Програмни направленияДата19.10.2017
Размер186.84 Kb.
#32720

ПРОГРАМНИ НАПРАВЛЕНИЯ


І. КАКВА ПАРТИЯ Е "ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

"Движение за социален хуманизъм" е политическа партия, която на основата на неотменните човешки ценности - свобода, справедливост, солидарност, отстоява политическите, социалните, правните, екологичните, гражданските и моралните принципи на гражданското общество.


"Движение за социален хуманизъм" приема и се ръководи от идеите на европейския хуманизъм, политическите принципи на съвременната европейска социалдемокрация и световна левица.
"Движение за социален хуманизъм" се обявява за социална демокрация.

"Движение за социален хуманизъм" е политическа партия, отворена за всички български граждани, които се стремят към утвърждаване на българската държавност и изграждане на солидарно общество, свободно развитие на човешката личност в среда на социална справедливост за всички професионални и възрастови групи.


"Движение за социален хуманизъм" е за възраждане на българската нация и държава и изграждане на социални отношения, в чийто център е човекът с неговите неотменими права на труд и социална сигурност, творческо и културно развитие, образование, здравеопазване, личностно и национално достойнство.
"Движение за социален хуманизъм" разглежда лишаването на човека от право на труд като лишаване на човешката личност от нормални условия за живот. Затова се обявява за ново отношението на държавата към човека, позволяващо реализиране и защита на неговите икономически, социални, културни и духовни потребности, на правото му на свободно развитие в съответствие с неговите интереси и идеали.
"Движение за социален хуманизъм" е за социална политика на държавата, която създава условия за реализиране правото на труд, професионално усъвършенстване и развитие, образование, културен прогрес и здравни грижи за всички български граждани, за достойно място на жената и майката в обществото, за щастливо бъдеще на децата и за достойна старост за всички хора.

"Движението за социален хуманизъм" се стреми чрез силата на закона към защита на човека от експлоатация и унижение на работното място.


"Движението за социален хуманизъм" е убедено, че българските граждани имат нужда от социална държава на основата на ефективна икономика.

ІІ. ПАРТИЯТА "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" И БЪЛГАРИЯ

Наложените след 1989 г. "шоково-монетарен модел" и "структурни реформи" не позволиха изработването на стратегически проект за бъдещето на България и поради това дадоха уродливи плодове. Властовите и икономическите интереси на управляващите през последните четиринайсет години инициираха разрушително раздържавяване на икономиката, легитимираха корупцията, меркантилизма, разграбването на труда на поколения българи и приватизирането на властта.

Българското земеделие бе доведено до незапомнена криза. В България се наложи моделът на примитивното земеделие, от което Европа отдавна се отказа. Пазарите ни са залети от субсидирани плодове, зеленчуци и месо, често със съмнителен произход и качество. Унищожена и оставена на произвола е българската аграрна наука.

Личната инициатива и предприемачество е блокирано от корпоративно-клановите и персонални интереси на появилата се политическа и финансова олигархия.

Държавата все повече се превръща в производител на антисоциални и антиобществени процеси. Доминира клиентелизмът, криминализираната икономика, корупцията, организираната престъпност. Унищожават се материални ценности от решаващо значение за икономическото и социално развитие на страната. Отричат се знанията и опитът на българските специалисти в областта на икономиката, науката, културата, образованието, техническата и селскостопанската практика.


В държавната и парламентарна власт липсва желание за контрол и преразглеждане на приватизационни сделки, извършени против закона и в ущърб на интересите на обществото.

Използването на приоритетите на националната сигурност като прикритие на нарушенията на закона и неуважение към разделението на властите свидетелства за деформиран управленски морал.


Води се едностранно ориентирана и небалансирана външна политика, която ограничава националната независимост и суверенитет.
Състоянието на индустрията и земеделието, на културата, образованието и здравеопазването, емигрирането на специалисти и млади хора от страната, ниските доходи на работещи и пенсионери доказват, че българската държава е болна.

Поради всичко това "Движение за социален хуманизъм" не приема този подход за провеждане на реформи и изграждане на демократично общество в България.

 

ІІІ. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ НА "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
Политическите принципи и приоритети на "Движение за социален хуманизъм" са свързани с необходимостта от:


 • стабилизиране и укрепване на българската държавност;

 • установяване на социална демокрация и социална справедливост, гарантирани от върховенството на Конституцията, на законите и правовия ред;

 • изграждане на гражданско общество;

 • възстановяване и стабилизиране на националната индустрия и селско стопанство чрез инвестиции, нови технологии и производства, друга данъчна и социална политика, преустановяване процеса на обедняване и създаване условия за повишаване доходите на всички български граждани;

 • национално ангажирана държавна политика по отношение на науката и научните изследвания, културата и образованието;

 • социално отговорна държавна политика по отношение на семейството, майката и жената, децата, младежта и възрастното население;

 • политика за социално интегриране на съкратените военнослужещи от армията;

 • балансирана външна политика и укрепване на националната сигурност;

Тези принципи могат да се превърнат в полезна за България политика, ако:

 • се усъвършенстват функциите и отговорностите на държавата в икономиката, здравеопазването, образованието и културата с цел предотвратяване на икономически и социални и конфликти и реализиране на социална интеграция на обществото;

 • се изгради икономика, в която държавата и капиталът служат на човека и обществото и се мотивират от хуманизма и социалната справедливост.

 • социалната политика се основава на ефективна индустриална политика.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
С провежданата рестриктивна политика в социалната сфера България е обречена да остане една от бедните държави в Обединена Европа. Налице е опасна тенденция към демографски срив: ниска раждаемост и висока смъртност.
"Движение за социален хуманизъм" е за социална политика, основана на реална и ефективна индустриална политика. "Движение за социален хуманизъм" разглежда този подход като единствено правилен път за повишаване на жизненото равнище на българина.

"Движение за социален хуманизъм" определя социалната политика като политическо усилие на държавата и ообществото за създаване на икономическа стабилност и социален прогрес.


"Движение за социален хуманизъм" определя социалната политика като израз на солидарната държава и солидарното общество - носители на ценностите на социалната демокрация.
"Движение за социален хуманизъм" е за социална политика, подчинена на борбата срещу безработицата и дългосрочна "Национална програма за разкриване на работни места" на основата на реална и национално-отговорна индустриална и търговска стратегия.
"Движение за социален хуманизъм" е за социална политика, водеща до преодоляване на опасните демографски проблеми и за устойчиво нарастване на населението.
"Движение за социален хуманизъм" е за социална политика, която укрепва семейството, защищава майчинството и утвърждава българските семейните традиции и обичаи.
"Движение за социален хуманизъм" е за по-решителна борба срещу всички социални проблеми, които водят до разрушаване на семейството.
"Движение за социален хуманизъм" е за политика, която гарантира социална защита на всички професионални и възрастови групи и която помага на хората с увреждания и физически недостатъци да се превърнат в пълноценни граждани с право на участие във всички възможни за тях производствени, научни, образователни и други дейности.
За тази цел "Движение за социален хуманизъм" е за формулирането на нови приоритети за развитие, които ще разкриват възможности за създаване на работни места и социална реализация на всички български граждани, независимо от пол, възраст или етническа принадлежност.
"Движение за социален хуманизъм" е за промени в системата за пенсионно осигуряване и за увеличаване размера на пенсиите с темпове, по-високи от нарастването на заплатите в държавната администрация.
"Движение за социален хуманизъм" приема за своя приоритетна политическа задача създаването на условия за разширено участие на жените в политическия живот и управлението на всяка дейност и работи за подобряване на икономическото и социалното положение на българските жени.
"Движение за социален хуманизъм" е за социална политика, която да създава среда, в която младите поколения на България да могат да изявят своите знания и потенциал, да гарантира на квалифицираната млада българска интелигенция работа в България и да позволи на работещите в чужбина млади български специалисти с висок професионален опит и знания бързо завръщане в страната.
"Движение за социален хуманизъм" е за ефективна защита на правата на потребителите.
"Движение за социален хуманизъм" ще работи тази социална политика да се постигне както чрез бърза икономическа стабилизация на основата на индустриално производство, така и чрез социални отчисления от общия доход и печалбата на едрия и среден бизнес на базата на ясно дефиниране на задължителна връзка между производствения капитал и социалните приоритети на обществото.
ИКОНОМИКА
"Движение за социален хуманизъм" е за възстановяване на функциите на държавата, които са свързани със създаване на вътрешен и външнополитически климат, стимулиращ развитието на националната икономика и реализирането на нейната продукция.

"Движение за социален хуманизъм" е за промяна на посоката на икономическите реформи с цел реализиране на социално ориентирана пазарна икономика, признаваща равнопоставеността и неприкосновеността на всички форми на собственост, отговаряща на интересите на обществото и отделната личност, гарантираща опазването и възпроизводството на околната среда и позволяваща разрешаване на социалните, културните и моралните проблеми, тези на семейството, жената и децата и националната сигурност.

"Движение за социален хуманизъм" е убедено, че критерий за ефикасна правителствена политика не са само приватизационните сделки, а създаването на такива политически и икономически институции и структури, които не произвеждат безработни, бедни и социално слаби и в които концентрацията на политическата и икономическата власт в ръцете на политическата и икономическата олигархия е преустановено.

"Движение за социален хуманизъм" настоява за ново определяне на ролята, правата, отговорностите и начина на взаимодействие между държавата и националния капитал за излизане от продължаващата кризисна ситуация, за реализиране на политика за намаляване и преустановяване на безработицата и за повишаване на доходите на населението.


"Движение за социален хуманизъм" настоява:

 • за приемане от парламента на "Национална стратегия за възстановяване и развитие на икономиката" и ясно определяне на стратегическите приоритети в развитието на страната в светлината на предстоящото приемане на България в ЕС;

 • за приемане от парламента на "Закон за националната индустрия";

 • за изготвяне на правителствени и регионални програми за стимулиране на индустрията и търговията и за възстановяване на диференциран и професионален подход към индустрията и търговията с акцент върху производството на средства за производство;

 • сегашната политика на държавата към малкия и среден бизнес да бъде заменена с професионален подход, който да бъде в услуга на развитието и укрепването на малките и средните предприятия;

 • възстановянето и стабилизирането на националната икономика да се извърши чрез инвестиционно и данъчно стимулиране на предприятия и фирми, ориентирани към външния пазар и модерни технологии и на такива предприемачи, чиято инвестиционна политика има значителен социален ефект.

По отношение на данъчната политика "Движение за социален хуманизъм" е за: • данъчно облагане, което стимулира активността на национално отговорния и социално ориентиран капитал, на дребните и средни предприемачи;

 • за преференциално данъчно облагане на капитала, създаващ работни места и нови производства, инвестиращ в нови технологии, в социалната област и национално и обществено полезни инициативи.

 • за данъчно облагане (в т.ч. за изминало време), което не позволява облагодетелстването на лица, нарушили и нарушаващи закона.

 • за данъчно законодателство, изключващо форми на скрито допълнително данъчно облагане.


СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
"Движение за социален хуманизъм" работи за превръщане на българското земеделие в модерен високопроизводителен и печеливш отрасъл на основата на рационална отраслова и териториална структура и чрез усъвършенстване формите на управление на селскостопанската собственост. То е за нова земеделска политика, конституционно защитена от политическа безотговорност и управленска некомпетентност, която да гарантира достойното присъединяване на българското земеделие към Европейския съюз.

Основните направления на тази политика се отнасят до: • незабавно приемане на "Национална програма за развитие на селското стопанство", на "Закон за сдружаване на земеделските стопани" и "Закон за комасация на обработваемите и горскостопански земи";

 • разработване на национални и регионални програми за стимулиране на селското стопанство, сред които с приоритет да се ползват програми за стимулиране на производството на зърнени култури, за възстановяване на животновъдството, на лозарството и винопроизводството, за увеличаване площта на овощните насаждения и за производство на екологично чисти продукти като основа за развитие на модерна хранително-вкусова промишленост;

 • приемане на закони и мерки за подпомагане и защита на българския селскостопански производител чрез стимули, подобни на тези в ЕС, адекватна данъчна и кредитна политика с гратисен или облекчен режим и защитна митническа политика;

 • уедряване на поземлената собственост чрез прилагане на икономически и организационни мерки и стимули, отговарящи на икономическите интереси на земеделските собственици, защищаващи ги от икономическа принуда и изнудване;

 • подпомагане и стимулиране формирането на рационален размер на семейните ферми и кооперативни стопански форми и улесняване усвояването на неизползваемата плодородна земя;

 • използване на система от дългосрочни и преки фискални мерки за въздействие върху развитието на аграрния финансово-кредитен пазар;

 • стимулиране и подкрепа възстановяването на световното равнище на академичната и приложната аграрна наука.

"Движение за социален хуманизъм" е за нова политика на държавата към горите и горския фонд, независимо от формата на собственост. Допускането на безнаказана и бракониерска сеч, узаконяването на изсичането на общински гори от частни лица и фирми и умишлените палежи върху територии на национални паркове поставят много въпроси от морално и преди всичко от правно естество.


"Движение за социален хуманизъм" приема, че възстановяването на дивечовото богатство е елемент от националната политика по отношение на горите и предпоставка за развитие на международния туризъм.
"Движение за социален хуманизъм" е за уедряване на съществуващите маломерни горски парцели с цел по-доброто им управление и стопанисване и за стимулиране на дребните собственици да създават уедрени по площ горски парцели.

"Движение за социален хуманизъм" е за създаване на "Национална горска компания за стопанисване и управление на горите", които са държавна собственост и за създаване на "Национален горски кадастър", съобразен с общоприетите европейски стандарти.


ДЪРЖАВАТА

"Движение за социален хуманизъм" е против абдикирането на българското държавно управление от формулирането и реализирането на национално отговорна икономическа стратегия, и произтичащата от това социалната политика и трудовата заетост.

"Движение за социален хуманизъм" има за цел да превърне България в социална държава, което означава не "по-малко държава", а "по-добра държава".

"Движение за социален хуманизъм" е за държава, която разширява възможностите на гражданите да предизвикват и участват в дискусии по проблемите на вътрешната и външната политика и в която институцията на референдума се прилага винаги, когато се вземат стратегически решения, свързани с бъдещето на гражданското общество.
"Движение за социален хуманизъм" е за държава:


 • в която резултатите от икономическото развитие, финансовата, инвестиционната и данъчната политика, образованието, здравеопазването и решаването на екологичните проблеми доказват нейната социална ангажираност;

 • която е социално мотивиран стопански партньор на националния капитал и средния и дребен предприемач;

 • в която всички нейни институции реализират политика за преодоляване на бедността и безработицата чрез създаване на възможности за всички граждани да упражнят своето право на труд;

 • която създава на младите хора условия за по-високо образование и разкрива пред тях перспективи за овладяване на науката и нови технологии;

 • чиито институции се борят срещу корупцията, организираната престъпност, криминализацията на икономиката, унижението и бедността на нейното население;

 • която подържа диалог с всички политически сили, социални организации и движения и граждански структури в интерес на националните икономически и социални приоритети.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
"Движение за социален хуманизъм" e срещу разделението на Европа на "стара" и "нова", на "големи и силни" и на "малки" и "слаби" държави и нации.
"Движение за социален хуманизъм" защищава идеята за Обединена Европа, чийто политически хоризонт са идеите на европейския хуманизъм, ценностите и културата на нейните хилядолетни нации. Бъдещето на тази Европа трябва да определя мирът между народите, а не силовото "облагородяване" на света.

В нея:


 • пазарната икономика ще инициира социална интеграция на обществата;

 • ще се води обща борба срещу безработицата чрез повишаване производствените инвестиции и разкриване на нови форми на трудова заетост;

 • ще се търсят решения за преодоляване различията между държавите и регионите чрез стимулиране на икономическото, социалното и културното развитие, науката, образованието, здравеопазването и решенията на екологичните проблеми;

 • ще се реализира обща политика за преодоляване неравномерното развитие;

 • ще се гарантира запазването и развитието на идентичността на всички европейски държави и нации, на тяхното духовно и културно наследство;

 • насилието във всичките му форми - политическо, икономическо, социално и военно - ще бъде премахнато, за да се достигне до повече сигурност и повече демокрация за нейните граждани;

 • мирът в отделните държави и региони ще гарантира мир в континента и света;

"Движение за социален хуманизъм" е за външна политика, която: • отваря България към Европа и света и я утвърждава за равноправен и уважаван партньор на всички държави от международната общност;

 • гарантира националните интереси, независимост, суверенитет и сигурност на България и която уважава независимостта, суверенитета и сигурността на всички нации и държави;

 • изключва силовите решения и отдава предпочитание на мирната дипломация, на преговорния процес и търсенето на компромиси в решаването на основните международни проблеми;

 • разширява възможностите на България за политическо, икономическо и културно сътрудничество както със страните от ЕС и САЩ, с Русия, ОНД и Китай, така и с всички страни-членки на международната общност.

"Движение за социален хуманизъм" е за взаимно доверие, добросъседски отношения и активно сътрудничество с всички балкански държави, разглеждани като равноправни и неделими участници в интеграционните процеси в Европа.


"Движение за социален хуманизъм" е за такава система за национална сигурност, която гарантира териториалната цялост на страната и безопасността на всички нейни граждани, нейната независимост и суверенитет.
"Движение за социален хуманизъм" е за такава политика на национална сигурност, която позволява на България да решава всички съставки - политически, икономически, военно-отбранителни, екологични, информационни, културни и социални - на своята безопасност.

"Движение за социален хуманизъм" е за такава система за колективна сигурност, която произвежда сигурност както за своите равноправни членове, така и за държавите с неагресивно поведение към тях.


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
"Движение за социален хуманизъм" споделя мнението, че българските правителства, ръководили страната след 1989 г., са в дълг на българската наука, образование и култура. То определя като симулативни ангажиментите на държавата към науката и научните изследвания, образованието и културата и е убедено, че на тях са нанесени поражения както с ограниченото финансиране и прекъсване на връзката с обществените потребности, така и с учебните програми и учебници.

"Движение за социален хуманизъм" определя като крайно недостатъчни средствата от държавния бюджет, отделяни за наука, образование и култура и е на мнение, че те ограничават възможностите за обновяване на научния и научно-технически потенциал на нацията. Същите причини не позволяват на дейците на българската култура, българския театър, българското кино, на българските писатели, режисьори, артисти, композитори и музикални изпълнители да заемат полагащото им се място във възраждането на България.


"Движение за социален хуманизъм" оценява критично политиката на държавата по отношение на началното и средно образование, водеща до закриване на училища и обезлюдяване на отдалечените и слабо населени райони в страната.

"Движение за социален хуманизъм" приема за неоправдано ограничаването на общинските бюджети за училищата и лошите социално-икономически условия, в които са поставени преподавателите във висши учебни заведения и български учители. То смята, че тези условия затрудняват формирането и привличането в сферата на образованието на висококвалифицирани специалисти за водене на съвременен учебен процес и възпитание на младото поколение.


"Движение за социален хуманизъм" ще работи за:

 • осигуряване на необходимите средства за решаване проблемите на културата, науката и образованието;

 • за разработване на дългосрочна стратегия за развитие на културата, науката и образованието (в т.ч. на приоритетни програми, осигурени с необходими ресурси) в съответствие с националните ценности и традиции и необходимостта от усилия за стабилизиране на българската държавност и икономика, на научния и технически потенциал на страната;

 • за преструктуриране на държавната университетска мрежа в съответствие с дългосрочните приоритети за развитие на България;

 • за преструктуриране на началното и средно образование в съответствие с перспективите за развитие на отделните региони;

 • за промени в законовата база, осигуряваща по-благоприятна среда за провеждане на основни дейности и намиране на допълнителни източници за финансиране на научните изследвания от частни собственици и предприемачи;

 • за разработване на кредитна система за преференциални заеми на студенти и научно-изследователски кадри в приоритетни за страната направления;

 • за целево облагане на собственици на предприятия и обекти, придобити по линия на т.н. масова приватизация за финансиране на научни и приложни изследвания за нуждите на малките и средни предприятия;

"Движение за социален хуманизъм" е за държавническа грижа към светините на българския дух - читалищата и читалищното дело.
"Движение за социален хуманизъм" настоява българската държава да осигури необходимия бюджет на всички институции, ангажирани в подържането на националните паметници и историческото наследство.
"Движение за социален хуманизъм" е убедено, че забавянето на решенията на проблемите в областта на науката, образованието и културата носи тежки последици за националната идентичност и бъдеще на България.
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Приоритетите на "Движение за социален хуманизъм" по отношение на регионалната политика и местното самоуправление се определят от следните основни фактори:

 • поддържане на историческите традиции в административно-териториалното устройство на страната и самоуправлението на общините;

 • възприемане на общината за основна административно-териториална единциа на държавата със съответните правомощия за местно самоуправление и автономност;

 • конституционните разпоредби от 1991 г. по въпросите на местното самоуправление и общинската власт;

 • "Европейската харта за местно самоуправление", подписана през 1985 г. от държавите-членки на Съвета на Европа;

 • съвременните тенденции и изисквания към децентрализацията на местното местното самоуправление в страната.

"Движение за социален хуманизъм" споделя представената от Европейската харта теза, че децентрализацията на властта, наред с демокрацията, следва да се възприема като основен принцип на устройство на съвременното българско общество

"Движение за социален хуманизъм" приема, че за всяка демократична политическа система местното самоуправление е задължителен елемент, който съчетава общодържавните и местните интереси и се изразява в реалното право на гражданите или избраните от тях органи да решават въпроси от компетентността на местната власт.

"Движение за социален хуманизъм" е за административна, финансова и гражданска децентрализация на властта и ефективно общинско самоуправелние в интерес на хората

По отношение на регионалната политика и местното самоуправление "Движение за социален хуманизъм" е за по-широка автономия на общините и местните структури на държавната власт.
"Движение за социален хуманизъм" разлежда развитието на местното самоуправление в следните посоки:


 • засилване стопанската функция на местната власт, което предполага увеличаване на общинския ресурс за инвестиции и рационалното му използване;

 • ефективно използване на всички възможности за генериране на приходи, особено по линия на предприсъединителните фондове на ЕС, САПАРД, ИСПА и др.;

 • разработване и реализация на на общински инвестиционни програми с индустриална или селскостопанска насоченост или за развитие на екотуризма, културния или селския туризъм и създаващи на условия за преструктуриране на общинската икономика с цел развиване на нови малки и средни предприятия, преустановяване на нарастването и постепенно намаляване на безработицата чрез увеличаване на заетостта;

 • насърчаване развитието и стопанисването на общинската собственост;

 • запазване на болниците и училищата като общинска собственост, а не като "търговски дружества", което е необичайно за българската историческа традиция и практика;

 • активно социално ангажиране на общините за подобряване живота и условията на труд на техните жители;

 • обществен ред и сигурност на населението;

 • утвърждаване формите на пряка демокрация чрез участие на населението на общините в общи събрания, допитвания и др. за решаване на въпроси от местно значение.

РЕЛИГИЯ

"Движение за социален хуманизъм" споделя духовните ценности, милосърдието и благотворителността като израз на внимание и грижа към човека и подкрепя усилията в тази посока на Българската православна църква и останалите признати в България религиозни общности.
*      *      *

Ние, членовете и симпатизантите на "Движение за социален хуманизъм", отхвърляме внушението, че "светът е такъв и по-добър не може да бъде".

Ние вярваме, че всеки народ има право да изгражда своето настояще и бъдеще в името на ценностите на хуманизма и социалната справедливост, на модерната социална държава, на нейния международен авторитет, независимост и сигурност.Ние сме убедени, че разрушителните последствия от действието на "невидимите сили на глобалния пазар" могат да бъдат преодолени чрез промяна в "правенето" на политика и посоката на реформите от национално отговорни и социално ангажирани леви политически сили и личности с ново мислене.

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница