение; подготвя сериация и класифицира превозни средства; обяснява правила на пове­дение при използване на превозни средства.

Отношения: проявява интерес към професии на хора, които управляват превозни средства; оценява значимостта на превозните средства за живота на човека.Ноември
ЕСЕННО ПЛОДО-РОДИЕ

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 5.

Плодородна есен

Знания: изгражда конкретни представи: за плодове и зеленчуци; за прояви на грижи към зеленчукови и овощни растения през есента.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в познати растения през сезона; обследва пряко техни части; сравнява, подреж­да и класифицира есенни плодове и зеленчуци; обяснява природосъобразна дейност в зеленчу­ковата и овощната градина през есента.

Отношения: проявява готовност за природо­съобразен начин на живот; формира положител­но отношение към труда на селскостопанските работници.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 5.

Раста здрав и силен

Знания: изгражда конкретни представи за: части на тялото, външни особености, пол и облекло; промени в резултат на растежа; право на детето на здравословен начин на живот; есте­тически и функционални предимства на части на облеклото; функции на предмети.

Умения: разпознава признаци на добро здраве; описва части на тялото и външни особености, обяснява връзката на доброто здраве с престоя на чист въздух, спортуването, хигиената и хра­ненето; посочва естетически и функционални предимства на части на облеклото; сравнява собствените си двигателни възможности с тези на връстниците си; спазва норми на безопасност при спортуване; групира предмети според пред­назначението им; обяснява диференцираното предназначение на игрови съоръжения и мате­риали за подвижни и щафетни игри; спазва пра­вила и норми за поддържане на лична хигиена и здравословен начин на живот.

Отношения: проявява внимание към промените в собственото си тяло; желае да спазва режим, водещ до здраве, настроение и успех.Ноември
ЕСЕННИ ТРЕВОГИ


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 6.

Животните се подготвят за зимата

Знания: изгражда: конкретни представи за поведенчески прояви, основни и специфични потребности на животни през сезона и в средата на обитаване; динамични представи за промяна на живота в близката среда при определени цик­лични условия – сезонни изменения.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда; сравнява видими признаци на животни (покритие, части на тяло­то); подрежда и класифицира животни по мор­фологични или функционални признаци; фор­мулира обобщения и самостоятелни изводи за общи и типични прояви на „живото“ в природа­та; търси информация (задава въпроси) и обяс­нява външни признаци на животни и съществе­ни връзки помежду им и със средата.

Отношения: проявява адекватни форми на гри­жи към животни от близката среда.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 6.

Нужни ли са правилата


Знания: изгражда конкретни представи за: норми на поведение в ежедневна среда; правила за лична безопасност у дома и на улицата.

Умения: разпознава и описва свои и чужди емоционални състояния, свързани с прилагане на правила за безопасно и екологосъобразно по­ведение; различава по цвета контейнери за раз­делно сметосъбиране и ги асоциира с предмети в тях (стъклени, хартиени, пластмасови); пред­вижда резултати от действия и постъпки („Как­во ще стане, ако...“); обяснява значението на правилата за здравето в чиста околна среда.

Отношения: желае да спазва правила и норми за безопасно и екологосъобразно поведение.Ноември
ПРАЗНИ-КЪТ НА МОЕТО СЕМЕЙ-СТВО


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 7.

Родено или излюпено

Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености и поведенчески прояви на жи­вотни (раждане, излюпване, растеж, хранене).

Умения: наблюдава поведенчески реакции на животни и тяхното потомство в близката среда; сравнява видими признаци на животни (покри­тие, части на тялото) и функционални прояви на живот (раждане, излюпване, растеж); моделира съществени и видими признаци на познати жи­вотни и техните малки; подрежда и класифици­ра животни по функционални признаци; обяс­нява растежа и развитието на животни в близка­та и по-далечна среда.

Отношения: проявява положително емоционал­но-оценъчно отношение към природни обекти – предпочитания, наблюдателност, любопитство и любознателност; защитава правото на живот.„Културни и национални ценности“, „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 7.

В празничния ден


Знания: изгражда конкретни представи за: Деня на християнското семейство като празник – по­ведение на деца и възрастни; етикетни норми, връзки и взаимодействие (семейни отношения); права на детето (обич, грижа, сигурност).

Умения: описва свои и на околните емоционал­ни преживявания в ситуацията на празника; из­ползва адекватни по съдържание поздрави и по­желания в условията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; оценява постъпки и отношение на близки и непознати; самостоятелно организира обстановка за при­ложно-продуктивна и практическа дейност; уп­равлява поведението си съобразно знаци, зада­дени за празнична среда.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и празнична среда; изразява привързаност, обич и благодарност към родители и близки; споделя избор и оценява собствени прояви в поведение­то, общуването и комуникацията при включване в празника на семейството.Ноември
ПЪТЕ-ШЕСТВИЯ НАБЛИЗО И ДАЛЕЧ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 8.

В пустинята


Знания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености на животни (части на тялото, форма, покритие) и части на растения; поведен­чески прояви – хранене, придвижване в средата; основни и специфични (в средата на обитаване) потребности на животните и растенията (вода, въздух, храна/почва, топлина и светлина) в пус­тинята и начините за тяхното удовлетворяване.

Умения: сравнява видими признаци на животни (покритие, части на тялото) и растения; обяс­ня­ва морфологични признаци на животни, съоб­разно средата на живот (хранене, придвижване); подрежда и класифицира животни по морфо­логични или функционални признаци; търси информация (задава въпроси) и обяснява външ­ни признаци на животни и растения и същест­вени връзки помежду им и със средата.

Отношения: демонстрира желание за откри­вателство и инициативност при опознаване на близката и по-далечна природна среда.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 8.

Огнеборци и спасители

Знания: изгражда конкретни представи за: при­родни бедствия (земетресение) и въздействието им върху заобикалящата среда и хората; профе­сията на спасителите и пожарникарите и сред­ствата на труда, с които си служат; функционал­ни предимства на части от облеклото на специа­листите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ при изпълнение на служебните им задължения; предназначение на служби в по­мощ на човека; структурни признаци и предназ­начение на превозни средства (пожарна кола); правила за поведение при пожар и земетресе­ние; начини за подаване на съобщение за пожар (тел. 112).

Умения: описва критични за живота и здравето ситуации; обяснява значението на екипността и взаимопомощта между хората; групира предме­ти и средства на труда по съществени признаци; предвижда критични ситуации и се предпазва адекватно чрез търсене на помощ; управлява поведението си съобразно правила за безопас­ност при пожар и земетресение; аргументира из­бор на адекватни действия при бедствия, съоб­разно норми и правила за защита на живота и здравето; формулира въпроси, догадки и пред­положения за последващи изменения в средата.

Отношения: проявява съпричастност и състра­дателност към изпаднали в беда деца и възраст­ни; демонстрира готовност за спазване на норми и правила за безопасно поведение при земетре­сение; изразява уважение и признателност към хора, които се грижат за живота, здравето и си­гурността на другите.Декември
В ОЧАК-ВАНЕ НА ЗИМАТА

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 9.

Сърдитковци


Знания: изгражда конкретни представи за: ме­теорологични (валеж, вятър, облачност) и елект­ромагнитни (гръм, светкавица, дъга) явления; причини за възникване на някои бедствия (буря и наводнение) и влиянието им върху живота на животните, растенията и хората; правила на по­ведение при буря и наводнение.

Умения: наблюдава системно връзки в природ­ните явления; предвижда критични ситуации и се предпазва адекватно чрез търсене на помощ; управлява поведението си съобразно правила за безопасност при буря и наводнение; обяснява влиянието на промени в неживата природа вър­ху живота на растенията, животните и човека; изказва предположения за изменения в нежива­та природа и задава въпроси за тях.

Отношения: реагира емоционално на промени в неживата природа; демонстрира грижливо от­ношение и състрадателност към изпаднали в бе­да хора и животни; аргументира действия съоб­разно норми и правила за защита при критични ситуации.Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница